Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 739866
Creació del Consell del Diàleg Social de l’illa d’Eivissa com òrgan complementari del Consell Insular d’Eivissa, de caràcter deliberant i consultiu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic per general coneixement que el Ple del Consell Insular d'Eivissa en sessió ordinària de data 25 de novembre de 2022, va aprovar la creació del Consell del Diàleg Social de l'illa d'Eivissa, i con caràcter transitori fins l'aprovació del seu Reglament específic, les següents normes d'organització i funcionament:

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE DIÀLEG SOCIAL D'EIVISSA

S'estableixen les presents normes amb caràcter transitori fins a l'aprovació del Reglament específic del Consell de Diàleg Social de l'Illa d'Eivissa.

Article 1

Naturalesa

El Consell de Diàleg Social d'Eivissa, es configura com un òrgan complementari del Consell Insular d'Eivissa, de caràcter consultiu, deliberant i de participació entre el Consell Insular d'Eivissa i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, com a expressió del diàleg social i com a factor de cohesió social i progrés econòmic de l'illa d'Eivissa.

Article 2

Objectius

El Consell de Diàleg Social d'Eivissa (CDSE), té com a finalitats principals: informar proposar, recomanar i assessorar en l'elaboració i seguiment i avaluació de les polítiques insulars en matèria de desenvolupament econòmic, competitivitat de l'illa i el seu desenvolupament econòmic.

Proposar i promoure la coordinació, la col·laboració i la cooperació entre els agents implicats en polítiques destinades al desenvolupament econòmic, la competitivitat, la innovació, l'ocupació i la cooperació entre implicats en la definició i la consecució dels objectius estratègics de l'illa.

Promoure la implantació i el desenvolupament de plans programes i/o accions relacionades amb els objectius esmentats.

Article 3

Funcions

Són funcions del Consell les següents:

a. Analitzar la realitat econòmica insular i elaborar un informe sobre el impacto que en el seu àmbit territorial produeixen les polítiques públiques comunitàries, nacionals, regionals i insulars.

b. L'estudi, deliberació i proposta en matèries relatives a desenvolupament econòmic, competitivitat i innovació, ocupació i polítiques econòmiques de naturalesa sectorial i diversificació econòmica.

c. Assessorament directe al president del Consell en aquells assumptes que ho requereixen.

d. Formular propostes i proposar alternatives respecte de les actuacions públiques que se estén duent a terme i puguin tenir repercussió en les polítiques insulars.

e. Servir de fòrum de debat dels interlocutors socials presents al nostre entorn.

f. Proposar al Consell Insular la realització d'estudis i enquestes; la generació, l'obtenció, l'explotació i la difusió de la informació i la documentació que contribueixi a impulsar iniciatives que potenciïn el desenvolupament econòmic i la competitivitat, i la celebració de tots aquells pactes i convenis que siguin necessaris per implicar altres administracions o entitats en la consecució dels objectius de la seua creació.

g. Qualsevol altra funció que el Consell Insular consideri necessària per al compliment dels objectius de creació del Consell.

 

Article 4

Òrgans

El Consell de Diàleg Social d'Eivissa compta amb els següents òrgans:

a. La Mesa.

b. El president.

La Mesa podrà comptar amb comissions especialitzades o grups de treball, sobre assumptes específics que així es consideri.

Article 5

Composició de la Mesa

1. La Mesa estarà integrada pel Consell Insular d'Eivissa i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de l'illa d'Eivissa, estarà assistida per un/a secretari/ària, que participarà en les seues reunions amb veu però sense vot. La composició serà la següent:

- El president/a del Consell Insular d'Eivissa, que exercirà el càrrec de president/a de la Mesa.

-La persona que tengui la màxima representació de la CAEB-Eivissa.

-La persona que tengui la màxima representació de PIMEEF

-La persona que tengui la màxima representació de CCOO-Eivissa

-La persona que tingui la màxima representació d'UGT-Eivissa

Seran convocades a les sessions de la Mesa, amb veu però sense vot, les persones titulars de cada un dels Departaments del Consell Insular d'Eivissa i els alcaldes o les alcaldesses dels cinc municipis de l'Illa d'Eivissa.

2. Les organitzacions sindicals i empresarials que formin part de la Mesa han de tenir la condició de més representatives.

Els representants designats per les organitzacions sindicals i empresarials cessaran en la seua condició de membres de la Mesa quan aquestes organitzacions perdin la condició de més representatives.

3. Cada membre de la Mesa podrà designar un suplent, que el substituirà en cas d'absència.

4. A més, el Consell del Diàleg Social de l'illa d'Eivissa podrà comptar amb la presència de convidats, a títol individual o en representació d'institucions públiques o privades, que participaran dels debats amb veu i sense vot.

Les invitacions seran cursades a títol individual per la presidència d'aquest òrgan. L'assistència de convidats a les reunions de la Mesa, haurà de ser comunicada, amb antelació suficient, mitjançant escrit del membre que promogui la seua presència, dirigit al secretari de la Mesa, qui ho posarà en coneixement de la resta de membres, per tal de demanar la seua acceptació o rebuig i s'entendrà acceptada si no hi consta opinió en contra.

Article 6

Reunions de la Mesa

1. La Mesa es reunirà en sessió ordinària almenys tres vegades l'any.

2. En la primera reunió anual, la Mesa definirà les matèries objecte de diàleg social, indicant quines continuen en negociació des de l'any anterior i quines s'inicien aquest any, sense perjudici que s'acordi la inclusió d'altres quan així es consideri necessari.

3. Amb caràcter extraordinari es reunirà quan sigui convocada pel president, a iniciativa pròpia.

Article 7

Convocatòria de la Mesa

1. La convocatòria de la Mesa s'efectuarà per ordre del seu president i es remetrà a la resta de membres de la Mesa amb una antelació mínima de 72 hores. Això no obstant, en cas d'urgència, aquest termini es pot reduir a 24 hores.

2 L'escrit de convocatòria haurà de fixar l'ordre del dia i s'hi adjuntarà la documentació necessària sobre els assumptes objecte d'aquesta.

3 Les convocatòries es realitzaran, sempre que sigui possible i permeti la constància de la recepció, utilitzant mitjans telemàtics.

 

Article 8

Constitució i propostes de la Mesa

1. La Mesa de Diàleg Social requereix per estar vàlidament constituïda la presència de tots els seus membres o dels seus suplents designats d'acord amb el que disposa l'article 5.

2. Les propostes i els informes emesos per la Mesa ho seran per unanimitat.

Article 9

El president i les seues funcions

El president de la Mesa de Diàleg Social serà el/la president/a del Consell Insular d'Eivissa.

El president de la Mesa de Diàleg Social n'exerceix la representació. A més, exercirà les funcions següents:

a. Convocar les sessions de la Mesa

b. Presidir les sessions de la Mesa i moderar el desenvolupament dels debats.

c. Fixar l'ordre del dia de les sessions de la Mesa.

d. Sol·licitar, en nom del Consell, la col·laboració que es consideri pertinent a institucions, autoritats, organismes, entitats, associacions i particulars. A més de les altres que siguin precises per al correcte acompliment del seu càrrec.

 

Article 10

Les comissions especialitzades o grups de treball

1. Les comissions especialitzades o grups de treball seran creats per la Mesa de Diàleg Social, per assistir-les en l'acompliment de la seua comesa.

2. Els grups de treball poden ser permanents, o creats amb caràcter eventual per a qüestions específiques. En aquest últim cas podran integrar-se en la seua totalitat per personal expert, la designació i el funcionament del qual serà acordada pel Ple en la sessió que els creï.

3. La proposta de creació de grups de treball precisarà els seus objectius i fixarà el termini, si escau, en què hagin de complir l'encàrrec que els hagi encomanat el Ple.

Article 11

Secretaria de la Mesa

La secretaria de la Mesa recaurà en el Secretari/a del Consell Insular d'Eivissa, que podrà delegar en qualsevol funcionari de la Institució.

Són funcions del secretari/de la secretària:

a) Assistir a les reunions de la Mesa amb veu però sense vot.

b) Efectuar la convocatòria de les reunions de la Mesa per ordre del seu President, així com les citacions als seus membres.

c) Rebre els actes de comunicació dels membres amb la Mesa i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits del que s'hagi de tenir coneixement.

d) Preparar el despatx dels assumptes redactar i autoritzar les actes de les reunions.

e) Expedir certificacions de les propostes i actes de la Mesa.

f) Custodiar els expedients, actuacions i documents de la Mesa.

g) Les altres funcions que li encomanin el president, la Mesa i totes les altres que siguin inherents a la seua condició de secretari/ària.

 

Article 12

Mitjans tècnics

1. El Consell Insular d'Eivissa realitzarà les actuacions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la Mesa de Diàleg Social d'Eivissa compti amb els mitjans tècnics adequats.

2. La Mesa i les comissions especialitzades podran requerir del Consell Insular d'Eivissa la presentació de la documentació necessària per a l'exercici de les seues funcions i la compareixença del personal al servei d'aquest que es consideri convenient.

 

Article 13

Normes de funcionament

1. El Consell Assessor establirà les seves pròpies normes de funcionament.

2. No obstant l'anterior, i fins que no siguin aprovades pel Ple del Consell, les normes aplicables seran les contingudes en el Capítol II del Títol II de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu comú.

Article 14

Règim jurídic

En allò previst a les presents Normes i al Reglament de funcionament, el Consell Assessor es regirà per la normativa que s'aplica als òrgans col·legiats del Consell Insular d'Eivissa.

 

Eivissa, 12 de desembre de 2022

La cap de servei de Presidència

Concepción Rebollo Laserna