Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 739274
Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, d'1 de desembre de 2022, d’aprovació de les tarifes de preus de la Unitat de Trastorns Conductuals de la Residència Can Carbonell, de Marratxí, per al període comprès entre l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023. Exp RP 2/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 14 de març de 2005, el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca i SAR Mallorca Marratxí, SA (posteriorment fusionada en SAR Mallorca, SA) formalitzaren el contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i posterior concessió de l'explotació de la residència de Marratxí.

2. En data 2 d'abril de 2007 es va subscriure l'Addenda II als contractes de concessió d'obra pública per a la construcció i posterior concessió de l'explotació de les residències per a assistits en els municipis de Marratxí, Capdepera i Calvià, per la qual s'incrementa en un total de trenta places les places residencials de la residència de Marratxí per a ser destinades a persones amb trastorns conductuals. Així mateix, segons l'exposat a la clàusula tercera de l'esmentada addenda, l'increment d'aquestes places es farà efectiu a partir de la segona quinzena del mes de maig de 2007. Per tant, correspon efectuar les revisions de preus en el mes de juny.

3. En data 12 d'abril de 2007 es va subscriure l'Addenda III als contractes de concessió d'obra pública per a la construcció i posterior concessió de l'explotació de les residències per a assistits en els municipis de Marratxí, Capdepera i Calvià, per la qual es determina la tarifa a percebre per SAR Mallorca-Marratxí SA en relació amb les trenta places residencials per a persones amb trastorns conductuals de la residència Can Carbonell de Marratxí.

4. D'acord amb la clàusula segona de l'Addenda III de referència, s'estableix que la tarifa a percebre per SAR Mallorca-Marratxí per a les places de la Unitat de Trastorn Conductuals serà de 111,50 euros per plaça i dia (IVA inclòs).

5. D'acord amb les addendes II i III de referència, concretament a les clàusules quinta i segona respectivament, en tot allò que no es reguli expressament serà d'aplicació l'addenda de 23 de març de 2007, per tant és d'aplicació el sistema de revisió de preus.

6. Els preus de les tarifes actuals són:

La tarifa corresponent per a la Unitat de Trastorns Conductuals de la Residència de Can Carbonell, de Marratxí, és de 138,48 € per plaça i dia (amb l'IVA inclòs).

7. S'han publicat les tarifes salarials per a l'any 2022, essent un 6,5% d'increment.

8. S'ha fet el càlcul per a la revisió de tarifes de conformitat amb allò que preveu l'IPC (CAIB) per al període comprès entre maig de 2021 i maig de 2022 el qual ha estat del 8,2%. Atès que la variació de les taules salarials és inferior a l'IPC CAIB, únicament s'ha d'aplicar l'IPC CAIB.

9. En data 23 de novembre de 2022 s'ha emès informe jurídic per la Unitat jurídica del Consorci relatiu a l'expedient de revisió de preus de les places concertades.

10. D'acord a l'article 3.1 dels plecs de clàusules administratives particulars la Junta Rectora del Consorci és l'òrgan de contractació.

Atès tot això en la sessió de la Junta Rectora de data 1 de desembre de 2022 es va prendre el següent

Acord

1.Aprovar l'expedient de revisió de les tarifes de la Unitat de Trastorns Conductuals de la Residència de Can Carbonell de Marratxí amb efectes de l'1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, les quals es modifiquen en un 8,2% i es fixa en un import de 149,83 euros per plaça i dia (IVA inclòs), i delegar-ne en la presidenta la signatura de tots els documents necessaris per la seva formalització.

2. Notificar aquesta resolució a l'interessat.

3. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

El gerent

Juan Manuel Martínez Álvarez