Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 133670
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 17 de febrer de 2023 per la qual s’ordena la publicació del Reglament de funcionament de la Mesa dels Docents

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, determina en l'article 3.2.i) que un dels principis pedagògics i organitzatius del sistema educatiu de les Illes Balears el conforma, entre d'altres, el principi de participació efectiva de la comunitat educativa.

La mateixa Llei 1/2022, en l'article 64.2, determina que la participació de la comunitat educativa en el si de la conselleria competent en matèria d'educació, sense perjudici del que disposen altres normes reguladores de la participació, s'ha de realitzar a través de diverses meses específiques dels diferents sectors de la comunitat educativa i, en l'article 75.1, es determina que la Mesa de Docents és un òrgan de participació i assessorament del professorat en allò que afecta la seva tasca educativa professional i en les qüestions que fan referència als aspectes pedagògics, curriculars i didàctics i als diferents plans d'innovació pedagògica que promogui la conselleria per a la millora de la qualitat educativa.

El Decret 45/2022 de 28 de novembre, pel qual es regulen les meses de participació per sectors de la comunitat educativa de les Illes Balears en l'àmbit de l'educació no universitària, estableix en l'article 7 la constitució de la Mesa dels Docents, en determina la seva composició i preveu, en l'article 7.3, que la Mesa ha d'elaborar el seu reglament de funcionament, el qual ha de concretar els criteris i el procediment per formar-ne part.

Aquest mateix Decret 45/2022, en l'article 9.2 determina que els reglaments de funcionament de les meses de participació s'han de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears per mitjà de les resolucions corresponents del conseller d'Educació i Formació Professional.

La Mesa dels Docents, constituïda el 12 de gener de 2023, va aprovar el seu reglament de funcionament en la sessió mantinguda el 15 de febrer de 2023.

Per tot això, d'acord amb la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears del Reglament de funcionament de la Mesa del Docents que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 17 de febrer de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

 

ANNEX Reglament de funcionament de la Mesa dels Docents

Article 1 Funcions de la Mesa

1. La Mesa dels Docents és un òrgan de participació i assessorament del professorat en allò que afecta les funcions pedagògiques de la tasca docent, la implantació i la reforma, si escau, de currículums educatius, les metodologies i didàctiques curriculars, els plans d'innovació pedagògica, de recerca educativa i les necessitats de formació pedagògica del professorat.

2. Són funcions específiques de la Mesa:

a) Ser informada de la tramitació dels currículums educatius i, si escau, formular-ne propostes.

b) Emetre informes facultatius i no vinculants en relació a la innovació educativa, formació del professorat, recerca educativa i projectes de millora de la intervenció educativa.

c) Formular propostes per millorar la qualitat del sistema educatiu de les Illes Balears.

d) Fer el seguiment de les mesures que adopta l'Administració educativa en relació a la funció docent.

e) Aquelles altres que, en el marc del seu àmbit d'actuació, proposi l'Administració educativa.

Article 2 Membres de la Mesa

1. Per l'Administració educativa formen part de la Mesa dels Docents:

a) El conseller d'Educació i Formació Professional, que la presideix.

b) El secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, que actuarà com a vicepresident.

c) El director general de Planificació, Ordenació i Centres o la persona en qui delegui.

d) La directora general de Personal Docent o la persona en qui delegui.

e) El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors o la persona en qui delegui.

f) La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa o la  persona en qui delegui.

g) Altres representants de l'Administració educativa, si escau, designats pel conseller d'Educació i Formació Professional, d'acord amb el que s'estableix a l'article 7.5 del Decret 45/2022, de 28 de novembre, pel qual es regulen les meses de participació per sectors de la comunitat educativa de les Illes Balears en l'àmbit de l'educació no universitària.

2. Per part de les entitats i associacions de docents, un representant per cada una de les organitzacions següents:

a) Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les Illes Balears.

b) Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.

c) Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears.

d) Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears.

e) Moviment Menorca Edu 21.

f) Associació Professional de Docents d'Eivissa.

3. També en pot formar un membre per cada una de les associacions de docents legalment constituïdes, sempre que tenguin un caràcter transversal i globalitzador, no siguin associacions de docents d'una àrea o matèria específica, acreditin un nombre mínim de setanta-cinc associats docents en servei actiu per associacions de l'àmbit de Mallorca, trenta associats docents en servei actiu per associacions de l'àmbit de Formentera, Eivissa o Menorca i  superior a cent cinquanta associats docents en servei actiu a les Illes Balears si el seu àmbit territorial és el conjunt de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. Les entitats que compleixen els requisits de l'apartat anterior han de presentar una sol·licitud a la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional a la qual hi han d'adjuntar una còpia dels seus estatuts i un certificat del secretari de l'entitat del nombre d'associats docents en servei actiu. Quan la Mesa hagi comprovat el compliment dels requisits, ha de decidir la incorporació d'un representant de l'entitat.

5. La Mesa, per consens dels seus components, pot incorporar com a membres fins a tres docents de reconegut prestigi per la seva trajectòria professional.

6. Cada representant de les associacions de docents membres de la Mesa pot ser assistit per una persona assessora de l'entitat que representa, d'acord amb la temàtica que s'hagi de tractar. Els assessors tenen veu, però no vot, a les sessions de la Mesa.

7. En funció dels temes a tractar, la Mesa pot incorporar de manera puntual a les sessions representants d'associacions de docents d'àrees o matèries específiques, així com tècnics de l'Administració educativa. Aquestes persones tenen veu, però no vot, a les sessions de la Mesa.

8. Un funcionari de la Conselleria d'Educació i Formació Professional actuarà de secretari de la Mesa, amb veu i sense vot.

Article 3 Funcionament

El funcionament de la Mesa dels Docents s'ha d'adaptar al que s'estableix per als òrgans col·legiats en els articles 15, 16, 17 i 18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 4 Nomenaments i cessaments

1. Els representants de les entitats i associacions de docents han de comunicar al president de la Mesa els noms de les persones, titulars i suplents, que han de representar aquestes entitats a la Mesa. El president els ha de nomenar per un període de dos anys.

2. Els membres de reconegut prestigi han de ser nomenats per un període de dos anys.

3. El cessament en les seves funcions s'ha de fer mitjançant el mateix procediment.

Article 5 Convocatòria i sessions

1. Correspon al president determinar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar l'ordre del dia.

2. Les sessions de la Mesa s'han de convocar amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores. En cas d'urgència, apreciada pel president, es pot fer una convocatòria extraordinària amb vint-i-quatre hores d'antelació.

3. Els membres de la Mesa poden proposar punts a incloure en l'ordre del dia de les sessions ordinàries sempre que es formulin, com a mínim, amb 10 dies d'antelació i, en qualsevol cas, amb una antelació coherent amb la naturalesa del tema que es proposi i la documentació que sigui necessària.

4. Es pot afegir un punt a l'ordre del dia si hi són presents tots els membres i es declara per majoria la urgència del tema que s'ha de tractar.

5. La Mesa s'ha de reunir en sessions ordinàries una vegada cada trimestre durant el curs escolar i, en sessió extraordinària, quan ho estimi oportú el president. Les sessions es podran mantenir de manera presencial o telemàtica. En cas de reunions presencials, els membres que ho sol·licitin podran participar-hi telemàticament.

Article 6 Actes

El secretari de la Mesa ha d'estendre l'acta de cada sessió que ha de ser sotmesa a aprovació en la sessió següent; amb aquesta finalitat, a cada convocatòria s'adjuntarà l'esborrany de l'acta de la sessió anterior perquè els membres puguin formular-hi les observacions que considerin oportunes.

Article 7 Indemnitzacions

Els membres de la Mesa no percebran cap quantitat econòmica per dur a terme la seva tasca, llevat de les indemnitzacions que, si escau, els pertoquin com a funcionaris, d'acord amb la normativa vigent aplicable.