Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 743673
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 29 de novembre de correcció d’errades de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 4 de novembre de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 4 de novembre de 2022 es va modificar l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 147/2022, de 15 de novembre), per tal d'afegir una nova línia relativa a ajuts a les navilieres del sector del transport marítim com a conseqüència dels efectes econòmics produïts per la guerra a Ucraïna, amb la finalitat de garantir el dret de mobilitat dels residents a l'illa de Formentera, ajuts que gestionarà la Direcció General de Transport Marítim i Aeri.

2. S'ha advertit una errada en la numeració de la línia assignada, de manera que, en lloc de la línia IV.1.34, hauria de ser la línia IV.1.35.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que «les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes».

2. L'article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que «la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició».

Per tot això dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Rectificar l'errada observada en la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 4 de novembre de 2022 per la qual es modifica l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 202, en els termes següents:

Allà on diu:

  • IV.1.34

Hi ha de dir:

  • IV.1.35

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 29 de novembre 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau