Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 739830
Convocatòria i aprovació de les bases per obtenir el permís municipal d'autotaxi de l'any 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 30 de novembre del 2022 s'ha dictat resolució d'Alcaldia núm. 2022-1997 en virtut de la qual es convoca i s'aproven les bases per obtenir el permís municipal d'autotaxi, que s'insereix a continuació:

«Conforme es desprèn del Reial Decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament Nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers i de l'article 16 del Reglament municipal regulador del servei públic de transport de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor o conductora baix la modalitat d'auto taxi (BOIB núm. 86, de 18/06/2013, BOIB Núm. 95, de 3/08/2017 i BOIB Núm. 49, de 21/04/2018 i BOIB Núm. 70 de 29/05/2021) és necessari, a més dels requisits legalment i reglamentàriament exigits, disposar del permís municipal d'auto taxi que a tal efecte expedirà l'Ajuntament.

D'acord amb el que disposen els articles 48 i 56 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears correspon a l'Ajuntament acreditar l'aptitud dels conductors del servei d'auto-taxi.

Així mateix, disposa l'article 39 de l'indicat Reglament Nacional, que el permís local de conductor és una habilitació local específica per a la prestació d'aquests serveis, habilitació legal que s'obté per qui ho sol·liciti, sempre que superi les proves que l'Ajuntament tengui establertes a les seves ordenances i reuneixi els requisits legalment establerts, això és:

- Trobar-se en possessió del permís de conducció de classe C o superior, expedit per la Prefectura de Trànsit.

- No patir malaltia infecciosa contagiosa o impediment físic que impossibiliti o dificulti el normal exercici de la professió.

- Aquells altres que disposi el Codi de la Circulació o expressament, amb caràcter general, assenyali la Direcció General de Trànsit.

L'apartat segon de l'indicat article 16 del Reglament Municipal estableix els requisits que hauran de reunir els interessats per obtenir aquest permís municipal i l'apartat tercer regula el procediment per a la convocatòria d'aquesta prova d'aptitud.

Havent-se presentat sol·licituds manifestant interès en obtenir el permís municipal, esdevé necessari convocar i aprovar unes bases per obtenir el permís municipal d'auto taxi.

Els drets d'examen per a l'obtenció del permís municipal constitueixen fet imposable de la taxa regulada a l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Llicències d'autotaxi i demés vehicles de lloguer (BOIB Núm. 167 Ext de 31/12/1998, BOIB Núm. 37 de 24/03/2018, BOIB Núm. 36 de 19/03/2019) i d'acord amb l'article 7 de la indicada norma municipal la quota tributària per aquest concepte és de 225.-€.

Per tot l'anteriorment exposat, i en ús de les facultats legalment conferides,

RESOLC

PRIMER.- Convocar i aprovar les bases per obtenir el permís municipal d'auto taxi que s'adjunten a la present resolució.

SEGON .- Aprovar el calendari de les dates per la celebració de la prova del permís municipal:

 • Convocatòria febrer 2023: dia 23 a les 10:00 hores.
 • Convocatòria abril 2023: dia 27 a les 10:00 hores.
 • Convocatòria juny 2023: dia 23 a les 10:00 hores.
 • Convocatòria juliol 2023: dia 29 a les 10:00 hores.
 • Convocatòria agost 2023: dia  31 a les 10:00 hores.

TERCER.- Publicar la present resolució en el BOIB, al tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament i a la web de l'Ajuntament.»

 

«BASES QUE REGIRAN LES CONVOCATÒRIES PER A L'OBTENCIÓ PERMÍS MUNICIPAL D'AUTO TAXI DE SANTA MARGALIDA 2023

PRIMERA. OBJECTE DE LES CONVOCATÒRIES

És objecte de les presents bases la definició dels requisits i condicions que han de regir la realització de les proves d'aptitud per obtenir el permís municipal d'auto taxi de l'Ajuntament de Santa Margalida.

SEGONA. FORMA DE SELECCIÓ

El procediment per obtenir aquest permís municipal consistirà en  la superació d'una prova d'aptitud.

TERCERA. REQUISITS DELS ASPIRANTS

D'acord amb l'establert a l'article 16 del Reglament Municipal regulador del servei públic de transport de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor (BOIB Núm. 86 de 18 de juny de 2013, BOIB Núm. 95 de 3/08/2017, BOIB Núm. 49 de 21/04/2018 i BOIB Núm. 70 de 29/05/2021) i d'acord amb el disposada el Reial Decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament Nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers, i el Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s'aprova el Reglament General de Conductors, amb la seva nova redacció donada pel Reial Decret 1055/2015, de 20 de novembre, per obtenir el permís municipal de conductor o conductora, l'interessat o interessada haurà de reunir els següents requisits:

a. Tenir nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'altre país estranger amb el que, en virtut de Tractats o Convenis internacionals subscrits per Espanya, no sigui exigible aquest requisit.

b. Tenir permís de conductor o conductora d'automòbils d'acord amb la legislació vigent.

c. Certificat mèdic acreditatiu de no patir malaltia infecto contagiosa o impediment físic que impossibiliti o dificulti el normal exercici de la professió.

d. Conèixer les principals vies públiques i llocs d'interès turístic, ubicació de locals públics d'esbarjo, oficines municipals, hotels principals i itineraris més directes per arribar al lloc de destinació.

e. Conèixer la normativa de circulació en vigor, la normativa de la Corporació relativa al servei i les tarifes aplicables.

D'acord amb l'establert a l'article 44 del Reglament Municipal els conductors/conductores han de conèixer les llengües catalana i castellana a un nivell suficient per atendre les indicacions necessàries per al compliment del servei.

QUARTA. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Les sol·licituds per prendre part en les proves, en les que els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les presents bases, s'hauran de fer segons el model de l'annex I d'aquestes bases i s'hauran de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament, o bé a qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a partir del dia següent a la publicació de l'anunci d'aquestes bases i convocatòries en el BOIB i en un termini que finalitza 15 dies naturals abans de la data prevista per a la celebració de les proves de cada una de les convocatòries.  En el cas de que el darrer dia sigui inhàbil, el termini s'entendrà ampliat fins el dia hàbil següent.

La presentació de la sol·licitud dona dret a l'interessat a presentar-se a dues convocatòries successives. En conseqüència, no presentar-se o no superar la prova en dues convocatòries immediates i successives, implicarà haver de formular nova sol·licitud de participació.

Les bases íntegres i les resolucions es publicaran al tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament i a la pàgina web (www.ajsantamargalida.net).

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada per:

- Fotocòpia del DNI o, en el seu cas, passaport.

-Permís de conductor o conductora d'automòbils, d'acord amb la legislació vigent.

- Justificant d'haver abonat les taxes d'examen. El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant ingrés de 225.-€ al següents números de compte corrent:

 • *ES37 0061 0098 6100 2286 0187 BCA.MARCH (BIC BMARES2MXXX)
 • * ES38 2100 0107 1402 0000 1164 CAIXABANK (BIC CAIXESBBXXX)
 • * ES91 0049 3186 5819 1000 2890 BANC SANTANDER (BIC BSCHESMM).

- Certificat, títol o diploma acreditatiu de coneixements bàsics de llengua catalana, i a més, en el cas de persones estrangeres de països de parla no castellana, certificat, títol o diploma acreditatiu de coneixements bàsics de llengua castellana. En cas de no tenir-lo s'ha de manifestar expressament a la sol·licitud i es realitzarà la prova corresponent al coneixement de la llengua el mateix dia assenyalat per a la realització de la prova del permís municipal.

En cas de persones jurídiques, la documentació a presentar anirà referida, en el cas de societats mercantils, a la persona física que ostenti l'administració de l'entitat; i en els supòsits que la persona jurídica estigui constituïda per una societat anònima laboral o cooperativa de treball associat, s'exigirà de les persones físiques integrants de les mateixes.

CINQUENA. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la Batlia dictarà una resolució, que declararà aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. A la mateixa resolució que es publicarà a la web de l'Ajuntament i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica s'assenyalarà un termini de 3 dies hàbils per a esmena o presentació de reclamacions, així com la constitució del Tribunal Qualificador i el lloc i hora per a la prova d'aptitud en primera i en segona convocatòria.

En el cas de que no es presentin esmenes o reclamacions contra la llista provisional, la mateixa s'entendrà definitiva a partir de l'endemà de la finalització del termini de reclamacions, i no caldrà nova resolució ni publicació.

SISENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal Qualificador estarà constituït per:

TITULARS:

 • President: Manuel Gallardo Gil (Cap de la Policia Local).
 • Vocals: Miquel Bauzá Ferriol (Policia Local).
 • Secretari: Alícia Payeras Pascual (Funcionari d'aquest Ajuntament).

SUPLENTS:

 • President: Gabriel Seguí Company (Policia Local).
 • Vocals: Eduard Galma Serra (Policia Local).
 • Secretari: Catalina Payeras Reus (Funcionari d'aquest Ajuntament).

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ajustarà al previst en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

El Tribunal Qualificador no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s'adoptaran per majoria. Sempre serà necessari que un membre del Tribunal actuï de President i altra de Secretari. El Tribunal podrà comptar amb l'assistència d'assessors, amb veu però sense vot.

El Tribunal Qualificador queda facultat per resoldre els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació o aplicació de les bases, així com el que s'hagi de fer en els casos no previstos.

SETENA. SISTEMA DE SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

En el seu cas, es realitzarà una prova d'aptitud avaluant el nivell de coneixement de la llengua catalana i/o castellana.

Es realitzarà una prova d'aptitud que versarà sobre el coneixement dels aspirants del terme municipal, de les principals vies públiques i llocs d'interès turístic, ubicació de locals públics d'esbarjo, oficines municipals, hotels principals i itineraris més directes per arribar al lloc de destinació, així com el coneixement de la normativa de la Corporació relativa a la prestació del servei d'autotaxi i les seves modificacions efectuades.

La prova d'aptitud consistirà en un examen de 50 preguntes tipus test. Cada pregunta tindrà 4 respostes possibles i només una d'elles serà la correcta. En cas que hi hagi dues respostes correctes, es donarà per bona la resposta més correcta. Les preguntes correctament contestades valen 0,20 punts i les mal contestades resten 0,05 punts.

Per a contestar l'examen hi haurà una hora i mitja.

No es permetrà la consulta de cap tipus de documentació ni connexions electròniques durant  l'examen.

Per aprovar serà suficient un 5.

VUITENA. RELACIÓ D'APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT

El Tribunal Qualificador elevarà una relació provisional dels aprovats per ordre de puntuació al President de la Corporació, que procedirà a la seva publicació a la pàgina web i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament. A partir del dia següent, i durant un termini de tres dies hàbils, els aspirants podran presentar esmenes o reclamacions contra la mateixa. Una vegada resoltes, s'elaborarà la relació definitiva i es procedirà a la seva publicació a la pàgina web i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament. En el cas de que no es presentin esmenes o reclamacions contra la llista provisional, la mateixa s'entendrà definitiva a partir de l'endemà de la finalització del termini de reclamacions.

Els aspirants proposats aportaran davant de l'Ajuntament, dins del termini de cinc dies naturals des de la publicació de la relació definitiva, el certificat mèdic acreditatiu de no patir malaltia o defecte físic o psíquic que impossibiliti la realització de la professió i dues fotografies de carnet.

Els aspirants que dins del termini indicat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació o de la mateixa es deduís que manquen d'algun requisit exigit, no se'ls expedirà el permís municipal.

NOVENA. INCIDÈNCIES

Les presents bases i convocatòries podran ser impugnades de conformitat amb l'establert en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DESENA.- RECURSOS.

Contra la resolució d'aprovació de les convocatòries i les seves bases, que posa fi a<A[exhaureixen|esgoten]> la via administrativa, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma, a partir del dia següent al de publicació del seu anunci al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa).

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que resulti pertinent.»

El que es fa públic pel seu coneixement i efectes.

 

Santa Margalida, a data de la signatura electrònica (12 de desembre de 2022)

El batle Joan Monjo Estelrich