Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 737489
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició d’immobilitzat material esportiu i no esportiu directament relacionat amb la pràctica esportiva de les federacions esportives any 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 660064

Antecedents

1. L'article 30.12 del títol III, de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (LO 1/2007, de 28 de febrer) estableix com a competència exclusiva l'esport i el foment, planificació i coordinació de les activitats esportives.

2. L'article 10.3 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, preveu que a l'Administració de la comunitat autònoma li correspon la competència de participar, amb les entitats interessades, en la creació de xarxes especials d'instal·lacions d'alta competició o tecnificació, i en la conservació, la programació i l'administració, i coordinar-les.

3. Informe del Director General d'Esports de data 26 de setembre de 2022 justificatiu de la necessitat d'elaborar una convocatòria de subvencions per millorar l'immobilitzat material esportiu de les federacions esportives de les Illes Balears.

4. Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de data 11 d'octubre de 2022 pel la qual s'inicia el procediment d'elaboració d'una convocatòria d'ajudes per millorar l'immobilitzat material esportiu de les federacions esportives de les Illes Balears.

5. Informe favorable del Servei Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports de data 4/11/2022.

6. Informe favorable de data 23/11/2022 de fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la comunitat autònoma.

7. Les ajudes susceptibles de ser atorgades en aquesta convocatòria no impliquen ajudes d'estat, d'acord amb la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda estatal conforme a allò que disposa l'article 107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atès que els beneficiaris de la convocatòria són totes les federacions esportives de les Illes Balears que són beneficiaris finals de l'ajut. A més, l'objecte dels ajuts és l'adquisició d'immobilitzat material esportiu per tal que els esportistes amb llicència esportiva individual o en equip puguin millorar els seus resultat esportius en competicions esportives de caràcter no professional, i per la qual cosa no estan lligats a una activitat econòmica. Així mateix, cal destacar que, d'acord amb l'article 53 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport a les Illes Balears, les federacions esportives de les Illes Balears, executen funcions públiques delegades de caràcter administratiu.

Fonaments de dret

1. L'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

2. L'article 5.1 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB 23 de 16/2/2021)

3. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

5. Acord de Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB 175 de 23.12.2021).

IV.2.12

 • Direcció General d'Esports
 • Fonts de finançament: capítol VII
 • Descripció: ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu i/o adaptat per a clubs esportius i esportistes amb discapacitat
 • Objectius i efectes: dotar d'immobilitzat material esportiu adients per al desenvolupament dels entrenaments i les competicions oficials dels esportistes i equips de les Illes Balears
 • Convocatòria: anual
 • Cost: 600.000,00€
 • Indicadors: nombre de beneficiaris
 • Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat)

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Esports; de conformitat amb el que disposen l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 5.1 de l'Ordre la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports; atesos els informes favorables del Servei Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports i de la Intervenció General; de conformitat amb el que disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts per atendre les necessitats per millorar l'immobilitzat material esportiu de les federacions esportives, que figura en l'Annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aquesta convocatòria resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adient i suficient en el moment de la seva comptabilització durant l'any 2023.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 1 de desembre de 2022

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

ANNEX 1 Convocatòria d'ajuts per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu i no esportiu directament relacionat amb la pràctica esportiva de les federacions esportives de les Illes Balears, any 2023

1. Objecte

1.1 L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats per millorar l'immobilitzat material esportiu de les federacions esportives de les Illes Balears.

1.2 Per immobilitzat material esportiu, s'entén per tal el bé moble no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal per al qual està destinat, utilitzat per a la pràctica esportiva. Per exemple: Jocs de cistelles de bàsquet, jocs de porteries, jocs de pals per a suport de xarxes (voleibol, tennis, bàdminton...), marcadors electrònics i rellotges de temps, vaixells, piragües i canoes, taules de tennis de taula, xarxes per a porteries o cistelles, etc.

1.3 Així mateix també te la consideració d'immobilitzat material esportiu el material tècnic no fungible, és a dir, aquell del qual es pot fer ús sense que es consumeixi per l'ús normal en per al qual està destinat per la practica de l'esport.

 

2. Import màxim i crèdit pressupostari

2.1 L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 200.000,00 € per a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu estàndard, per a les federacions esportives de les Illes Balears o delegacions esportives de les federacions espanyoles amb seu a les Illes Balears, amb càrrec a la partida pressupostària 17601.461A01.78000.00 o partida equivalent dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

2.2 En el cas que es vulgui augmentar la dotació de la convocatòria, s'ha de fer mitjançant una resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports.

3. Entitats i persones beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

Per a la línia d'immobilitzat material de federacions esportives de les Illes Balears esportiu i no esportiu directament relacionat amb la pràctica esportiva:

 • Les federacions esportives inscrites al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
 • Les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles, anotades al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

3.2 Per poder accedir a aquestes subvencions, les federacions esportives han d'estar al corrent de totes les obligacions amb l'Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establertes en la legislació següent:

 • Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears.
 • Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
 • Decret 33/2004, de 2 d'abril, pel qual es regulen les federacions esportives de les Illes Balears.

3.3 Les federacions esportives de les Illes Balears han d'haver complert les obligacions previstes a l'article 31.2.c del Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, referides a la presentació de la rendició de comptes del darrer exercici (2021).

3.4 D'acord amb l'article 37 de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, no poden ser objecte de subvenció les persones jurídiques, sancionades per resolució administrativa ferma per alguna de les infraccions qualificades com a molt greus, en els termes i terminis previstos al Títol IV de l'esmentada Llei.

3.5 Així mateix, poden accedir a aquestes subvencions, les federacions esportives de les Illes Balears i delegacions territorial de federacions esportives espanyoles a les Illes Balears, que hagin organitzat dues de les següents activitats esportives durant la temporada 2021/2022 o any 2022:

 1.  Organització i execució d'almenys dues competicions en sistema lliga.
 2.  Organització i execució d'almenys dos campionats esportius de les Illes Balears.
 3.  Organització i execució d'almenys un curs de formació tècnics o entrenadors.

4. Règim de compatibilitat amb altres ajuts

4.1 Com a regla general, els ajuts que es concedeixin són compatibles amb altres ajuts o subvencions, independentment de la seva naturalesa i de l'entitat que les concedeixi, sempre que, aïlladament o conjuntament, no superin el cost total de l'activitat objecte de subvenció.

4.2 Les subvencions rebudes són compatibles amb d'altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics i privats d'àmbit territorial, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que no ultrapassin el 100 % del cost en quantia equivalent a l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada.

En tot cas, si les entitats beneficiàries obtenen un ajut addicional, la Conselleria d'Afers Socials i Esports revocarà la subvenció atorgada per a la mateixa finalitat en quantia equivalent a l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada.

4.3 Es pot donar el cas d'incompatibilitat amb aquesta mateixa convocatòria en anys anteriors, en cas de que el material sol·licitat estigui destinat a substituir a un material igual o de similars característiques, que hagi estat concedit a les convocatòries dels anys 2021o 2022.

 

5. Despeses imputables

5.1 La següent taula mostra exemples d'immobilitzat material esportiu:

Tipus

Exemples

Material de la superfície a on es realitza la pràctica esportiva

- Cubs d'escuma per fosos.

- Gespa artificial.

- Lones.

- Paviment esportiu.

- Tarimes flotants.

- Tatamis.

- Terra batuda.

Material imprescindible per a la pràctica de l'esport, que està fix durant la competició

- Atletisme (tanques, fosos, tacs sortida, pistola jutge sortida...).

- Equipament circuits urbans.

- Esports aquàtics (escales piscina, trampolins salts, sureres natació, pòdium sortida natació, boies...).

- Esports aire lliure (pedres rocòdrom).

- Esports de pilota i raqueta:

- Porteries (futbol, handbol, hoquei, rugbi, waterpolo...).

- Cistelles bàsquet.

- Pals (bàdminton, voleibol, banderins corner...).

- Taules de tenis taula.

- Xarxes (tennis, futbol, bàsquet, voleibol, bàdminton).

- Esports de sala:

- Taules de billar.

- Taules d'escacs.

- Màquines de bitlles.

- Gimnàstica artística (aparells, minitrampolí, llit elàstic, matalassos...).

- Material delimitador zona de competició (vidres, tanques, bolles...).

- Protectors postes i altre material.

- Xarxes de seguretat.

Material imprescindible per a la pràctica de l'esport, que és mòbil durant la pràctica

- Atletisme (testimoni relleus, perxa, discos, martell, pes...).

- Caça, pesca i tir (armes, arcs, canyes, dianes no fungibles...).

- Ciclisme i triatló (bicicletes, cascos...).

- Escacs (taules, jocs d'escacs professionals, rellotges de temps...).

- Esports a l'aire lliure (fixacions i eines escalada).

- Esports aeris (globus, ala delta, paracaigudes, avions...).

- Esports amb animals (cadira muntar, Cabriol trot...).

- Esports aquàtics (fusell goma, equipament immersió, càmeres fotos, focus...).

- Esports de combat (cascos, espases, petos electrònics...).

- Esports de motor (moto, cotxe...).

- Esports hivern (esquís, pals, botes....).

- Esports nàutics (esquis, moto aigua, paraigües, taula surf o pàdel surf, vaixells, boies, llanxa suport...).

- Patinatge (patins, taula de monopatí, casc).

Equipament o material esportiu suport a l'entrenament

- Balons medicinals.

- Barres i discos de pes.

- Cons.

- Dispositius electrònics suport entrenament.

- Electroestimuladors.

- Hardware i software suport entrenament.

- Llança pilotes.

- Màquines de gimnàs.

- Matalassos.

- Pulsòmetres.

- Recull pilotes.

- Robots entrenament.

- Tanques entrenament.

5.2 La següent taula mostra exemples d'immobilitzat material no esportiu directament relacionat amb la practica esportiva:

Tipus

Exemples

Equipament fix de suport a la competició o entrenament

- Arcs sortida i arribada.

- Banquetes competidors.

- Carpes zona jutges o descans competidors.

- Taules i cadires anotadors o jutges.

- Cortines separadores.

- Desfibril·lador.

- Il·luminació camp de joc.

- Pòdium.

- Túnel sortida vestuaris.

- Xarxes seguretat.

Equipament o material esportiu per al control del temps, mesura de marques, gestió d'estadístiques o marcador a la competició

- Cinta mètrica.

- Cronometratge electrònic.

- Marcadors electrònics.

- Megafonia.

- Rellotges de temps.

- Sistemes d'anotació d'estadístiques.

Equipament vestuaris

- Bancs.

- Llosetes de plàstic.

- Perxes.

- Pissarres.

- Taquilles.

Equipament o material de manteniment, preparació de la zona de competició o dels mòbils utilitzats i neteja

- Complements neteja paviments.

- Compressors.

- Encordadors raqueta.

- Màquines neteja fons.

- Màquines neteja paviments.

- Pinta ratxes.

Equipament o material per al transport, trasllat o emmagatzematge de material esportiu

- Dispositius per traslladar material utilitzat per l'esportista durant la competició (rampes embarcament, grues...)

- Elements de subjecció o ancoratge de material per al seu transport o trasllat (porta bicis, baca piragua,...

- Emmagatzematge de pilotes o qualsevol complement que l'esportista utilitza durant competició (arcs, armes, perxes...)

- Emmagatzematge material esportiu.

- Senyalització transport material esportiu.

- Suport barres i discos gimnàs.

- Vehicles transport material que l'esportista utilitza durant la competició (remolc piragües, motos...) . S'accepten també despeses d'adquisició amb modalitat de lísing (no s'accepten les despeses de contractes de rènting).

Material per a la zona de públic de la instal·lació esportiva

- Cadires grades.

- Grades telescòpiques o desmuntables.

5.3 Per altra banda, el material esportiu NO SUBVENCIONABLE és tot aquell que es considera fungible, és a dir, que es deteriora o desgasta amb l'ús.

 • Roba esportiva i sabates en general.
 • Atletisme (sabates...)
 • Caça, pesca i tir (dianes fungibles, munició, fletxes, plats, hèlices...).
 • Ciclisme i triatló (ancoratges, neoprens, ulleres, guants...).
 • Escacs (jocs d'escacs d'entrenament).
 • Esports a l'aire lliure (peus de gat, botes, motxilles, tendes, cordes...).
 • Esports aeris (ulleres, granota (indumentària)...).
 • Esports amb animals (botes, gàbies...).
 • Esports aquàtics (gorres, ulleres, aletes, elements de suport a la flotabilitat...) .
 • Esports d'hivern (granota, ulleres, guants...).
 • Esports de combat (quimonos, cinturons, guants, protectors...).
 • Esports de motor (recanvis, monos...).
 • Esports de pilota (pilotes en general, plomes bàdminton, pals beisbol, pals i boles de billar, boles bitlles, bitlles...)
 • Esports de raqueta (raquetes, pilotes, cordes...).
 • Esports nàutics (rems, pales, armilles salvavides...).
 • Gimnàstica (pilotes, cintes, calleres, magnesi...)
 • Petanca (joc de boles)

5.4 El material no esportiu NO SUBVENCIONABLE, serà tot aquell material no esportiu que no sigui imprescindible per a la pràctica esportiva, o per a la preparació o execució de les competicions. Per exemple, no serà subvencionable l'immobilitzat material d'oficines, entre d'altres, els mobles, ordinadors, armaris, etc.

5.5 En cap cas són objecte de subvenció la realització d'una activitat esportiva o el compliment d'una finalitat que atempti, encoratgi o toleri pràctiques qualificades com a infraccions en el títol IV d'aquesta de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

5.6 En cap cas tindran la consideració de despesa subvencionable, les factures emeses per clubs esportius afiliats a la federació esportiva de les Illes Balears beneficiari de la subvenció.

6. Documentació que cal presentar

6.1 Les entitats sol·licitants de l'ajut són les encarregades de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, en el termini establert.

6.2 Documentació general que s'ha d'aportar:

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Declaració responsable del sol·licitant que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiari de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

c) Declaració responsable de tots els ajuts i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionada amb la sol·licitud.

d) Donat cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, tal com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat esmentat es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

e) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

f) Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

g) Declaració responsable relativa a les següents obligacions:

i. Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i el termini que s'estableixen en la convocatòria, com també, si escau, en la resolució de concessió corresponent o en les modificacions que, si escau, s'aprovin.

ii. Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, en la forma i el termini que s'indiquin en la convocatòria i, si escau, en la resolució corresponent o les seves modificacions.

iii. Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

iv. Declaració responsable de complir les obligacions que estableixen l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 17 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 2 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports.

v. Declaració responsable de no tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge.

vi. Adoptar, si és procedent, en els termes que s'estableixin en les convocatòries corresponents, les mesures de difusió consistents a fer constar en els informes anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, el cofinançament amb fons de la Unió Europea i més concretament la imatge corporativa de la Direcció General d'Esports de la conselleria competent en matèria d'esports i, si pertoca, la imatge de la Unió Europea. Una còpia de les publicacions s'ha de trametre a la Direcció General esmentada.

h) Per a cada tipus de material adquirit s'haurà d'indicar:

 • Justificació de la necessitat de l'adquisició.
 • Instal·lació o lloc a on quedarà emmagatzemat el material.
 • Persona o persones responsables de la custodia d'aquest material, amb informació per poder contactar (correu o telèfon).
 • Quines entitats o persones (en general) podran utilitzar aquest material.

i) Llista de les competicions oficials organitzades per la federació durant la temporada 2021/2022 o l'any 2022.

j) Informe de cursos de formació de tècnics i/o entrenadors durant la temporada 2021/2022 o l'any 2022: Relació de cursos, nombre d'assistents, número de tècnics o entradors que han superat els cursos.

6.3 En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que el sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

L'òrgan instructor comprovarà d'ofici les obligacions tributàries amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les entitats sol·licitants.

6.4 L'òrgan instructor comprovarà d'ofici la constitució i la inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears de les federacions esportives de les Illes Balears, com també l'acreditació de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

6.5 Així mateix, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici l'anotació en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears de les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles, com també l'acreditació de la representació amb què actua la persona signant de la sol·licitud.

6.6 En cas que la Direcció General d'Esports, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o entitat sol·licitant que els aporti en el termini de deu dies hàbils i sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

6.7 La Direcció General d'Esports, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

6.8 En el supòsit que, amb motiu de la tramitació d'altres expedients a la Direcció General d'Esports, ja s'hagin presentat algun dels documents esmentats, no és necessari aportar-los de nou, sempre que es faci constar l'expedient en què obri el document, no hagin transcorregut més de 5 anys des de la presentació i no hagin experimentat cap canvi.

6.9 Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'haurà de requerir a l'interessat que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

6.10 L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta no haver d'admetre la sol·licitud.

6.11 La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi aquestes declaracions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a l'interessat, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant dona el seu consentiment per a la realització de les verificacions oportunes, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins al compliment per part del beneficiari de la respectiva obligació de justificació de manera completa i correcta, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

7. Termini per presentar les sol·licituds

7.1 Dins el termini de vint (20) dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, de conformitat amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015.

7.2 En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment.

7.3 No es tindran per presentades en el registre les sol·licituds que es presentin per qualsevol altra via telemàtica diferent d'aquest tràmit telemàtic.

8. Competència i resolució

8.1 La Direcció General d'Esports és l'òrgan competent per instruir el procediment; és l'òrgan competent per tramitar els expedients i ha de fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la Comissió Avaluadora. Aquesta ha d'emetre un informe que serveixi de base per elaborar la proposta de resolució. En l'informe, la Comissió Avaluadora ha d'establir la relació ordenada per puntuació de les possibles entitats beneficiàries.

8.2 L'òrgan instructor pot demanar al sol·licitant la modificació o la millora voluntàries dels termes de la sol·licitud. En aquest cas se n'ha d'estendre una acta succinta, que s'ha d'incorporar al procediment.

8.3 En tot cas, l'òrgan instructor pot proposar la millora de la sol·licitud i, en particular, la modificació del pressupost presentat per la persona sol·licitant o les condicions i la forma de realització de l'activitat proposada per ell, sempre que això no perjudiqui terceres persones. En aquests casos, s'ha de demanar la conformitat de la persona sol·licitant, la qual s'ha d'entendre atorgada si la proposta formulada per l'òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i la persona sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en un termini de quinze dies. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes expressats per la persona sol·licitant en el seu escrit inicial, sens perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

8.4 Sens perjudici del que preveu l'apartat anterior, la persona sol·licitant també pot modificar per si mateixa la sol·licitud en els casos i sota les condicions que estableix l'article 16.3 del Text refós de la Llei de subvencions.

8.5 Si el procediment de concessió es paralitza per causa imputable al sol·licitant de la subvenció, per la falta d'acompliment d'algun tràmit preceptiu en el termini atorgat a l'efecte, se'l podrà declarar decaigut en el seu dret al tràmit corresponent, i la Direcció General d'Esports proposarà a la consellera d'Afers Social i Esports la resolució del procediment; no obstant, sempre que no afecti a tercers, s'admetrà l'actuació de l'interessat i produirà els seus efectes legals, si es produís abans o dins dia en què es notifiqui la resolució en què es tingui per transcorregut el termini.

8.6 El director general d'Esports ha d'emetre les propostes de resolució de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la relació dels beneficiaris proposats per la Comissió Avaluadora per atorgar la subvenció, així com les sol·licituds excloses amb el motiu de l'exclusió.

La proposta de resolució del Director General d'Esports contindrà tots els aspectes prevists a l'article 16.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions i a l'article 13.6 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021).

8.7 D'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els actes a què es refereix el punt 8.6 anterior s'han de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports la difusió en el tauler d'anuncis de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, perquè, en el termini de deu dies hàbils, hi puguin al·legar el que considerin oportú.

8.8 Una vegada notificades les propostes de resolució, les entitats beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta en el termini de 5 dies hàbils. En tot cas, es considera que la persona beneficiària desisteix de la proposta si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

8.9 La resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta resolució contindrà els aspectes previst a l'article 14.1 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021).

Les resolucions dictades en aquest procediment, que exhaureixin la via administrativa, han de ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre; han de ser motivades i han de fixar, en el cas de la concessió, la quantia individual de la subvenció concedida.

8.10 El termini màxim per resoldre el procediment i publicar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

9. Comissió Avaluadora i Comissió Tècnica

9.1 De conformitat a l'article 12 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021), es constitueix la Comissió Avaluadora, composta per:

- President: el cap del Servei de Planificació i Formació de la Direcció General d'Esports.

- Secretària: la cap de la Secció VI de la Direcció General d'Esports.

- Vocals:

 • Dos tècnics de la Fundació Esport Balear designats pel Direcció General d'Esports, a proposta del Gerent de l'esmentada fundació.
 • Una funcionaria tècnica superior de la Direcció General d'Esports nomenada pel Director General d'Esports.

9.2 Les funcions de la Comissió Avaluadora són:

 • Examinar les sol·licituds presentades.
 • Emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Esports.

Les decisions d'aquesta Comissió s'han de prendre per majoria simple i en cas d'empat el president té el dret de vot de qualitat.

9.3 Per criteris esportius i tècnics i de conformitat amb l'article 12.3 de l'Ordre del de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021), es constitueix la Comissió Tècnica, composta per:

 • Dos membres del personal tècnic de la Direcció General d'Esports, per designació del director general d'esports.
 • Dos membres del personal tècnic de la Fundació per a l'Esport Balear, a proposta del seu gerent.

9.4 Les funcions de la Comissió Tècnica de valoració són:

 • Avaluar les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris d'avaluació establerts en el punt 10.
 • Determinar si l'immobilitzat material esportiu i no esportiu presentat compleix les condicions per ésser subvencionat.
 • Emetre l'informe tècnic que ha de servir de base a la Comissió Avaluadora perquè aquesta emeti l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Esports.

10. Criteris de valoració

10.1 En aplicació de l'article 11.1 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de homes i dones, els barems per avaluar les sol·licituds s'aplicaran de la mateixa forma i manera als beneficiaris tant masculins com femenins per tal de aconseguir una efectiva igualtat de gènere per part de les entitats i persones sol·licitants.

10.2 La valoració dels projectes d'inversió que es presentin, s'efectuarà conforme als criteris i els seus corresponents valors, de conformitat al que s'estableix a continuació:

A.- Per al repartiment de subvencions s'aplicarà un sistema de repartiment per puntuació. Per a això, es divideix l'import de 200.000,00 €, entre la suma total de punts obtinguts per tots els sol·licitants, que ens donarà el valor del punt. L'ajuda resultant serà l'obtinguda de multiplicar el valor del punt pel nombre de punts de cada sol·licitud. Si, com a conseqüència d'aquesta distribució queda un romanent, s'ha de repartir amb el mateix sistema entre la resta d'entitats beneficiàries.

B.- S'assignarà un nombre de punts per € pel cost del material (import del projecte):

Immobilitzat material esportiu: ___________________________________ _____________________________________1,00 punts per €

Immobilitzat material no esportiu directament relacionat amb la practica esportiva: _______________________________ 0,75 punts per €

C.- Les sol·licituds d'adquisició del immobilitzat material o per realitzar actuacions esportives per a la no consecució efectiva de la igualtat de tracte i no discriminació per part de les entitats sol·licitants no seran objecte de valoració.

D.- S'estableixen els següents límits:

- En cap cas l'import de les subvencions a concedir pot superar en cap cas els següents límits:

 • El 100% de l'import del projecte presentat.
 • L'import sol·licitat.
 • Els 20.000,00 € de subvenció per beneficiari.

11. Pagament i justificació d'activitats

11.1 El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificada l'activitat que se subvenciona.

11.2 Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a l'adquisició d'immobilitzat material objecte de subvenció, i s'efectuïn en el període compres entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 d'agost de 2023 i hagi estat efectivament pagada en el mateix període.

11.3 Les subvencions que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de justificar mitjançant la presentació del compte justificatiu, d'acord amb l'article 39 del Decret legislatiu 2/2005.

11.4 La justificació de les subvencions es realitzarà mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat, d'acord amb l'article 21 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer), en el moment de presentar la sol·licitud de la subvenció.

El compte justificatiu ha de contenir la informació següent:

a) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, l'activitat o el projecte subvencionat, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts.

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor, el número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

A l'efecte de la consideració com a subvencionable, la despesa es considera efectivament pagada amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests creditors d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances.

c) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) Si escau, els tres pressuposts que, en aplicació de l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, ha d'haver sol·licitat la persona o entitat beneficiària.

e) Còpia de les factures superior a 1.000,00 € acreditatives de les despeses amb la corresponent acreditació del pagament.

Acreditació del pagament de la factura:

- Pagada al comptat. Aquest sistema de pagament no és vàlid per factures superiors a 1.000 euros, d'acord amb l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. A la factura ha de constar el nom i llinatges, DNI i càrrec de la persona que ha cobrat, signatura i data de cobrament.

- Pagada per transferència bancària. Còpia de la transferència bancària.

- Si el pagament ha estat practicat amb targetes de crèdit, cal lliurar el rebut del pagament i una còpia de l'extracte bancari de la tarja on figuri l'apunt del càrrec.

11.5 Factures i rebuts

Els rebuts i les factures presentats com a comprovants per justificar la subvenció han de reunir tots els requisits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc.). Totes les despeses s'acreditaran amb factures i rebuts de pagament. No seran elegibles factures proforma, tiquets de caixa, factures simplificades, albarans, etc.

11.6 D'acord amb el què estableix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació parcialment modificat pel la Llei 28/2014, de 27 de novembre (BOE-A-2014-12329), les factures han de contenir com a mínim:

 • Número i sèrie, si s'escau.
 • Nom i cognoms o denominació social.
 • NIF i domicili de l'expedidor i del destinatari, tant en el cas de persones físiques com a persones jurídiques.
 • Descripció detallada de l'operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc... i contraprestació total.
 • Base imposable.
 • Tipus tributari i quota repercutible.
 • Lloc i data d'emissió.
 • Dades del registre mercantil de l'expedidor.

L'art. 24 del Codi de Comerç assenyala que els empresaris individuals, societats i entitats subjectes a inscripció obligatòria faran constar en tota la seva documentació, correspondència, notes de comanda i factures, el domicili i les dades identificadores de la seva inscripció en el Registre Mercantil. Les societats mercantils i altres entitats faran constar, a més, la seva forma jurídica i, si escau, la situació de liquidació en què es trobin.

A les factures la descripció de l'operació haurà d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de la facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació subvencionada. No són suficients referències genèriques o no quantificades, com “material esportiu”, “promoció”, “serveis professionals”, etc.

Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, caldrà adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'haurà de poder verificar el preu unitari de l'operació.

Són elegibles les denominades “factures electròniques” (no confondre amb qualsevol document tramès per mitjans electrònics i telemàtics) entre el perceptor de la subvenció i els seus subministradors o prestadors de serveis. Les especificacions les podeu trobar a http://www.facturae.es/.

Les factures i els documents amb esmenes o modificats manualment no tenen consideració com a elegibles als efectes de justificar la subvenció.

11.7 En cas que l'entitat beneficiària no justifiqui l'import total del projecte d'actuació que hagi servit de base per a la concessió de l'ajut, pertoca la revocació parcial de l'ajut, del qual s'ha de reduir l'import proporcionalment a la quantia no justificada.

11.8 No s'entendrà totalment justificada l'aplicació dels fons percebuts fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte d'actuació que hagi servit de base per concedir l'ajut.

11.9 Si els projectes per als quals se sol·licitin els ajuts objecte d'aquesta convocatòria obtenen ajuts o subvencions d'altres entitats públiques o privades, el total dels ajuts en cap cas no pot superar el pressupost del projecte.

11.10 Si la documentació aportada per la justificació de la subvenció no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir l'entitat interessada que, en el termini de quinze dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius.

11.11 Tot i això, les resolucions de concessió poden establir condicions concretes per justificar les subvencions.

11.12 El termini per justificar les ajudes concedides és el 15 de setembre de 2023 (inclòs).

 

12 Pagament

12.1 El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada justificada l'activitat que se subvenciona.

12.2 Amb caràcter general, l'import de les subvencions s'ha d'abonar, una vegada justificat el compliment de la finalitat per a la qual es varen concedir, a partir del que resulti de la liquidació de la justificació de la subvenció.

12.3 La justificació, la liquidació i el pagament consegüent és farà en un sol moment en acabar l'activitat, mitjançant justificació i liquidació total, amb les condicions i els requisits que s'estableixin específicament a l'apartat 11 d'aquesta convocatòria.

12.4 La liquidació de la subvenció s'ha de dictar i notificar en el termini de nou mesos a comptar des de la presentació de la justificació per la persona interessada o, si s'escau, des de l'endemà del termini màxim per presentar-la, sens perjudici que, prèviament, s'hagi de requerir a la persona interessada perquè la presenti en un termini addicional de quinze dies improrrogables.

12.5 Per al còmput del termini de nou mesos a què es refereix el paràgraf anterior no s'han de tenir en compte els períodes d'interrupció justificada de les actuacions ni les dilacions que es puguin produir per causes no imputables a l'administració concedent, sempre que es documentin de manera adequada fent constar les dades d'inici i acabament de cada període, per dies naturals, i el motiu de la interrupció o la dilació.

12.6 La liquidació de la subvenció s'ha de dictar en el marc de les actuacions de comprovació, i que constitueix un pressupost de l'obligació de pagament total que, si s'escau, correspongui a favor de la persona interessada i a càrrec de l'administració concedent, com també, si s'escau, de l'inici per l'òrgan competent i a instància de l'òrgan gestor del procediment de revocació o de reintegrament total de la subvenció concedida i no justificada totalment.

12.7 En tot cas, la liquidació de la subvenció per l'òrgan gestor no impedeix ni afecta la realització d'altres actuacions ulteriors de control intern o extern previstes en aquesta llei i en la resta de la legislació aplicable per part dels òrgans competents en cada cas, amb l'abast i les conseqüències jurídiques corresponents.

12.8 El transcurs del termini màxim per dictar i notificar la liquidació no impedirà que l'òrgan gestor la dicti i la notifiqui, llevat, si escau, que abans de dictar-la s'hagin iniciat altres actuacions de control pels òrgans a què es refereix l'apartat anterior o s'hagi iniciat un procediment de revocació o de reintegrament de la subvenció.

12.9 En tot cas, no seran exigibles els interessos moratoris que, si s'escau, es meritin entre l'endemà del transcurs d'aquest termini màxim i l'inici d'un procediment de reintegrament.

12.10 Sens perjudici de la resta de supòsits a què fa referència l'article 39.2 de la Llei general de subvencions, quan l'interessat presenti la justificació de la subvenció en el termini corresponent, el còmput del termini de prescripció del dret de l'administració concedent a liquidar l'eventual reintegrament que, si s'escau, pertoqui s'inicia l'endemà de la notificació de la liquidació de la subvenció o del transcurs del termini màxim per dictar-la i notificar-la.

13. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts:

a) Destinar l'immobilitzat material subvencionat un mínim de dos anys a l'activitat objecte de la seva adquisició. No es considera incomplerta l'obligació de destinació quan aquest immobilitzat material sigui substituïts per altres que serveixin en condicions anàlogues a la fi per a la qual es va concedir la subvenció i aquest ús es mantingui fins a completar el període establert, sempre que la substitució hagi estat autoritzada per la Conselleria d'Afers Socials i Esports per a la concessió de la subvenció

b) Comunicar, mitjançant un escrit adreçat a la Consellera d'Afers Socials i Esports, l'acceptació o renúncia de la proposta de resolució de la subvenció. En tot cas, es considera que la persona beneficiària desisteix de la proposta de resolució si no manifesta l'acceptació en el termini atorgat.

c) Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajut en el termini establert i complir els requisits i les condicions que determinen la concessió de l'ajut.

d) Justificar la realització de l'activitat objecte de l'ajut i també complir els requisits i les condicions que determinen la concessió de l'ajut.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que corresponguin de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans de control extern, i també facilitar tota la informació que aquests els requereixin amb relació als ajuts concedits.

f) Comunicar a la Direcció General d'Esports la sol·licitud o l'obtenció de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de la subvenció concedida.

g) Estar al corrent de les obligacions tributàries o de qualsevol naturalesa, amb l'Estat, amb la Seguretat Social i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

h) Conservar els justificants de les despeses corresponents a l'activitat subvencionada durant 5 anys i posar-los a disposició de la Conselleria quan aquesta els sol·liciti.

i) Si escau, fer la publicitat prevista a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

j) Les entitat beneficiaris d'aquestes subvencions hauran de complir l'obligació de fer la publicitat de la subvenció obtinguda al seu portal de transparència en el termini màxim de 30 dies des de la notificació de la concessió de la subvenció.

k) Les entitats que reben subvencions o ajuts per més de 100.000€ anuals o més de 5.000 € anuals i que almenys el 40% dels ingressos procedeixi de subvencions o ajuts públics estan obligades a fer publicitat prevista a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

l) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'hagi sol·licitat, en la forma i el termini que s'indica en aquesta convocatòria i, si escau, en la resolució corresponent o en les modificacions que s'aprovin.

m) Adoptar les mesures de difusió consistents a fer constar en els informes anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i més concretament la imatge corporativa de la Direcció General d'Esports de la conselleria competent en matèria d'esports. Una còpia de les publicacions s'ha de trametre a la Direcció General d'Esports.

n) Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si escau, en les bases reguladores.

o) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14. Revocació

S'ha de revocar la concessió de la subvenció quan, posteriorment a la concessió vàlida i ajustada a dret, l'entitat beneficiària incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió.

15. Reintegrament

15.1 Com a conseqüència de la revocació s'ha de reintegrar totalment o parcialment l'import de l'ajut obtingut i, si escau, l'exigència de l'interès de demora, en els casos següents:

a) L'incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir l'ajut.

b) L'obtenció de l'ajut sense que es compleixin les condicions requerides per a això, o l'alteració de les condicions tingudes en compte per concedir-lo, sempre que sigui per causes imputables al beneficiari.

c) L'incompliment greu de l'obligació de justificar la finalitat dels fons percebuts en la forma i els terminis establerts.

d) La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat.

e) La negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control previstes legalment o l'obstrucció injustificada d'aquestes actuacions.

f) Altres supòsits establerts en les bases reguladores.

15.2 Per al reintegrament, s'ha d'aplicar el procediment que determina a aquest efecte l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

15.3 Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

16. Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits que determina aquesta Resolució dóna lloc a aplicar el règim d'infraccions i sancions establertes legalment.

17. Inspecció

D'acord amb el que disposa aquesta convocatòria, els ajuts que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent d'aplicació.

18. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.