Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 739313
Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears d'1 de desembre de 2022, per la qual s’aproven les tarifes per al període comprès entre l’1 de juny de 2022 i el 31 de maig de 2023, relatiu als contractes de concessió d’obra pública de les residències per a persones majors assistides a Montuïri i Sant Joan. Exp RP 3/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 21 de març de 2005 el Consorci va signar els contractes de concessió d'obra pública per a la construcció i posterior concessió de l'explotació de les residències per a assistits a Montuïri i Sant Joan amb l'empresa ATENCIÓN SOCIAL Y ESTANCIAS RESIDENCIALES S.A.

2. De conformitat amb l'addenda als contractes de concessió d'obra pública, per a la construcció i posterior concessió de l'explotació de les residències per a gent gran assistida en els municipis de Santanyí, Montuïri, Sant Joan, Inca i Pollença entre la Fundació Balear d'Atenció i Suport a la Dependència. Residencia Joan Crespí (actualment Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears) i Atención Social y Estancias Residenciales, SA  de data 8 de gener de 2007, les revisions de preus corresponents a les tarifes de les places concertades, s'hauran de revisar en el mes de juny, tot i això, s'estableix la fórmula per a la revisió de preus.

3. En data 7 d'agost de 2009 es va acordar, davant el notari de València, el Sr. Jose Alicarte Domingo, número 2.686 del seu protocol, escriptura pública de transmissió de concessions administratives d'obra pública amb subrogació hipotecària dels centres d'Inca, Montuïri, Sant Joan i Pollença, entre el representant de l'entitat Atención Social y Estancias Residenciales, SA (com a transmitent) i el representat legal de l'entitat Geriátrico Manacor, SA (actual concessionari).

4. En data 3 d'agost de 2010 es va subscriure conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a la gestió de diversos centres residencials i centres de dia, en virtut del qual l'IMAS s'obliga a “la comprovació, la tramitació i el pagament, d'acord amb les condicions dels contractes i del règim econòmic aplicable, de les factures presentades pels concessionaris”, així com a “realitzar el seguiment de la gestió ordinària dels centres, relatives a les condicions d'atenció als usuaris que es presten als centres objecte d'aquest Conveni”, entre altres obligacions.

Les tarifes actuals són les següents:

  • Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 61,25 euros/dia (IVA inclòs).
  • Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 67,85 euros/dia (IVA inclòs).
  • Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 71,91 euros/dia (IVA inclòs).

5. S'han publicat les taules salarials per a l'any 2022 del Conveni Col·lectiu Marc Estatal de Serveis d'Atenció a les persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l'autonomia Personal, essent un 6,5% d'increment.

6. S'ha fet el càlcul per a la revisió de tarifes de conformitat amb allò que preveu l'IPC CAIB per al període comprès entre maig de 2021 i maig de 2022, el qual ha estat del 8,2%. Així la variació ha d'esser la marcada per l'IPC CAIB.

7. Per això, es proposa que les tarifes a percebre són les següents:

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 66,27 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 73,41 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 77,80 euros/dia (IVA inclòs).

8. En data 23 de novembre de 2022 s'ha emès informe per la Unitat Jurídica del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.

 

9. D'acord a l‘article 3.1 dels plecs de clàusules administratives particulars la Junta Rectora del Consorci és l'òrgan de contractació.

Atès l'anterior la Junta Rectora del Consorci de data 1 de desembre de 2022 va prendre el següent

Acord

1. “Aprovar les tarifes de la residència per a gent gran assistida de Sant Joan i Montuïri amb efectes d'1 de juny de 2022 a 31 de maig de 2023, les quals se varien en un 8,2% i es fixen en els imports següents:

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 66,27 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 73,41 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 77,80 euros/dia (IVA inclòs).

2. Notificar aquesta resolució a l'interessat.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat, de conformitat amb l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 de octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

El gerent Juan Manuel Martínez Álvarez