Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 743670
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 28 de novembre de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023.

2. La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (Conselleria d'Educació i Formació Professional) ha instat la modificació del Pla Estratègic de Subvencions esmentat, concretament en el punt 1 («Igualtat») de l'objectiu IV («Cohesió social»), en el sentit d'afegir dues noves línies, la línia IV.1.36 i la línia IV.1.37, consistents, respectivament, en ajuts d'alimentació per a alumnes de centres d'educació secundària obligatòria que no poden gaudir del servei de menjador escolar, amb la finalitat de garantir la prestació del servei complementari de menjador i compensar les desigualtats, i en ajuts per al transport escolar per a alumnes amb dret al servei que no tenen la possibilitat de gaudir-ne, la qual cosa fa necessari que l'Administració col·labori en el trasllat al centre amb la finalitat, d'aquesta manera, d'afavorir l'assistència al centre escolar, així com facilitar la conciliació dels pares o tutors d'aquests alumnes. Tot això, d'acord amb les previsions de la disposició addicional sisena de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, relativa als serveis complementaris.

3. L'apartat tercer de l'Acord del Consell de Govern esmentat estableix que l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions es deleguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon, per tant, a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors aprovar i modificar l'annex del Pla Estratègic de Subvencions.

Fonaments de dret

1. L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en què es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la modificació de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, pel que fa a l'objectiu IV, sobre cohesió social, i més concretament el punt 1, relatiu a igualtat, de manera que s'afegeixen dues noves línies, les línies IV.1.35 i IV.1.36, amb el contingut següent:

IV.1.36

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts d'alimentació per a alumnes de centres d'educació secundària que no poden gaudir del servei de menjador escolar

Objectius i efectes: compensar els alumnes que cursin estudis d'educació secundària amb el finançament total o parcial del cost del servei de plat del dia o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar quan concorrin determinades circumstàncies econòmiques o sociofamiliars desfavorables

Convocatòria: anual (2023)

Cost: 2.000.000,00 €

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

 

IV.1.37

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per al transport escolar per a alumnes amb dret al servei que no tenen la possibilitat de gaudir-ne

Objectius i efectes: afavorir l'assistència al centre escolar, així com facilitar la conciliació dels pares o tutors dels alumnes que, tot i complir els requisits per tenir dret al servei de transport, no tenen la possibilitat d'utilitzar-lo

Convocatòria: anual (2023)

Cost: 25.000,00 €

Indicadors: nombre de beneficiaris

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

2. Disposar que aquesta Resolució produeixi efectes des de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 28 de novembre de 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau