Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 126396
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de febrer de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració, amb l’ampliació de 2 unitats de batxillerat i l’augment de les ràtios autoritzades de les etapes d’educació primària, educació secundària i batxillerat del centre docent estranger Baleares International College, de sa Porrassa, al municipi de Calvià

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 12 de desembre de 2011 (BOIB núm. 194, de 29 de desembre) es va modificar l'autorització del centre docent estranger Baleares International School. Amb aquesta Resolució es va autoritzar el canvi de denominació del centre, el trasllat a un altre domicili i es modificà la tipologia de centre estranger, que passà a impartir ensenyaments d'un sistema educatiu estranger i de llengua catalana i cultura de les Illes Balears i de llengua i cultura espanyoles. Com a conseqüència d'aquesta modificació el centre va quedar configurat de la manera següent:

 • Codi de centre: 07006445
 • Denominació genèrica: centre docent estranger
 • Denominació específica: Baleares International College
 • Titular: Baleares International School, SL
 • Domicili: camí de Cala Figuera, núm. 3
 • Localitat: sa Porrassa
 • Municipi: Calvià
 • Ensenyaments autoritzats: de Nursery (3-4 anys) a Year 13 (17-18 anys); 15 unitats i 300 places escolars.

2. La correcció d'errades advertides en la Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de dia 12 de desembre de 2011, modificà la titularitat del centre, la qual és Baleares International School Mallorca, SL, amb NIF B07006349.

3. El 25 de gener de 2021, el representant de la titularitat del centre va presentar una sol·licitud de modificació de la configuració amb l'ampliació de 2 unitats de batxillerat (de Year 12 i Year 13) i modificació de les ràtios autoritzades, en concret 485 places escolars en total.

4. El 14 de febrer de 2022, l'arquitecte del Servei de Centres Educatius va emetre un informe favorable sobre les instal·lacions per el projecte de l'ampliació de dues unitats de batxillerat i l'augment de ràtio de les etapes autoritzades, que quedaven de la manera següent: 75 places a Infantil (Nursery, reception i Year 1); 120 places a Primary (Year 2 a Year 7); 145 places a Secondary (Year 8 a Year 11), i 140 places a Levels (Year 12 i Year 13).

5. El 24 d'octubre de 2022, l'arquitecte del Servei de Centres Educatius va emetre un informe favorable condicionat de la visita realitzada al centre, sobre l'autorització de l'ampliació de dues unitats de batxillerat i l'augment de les ràtios autoritzades de les etapes d'educació primària, educació secundària i batxillerat. En aquest informe s'indicava que s'havien realitzat les rampes i el bany adaptat, que deixen la planta baixa i el gimnàs totalment accessibles. Mancava l'ascensor i una escala exterior, justificat pel retard amb la concessió de la llicència d'obra major. La propietat presentà una carta de compromís d'instal·lació de l'ascensor al més aviat possible.

6. El 29 de novembre de 2022, la representant del centre va presentar el Certificat del British Council pel qual es reconeix i acredita una capacitat de 525 alumnes fins a la propera inspecció, que tindrà lloc abans de l'11 de novembre de 2026.

7. En data 19 d'octubre de 2022, la Comissió de Valoració de la Qualificació del Professorat, revisades i analitzades les titulacions del professorat de català, castellà i socials, va concloure que tot el professorat d'educació primària complia els requisits exigits. Quant al professorat d'educació secundària, s'autoritzà amb caràcter provisional fins al 30 de juny de 2023.

8. El 8 de febrer de 2023, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable condicionat, pendent de la instal·lació de l'ascensor i una escala exterior, sobre la modificació de la configuració, amb l'ampliació de 2 unitats de batxillerat i  l'augment de les ràtios autoritzades de les etapes d'educació primària, educació secundària i batxillerat del centre docent estranger Baleares International College, de sa Porrassa, al municipi de Calvià.

 9. El 9 de febrer de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar l'autorització de manera condicionada, pendent de la instal·lació de l'ascensor de la modificació de la configuració, amb l'ampliació de 2 unitats de batxillerat i  l'augment de les ràtios autoritzades de les etapes d'educació primària, educació secundària i batxillerat del centre docent estranger Baleares International College, de sa Porrassa, al municipi de Calvià.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol i suplement en català núm. 7, de 1985).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102,  punt 2 de creació de centres que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'ha de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent. A l'article 103, punt 2 de principi d'autorització administrativa, determina que els centres privats de les Illes Balears, inclosos els centres estrangers, que imparteixen ensenyaments de règim general o de règim especial s'han de sotmetre al principi d'autorització administrativa establert en aquesta llei i en l'article 23 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació. (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm. 86, de 9 d'abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març).

6. El Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya (BOE núm. 149, de 23 de juny), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer.

7. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

8.  El Decret 1/2022, de 27 de juliol de la presidenta de les Illes Balears (BOIB 104, de 9 d'agost de 2022) pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

Per tot això, d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 9 de febrer de 2022, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Autoritzar de manera condicionada, pendent de la instal·lació de l'ascensor i una escala exterior, amb efectes del curs 2022-2023, la modificació de la configuració del centre docent estranger Baleares International College, de sa Porrassa, amb l'ampliació de 2 unitats de batxillerat i l'augment de les ràtios autoritzades de les etapes d'educació primària, educació secundària i batxillerat.

2.  Determinar que, com a conseqüència d'aquestes modificacions, el centre queda configurat de la manera següent:

 • Codi de centre: 07006445
 • Denominació genèrica: centre docent estranger
 • Denominació específica: Baleares International College
 • Titular: Baleares International School, Mallorca SL, (NIF B07006349)
 • Domicili: camí de Cala Figuera, núm. 3
 • Localitat: sa Porrassa
 • Municipi: Calvià

Ensenyaments autoritzats:

 • Infantil: Nursery, Reception i Year 1 (3-4 i 5  anys) 3 unitats i 75 places escolars
 • Primària: de  Year 2 a Year 7 , 6 unitats i 150 places escolars
 • Secundària: de Year 8 a Year 11, 4 unitats i 120 places escolars
 • Batxillerat: Year 12 i  Year 13, 4 unitats i 140 places escolars.

3. Indicar i confirmar que en aquest centre s'imparteixin ensenyaments del sistema educatiu britànic per a alumnes estrangers i alumnes espanyols i que s'hi han d'impartir els ensenyaments de llengua catalana i cultura de les Illes Balears i de llengua i cultura espanyoles.

4. Inscriure i actualitzar aquesta modificació en el Registre estatal de centres docents (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional i en el Registre Autonòmic de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

5. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 10 de febrer de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà