Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 738927
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a la promoció, difusió i consolidació de l'ocupació autònoma per associacions i federacions empresarials, i corporacions locals residenciades a les Illes Balears, que tenguin com a finalitat l’orientació i l’assessorament a persones físiques que vulguin constituir-se en treballadors autònoms, així com aquelles corporacions locals que ofereixen serveis lligats a l’alta d’autònoms i acompanyament dels emprenedors en les diferents fases de constitució del seu negoci

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La promoció de l'ocupació autònoma és una política activa d'ocupació de llarga tradició. Ja en l'any 1986 es va regular per primera vegada per fer més atractiva l'opció del treball per compte propi entre les persones desocupades, amb l'objectiu de millorar les possibilitats d'accés a l'ocupació i fomentar l'esperit i la cultura emprenedora. Des del Govern de les Illes Balears, s'aposta fermament per aquest tipus de polítiques, a través d'accions molt diverses que inclouen, entre d'altres, les subvencions per el foment del treball autònom i l'autoocupació.

Pel que fa a l'escenari econòmic i social de la nostra comunitat autònoma, malgrat la millora de la situació de les nostres illes en els darrers mesos, encara queden seqüeles provocades per la crisi sanitària de la COVID-19, que ha tingut un impacte molt significatiu sobre l'activitat econòmica de les Illes Balears, que tenen com a principal element vertebrador de la seva economia el turisme, el qual es va veure molt afectat a causa de les mesures restrictives que es van prendre per a lluitar contra la pandèmia.

D'altra banda, la invasió de les tropes russes a Ucraïna ha donat lloc a un conflicte armat que, a banda de provocar importants pèrdues humanes i materials, també ha ocasionat forts efectes sobre l'economia. Les principals conseqüències de la guerra es faran sentir en una major inflació derivada de l'alça en els preus dels aliments i l'energia, en problemes en el comerç internacional i les cadenes de proveïment i, finalment, en una major incertesa en els mercats financers.

Així doncs, encara queda camí per recórrer i assolir la recuperació total de l'economia. En aquest sentit, des de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, es va publicar, a finals de l'any 2021, d'una banda, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinada a promocionar l'ocupació autònoma amb una dotació pressupostària de 3.939.813,00 €; i, d'altra banda, la convocatòria d'ajudes per a una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi, amb un crèdit inicialment assignat de 1.900.000 €. Ambdues convocatòries pretenen facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital i es financen mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

D'altra banda, aquesta mateixa direcció general té previst publicar, en els dies vinents, una convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d'autorització de transport públic de mercaderies, residenciades a les Illes Balears, per promocionar l'ocupació autònoma i afavorir la sostenibilitat i pervivència d'aquests tipus de projectes empresarials afectats per l'increment del preu de l'energia.

Per tant, amb l'objectiu de continuar donant suport a l'ocupació per compte propi, es considera necessari convocar uns ajuts per donar suport a les associacions empresarials que presten serveis d'assessorament per a l'autoocupació i l'emprenedoria, informant i donant assistència qualificada als usuaris interessats a promoure la seva pròpia autoocupació o a emprendre una activitat productiva que comporti creació d'ocupació.

L'article 30.21 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, d'acord amb la redacció feta per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut, atribueix a aquesta Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de foment del desenvolupament econòmic en el territori de la comunitat autònoma, d'acord amb les bases i la coordinació general de l'activitat econòmica, sense perjudici del que disposen els articles 38 i 131, i els números 10 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució; la legislació estatal i l'europea, i l'establiment i la regulació dels òrgans de defensa de la competència de la Comunitat Autònoma.

L'article 2.4 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer),  atribueix a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, entre d'altres, les competències en matèria d'empresa; polítiques de creació i creixement empresarial; promoció, desenvolupament i dinamització econòmica; promoció de l'autoocupació i la cultura emprenedora i gestió, foment i difusió dels models d'economia social i autoocupació, entre els quals destaquen les societats cooperatives, les societats laborals i els autònoms.

Aquestes ajudes es troben emmarcades dintre de l'Agenda Balear 2030, concretament  afavoreixen al creixement del ODS número 8, «Treball digne i creixement econòmic», amb mesures com el desenvolupament dels nostres sectors productius; del ODS 10, «Promovent la reducció de desigualtats», i del ODS 12, « La producció i consum responsables».

Aquests ajuts compleixen amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, eficiència, qualitat i simplificació d'acord amb el que s'estableix en l'article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

L'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 (BOIB núm. 73, de 12 de maig), modificada per l'Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol), estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació. L'article 1.2, apartat 28, d'aquesta Ordre preveu que pot ser objecte de subvenció la promoció de l'ocupació autònoma. Per la seva banda, l'article 3 de la mateixa Ordre disposa que la persona titular de la conselleria competent en matèria de treball i formació ha d'aprovar, per mitjà d'una resolució, les convocatòries corresponents, les quals s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treballador autònom, defineix el treball autònom i es contemplen els drets i obligacions dels treballadors autònoms, el seu nivell de protecció social, les relacions laborals i la política de foment de l'ocupació autònoma, així com la figura del treballador autònom econòmicament dependent.

El Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Ocupació, estableix que els recursos econòmics per a la realització de les polítiques actives seran gestionats pels serveis públics d'ocupació, que podran desenvolupar els serveis i programes que considerin necessaris, segons l'article 36.3, i gestionar-los mitjançant la concessió de subvencions públiques, contractació administrativa, subscripció de convenis, gestió directa o qualsevol altra forma jurídica ajustada a dret.

Dins d'aquestes polítiques actives d'ocupació, l'article 36 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu fa referència al manteniment de l'ocupació. Atesa la competència de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular en matèria de promoció de l'autoocupació i l'existència de la necessitat inajornable d'afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades de la COVID-19 i de la guerra d'Ucraïna que afecten directament a les persones treballadores per compte propi o autònoms, es fa necessària la publicació d'una nova convocatòria de subvencions per a la promoció i la difusió de l'ocupació autònoma.

La convocatòria que s'aprova amb aquestes bases d'ajuts s'ha inclòs en l'objectiu I, línia III.1.5, del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balear per als exercicis 2021-2023, aprovat per Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre).

El procediment de concessió de les ajudes referides en aquesta resolució es tramitarà d'acord amb el que s'estableix en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

En virtut de tot això i d'acord amb les competències atribuïdes a la Conselleria de Model, Econòmic, Turisme i Treball pel Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), dict la següent

Resolució

1. Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte regular l'atorgament d'ajuts a associacions i federacions empresarials, i, corporacions locals que prestin un servei d'orientació i assessorament per tal de facilitar la constitució de persones físiques en treballadors autònoms i a millorar el coneixement sobre aquest àmbit.

2. Beneficiaris i requisits

2.1.Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes les associacions i federacions  empresarials residenciades a les Illes Balears, que tenguin com a finalitat l'orientació i l'assessorament a persones físiques que vulguin constituir-se en treballadors autònoms, així com aquelles corporacions locals que ofereixen serveis lligats a l'alta d'autònoms i acompanyament dels emprenedors en les diferents fases de constitució del seu negoci.

2.2. Requisits generals:

Les entitats sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

a) Tenir el domicili fiscal i social, així com realitzar la seva activitat empresarial principal dins el territori de les Illes Balears.

b) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionats o condemnats per cap resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

e) En el seu cas, estar legalment constituïdes i constar inscrites en el Dipòsit d'estatuts d'associacions empresarials i sindicals de la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

3. Crèdit assignat a la convocatòria.

El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és de 250.000€ amb càrrec a la partida pressupostària 12801 G 322F01/48000/00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

4. Despeses subvencionables

4.1. Es consideren despeses subvencionables per a la promoció, difusió i consolidació de l'ocupació autònoma, les següents:

a) El lloguer de l'espai en què es desenvolupen les accions de foment i el lloguer d'equips.

b) Les despeses dels ponents (trasllats, allotjaments, ponències), de les ponències que organitzin els beneficiaris pel foment de la promoció de l'ocupació autònoma.

Es finançaran mitjançant borses de viatges. Es consideren borses de viatge les despeses de ponència (trasllats, allotjaments, ponències) de la persona que participi en l'acció (sols es subvencionarà una persona per borsa). Només es subvencionaran dues borses per projecte, d'un màxim de 400 euros, cada borsa.

c) Les despeses d'elaboració d'estudis, diagnòstics i activitats similars, orientades a la promoció de l'ocupació autònoma.

d) Webinars i altres accions de foment desenvolupades de forma on-line o telemàticament, orientades a la promoció de l'ocupació autònoma.

e) Despeses derivades de l'adaptació de les accions de promoció de l'ocupació autònoma a les noves tecnologies: lloguer d'equips digitals, adaptació d'infraestructures, inscripció en plataformes on-line per a dur a terme l'acció, entre d'altres.

f) Les despeses de publicitat directament relacionades amb l'acció de promoció de  l'ocupació autònoma, entre d'altres, les despeses ocasionades per les publicacions en mitjans de comunicació social i, en qualsevol cas, totes aquelles despeses directament relacionades amb les activitats de difusió.

g) Les despeses corresponents a l'edició de les publicacions, per la difusió de l'ocupació autònoma.

h) Despeses derivades de l'adaptació de les accions de difusió a les noves tecnologies: lloguer d'equips digitals, adaptació infraestructures, inscripció en plataformes on-line per a dur a terme l'acció, entre d'altres.

i) Costs salarials del personal al servei del sol·licitant, amb inclusió de les pagues extraordinàries. Se n'exclouen les cotitzacions a la Seguretat Social i les aportacions empresarials.

En el cas de despeses de personal, s'ha de presentar, juntament amb la sol·licitud d'ajuts, la documentació especificada en el punt 6 lletra H: còpia del contracte, el rebut de liquidació de cotitzacions i la relació nominal de treballadors.

j) Despeses de desplaçament, manutenció i allotjament dels representants de l'entitat.

Es finançaran mitjançant borses de viatges. Es consideren borses de viatge les despeses de desplaçament i allotjament de la persona que participi en l'acció (sols es subvencionarà una persona per borsa). Només es proporcionaran dues borses per projecte d'un màxim de 250 euros (per borsa).

k) Contractació de serveis professionals externs.

l) Despeses derivades de material d'oficina, fotocòpies i impremta.

m) Reparacions, manteniment i conservació d'instal·lacions i d'equips d'oficina.

n) Despeses derivades de subministres i comunicacions (aigua, llum, telèfon, Internet, correu, missatgeria i similars).

ñ) Quotes de subscripció a publicacions.

o) Quotes d'afiliació, de l'entitat, a altres associacions locals, autonòmiques, nacionals o internacionals.

p) Quotes d'assegurances del sol·licitant.

q) Despeses derivades de la digitalització de sol·licitant.

r) Qualsevol altra despesa necessària per a l'organització i el funcionament de les oficines i els serveis del sol·licitant.

4.2. L'entitat beneficiària pot realitzar directament les accions subvencionables o subcontractar-les. En aquest darrer cas, la subcontractació de l'acció subvencionada no pot superar el 50% del cost de l'activitat subvencionada d'acord amb el darrer paràgraf de l'article 12 de l'Ordre de bases reguladores en relació amb l'article 38.2 de la Llei de subvencions, Text refós aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

La subcontractació de l'activitat ha d'aportar valor afegit al contingut de la mateixa quan augmenti el seu cost.

4.3. Si l'import de la despesa subvencionable supera les quanties establertes a la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors (inferiors a 40.000 euros quan es tracti d'obres o inferiors a 15.000 euros quan es tracti de contractes de subministraments o serveis, IVA exclòs), el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a l'adopció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat suficient nombre d'entitats que el subministrin o prestin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades es farà conforme a criteris d'eficiència i economia, i caldrà justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

5. Presentació de sol·licituds

5.1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de cinc dies hàbils contadors des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOIB.

Les persones han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit d'instància genèrica del Registre Electrònic General de la CAIB, i han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment.

La sol·licitud ha de presentar-se d'acord al model normalitzat de l'Annex I d'aquesta convocatòria.

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent al descrit serà inadmesa.

Només s'admetrà una sol·licitud per entitat.

5.2. La sol·licitud, d'acord amb l'Annex, inclourà una declaració responsable de:

- Tenir el domicili fiscal i social,  i realitzar l'activitat empresarial principal dins el territori de les Illes Balears.

- En el cas de que el sol·licitant sigui una associació empresarial, ha  d'estar legalment constituïda i inscrita en el Dipòsit d'estatuts d'associacions empresarials i sindicals de la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

- No estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

- Les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

- Els ajuts rebuts o sol·licitats,  durant els tres darrers exercicis fiscals (2019, 2020 i 2021) subjectes al règim de minimis establert al Reglament (CE) núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre; establert al Reglament UE 1408/2013, de 18 de desembre, de minimis en el sector agrícola, i al Reglament UE 717/2014, de minimis en el sector la pesca i de la aqüicultura.

- No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes per haver exercit o tolerat pràctiques prohibides d'acord amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes i d'acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI-fòbia.

-Declaració de dades bancàries d'acord al model normalitzat i signat electrònicament, a l'efecte de l'ingrès derivat del procediment.

5.3. El període subvencionable comprèn del dia 1 d'octubre de 2021 al dia 30 de setembre del 2022, ambdós inclosos.

5.4. D'acord amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en aquesta ordre, s'ha de requerir la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmeni l'error o presenti els documents necessaris, amb indicació que si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que es dictarà en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa Llei.

6. Documentació general

6.1. Les entitats  sol·licitants han d'adjuntar a la sol·licitud presentada, d'acord amb els Annex 1 d'aquesta convocatòria, la documentació següent:

A) La sol·licitud signada electrònicament, d'acord al model normalitzat de l'Annex I. La sol·licitud inclourà totes les declaracions responsables especificades en el punt 5.2 d'aquesta convocatòria.

B) Declaració de veracitat de dades bancàries d'acord al model normalitzat i signat electrònicament, disponible en seu electrònica a la següent direcció: dgpe.caib.es.

C) Còpia de l'escriptura pública o acta de constitució, i estatuts degudament inscrits en el registre corresponent, en el cas de que el sol·licitant sigui una associació o federació empresarial.

D) Còpia del document fefaent que acrediti, per qualsevol forma vàlida en dret la representació de l'entitat o institució sol·licitant.

E) Memòria que reculli les activitats realitzades.

F) Llistat de despeses subvencionables i la seva justificació d'acord al model habilitat a tal efecte dintre de l'Annex de la convocatòria.

G) Justificants de despesa i pagament de cada una de les despeses subvencionables.

H) Quan correspongui, còpia del contracte del personal, del qual es demana la subvenció de nòmines, així com el rebut de liquidació de cotitzacions i la relació nominal de treballadors.

6.2. Justificació de les despeses:

- Còpia de la factura, on han de constar les dades següents:  Núm. de factura, dades de data, concepte, import elegible, taxes, import total, emissor i destinatari de la factura.

- Còpia de les nòmines, justificant bancari de pagament de la nòmina i justificant bancari del pagament de la Seguretat Social.

- Una còpia del document bancari oficial que acrediti la transferència o el pagament domiciliat, en què figurin la data del pagament, l'import pagat, el concepte del pagament de tal manera que s'identifiqui aquest amb la factura, i el número de factura abonada, així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura respectivament.

No s'admeten:

  • Factures justificatives inferiors a 100 euros (IVA inclòs), a excepció de les corresponents a les despeses incloses a les borses de viatge previstes per als Programes I i II, als punts 4.1.1.b)  i 4.2.b) d'aquesta resolució, respectivament.
  • Tiquets de caixa.
  • Pagaments en efectiu.     

6.3. Juntament amb la sol·licitud, l'entitat autoritza a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè pugui consultar les dades d'identitat del sol·licitant, la seva situació quant al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, vida laboral i cens d'activitats econòmiques, excepte que marqui l'opció de no autoritzar a la Administració.

En el cas que no s'autoritzi a l'Administració per fer aquestes consultes, amb la sol·licitud l'interessat haurà d'aportar la documentació corresponent.

6.4. En qualsevol cas, l'entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular en el termini de quinze dies comptadors des que es produeixi la nova situació.

6.5. La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular pot sol·licitar, en qualsevol moment, la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient i pot realitzar les activitats de comprovació i control del projecte subvencionat.

7. Instrucció  i resolució del procediment

7.1. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és el director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

7.2. El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball és l'òrgan competent per dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria. No obstant això, aquest delega en la persona titular de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular la resolució dels expedients i dels recursos de reposició (BOIB núm. 97, de 16 de juliol de 2019).

7.3. El procediment de concessió d'ajudes s'efectuarà per un procediment que no és de concurs, atès que no és necessària la comparació i la prelació en un únic procediment de totes les sol·licituds entre sí, en virtut del que disposa l'article 17.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

7.4. Les sol·licituds de subvenció es resoldran mitjançant règim de concessió directa, en virtut del qual les subvencions s'aniran concedint en rigorós ordre d'entrada de dia i hora dels expedients, en base als requisits establerts en aquesta convocatòria sempre que hi hagi crèdit suficient. En cas que dins l'expedient no constin totes les dades necessàries per a resoldre, es realitzarà un requeriment de documentació per esmenar les deficiències detectades dintre de la sol·licitud, en aquest cas es mantendrà l'ordre d'entrada dels expedients.

7.5.  L'òrgan instructor ha de realitzar d'ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

7.6. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

7.7. La resolució motivada del procediment s'ha de notificar als interessats, tal com determinen els arts. 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

7.8. La resolució de concessió o denegació posa fi a la via administrativa. Contra aquesta s'hi pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver-se notificat.

7.9. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans que acabi el termini per presentar les sol·licituds, s'haurà de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8. Quantia dels ajuts.

8.1. Els ajuts per a les accions subvencionables previstes en aquesta convocatòria són del 100 % de les despeses corresponents a cada actuació, amb un màxim de 50.000 € per al conjunt de totes les accions subvencionables.

9. Obligacions de les persones beneficiàries

9.1 Són obligacions de les entitats beneficiàries dels ajuts:

a) Les obligacions establertes a l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

b) La realització, execució i pagament de les despeses objecte de la subvenció dintre del període elegible que va del dia 1 d'octubre del 2021 al 30 de setembre del 2022.

9.2. L'incompliment d'aquestes obligacions comporta l'inici del procediment de reintegrament total o parcial de la subvenció.

10. Règim comunitari de les ajudes

Els beneficiaris d'aquesta convocatòria estan sotmesos al règim de minimis establert en el Reglament (CE) núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre (DOUE de 24/12/2013), que determina en l'article 3 que l'import total de les ajudes de minimis a una única empresa no pot ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Les activitats agrícoles i pesqueres estan sotmeses respectivament al règim de minimis establert en el Reglament UE 1408/2013, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, i al Reglament UE 717/2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector de la pesca i de l'aqüicultura.

Si bé aquests ajuts tenen la consideració d'ajuts d'Estat, segons l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (Tractat de Lisboa 2009), tenen la categoria d'excepcionals segons el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis i, com disposa la consideració primera de l'esmentat Reglament (UE) 1407/2013, al no complir amb tots els requisits de l'article 107.1 esmentat, no estan subjectes al procediment de notificació.

11. Bases reguladores i normativa aplicable

Els ajuts i les subvencions concedides a conseqüència de l'aprovació d'aquesta Resolució es regeixen pel que estableix l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de Treball i Formació (BOIB núm. 73, de 12 de maig), modificada per l'Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol).

L'article 1.2, apartat 28, d'aquesta Ordre preveu que pot ser objecte de subvenció la promoció de l'ocupació autònoma. Per la seva banda, l'article 3 de la mateixa Ordre disposa que la persona titular de la conselleria competent en matèria de treball i formació ha d'aprovar, per mitjà d'una resolució, les convocatòries corresponents, les quals s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A més del que estableixen les bases, seran d'aplicació a aquesta convocatòria:

-El  Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Subvencions.  

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.

- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

12. Concurrència i compatibilitat de subvencions

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajudes, així, d'acord amb l'article 20 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, de subvencions de les Illes Balears, quan es tracti de subvencions compatibles, concedides a un mateix beneficiari per a la mateixa finalitat, l'import no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o conjuntament amb subvencions o ajudes de la mateixa administració o d'altres entitats públiques o privades, superi el cost de l'activitat que el beneficiari ha de realitzar o el valor de la situació objecte de finançament.

13. Justificació i pagament

Amb la presentació de la sol·licitud i la documentació establerta a l'apartat 6, s'entén justificada l'aplicació de l'ajut a la finalitat de la convocatòria, d'acord amb el que estableix l'article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Una vegada resolta la concessió de la subvenció de forma favorable es procedirà a tramitar el seu pagament.

14. Publicació

Aquesta Resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (12 de desembre de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela Vázquez

 

ANNEX 1 SOL·LICITUD D'AJUTS  per a la promoció i la difusió de l'ocupació autònoma

1. DADES GENERALS

Nom de l'entitat: .................................……………..................................

NIF: .......…................Telèfon: .…….….....……..........  Fax: ..................................................

Adreça: ……………………………………………………………….. Codi postal: ..............…..…...…

Domicili Fiscal: ..........................................................................................................

Adreça electrònica: ..........................................................................................................

Pàgina web de l'entitat: .........................................................................................................

Núm. de registre industrial o núm. de registre d'indústries agràries: ........................................

Sector al qual pertany l'empresa: ...................................................................................

Dada d'alta a l'IAE: ............................................... Epígraf: ................................................

Persona de contacte: ...................................................................................................................................

Nom del representant legal: .............................................................................................................

DNI del representant legal: .............................................................................................................

3. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declar baix la meva responsabilitat:

1.( ) Que es certa i completa la informació que es fa constar en aquest tràmit i accept, íntegrament, les condicions de la convocatòria.

2.(  ) Que tenc el domicili fiscal i realitz la meva activitat dins el territori de les Illes Balears.

3.(  ) Que estic legalment constituïda i inscrita en el Dipòsit d'estatus d'associacions empresarials i sindicals de la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

4.(  ) Que no estic en cap dels supòsits establerts en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

5.(  ) Que no he estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes per haver exercit o tolerat pràctiques prohibides d'acord amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes i d'acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI-fòbia, i tampoc estic sotmès a cap de les prohibicions per a ser beneficiari dels ajuts que estableix la normativa específica aplicable en matèria de subvencions.

6.(  ) Que, per a l'actuació per a la qual sol·licit l'ajut (assenyalau amb una X el vostre cas):

(  )        No he sol·licitat ni he rebut cap altra ajuda pel mateix concepte.

(  )        Sí, he sol·licitat o he rebut una altra ajuda pel mateix concepte.

Organisme

Data de resolució

Quantia

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

7.(  )  Que, per a altres actuacions o projectes (assenyalau amb una X el vostre cas):

(    )  No he rebut durant els tres darrers exercicis fiscals (2019, 2020 i 2021) cap subvenció subjecta al règim de minimis establert al Reglament (CE) núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre; establert al Reglament UE 1408/2013, de 18 de desembre, de minimis en el sector agrícola, i al Reglament UE 717/2014, de minimis en el sector la pesca i de la aqüicultura.

(    )  He rebut durant els tres darrers exercicis fiscals (2019, 2020 i 2021) les subvencions subjectes al règim de minimis següents:

organisme

Data de resolució

Quantia

Tipus de minims (general, agrari, pesquer).

 

 

 

 

 

 

 

 

8.( )  Que facilitaré totes les possibles actuacions de control que es duguin a terme per a comprovar la realització correcta de l'objecte d'aquests ajuts, i puc acreditar aquestes dades documentalment, en cas que se m'exigeixin.

9.( ) Que les meves dades bancàries, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment són les especificades dintre del model normalitzat disponible en seu electrònica.

4. DENEGACIÓ D'AUTORITZACIÓ

NO autoritz:

(  )   Que es facin les consultes als fitxers públics per acreditar les dades o els documents esmentats perquè puguin ser obtinguts en nom meu per l'òrgan competent o autoritzat, en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant transmissions telemàtiques de dades o de certificats que les substitueixin.

(   )    Que les dades i els documents d'altres administracions inclosos en aquesta comunicació i que no es presenten puguin ser obtinguts per l'òrgan gestor, mitjançant transmissions telemàtiques de dades o de certificats que les substitueixin, sempre que s'hagi establert per conveni amb l'Administració competent.

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, em don per assabentat o assabentada que les dades personals recollides s'incorporaran i es tractaran en un fitxer específic, a l'efecte de gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot cas, a l'efecte estadístic. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

5. MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS (PRESENTAR EN DOCUMENT SEPARAT)

A) Breu descripció de la situació actual l'entitat: Medis personals, medis econòmics, objectius a aconseguir:

B) Taula explicativa:

Nom Actuació

Descripció Actuació

Objectius Plantejats

Resultats obtinguts

Cost subvencionable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NOTA INFORMATIVA: El llistat que apareix a continuació ha de presentar-se en format excel o similar, a més de ser emplenat dins aquest formulari, seguint la tabla abaix descrita)

6. DESPESES SUBVENCIONABLES

Nº actuació

Núm. factura/

Nòmines SS

Data

Proveïdor

Concepte

Base

imposable

IVA

Total

Data i forma

pagament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

SOL·LICIT:

En el marc dels ajuts per a la promoció i la difusió de l'ocupació autònoma, l'ajuda  per un import global de: ...................................................€.

…….............................…, ………. d ..........................…… de 2022

[Signatura del sol·licitant]