Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

SINDICATURA DE COMPTES

Núm. 738446
Acord del Consell de la Sindicatura pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa de Negociació de 23 de novembre de 2022, de modificació de l’Acord de la Mesa de Negociació de 16 d’octubre de 2018 pel qual s’aproven les bases del sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fet

1. Dia 23 de novembre de 2022, la Mesa de Negociació de l'SCIB, prèvia negociació, va aprovar, per unanimitat, modificar les bases del sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La carrera professional dels empleats públics i el dret a progressar-hi es reconeixen en l'article 14.c del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP). D'altra banda, en el capítol II del títol III del mateix text normatiu es regula el dret a la carrera professional, la promoció interna i l'avaluació de l'acompliment dels empleats públics.

2. L'article 28.2 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, disposa que el personal al servei de la Sindicatura es regeix pel que disposen aquesta llei i el Reglament de règim interior; en allò que no s'hi preveu, li és aplicable el règim establert amb caràcter general per al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 62.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la carrera professional del personal funcionari es fa efectiva a través de la carrera professional horitzontal, de la consolidació del grau personal, de la promoció interna i de la mobilitat.

4. Mitjançant l'Acord del Consell de la Sindicatura de 30 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 139, de 6 de novembre de 2018), es va ratificar l'Acord de la Mesa de Negociació de 16 d'octubre de 2018 mitjançant el qual s'aproven les bases del sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

El fet que molts acords de carrera professional horitzontal vigents en les administracions públiques no en reconeguessin l'aplicació al personal funcionari interí ni al personal laboral temporal va provocar múltiples reclamacions d'aquest personal, la qual cosa va derivar en el reconeixement del Tribunal Suprem de la carrera professional com a condició de treball en la qual no hi pot haver distinció de tracte respecte del personal fix sense una causa objectiva que la justifiqui. Per això, es va considerar necessari modificar l'acord de carrera professional horitzontal a fi d'incloure en el seu àmbit d'aplicació el personal temporal, així com determinats supòsits derivats del reconeixement de la carrera professional d'aquest col·lectiu que no es preveien en el document original i que resulten necessaris per al desenvolupament de la carrera professional.

5. L'article 38 de l'EBEP estableix que, en el si de les meses de negociació corresponents, els representants de les administracions públiques poden concertar pactes i acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades a aquests efectes, per determinar condicions de treball dels funcionaris d'aquestes administracions. També disposa que els acords han de versar sobre matèries que són competència dels òrgans de govern de les administracions públiques i, perquè tenguin validesa i eficàcia, és necessari que aquests òrgans els aprovin de manera expressa i formal.

Per tot això, el Consell de la Sindicatura, en la sessió de 30 de novembre de 2022,

ACORDA

1. Ratificar l'Acord assolit en el si de la Mesa de Negociació de l'SCIB, de dia 23 de novembre de 2022, que s'adjunta com a annex I, de modificació de l'Acord de la Mesa de Negociació de 16 d'octubre de 2018, pel qual s'aproven les bases del sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

2. Facultar el síndic major perquè adopti les mesures necessàries per executar aquest Acord.

 

3. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

A la data de la signatura electrònica (12 de desembre de 2022)

El síndic major Joan Rosselló Villalonga

ANNEX I

Acord de la Mesa de Negociació de 23 de novembre de 2022, de modificació de l'Acord de la Mesa de Negociació de 16 d'octubre de 2018, mitjançant el qual s'aproven les bases del sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

1. Objecte

1. L'objecte d'aquest Acord és modificar l'Acord de la Mesa de Negociació de 16 d'octubre de 2018 mitjançant el qual s'aproven les bases del sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, a fi d'incloure-hi la fase extraordinària d'implantació del personal funcionari interí no enquadrat, en aplicació de les diferents sentències de reconeixement de carrera al personal laboral temporal i extensions de sentència al personal funcionari interí, així com determinats supòsits derivats del reconeixement de la carrera professional que no s'establien en el document original i que resulten necessaris per al desenvolupament de la carrera professional.

2. Modificar el punt 2.1 de l'Acord de la Mesa de Negociació de 16 d'octubre de 2018 mitjançant el qual s'aproven les bases del sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i afegir a l'Acord esmentat una disposició transitòria cinquena, amb la redacció següent:

2. Àmbit subjectiu d'aplicació

2.1 Aquest Acord és aplicable a tot el personal funcionari i laboral de l'SCIB que presta serveis en aquesta institució.

Disposició transitòria cinquena

1. El personal funcionari interí de l'SCIB que estava en actiu en data 1 d'agost de 2018 i continua prestant serveis en el mateix cos amb la mateixa condició, pot optar a l'enquadrament inicial de nivell amb caràcter extraordinari i per una sola vegada.

Fora d'aquest període d'implantació, només pot desenvolupar la carrera professional horitzontal en el model ordinari.

Durant aquesta fase extraordinària, el personal es classifica en el nivell que li correspon, tenint en compte únicament i exclusivament el temps de serveis prestats. El personal que accedeixi a la carrera professional horitzontal per aquest procediment manté inalterables tots els mèrits que tengui, que es poden utilitzar per accedir a nivells superiors.

2. En aquest procés extraordinari es consideren serveis prestats els reconeguts a l'efecte d'antiguitat d'acord amb la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs. Els serveis prestats en diferents grups de titulació es computen de manera ponderada.

A fi de determinar el nombre de dies de serveis prestats, s'apliquen els criteris de ponderació de les taules establertes en la disposició transitòria primera de l'Acord de la Mesa de Negociació de 16 d'octubre de 2018 mitjançant el qual s'aproven les bases del sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i es computen tots els períodes treballats en qualsevol cos o escala, o en qualsevol grup professional laboral.

3. En el termini d'un mes a partir de l'endemà que se signi aquest Acord, i una vegada ratificat pel Consell de la Sindicatura, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears una llista en què constin totes les persones incloses en el seu àmbit d'aplicació, en què figurin el nom i els llinatges; el número del DNI; el cos o la categoria professional; el nivell reconegut, i el període de serveis previs sobrers, una vegada computats els que resultin necessaris per accedir al nivell corresponent de la carrera professional.

4. En el termini de deu dies des de l'endemà que es publiqui aquesta llista, les persones que no hi estiguin d'acord hi poden presentar reclamacions, o bé, atès el caràcter voluntari de la carrera professional horitzontal, optar per renunciar a participar en el sistema de carrera professional horitzontal. Una vegada examinades les reclamacions, s'han d'aprovar les llistes definitives, que han de contenir les mateixes dades que la llista provisional, i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

5. Els requisits i els mèrits que s'han de tenir en compte en aquesta fase extraordinària d'implantació s'han d'entendre referits a l'1 d'agost de 2018.

Les retribucions corresponents al nivell de carrera reconegut tenen efectes econòmics a partir d'1 de gener de 2021.

6. El personal funcionari interí de l'SCIB que estava en actiu en data 1 d'agost de 2018 i que amb posterioritat assoleixi la condició de funcionari de carrera en el mateix cos s'ha d'enquadrar d'acord amb els criteris que estableix l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria.

El personal funcionari interí de l'SCIB que estava en actiu en data 1 d'agost de 2018, que posteriorment va assolir la condició de funcionari de carrera en el mateix cos i que, d'acord amb el que estableix el punt 2 de la disposició transitòria segona de l'Acord de la Mesa de Negociació de 16 d'octubre de 2018 mitjançant el qual s'aproven les bases del sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, va ser enquadrat en el nivell I de carrera professional pot sol·licitar la revisió d'aquest enquadrament per aplicar-hi el que s'estableix en l'apartat 1 d'aquest punt.

Els efectes econòmics són, prèvia sol·licitud de la persona interessada, a partir d'1 de gener de 2021.

3. Deixar sense efectes els punts 2 i 3 de la disposició transitòria segona i afegir el punt 14 a l'Acord de la Mesa de Negociació de 16 d'octubre de 2018 mitjançant el qual s'aproven les bases del sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, amb la redacció següent:

14. Homologació de la carrera professional horitzontal del personal funcionari interí i laboral temporal

1. El personal funcionari interí i laboral temporal de qualsevol administració pública que passi a prestar serveis en l'àmbit de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant nomenament de funcionari interí o contractació laboral temporal i tengui reconegut en una administració pública algun nivell o grau de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional pot sol·licitar-ne l'homologació sempre que, d'una banda i prèviament, es determinin amb l'Administració d'origen criteris d'homologació mitjançant convenis de conferència sectorial o altres instruments de col·laboració i d'acord amb el principi de reciprocitat i, de l'altra, el nou nomenament o contractació sigui a un cos, escala, especialitat o categoria professional equivalent al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional al del nomenament o la contractació en l'àmbit de l'administració d'origen.

La resolució que estimi l'homologació ha d'establir el nivell de carrera professional equivalent en aquest darrer àmbit.

Les retribucions que s'han de percebre són les de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

En tot cas, té efectes econòmics des del primer dia del mes següent a la data en què s'ha presentat la sol·licitud.

No es pot progressar en la carrera professional fins que no es despleguin normativament el procediment i els requisits corresponents.

2. El personal funcionari interí o laboral temporal que percebi el complement de carrera ja sigui de l'àmbit de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, ja sigui en qualsevol administració pública, i passi a prestar serveis a la Sindicatura de Comptes, per haver superat un procés selectiu, com a funcionari de carrera o personal laboral fix del mateix cos, escala, especialitat o categoria professional o equivalent de l'Administració de procedència, pot sol·licitar l'homologació de la carrera professional.

El procediment d'homologació de la carrera professional s'ha de dur a terme a instància de part, i a la sol·licitud s'ha d'adjuntar un original o una còpia compulsada de la resolució o qualsevol altre document que acrediti el grau o nivell de carrera reconegut, així com la referència a la normativa que regula la carrera professional en l'Administració d'origen.

La resolució que estimi l'homologació, que suposarà l'adaptació de la seva progressió a la regulació establerta en l'àmbit de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, ha d'establir els efectes administratius i econòmics del nivell reconegut amb l'homologació. En tot cas, té efectes econòmics des del primer dia del mes següent a la data en què s'ha presentat la sol·licitud.

4. Aplicació de la Resolució del síndic major per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears d'11 de desembre de 2020

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears aplica d'ofici el que estableix la Resolució del síndic major per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears d'11 de desembre de 2020 al personal funcionari interí que, una vegada duit a terme l'enquadrament extraordinari que estableix la disposició transitòria cinquena en l'Acord de la Mesa de Negociació de 16 d'octubre de 2018, compleixi els requisits establerts en la convocatòria.

5. Desenvolupament de la carrera professional i pau social

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears es compromet a, en el termini màxim de tres mesos des de l'aprovació d'aquest Acord, iniciar la negociació d'un text refós dels acords de carrera vigents amb inclusió dels criteris per al desenvolupament de la carrera professional ordinària.

Les organitzacions sindicals signants d'aquest Acord es comprometen a garantir, des de l'aprovació d'aquest Acord, la pau social durant un termini mínim de sis mesos, sempre que es compleixin els termes que s'hi han pactat.

Per l'Administració                                                   Per les organitzacions sindicals 

                                                                                  CCOO                                      STEI

                                                                                   UGT                                         USO