Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 1431 - Pàgines 8755-8758

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment (FOTOPAR2022)

    Número d'edicte 1432 - Pàgines 8759-8760

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i es declara la utilitat pública del parc fotovoltaic Son Castelló, de 7.983,36 kWp i 7.000,00 kWn ubicat al polígon 23, parcel·les 130, 244 i 362 de Palma (RE014/20)

    Número d'edicte 1433 - Pàgines 8761-8763

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

    Número d'edicte 1434 - Pàgines 8764-8771

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoca parcialment la Resolució de 28 de novembre de 2022 per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022) en la part que afecta a l’expedient FOTOPAR22-234/2022

    Número d'edicte 1477 - Pàgines 8772-8773

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoca parcialment la Resolució de 28 de novembre de 2022 per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022) en la part que afecta a l’expedient FOTOPAR22-746/2022

    Número d'edicte 1478 - Pàgines 8774-8775

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 1501 - Pàgines 8776-8784

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 1502 - Pàgines 8785-8787

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1503 - Pàgines 8788-8789

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució del director general d’Esports per la qual es fa públic el llistat de beneficiaris de l’ajut rebut del Consejo Superior de Deportes per als desplaçaments a la península dels equips i esportistes insulars, per la seva participació en competicions esportives no professionals d’àmbit estatal en l’exercici 2022

    Número d'edicte 1417 - Pàgines 8790-8803

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de febrer de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració, amb l’ampliació de 2 unitats de batxillerat i l’augment de les ràtios autoritzades de les etapes d’educació primària, educació secundària i batxillerat del centre docent estranger Baleares International College, de sa Porrassa, al municipi de Calvià

    Número d'edicte 1343 - Pàgines 8804-8806

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de febrer de 2023 per la qual es convoquen ajuts en espècie per a la participació de l’alumnat del quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2023

    Número d'edicte 1456 - Pàgines 8807-8823

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de febrer de 2023 per la qual s’aprova dur a terme el tràmit d’informació pública del projecte d’execució de l’ampliació i reforma del CEIP Eleonor Bosch

    Número d'edicte 1442 - Pàgina 8824

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de febrer de 2023 per la qual s’autoritza l’adscripció d’alguns centres privats concertats sense unitats de batxillerat a uns altres centres privats concertats amb estudis de batxillerat

    Número d'edicte 1443 - Pàgines 8825-8832

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 17 de febrer de 2023 per la qual s’ordena la publicació del Reglament de funcionament de la Mesa dels Docents

    Número d'edicte 1455 - Pàgines 8833-8835

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d’admissió i matriculació en els nivells de primer cicle d’educació infantil corresponents al curs escolar 2023-2024 als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària

    Número d'edicte 1476 - Pàgines 8836-8882

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’explotació minera Can Seu núm. 304, TM Palma (85A/2021)

    Número d'edicte 1415 - Pàgines 8883-8890

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació no substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de la fàbrica de blocs ceràmics i similars de Ladrillerías Mallorquinas S.A., consistent en l’actualització de l’AAI, TM Felanitx (IPPC M16/2020)

    Número d'edicte 1416 - Pàgines 8891-8892

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la explotació minera Can Orvay II núm. 188, TM Sant Josep de sa Talaia (148A/2021)

    Número d'edicte 1511 - Pàgines 8893-8912

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte d'urbanització de la UE 4.10 de les NNSS, TM Marratxí (82A/2022)

    Número d'edicte 1512 - Pàgines 8913-8923

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el projecte d’adequació de l’emissari submarí i abocament a la mar EDAR Camp de Mar, TM Andratx (73A/2022)

    Número d'edicte 1513 - Pàgines 8924-8936

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, per la qual s’inscriu en el Registre d’Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de les Illes Balears a l’Agrupació de Defensa Sanitària Ramadera d’Amics Apicultors d’Eivissa

    Número d'edicte 1435 - Pàgina 8937

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria per donar suport a les sales d’exhibició cinematogràfica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea - Next Generation EU)

    Número d'edicte 1408 - Pàgines 8938-8941

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es resol la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 15 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva per donar suport a fires, festivals, trobades, jornades i premis del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 1510 - Pàgines 8942-8953

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell d'Administració de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) de 23 de novembre de 2022 pel qual es delega la facultat d’ acordar la subscripció de convenis amb persones o entitats privades al director gerent

    Número d'edicte 1465 - Pàgina 8954

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es modifica la convocatòria SOIB Dona 2022-2024 aprovada mitjançant la Resolució de data 14 d’agost de 2022, per fomentar la contractació de dones víctimes de violència masclista en projectes d’inserció laboral, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), amb fons del Pacte contra la violència de gènere del Ministeri d’Igualtat i amb fons de Conferència Sectorial d’ocupació i assumptes laborals

    Número d'edicte 1385 - Pàgines 8955-8956

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 16 defebrer de 2023 per la qual es modifica la composició de la Comissió Tècnica de Català de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)

    Número d'edicte 1485 - Pàgines 8957-8958

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s’accepta la donació de 125 làmines d’impressió digital numerades i emmarcades, valorades en 25.000 €, al Servei de Salut de les Illes Balears i amb destinació a l’Hospital Can Misses (exp. PATRIM 21/2022)

    Número d'edicte 1295 - Pàgines 8959-8960

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s’accepta la donació de l’obra Vida Vertical, valorada en 10.000 €, del i per l’autor Sebastià Massanet Riera, al Servei de Salut de les Illes Balears i amb destí a l’Hospital de Manacor (exp. PATRIM 30/2022)

    Número d'edicte 1296 - Pàgines 8961-8962

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució dels expedients de sol·licitud de subvencions per a intervencions en béns del patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o telefòniques existents (convocatòria de 2022)

    Número d'edicte 1454 - Pàgines 8963-8964

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Acord del ple del Consell Insular de Mallorca de resolució dels recursos d'alçada presentats a l'acord de la presidenta de 12 de desembre de 2022 d'aprovació definitiva del projecte bàsic i projectes complementaris i estudi de costos de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament ubicada al TM de Llucmajor

    Número d'edicte 1437 - Pàgines 8965-8967

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Convocatòria d’ajudes econòmiques de 1.200 euros a les persones joves emancipades de Mallorca per a pal·liar els efectes de la situació econòmica actual (Bo emancipació jove)

    Número d'edicte 1335 - Pàgines 8968-8978

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 14 de febrer de 2023, d'adjudicació de la concertació social del servei d’acolliment familiar permanent amb família pròpia, amb família externa (NIU), servei de seguiment preadoptiu i postadoptiu

    Número d'edicte 1444 - Pàgines 8979-8982

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 13 de febrer de 2023, relativa a la concessió de la prestació econòmica de suport a la inserció social per als mesos de gener a març de 2023, en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 1445 - Pàgines 8983-8986

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 13 de febrer de 2023, relativa a la suspensió de la prestació econòmica de suport als processos d’inserció social per al mes de gener de 2023 en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 1446 - Pàgines 8987-8989

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS

   • Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca d’aprovació de la convocatòria de subvencions per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual

    Número d'edicte 1487 - Pàgines 8990-8995

  • CONSELL INSULAR DE MENORCAINSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

   • Acord del Consell Rector de l'Institut Menorquí d'Estudis de data 19 de gener de 2023, relatiu a l'aprovació de les bases i la convocatòria del primer ajut Art i Contemporaneïtat a Menorca de l'Institut Menorquí d'Estudis, en col·laboració amb Hauser & Wirth Menorca i el Consell Insular de Menorca (Exp. 2022-I0015-39)

    Número d'edicte 1459 - Pàgines 8996-9008

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del personal del Patronat Municipal de l’Hospital de l'Ajuntament de Ciutadella, per a l’any 2023

    Número d'edicte 1388 - Pàgina 9009

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Bases de subvencions per als projectes de les entitats culturals associatives o organitzatives sense ànim de lucre del municipi de Llubí

    Número d'edicte 1508 - Pàgines 9010-9012

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Bases d'ajudes a esportistes individuals i entitats esportives del municipi de Llubí

    Número d'edicte 1509 - Pàgines 9013-9018

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva, al no presentar-se al·legacions, de l'acord del Ple de 12 de desembre de 2022 sobre cessió gratuïta a la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears dels terrenys adquirits per l'Ajuntament de Manacor per a l'ampliació de l'Hospital de Manacor

    Número d'edicte 1420 - Pàgina 9019

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Revocació delegació de competències

    Número d'edicte 1461 - Pàgina 9020

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Modificació de les retribucions dels membres amb dedicació parcial de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

    Número d'edicte 1422 - Pàgines 9021-9022