Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 739780
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'1 d'octubre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) mitjançant Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020.

2. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va concedir una subvenció a les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta en el marc de la convocatòria per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex varen aportar la documentació requerida per a la justificació de la realització de les actuacions subvencionades.

4. El tècnic de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va examinar la documentació aportada i va emetre un informe desfavorable a la justificació dels expedients descrits en l'annex amb la motivació que figura en aquest annex.

5. El 4 de novembre de 2022 es va emetre una proposta de revocació de la subvenció del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm. 146, de 12 de novembre de 2022).

6. El 25 de novembre de 2022, el senyor Ignacio González Rivera, en nom i representació de l'entitat ENDESA X SERVICIOS, SL, beneficiari de l'expedient MOVES II-450/2020, va presentar al·legacions a la Proposta de revocació de la subvenció. Un cop valorades les al·legacions, i atès que la documentació incompleix el punts 3.2.2 i 3.2.4 de la convocatòria pública de referència s'informa DESFAVORABLEMENT l'al·legació a la revocació de la sol·licitud de la subvenció i es proposa la revocació de l'ajut per a la implantació d'una infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric.

7. El 25 de novembre de 2022, el senyor Ignacio González Rivera en nom i representació de l'entitat ENDESA X SERVICIOS, SL, beneficiari de l'expedient MOVES II-451/2020, va presentar al·legacions a la Proposta de revocació de la subvenció. Un cop valorades les al·legacions, i atès que la documentació incompleix el punts 3.2.2 i 3.2.4 de la convocatòria pública de referència s'informa DESFAVORABLEMENT l'al·legació a la revocació de la sol·licitud de la subvenció i es proposa la revocació de l'ajut per a la implantació d'una infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric.

8. El 25 de novembre de 2022, el senyor Ignacio González Rivera, en nom i representació de l'entitat ENDESA X SERVICIOS, SL, beneficiari de l'expedient MOVES II-554/2020, va presentar al·legacions a la proposta de revocació de la subvenció. Un cop valorades les al·legacions presentades i atès que s'ha finalitzat l'actuació dins el termini de justificació de la convocatòria pública de referència, s'informa FAVORABLEMENT l'al·legació a la revocació de la sol·licitud de la subvenció i es proposa la minoració de l'import proporcional a la desvinculació de la factura pagada amb posterioritat a la data de justificació de l'ajut per a la implantació d'una infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric si es compleixen la resta de les bases de la convocatòria un cop revisada la resta de documentació de justificació.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment, atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. La Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (BOIB núm. 169, d'1 d'octubre de 2020).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar la subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex.

2. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 5 de desembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris als quals se'ls revoca la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

Motiu de la revocació

MOVESII-326/2020

TALLER PAU I MARCÈ, SB

***4622**

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 22 kW

La factura i el contracte de provisió de la inversió és anterior a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleixen els apartats 3.2.2 i 3.2.4.

MOVESII-450/2020

Endesa X Servicios, SL

***7880**

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 50 kW

La factura de la inversió és anterior a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleixen els apartats 3.2.2 i 3.2.4.

MOVESII-451/2020

Endesa X Servicios, SL

***7880**

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 44 kW

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleixen els apartats 3.2.2 i 3.2.4.

MOVESII-241/2020

Miguel Ángel González Medina

***1693**

Adquisició vehicle elèctric L3e

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleixen els apartats 3.2.2 i 3.2.4. La factura de la inversió és anterior a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleixen els apartats 3.2.2 i 3.2.4.