Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 739318
Acord de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears d' 1 de desembre de 2022, per la qual s’aprova les tarifes de preus per al període comprès entre l’1 de juny de 2022 i el 31 de maig de 2023, relatiu als contractes de concessió d’obra pública de les residències per a gent gran assistida de Calvià, Marratxí i Capdepera. Exp 1/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 14 de març de 2005, el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca i SAR MALLORCA-Calvià SA, SAR MALLORCA-Marratxí SA i SAR MALLORCA-Capdepera SA (posteriorment fusionades en SAR MALLORCA, SA, conforme a l'escrit presentat davant aquesta entitat en data 22 de març de 2010) formalitzaren els contractes de concessió d'obra pública per a la construcció i posterior concessió de l'explotació de les residències per a persones grans assistides de Calvià, Marratxí i Capdepera respectivament.

2. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 28 d'abril de 2006 es va autoritzar la constitució de la Fundació Balear d'Atenció i Suport a la Dependència. Residència Joan Crespí (actualment Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears, d'ara endavant Fundació) i se'n aprovaren els Estatuts, l'article 7 c dels quals estableix que per aconseguir les seves finalitats la Fundació pot dur a terme activitats de promoció, prestació i gestió directa o indirecta de recursos i serveis sociosanitaris d'atenció a persones amb discapacitat i dependència en general.

3. En data 19 de gener de 2007 (BOIB núm. 13, de 25 de gener) el secretari general de la Conselleria de Presidència i Esports va dictar resolució per la qual es publicà l'Acord que actualitza l'annex de l'encàrrec de gestió a la Fundació, de data 28 de juliol (BOIB núm. 108), en el qual s'inclou les residències per a persones grans assistides de Calvià, Marratxí i Capdepera, entre altres centres.

4. En data 23 de març de 2007 es va subscriure l'Addenda als contractes de concessió d'obra pública per a la construcció i posterior concessió de l'explotació de les residències per a assistits en els municipis de Calvià, Marratxí i Capdepera. D'acord amb la clàusula tercera es varen fixar les tarifes que s'havien de percebre per a la prestació del serveis, així com es regula la fórmula d'aplicació per a la revisió dels preus, la qual disposa:

Sistema de revisión: la revisión se realizará de acuerdo con la variación IPC de la CAIB de los 12 últimos meses, según INE. Cuando la variación de precios de los costes de personal sea superior al incremento IPC se tendrá en cuenta además esta variación para llevar a cabo la revisión de precios.

De esta manera cuando los colectivos de cada sector establezcan un porcentaje de actualización mayor al IPC, el concesionario podrá solicitar que se lleve a cabo la revisión de precios considerando el aumento de costes de personal previstos en los convenios colectivos.

Para ello el concesionario debe presentar la documentación acreditativa del incremento de los costes distinguiendo entre los referidos al personal y los correspondientes a otros gastos (a los que se incrementará IPC).

Teniendo en cuenta los plazos previstos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos, la primera revisión será en el mes de junio del año 2007”.

5. Les tarifes actuals són les següents:

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 62,72 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 69,48 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 73,65 euros/dia (IVA inclòs).

6. S'han publicat les taules salarials per a l'any 2022 del Conveni Col·lectiu Marc Estatal de Serveis d'Atenció a les persones Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l'autonomia Personal amb un augment d'un 6,5 %, per tant és inferior a l'IPC, així que s'ha de calcular les tarifes tenint en compte només l'IPC.

7.  L'IPC CAIB per al període comprès entre maig de 2021 i maig de 2022, el qual ha estat del 8,2%.

Per tant s'ha d'aplicar la variació IPC de la CAIB dels darrers 12 mesos.

Per això, es proposa que les tarifes a percebre són les següents:

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 67,86 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 75,17 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 79,68 euros/dia (IVA inclòs).

8. En data 23 de novembre de 2022 s'ha emès informe pel tècnic Jurídic del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears relatiu a l'expedient de revisió de preus de les places concertades de les residències de Calvià, Marratxí i Capdepera.

9. D'acord a l'article 3.1 dels plecs de clàusules administratives particulars la Junta Rectora és l'òrgan de contractació.

Atès l'anterior en la sessió de la Junta Rectora de data 1 de desembre de 2022 s'ha pres el següent

Acord

1“Aprovar les tarifes de les residències per a gent gran assistida de Calvià, Marratxí i Capdepera amb efectes d'1 de juny de 2022 a 31 de maig de 2023, les quals es modifiquen en un 8,2 %, i delegar-ne en la presidenta la signatura de tots els documents i es fixen els imports següents:

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència baix (Grau I): 67,86 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència mitjà (Grau II): 75,17 euros/dia (IVA inclòs).

-Estada en règim de residència amb nivell de dependència alt (Grau III): 79,68 euros/dia (IVA inclòs).

2. Notificar aquesta resolució a l'interessat.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

El gerent Juan Manuel Martínez Álvarez