Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 737613
Aprovació de l’encàrrec de gestió a FECOEV SAU de l'organització d’una fira del vehicle d’ocasió els dies 11, 12 i 13 de novembre de 2022 al Recinte Firal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 8.1b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es fa pública la encomana de gestió efectuada pel Consell Insular d'Eivissa per les actuacions de la fira d'ocasió de la moda, llar i complements conjuntament amb vehicles d'ocasió:

Decret del president del Consell Insular d'Eivissa número 2022000958 de data 28 d'octubre de 2022 pel qual s'aprova l'encomana de gestió directa i eventual a Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV), per a l'organització d'una fira del vehicle d'ocasió els dies 11, 12 i 13 de novembre de 2022 al Recinte Firal.

"(...)

PRIMER.- Aprovar l'encàrrec de la gestió directe i eventual del Consell Insular d'Eivissa al mitjà propi personificat (Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV) per realitzar les accions previstes i necessàries per a organitzar la fira del vehicle d'ocasió, els dies 11, 12 i 13 de novembre, en horari de 10:30 h a 21 h, a la nau del Recinte firal d'Eivissa, per un import de seixanta-mil dos-cents noranta-nou euros amb cinquanta-tres cèntims (60.299,53 €), per a la realització de les accions que a continuació es relacionen i d'acord amb el establert en la memòria tècnica de data 17 d'octubre de 2022 (CSV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX):

- Organització, producció, coordinació, control de bon funcionament de la fira segons la normativa vigent, en el que s'incloguin les actuacions que a continuació es relacionen:

- Contacte amb els sector de vehicles d'ocasió, amb concessionari a l'illa d'Eivissa, per a l'informació de la realització de la fira per part del Consell, així com la gestió i coordinació de la seva participació per part de les empreses interessades.

- Lloguer de la zona de la nau del recinte, els dies de funcionament de la fira, i dos dies previs de muntatge i un final de desmuntatge.

- Muntatge, i desmuntatge d'estands expositius amb un nombre màxim de 10.

- Instal·lació i lloguer de mobiliari dels estants: delimitació de zones de venda, amb rotulació dels referits estands, 10 taules rodones i 10 mostradors, 30 cadires i 10 tamborets i instal·lació d'enllumenat individual i so genèric durant la fira.

- Realització de neteja prèvia, durant el muntatge i durant l'execució de la fira i la corresponent neteja posterior, amb la desinfecció necessària per complir les directrius establertes per evitar contagis de l'actual crisi sanitària provocada per la Covid 19.

- Servei de manteniment tècnic durant la ocupació dels expositors, i el funcionament de la fira.

 - Vigilància de seguretat des del dia del muntatge, durant la fira i durant el desmuntatge fins la total retirada dels vehicles

- Coordinació del personal necessari per a implantar el pla d'emergència en l'execució de la fira de vehicles.

- Servei de 2 auxiliars d'aparcament durant l'horari de l'esdeveniment, més una altra persona que ajudi per l'accés/sortida dels vehicles de prova:

- Disseny de la promoció de l'esdeveniment: disseny i aplicació a diferents suports publicitaris, com pòsters, lones i la

- Servei d'impressió de 300 pòsters, i lones per a ponts de carretera, lona exterior recinte i acreditacions.

- Servei de repartiment pòsters i col·locació de lones.

- Campanya de publicitat per a la difusió de la fira, segons repartiment equitatiu de l'informe del Departament de Comunicació del Consell Insular d'Eivissa en mitjans de comunicació locals

Lote 1:

  • Diario de Ibiza: 32.380 lectores diarios (51,94% sobre total): 2.077,60 euros.
  • Periódico de Ibiza y Formentera: 29.963 lectores diarios (48,06% sobre total): 1.922,40 euros.

- Lote 2:

  • Noudiari.es: 100% de lectores diarios sobre total: 1.000 euros.

- Lote 3:

  • Radio Eivissa (Cadena SER): 16.671 oyentes diarios (37,30% sobre total): 746 euros.
  • Uniprex (Onda Cero): 13.184 oyentes diarios (29,50% sobre total): 590 euros.
  • Luis Enrique Molviedro (COPE): (33,20% sobre total): 664 euros.

SEGON.- Aprovar l'autorització i el compromís de despesa de seixanta mil dos-cents noranta-nou euros amb cinquanta-tres cèntims (60.299,53 €),per l'encàrrec de gestió eventual i directa per l'organització de la fira. Aquesta quantitat, anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 4220.22799 i tendrà el caràcter d'aportació màxima.

TERCER.-Abonar la quantitat econòmica de seixanta mil dos-cents noranta-nou euros amb cinquanta-tres cèntims (60.299,53 €) a FECOEV amb CIF A0783760 una vegada realitzades les actuacions encarregades i presentada la factura justificativa de les despeses realitzades.

QUART .- Nomenar com a directora de verificar l'execució de l'encàrrec a la funcionària Olga Torres Ribas.

CINQUÈ.- Publicar aquest encàrrec de gestió a la Plataforma de Contractació i al butlletí oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'art. 32.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, afegint aquesta publicitat a l'establert per al perfil del contractant de la Plataforma de contractació del sector públic i a l'article. 8.1.b de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern."

 

Eivissa, 12 de desembre de 2022

La cap de Secció d'Indústria del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial i Cooperació Municipal Olga Torres Ribas