Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

Núm. 133782
Acord del Consell Rector de l'Institut Menorquí d'Estudis de data 19 de gener de 2023, relatiu a l'aprovació de les bases i la convocatòria del primer ajut Art i Contemporaneïtat a Menorca de l'Institut Menorquí d'Estudis, en col·laboració amb Hauser & Wirth Menorca i el Consell Insular de Menorca (Exp. 2022-I0015-39)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Rector de l'Institut Menorquí d'Estudis, en sessió ordinària de dia 19 de gener de 2023, aprovà per unanimitat dels vuit membres que el componen , els acords següents:

Primer. Aprovar el Conveni entre l'Institut Menorquí d'Estudis, Hauser & Wirth Menorca, SL, i el Consell Insular de Menorca per a la creació de l'ajut d'Art i Contemporaneïtat, que consta a l'expedient.

Segon. Aprovar les bases que regeixen la convocatòria del I Ajut d'Art i Contemporaneïtat a Menorca, que es transcriuen en l'annex.

Tercer. Aprovar, simultàniament, la convocatòria corresponent a l'any 2023 d'Art i Contemporaneïtat a Menorca, que es regirà per les bases a què s'ha fet referència al punt anterior, d'acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim del premi i crèdit pressupostari: Les ajudes concedides s'atendran amb càrrec a la partida pressupostària i amb els imports màxims que s'indiquen més avall. Aquest import únicament podrà ampliar-se en el supòsit d'aportacions expresses de tercers per contribuir al finançament de l'objecte de la convocatòria i que s'hagin concretat posteriorment a la seva aprovació.

Partida

Quantitat màxima

Any

4630-7800001

5.000,00 euros

2023

b) Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies naturals comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Quart. La instrucció de l'expedient correspon a la coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis, Marta Jordi Taltavull.

Cinquè. D'acord amb el que preveuen les bases, la composició de la Comissió Avaluadora serà la següent:

 • La directora sènior i comissària a Hauser & Wirth, senyoraTanya Barson
 • La historiador d'art, restauradora i tècnica del Museu de Menorca senyora Jara Vicente Porrero
 • El comissari, consultor d'art i membre de l'IME senyor Carles Jiménez
 • La responsable d'exposicions i col·leccions del CDAN, senyora Obarra Nagore
 • La professora de la Universitat del País Basc senyora Rita Sixto

Sisè. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la present convocatòria, en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de forma prèvia a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

ANNEX BASES I CONVOCATÒRIA DEL PRIMER AJUT ART I CONTEMPORANEÏTAT A MENORCA DE L'INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS, EN COL·LABORACIÓ AMB HAUSER & WIRTH MENORCA I EL CONSELL INSULAR DE MENORCA 2023

L'Institut Menorquí d'Estudis convoca un ajut de recerca i producció artística lligat a les jornades de reflexió i debat Art i Contemporaneïtat a Menorca, destinat a creadors, amb el suport i la col·laboració de Hauser & Wirth Menorca, el Museu de Menorca i de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera.

Primera. Objecte i finalitat de l'ajut

L'objecte d'aquest ajut és el finançament d'un projecte de recerca i producció artística que reflexioni sobre la relació entre l'art, la natura i el paisatge, amb la sostenibilitat en el punt de mira.

La sostenibilitat s'entén en un sentit ampli, tant mediambiental, social, econòmic com cultural, relacionada tant amb el patrimoni natural com el cultural.

Les propostes han de tenir a veure amb l'entorn natural de Menorca, i pot ser objecte d'aquest ajut qualsevol àmbit artístic dins de les arts visuals.

La finalitat d'aquest ajut és la transformació social i cultural de Menorca cap a un model de vida més sostenible a partir de noves formes de diàleg comunitari, d'interacció entre disciplines i de participació de la societat en la generació de coneixement.

Segona. Règim de compatibilitat amb altres ajuts

L'ajut que s'atorgui de conformitat amb aquestes bases és compatible amb la concessió d'altres ajuts destinats a l'exposició posterior de l'obra.

Tercera. Requisits de les persones participants

 Aquesta convocatòria està oberta a creadors que treballin en qualsevol àmbit en les arts visuals.

Poden participar en la convocatòria tant les persones físiques i jurídiques individualment com agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica independent, que hi concorrin en forma d'equip.

En qualsevol cas, no poden ser beneficiàries les persones en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes a l'article 13 de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre.

Quarta. Requisits i condicions dels projectes

Els projectes que es presentin a l'ajut han de complir els requisits següents:

a) Només es poden finançar o cofinançar projectes o activitats originals que no hagin estat iniciades abans de la convocatòria de l'ajut.

b) Pot ser objecte del projecte qualsevol àmbit de creació de les arts visuals.

c) El projecte ha de concloure's en un termini màxim de 6 mesos a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB la resolució de concessió de l'ajut, i en tot cas abans del 15 de novembre de l'any en curs.

Cinquena. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds es poden presentar dins el termini establert a la convocatòria.

2. Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant el model normalitzat, que s'adjunta com a annex 1 d'aquestes bases. A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

A. Documentació administrativa general:

a) Si la persona sol·licitant és persona física, còpia del DNI o NIE.

b) Si la persona sol·licitant és persona jurídica, còpia de l'escriptura de constitució o modificació, estatuts o reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent. Si és necessari, de conformitat amb els seus estatuts, han d'aportar un certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i designar-ne un representant. També s'ha d'aportar còpia del document d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant (CIF).

c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o altres agrupacions econòmiques sense personalitat jurídica, la sol·licitud ha d'estar signada per totes les persones que l'integren i acompanyada del DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar una única persona representant i un únic domicili a efectes de notificacions.

d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'un altre, acompanyada de còpia del DNI del representant.

e) Declaració responsable signada pel sol·licitant, o pel seu representant legal, de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l'art. 13.2 de la Llei general de subvencions 28/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el model de la qual s'adjunta com a annex 2 d'aquestes bases.

f) Declaració responsable signada pel sol·licitant, o pel seu representant legal, relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades a d'altres institucions públiques o privades, per realitzar la mateixa activitat.

S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b i c si ja figura als arxius de l'Institut Menorquí d'Estudis. En aquest cas, s'haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.

D'acord amb l'art. 28.5 de la LPA, excepcionalment, quan la rellevància d'un document de l'expedient aportat per l'interessat ho exigeixi, o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, l'IME pot sol·licitar de manera motivada l'exhibició del document o de la informació original dels quals s'hagués presentat còpia.

B. Documentació específica requerida per a la concessió de ajut.

a) Currículum de la/del responsable: 1 pàgina

b) Portafolis (treballs recents, exposicions, residències, recerca): 1 pàgina amb enllaços per mostrar imatges o 5 pàgines amb imatges

c) Exposició del projecte, de màx. 5 pàgines, que contengui:

 

- Títol

-Objectius del projecte

- Context i oportunitat del projecte

- Rellevància del projecte en relació a les arts visuals a Menorca i a l'objecte de l'ajut

- Descripció del projecte

- Calendari de treball

- Pressupost detallat, que inclogui totes les despeses previsibles, especificant, si és el cas: remuneració del treball (responsable i col·laboradors/res), despeses corrents, material inventariable i altres conceptes significatius per al desenvolupament del projecte artístic.

Resum de 15 ratlles del projecte a desenvolupar (informació que s'adaptarà per publicar als webs de Hauser & Wirth Menorca, de l'Agència Reserva de Biosfera, del Museu de Menorca i de l'IME).

 

d) Equips: s'ha d'especificar si en el treball hi participen altres persones en qualitat de col·laboradors, així com la intervenció d'altres entitats o institucions. En cas afirmatiu, s'ha d'afegir un breu currículum de les persones col·laboradores. – màxim 150 paraules per participant.

e) Qualsevol altre document acreditatiu dels mèrits al·legats o de la rellevància del projecte, tant si figuren al CV com si no, incloses cartes de suport/recomanació de persones de reconeguda trajectòria en el món de la recerca o de les arts.

Sisena. Criteris que es tindran en compte per a la concessió del ajut

1. S'atorgaran puntuacions i s'ordenaran per ordre de prioritat de major a menor valoració, segons els criteris següents per determinar-ne la valoració final:

a) Proposta (90 %):

 

- Qualitat (estètica, tècnica, conceptual...) (35 %)

- Caràcter innovador (discurs, nous formats, interdisciplinarietat...) (15 %)

- Rellevància en relació a l'objecte de l'ajut (10 %)

- Aportació de coneixement (10 %)

- Potencial d'interacció amb la ciutadania (20 %)

 

b) Currículum del sol·licitant (10 %).

Es requerirà que les propostes es presentin de forma clara i que la seva realització sigui viable tant pel que fa a la planificació com a la metodologia i el pressupost.

2. De les propostes seleccionades que obtenguin una valoració mínima de 6 sobre 10 tant en l'apartat de projecte com en l'apartat de persona sol·licitant, la proposta guanyadora serà la qui obtengui la màxima puntuació en total, sense perjudici de l'establert en la base 7.7.

Setena. Procediment i òrgans competents per a la concessió de l'ajut

1. L'ajut es concedirà, d'acord amb els principis d'objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva.

2. L'inici de l'expedient s'efectuarà per mitjà de l'aprovació de la convocatòria corresponent. El text de la convocatòria i la resta de documentació que es requereixi es comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (d'ara endavant BDNS) i es publicarà l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment de l'art. 20.8 de la Llei general de subvencions.

3. La instrucció correspondrà a la coordinadora científica de l'IME, que ha de realitzar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades, en virtut de les quals s'ha de resoldre la concessió dels ajuts.

4. Tots els projectes presentats dins el termini establert se sotmetran a l'examen de la instructora de l'expedient, que comprovarà el compliment dels requisits exigits i passarà les obres admeses a la comissió avaluadora nomenada a l'efecte.

5. La Comissió avaluadora valorarà les sol·licituds i n'emetrà un informe d'acord amb aquestes bases, i estendrà un acte on constaran els projectes seleccionats així com el projecte guanyador.

6. A l'informe previst, s'elaborarà una única relació de sol·licituds segons un ordre de prioritat general fixat d'acord amb els criteris establerts a la base sisena.

7. En cas que hi hagués més d'una sol·licitud amb la mateixa puntuació, es donaria prioritat a la sol·licitud que hagi obtingut una major puntuació en la proposta, segons els criteris objectius establerts en la base sisena.

8. El Consell Rector, a la vista de l'informe de la Comissió avaluadora, dictarà l'acord sobre la concessió o denegació de l'ajut. L'ajut es podrà declarar desert.

9. L'acord haurà de fer constar, en el seu cas, la desestimació expressa de la resta de sol·licituds; així mateix podrà incloure una relació ordenada, per ordre decreixent de puntuació, d'aquelles sol·licituds d'ajut que, complint tots els requisits establerts a les bases, no hagin resultat adjudicatàries d'ajut. Així, en el supòsit que la persona o agrupació beneficiària renunciï a l'ajut, el Consell Rector podrà acordar-ne la concessió als sol·licitants següents per ordre de puntuació sense necessitat d'aprovar una nova convocatòria.

10. L'acord del Consell Rector tindrà lloc en un termini que no podrà excedir dels sis mesos a contar a partir del dia que la convocatòria surti publicada al BOIB, i es farà, preferentment, dins de l'any 2023.

La resolució de l'expedient es notificarà a través de la publicació al BOIB, simultàniament es remetrà a la BDNS en compliment del previst a l'article 20.8 de la LGS. En cas que no figuri resolució expressa s'entendran per desestimades les sol·licituds.

11. En el cas que el beneficiari sigui una persona jurídica i l'ajut impliqui una despesa pluriennal, la resolució de concessió ha de determinar el nombre d'exercicis a què s'aplica la despesa i la quantitat màxima que s'ha d'aplicar en cada exercici. En aquest cas, s'haurà de subscriure un conveni regulador dels compromisos de l'entitat, tot d'acord amb allò establert a l'article 174.2 e del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vuitena. Comissió avaluadora

La Comissió avaluadora de l'ajut està formada pels membres següents:

 • Una persona a proposta de Hauser & Wirth Menorca
 • Una persona a proposta del Museu de Menorca
 • Tres persones a proposta de l'IME

D'entre els membres de la comissió avaluadora, s'elegirà un president/a i un secretari/ària.

Novena. Terminis i forma de lliurament dels projectes

1. El termini màxim de lliurament dels treballs/projectes desenvolupats és de 6 mesos a partir de l'endemà d'haver-se publicat l'acord de concessió de l'ajut enl BOIB, com s'esmenta a la base quarta, i en tot cas s'ha de lliurar abans de 15 de novembre de l'any de la convocatòria.

2. Finalitzat el treball en el termini establert en els punts anteriors, l'autor/a té l'obligació de lliurar a l'IME el següent, abans de dia 15 de novembre de 2023:

2.1. El projecte o l'obra artística que s'hagi dut a terme.

2.2. Una fitxa tècnica d'aquesta (títol, mides, tècnica, materials, fotografies, necessitats per a la instal·lació de l'obra i qualsevol altra especificitat que l'artista consideri important).

2.3. Tota la documentació relativa al projecte, que inclou entre 10 i 15 pàgines amb els objectius finals, la contextualització del projecte, una breu explicació d'aquest, una descripció de les fases del procés de recerca, dels resultats i les conclusions.

2.4. Una justificació de les despeses que no s'hagin gestionat directament des de l'IME, i que s'hagin realitzat d'acord amb el pressupost acceptat.

3. El creador o grup de creadors cediran l'obra al Museu de Menorca amb l'objectiu que aquesta sigui exhibida allà, sempre que això sigui possible, tenint en compte les dimensions, estructura i materials de l'obra. En cas que no es pugui exhibir en el Museu de Menorca, els organitzadors, conjuntament amb el/s creador/s, s'encarregaran d'aconseguir, sempre que sigui possible, els permisos necessaris per a la seva exhibició, dintre de les possibilitats que ofereix l'obra. El temps d'exhibició es pactarà entre creador/s i entitats organitzadores, sense excedir el termini d'un any a partir del lliurament de l'obra. El muntatge i desmuntatge anirà a càrrec de les entitats organitzadores.

4. Els organitzadors de l'ajut coordinaran, conjuntament amb l'artista o artistes, la difusió del projecte, la qual cosa inclourà una nota de premsa, difusió a través de xarxes socials, pàgines web i col·laboració en la inauguració de l'obra, entre d'altres possibles opcions, amb la finalitat de fer-ne la màxima difusió.

Desena. Justificació i abonament dels ajuts

1. L'ajut s'abonarà dins el 2023, per norma general, després que el beneficiari justifiqui la realització del projecte, de conformitat amb el que estableix la base novena. El beneficiari de l'ajut haurà de presentar el document de designació de compte bancari del/de la sol·licitant, o de l'entitat si és el cas, segons el model facilitat per l'Institut Menorquí d'Estudis.

2. Un cop finalitzat i entregat el projecte, l'obra i la documentació serà revisada per les persones designades de la comissió avaluadora, que hauran d'emetre un informe. Si la qualitat del treball no s'ajusta al projecte aprovat o la documentació presentada és incompleta o incorrecta, aquestes persones demanaran per escrit al guanyador que en faci la rectificació o esmena de deficiències corresponent en el termini màxim que s'estableixi a l'efecte. Transcorregut el termini per esmenar les deficiències detectades sense que es presenti cap documentació, o si, presentada la documentació requerida es conclou que aquesta és incorrecta, s'iniciarà el corresponent expedient de revocació i, en el seu cas, de reintegrament de l'ajut concedit, de conformitat amb allò establert en la base dotzena i la normativa aplicable en matèria de subvencions.

3. Es podrà abonar l'import corresponent al 30 % de la feina feta quan l'autor/a lliuri un informe que garanteixi que s'ha dut a terme la tercera part de la feina prevista al calendari. La resta s'abonarà un cop es rebi el treball acabat. La sol·licitud d'aquest pagament fraccionat podrà formular-la el responsable del projecte juntament amb la sol·licitud de l'ajut o en un moment posterior; en el primer cas, la seva aprovació es resoldrà en el mateix acord de concessió de l'ajut.

4. Les subvencions atorgades restaran subjectes a retenció d'acord amb la normativa que regula l'import sobre la renda de les persones físiques.

Onzena. Gestió de l'ajut

De conformitat amb l'establert en l'article 16 del Reglament de règim intern i funcionament de l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) publicat en el BOIB núm. 126 de 19-10.2002, la gestió del conjunt del pressupost del projecte d'investigació que se subvenciona correspon a l'IME, de forma que totes les despeses relacionades amb la gestió de viatges, estades i dietes, l'adquisició de material i la contractació de serveis externs, si escau, s'hauran de gestionar directament des de l'IME amb càrrec als 5.000 euros de l'ajut. La resta s'abonarà en la forma prevista en la base desena.

Dotzena. Obligacions de les persones guanyadores i compromisos de les entitats convocants

1. Són obligacions de les persones guanyadores:

a) Comunicar a l'IME l'acceptació de l'ajut en els termes en què aquesta es concedeixi. En qualsevol cas, si, un cop transcorreguts quinze dies hàbils d'ençà la publicació al BOIB de l'acord de concessió, no s'ha produït aquesta acceptació, l'ajut s'entendrà no acceptat tàcitament.

b) Dur a terme les activitats que fonamenten la concessió de l'ajut i justificar la seva realització, en els terminis i les condicions establertes en aquestes bases i en la resolució de concessió dels ajuts.

c) Proporcionar la informació sobre l'activitat subvencionada que li requereixin els organitzadors de l'ajut.

d) Acreditar, quan l'IME ho sol·liciti, que es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries no serà necessària en el cas que s'hagi autoritzat expressament el Consell Insular a consultar aquestes dades a través de l'Agència Tributària i la Seguretat Social.

e) Presentar el document de designació de compte bancari del/de la sol·licitant, o de l'entitat si és el cas, segons el model facilitat per l'Institut Menorquí d'Estudis (IME), quan no consti en els arxius de l'IME.

f) Fer constar, de manera expressa, el suport dels organitzadors en la realització del projecte.

g) Comunicar immediatament als organitzadors qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se'n poden derivar retards en l'execució o si poden afectar el cost total, i sol·licitar l'autorització prèvia i expressa dels organitzadors per fer qualsevol modificació substancial del projecte. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s'han de formular immediatament a l'aparició de les circumstàncies que la justifiquin i s'han d'especificar les repercussions de terminis i pressupostàries que impliquin.

h) La resta d'obligacions que venguin establertes en la normativa general de subvencions o la resta de normativa que els sigui d'aplicació.

2. Són condicions i obligacions específiques de la persona o el grup guanyador d'aquest ajut:

a) Cedir els drets materials relatius a l'obra creada com ara bé el dret d'explotació amb totes les seves possibles modalitats, la reproducció, distribució i comunicació pública tant a través dels propis canals de la institució que faci ús de l'obra com també a través de tercers, així com la seva transformació, entenent per aquesta darrera les possibles traduccions o adaptacions que es pretenguin dur a terme, amb una durada mínima d'un any. No obstant l'esmentat, i en compliment de la legislació vigent de propietat intel·lectual, els drets morals corresponen a l'autor de l'obra.

b) Autoritzar els organitzadors a fer difusió de l'obra a partir de la finalització del projecte durant el temps i en la forma que s'acordi entre els beneficiaris de l'ajut i els organitzadors amb una durada mínima d'un any.

c) Fer una presentació de l'obra en el marc de les III Jornades Art i Contemporaneïtat a Menorca, i, si els organitzadors ho consideren convenient, fer-ne més presentacions si l'obra s'exhibeix en més espais durant tot el temps acordat entre beneficiari/s i organitzadors. Les despeses de viatge del creador, si és el cas, aniran a càrrec de l'IME, de Hauser & Wirth Menorca i del Museu de Menorca.

d) Donar prioritat als organitzadors a l'hora de publicar l'obra, si aquesta fos en format publicable, i les dues entitats ho consideressin interessant i factible. Si l'autor/a tingués possibilitat d'editar abans per altres mitjans, els organitzadors en podran autoritzar la publicació. Si és una altra entitat qui publica el treball, l'autor/a es compromet a lliurar-ne cinc exemplars per organitzador: l'IME, Hauser & Wirth Menorca, el Museu de Menorca i Menorca Reserva de la Biosfera. En qualsevol cas, l'autor haurà de fer constar que el treball ha rebut el suport de l'IME, Hauser & Wirth Menorca, el Museu de Menorca i Menorca Reserva de la Biosfera.

3. Els organitzadors es comprometen a:

a) Donar suport institucional a l'artista o grup d'artistes per sol·licitar més finançament per a la difusió de l'obra

b) Donar visibilitat a l'artista o equip d'artistes durant el procés creatiu, d'acord amb la política de comunicació dels organitzadors, de forma pactada amb l'artista o artistes

c) Fer la màxima difusió del treball durant el temps acordat entre beneficiari/s i promotors, en què l'obra serà cedida temporalment a aquestes entitats per a la seva difusió. La forma d'aquesta difusió dependrà del format de l'obra artística i serà acordada entre beneficiari/s i promotors. Els organitzadors es faran càrrec de trobar els mitjans de difusió i presentació adequats al treball, dintre de les possibilitats d'aquestes dues entitats. L'acceptació de l'ajut i el lliurament de l'estudi comportaran l'autorització de l'autor/a per poder realitzar aquesta difusió.

d) Citar l'autor de l'obra i respectar la integritat de l'obra cada vegada que se'n faci difusió.

e) Vetllar per la bona conservació de les obres durant el temps que estiguin en exhibició pública. El Museu de Menorca farà una assegurança de l'obra, vàlida des del dia que s'entregui aquesta i fins a la finalització del període d'exhibició.

Tretzena. Revocació i reintegrament del ajut. Criteris de graduació dels possibles incompliments

1. Pel que fa a la revocació i reintegrament de l'ajut, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i la resta de normativa que sigui d'aplicació.

a) Es pot revocar l'ajut la qualitat del qual no respongui a la proposta premiada, com s'estableix a les bases sisena i dotzena.

b) Es pot imposar una reducció de l'ajut en funció del grau d'incompliment de les previsions del projecte presentat o dels requisits prevists en la base dotzena.

c) En qualsevol cas, tant la revocació total com la parcial de l'ajut rebut requeriran la instrucció d'un expedient amb informe previ de l'instructor i les persones designades pels organitzadors (com s'estableix en la base desena), audiència a l'interessat i acord exprés del Consell Rector de l'IME i de les altres entitats organitzadores de l'ajut.

2. En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de concessió, aquesta resolució s'haurà de revisar en els termes establerts en l'article 25 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i en la resta de disposicions aplicables.

3. En el cas que s'hagin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària haurà de reintegrar les quantitats rebudes més l'interès de demora comptador des que el pagament es va fer efectiu.

4. Les quantitats que s'hagin de reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret públic i s'hi podrà aplicar la via de constrenyiment.

5. L'obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que, si escau, siguin exigibles.

Catorzena. Infraccions i sancions

1. El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables és el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. L'òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d'infraccions del que estableixen aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria d'ajuts de l'Institut Menorquí d'Estudis és el Conseller executiu del departament que correspongui, d'acord amb el que estableix l'art. 33.2.o de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars.

Quinzena. Altres disposicions

Recursos administratius

Els acords del Consell Rector, pels quals s'aproven les bases i les convocatòries i es concedeixen o deneguen els ajuts, exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de recurs de reposició davant el mateix Consell Rector de l'IME.

Normativa general aplicable

En tot allò no previst expressament en aquestes bases regeixen les disposicions que siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment les contingudes en les normes següents:

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005)
 • Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol)

Annex 1: Model normalitzat de sol·licitud

Annex 2: Model de declaració responsable

 

(Signat electrònicament: 16 de febrer de 2023)

El president Miquel Àngel Maria Ballester (BOIB núm. 97 de 16.07.2019)

Documents adjunts