Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 739876
Registre de Personal. Aprovació de la MF-814, relativa a la modificació lloc de feina F30950001, director/a administratiu/va d’urbanisme, de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 07/12/2022, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Palma que figura a la proposta adjunta MF-814 relativa a la modificació del lloc F30950001, director/a administratiu/iva d'urbanisme, de l'Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat.

2. Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.

3. Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 9 de desembre de 2022

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar

 

PROPOSTA 814 - MODIFICACIÓ PARCIAL R.LL.T. PERSONAL FUNCIONARI

ÀREA:

MHS

ÀREA DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT

ÒRGAN:

MHS011

COORDINACIÓ GENERAL DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT / DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME

UNITAT:

MHS0111000

DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA

LLOCS DE TREBALL QUE ES MODIFIQUEN

ALLÀ ON DIU:

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F30950001

DIRECTOR/A ADMINISTRATIU D' URBANISME

1

S

28

92

L

TOT

A1

JG1

H1

-

3900 - TOTS ELS COSSOS, ESCALES I SUBESCALES DELS GRUPS ALS QUALS ESTÀ ADSCRIT, EXCEPTE DOCENTS I SANITARIS

PERSONAL FUNCIONARI AMB PLAÇA QUE TENGUI COM A REQUISIT D'ACCÉS LA LLICENCIATURA EN DRET

C1

 

 

HA DE DIR:

​​​​​​​

CODI

LLOC DE TREBALL

NL

TL

CD

CE

FP

ADM

GR

TJ

TH

ESCALES

PLACES - DESCRIPCIONS

REQUISITS

CAT

OBS

F30950001

DIRECTOR/A ADMINISTRATIU D' URBANISME

1

S

28

92

L

TOT

A1

JG1

H1

-

3900 - TOTS ELS COSSOS, ESCALES I SUBESCALES DELS GRUPS ALS QUALS ESTÀ ADSCRIT, EXCEPTE DOCENTS I SANITARIS

 

C1

 

LLEGENDA

NL

NÚMERO DE LLOCS

 

 

TL

TIPUS DE LLOC

S

SINGULARITZAT

 

 

CD

COMPLEMENT DE DESTÍ

 

 

FP

FORMA DE PROVISIÓ

L

LLIURE DESIGNACIÓ

 

 

ADM

ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

TOT

TOTES LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 

 

GR

GRUP

 

 

TJ

TIPUS DE JORNADA

JG1

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

 

 

TH

TIPUS D'HORARI

H1

HORARI D'ADMINISTRACIÓ

 

 

OBS

OBSERVACIONS

 

 

CE

COMPLEMENT ESPECÍFIC

92

  29.428,42 €