Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 739788
Resolució de correcció d’errades de la Resolució de concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria de 23 d’agost de 2022 dels ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de famílies d’alumnes (AFA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 159, de 8 de desembre de 2022, es va publicar la Resolució de concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria de 23 d'agost de 2022 dels ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de famílies d'alumnes (AFA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

2. S'ha advertit un error material que cal corregir en l'annex de la resolució de concessió.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició. Així mateix, la rectificació d'errors ha d'especificar, si escau, els efectes jurídics que se'n deriven, i s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'error observat en l'annex de la Resolució de concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria de 23 d'agost de 2022 dels ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de famílies d'alumnes (AFA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions.

On hi diu:

Federacions i Confederacions

FAPA EIVISSA 54.800,00 €

Hi ha de dir:

Federaciones i Confederacions

FAPA MALLORCA 54.800,00 €

On hi diu :

Federacions i Confederacions

FAPA MALLORCA 10.819,56 €

Hi ha de dir:

Federacions i Confederacions

FAPA EIVISSA 10.819,56 €

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació, Universitat i Recerca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39 /2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29 /1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 12 de desembre de 2022

El secretari general Tomeu Barceló Rosselló Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 34, de 11-04-2021)