Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 742434
Rectificació d’error material detectat a la Convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 22-23 o programa equivalent, que té alumnat empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 2022-23

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2022-4488, de 12/12/2022, es va adoptar la següent resolució:

“ (...) RESOLUCIÓ:

PRIMER. Esmenar el referit error material d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/15, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes, quedant modificada la base 6.3 relativa al termini de presentació de sol·licituds de la versió en castellà de la Convocatòria de concessió d'ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-23 o programa equivalent, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 2022-23, publicada al BOIB núm. 159, de 8 de desembre de 2022, tal com es transcriu a continuació:

El termini de presentació  de sol·licituds serà des del 10 de gener de 2023 fins al 6 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

SEGON. Publicar aquesta resolució al Butlletí  Oficial de les Illes Balears perquè tothom en prengui coneixement.”

 

(Signat electrònicament: 12 de desembre de 2022

L'alcalde Angel Luis Guerrero Domínguez)