Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 134746
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoca parcialment la Resolució de 28 de novembre de 2022 per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022) en la part que afecta a l’expedient FOTOPAR22-746/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 30 de setembre de 2021, en el BOIB núm. 180, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

2. El 25 d'agost de 2022, es va publicar al BOIB núm.112, la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedien les subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022).

Entre aquests expedients es troba  el del senyor Juan Servera Sitjar (FOTOPAR22- 746/2022).

3. En data 10 de setembre de 2022, el beneficiari de la subvenció va presentar la documentació justificativa de la subvenció.

4. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic varen examinar la documentació presentada i, d'acord amb l'apartat desè de la convocatòria de referència, varen detectar anomalies en la documentació mencionada.

5. El 15 d'octubre de 2022, al BOIB núm.134, es va publicar la relació d'expedients que havien d'aportar documentació per al pagament de la subvenció,  a més d'informar-los que, si no presentaven la documentació esmentada, es procediria a la revocació de la subvenció.

Entre aquests expedients es troba el del senyor Juan Servera Sitjar, amb la anomalia següent: “El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons tots els documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

6. L'1 de desembre de 2022, un cop exhaurit el termini per aportar la documentació requerida, es va publicar al BOIB núm.156, la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

Entre aquests expedients es troba el del senyor Juan Servera Sitjar (FOTOPAR22-746/2022), per no haver esmenat les anomalies detectades.

7. El 13 de desembre de 2022, el senyor Juan Servera Sitjar, va interposar un recurs potestatiu de reposició contra la Resolució esmentada.

8. El 7 de febrer de 2023 es va dictar resolució en els termes següents:

1. Estimar el recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor Juan Servera Sitjar, contra la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de novembre de 2022, per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (Expedient FOTOPAR 2022 746/2022).

2. Deixar sense efectes la Resolució recorreguda només en la part que afecta a l'expedient FOTOPAR22-746/2022.

3. Retrotreure les actuacions al moment anterior en què es va dictar la Resolució.

4. Notificar aquesta Resolució a la part interessada.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2022 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar parcialment la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de novembre de 2022 per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022), en la part que afecta al senyor Juan Servera Sitjar, expedient FOTOPAR-746/2022.

2. Retrotreure les actuacions al moment anterior en què es va dictar la Resolució i continuar la tramitació de l'expedient FOTOPAR-746/2022.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 20 de febrer de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)