Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 726425
Aprovació definitiva del Projecte modificat per a la construcció de pèrgoles i adequació zona verda c/Roger de flor, cantonada c/Rubén Darío

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Resolució de Batlia 1058/2022, de 7 de novembre de 2022, es va aprovar inicialment el Projecte modificat per a la construcció de pèrgoles i adequació zona verda c/Roger de flor, cantonada c/Rubén Darío, redactat per l'arquitecta tècnica Aina M. Albertí Díaz (col·legiat 01172).

Sotmès al tràmit d'informació pública per un termini de quinze dies mitjançant anuncis publicats al BOIB núm.145, de 10 de novembre de 2022, al tauler d'anuncis de la seu electrònica i a la plana web d'aquest Ajuntament, sense que en el citat termini s'hagin presentat al·legacions ni suggeriments, l'al·ludit projecte ha quedat aprovat definitivament.

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri oportú en defensa dels seus interessos. Tot això d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Pollença, en data de la signatura electrònica (5 de desembre de 2022)

El batle Andrés Nevado Rodríguez