Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Núm. 136822
Bases d'ajudes a esportistes individuals i entitats esportives del municipi de Llubí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de febrer 2023, va aprovar les següents:

BASES D'AJUDES A ESPORTISTES INDIVIDUALS I ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE LLUBÍ

Article 1.- Objecte i finalitat

El present Reglament té per objecte regular l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Llubí  a entitats esportives i a esportistes individuals que es trobin empadronats en el municipi de Llubí, per a la seva participació en competicions, ajudant d'aquesta manera a sufragar les despeses que du la participació en les mateixes.

El fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat. Per tal d'executar la totalitat del pressupost, l'entitat beneficiaria ha de cercar altres fons de finançament o bé aportar-hi fons propis.

En allò no regulat en aquest Reglament s'estarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  General de Subvencions i el Reglament de la Llei 38/2003 de Subvencions aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol.

Article 2.- Destinataris

1.- Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes:

a) Els esportistes d'esports individuals federats empadronats en el municipi de Llubí, amb  anterioritat a l'1 de gener de l'any al que fa referència la convocatòria de la subvenció, que realitzin activitat esportiva durant un any complet de competició i que practiquin la seva disciplina com a mínim a nivell autonòmic i un mínim de deu proves federades.

b) Els clubs, associacions i entitats esportives, sense ànim de lucre, inscrites en el Registre  Municipal d'Entitats Esportives, que fomentin, divulguin, planifiquin, coordinin, executin, assessorin, implantin i promocionin la pràctica de l'activitat física i de l'esport, que hauran de tenir el seu àmbit d'actuació al terme municipal de Llubí.

2.- Serà requisit indispensable per poder ser beneficiari d'aquesta convocatòria, el tenir correctament  justificades totes aquelles ajudes i subvencions concedides per aquest Ajuntament en els exercicis anteriors.

Article 3.- Activitats i despeses subvencionables

Són subvencionables les següents despeses realitzades pels esportistes individuals i Entitats esportives en el marc dels seus esports durant l'any 2022

ESPORTISTES  INDIVINDUALS:

Despeses pròpies de l'activitat esportiva (llicències federatives, desplaçament, material esportiu, inscripcions a competicions,  material de farmaciola i de tractaments mèdics o de rehabilitació, d'inscripció a cursos o activitats de formació, serveis tècnics esportius o altres vinculades a l'esport en concret.)

ENTITAS  ESPORTIVES:

Despeses pròpies de l'activitat esportiva (llicències federatives, d'arbitratges, desplaçament, alimentació i beguda per els esportistes durant les competicions, material esportiu, material gràfic per a la difusió de l'activitat, material de farmaciola i de tractaments mèdics o de rehabilitació, inscripció a cursos o activitats de formació, serveis tècnics esportius, serveis o subministraments diversos per l'organització de l'activitat esportiva o de formació, o altres vinculades a l'esport en concret.)

Despeses d'estructura de l'entitat (lloguer de local, pòlisses d'assegurances obligatòries, de subministraments, de material de papereria, de manteniment o altres vinculades a l'entitat.)

En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor del mercat.

Se considera despesa realitzada la que ha estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció.

No podran ser objecte de subvenció i, per tant, no es consideraran com a despeses subvencionables, les següents:

Festes, celebracions, cloendes o dinars i sopars dels membres de l'entitat, fitxatges o primes de jugadors, sancions i multes federatives, despeses de representació de càrrecs directius, cobraments amb caràcter lucratiu, especialment els de càrrecs directius o membres de juntes directives.

Article 4.- Import

El pressupost destinat a la present convocatòria vendrà establert a la partida pressupostària 924/47901 de cada exercici pressupostari, que englobarà la totalitat de subvencions que es destinin a persones físiques com a Entitats esportives.

La quantia màxima de la subvenció no serà superior a l'import reflectit en la memòria avaluada de la despesa realitzada durant el període objecte de subvenció.

Article 5.- Sol·licituds: Termini, documentació i esmena

El Reglament es publicarà al BOIB i en la pàgina web de l'Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze (15) dies naturals, comptats a partir  del dia següent al de la publicació de la convocatòria, que serà aprovada per Junta de Govern local.

La sol·licitud, que haurà d'anar signada per la persona que sol·liciti la subvenció s'haurà d'acompanyar de la següent documentació (en el seu cas copies compulsades o acarades):

ESPORTISTES  INDIVIDUALS:

1.- Document Nacional d'Identitat del sol·licitant o representant de la persona responsable de la sol·licitud.

2.- Llicència federativa en vigor.

3.- Certificat d'empadronament del municipi de Llubí.

4.- Declaració jurada d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries (tant amb la hisenda estatal com autonòmica) i de la Seguretat Social.

5.- Certificat emès per la recaptació municipal de trobar-se al corrent amb les obligacions tributàries i de dret públic de l'Ajuntament de Llubí.

6.- Declaració de no estar incurs en les causes previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

7.- Relació de subvencions que s'hagin sol·licitat amb la mateixa fi a altres institucions i organismes públics o privats.

8.- Memòria avaluada de la despesa que s'ha realitzat.

9.- Declaració per escrit de no pertànyer a cap club o associació esportiva que percebi subvencions per part de l'Ajuntament de Llubí per a la mateixa activitat esportiva.

ENTITAS  ESPORTIVES:

- En el cas de ser la primera vegada que es demana subvenció, d'acord amb aquest reglament:

1.- Fotocòpia NIF de l'associació.

2.- Fotocòpia DNI representant de la persona responsable de la sol·licitud.

3.- Fotocòpia dels estatuts de l'associació

4.- Fotocòpia de l'acta de constitució

5.- Fotocòpia de la inscripció en el registre d'associacions de la CAIB.

6.- Certificat de la composició de la Junta Directiva.

7.- Certificat del número de socis de l'associació.

8.- Sol·licitud de subvenció. (Annex I)

9.- Projecte i memòria del projecte en que es basa la sol·licitud. (Annex V)

10.- Pressupost del projecte. (Annex II)

11.- Declaració de subvencions concedides per l'Ajuntament o altres organismes en el transcurs de l'any. (Annex III)

12.- Declaració d'estar al corrent de la Seguretat social i amb l'ATIB. (Annex III)

- En el cas d'haver sol·licitat prèviament una subvenció, d'acord amb aquest reglament:

1.-  Fotocòpia DNI representant de la persona responsable de la sol·licitud.

2.-  Certificat de la composició de la Junta Directiva.

3.-  Certificat del número de socis de l'associació.

4.-  Sol·licitud de subvenció. (Annex I)

5.-  Projecte i memòria del projecte en que es basa la sol·licitud.( Annex V)

6.-  Pressupost del projecte. (Annex II)

7.-  Declaració de subvencions concedides per l'Ajuntament o altres organismes en el transcurs de l'any. (Annex III)

8.-   Declaració d'estar al corrent de la Seguretat social i amb l'ATIB. (Annex III)

Només es podrà presentar una sol·licitud per club, associació o entitat.

En el cas de que la sol·licitud no reuneixi tots els requisits exigits s'instarà al peticionari per què en el termini de deu (10) dies esmeni aquests defectes, amb l'advertiment de què, en cas contrari, s'entendrà per desistit en la seva petició prèvia l'oportuna resolució, segons l'establert a l'article 68 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 6.- Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds seguirà els següents criteris en cada cas:

A. Esportistes Individuals

El repartiment de les subvencions es durà a terme a través de la valoració del currículum de l'esportista durant l'any a que es refereix la convocatòria, tenint en compte el següent criteri de puntuació:

Màxim nivell esportiu oficial de les activitats participades

Puntuació

Competicions de nivell autonòmic o inferior

45

Competicions de nivell estatal

60

Competicions de nivell internacional

100

Excepcionalment, es podrà donar una puntuació extra a un esportista per haver assolit o realitzat una prova rellevant a l'àmbit internacional.

B. Entitats esportives

El repartiment de les subvencions es durà a terme a través de la valoració de l'activitat desenvolupada per l'entitat durant l'any a que es refereix la convocatòria, tenint en compte els següents criteris de puntuació  (Cumplimentar annex VI):

a. Nombre i tipologia dels participants segons els següents barems       

 

Federats

No federats

 

Dona

Home

Dona

Home

Empadronats

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Menors de 18 anys

1,0

0,5

1,0

0,50

0,50

 0,25

0,50

0,25

A partir de 18 anys

1,0

0,5

0,50

0,25

0,50

0,25

0,25

0,10

b. Les entitats esportives hauran de presentar el calendari oficial de competició, amb el llistat dels equips presentats (en nom i cognom dels participants per categoria) a les competicions oficials organitzades per les federacions.

La puntuació s'obtendrà de multiplicar els esportistes de cada categoria per el numero de partits dividit per 12 mesos

Ex: 15 cadets x 20 partits/12   + 10 benjamins x 16 partits/12

c. Organització i participació a diades, actes, esdeveniments de tot caire oberts a tothom, organitzades dins l'àmbit municipal per altres entitats o l'Ajuntament, al llarg de l'any segons els següents barems, amb una puntuació màxima de 25 punts:

Organització d'esdeveniment, acte, diada…

5,00

Participació o col·laboració a esdeveniment, acte, diada…

1,00

d. Antiguitat, consolidació i massa social de l'entitat segons els següents barems, amb una puntuació màxima de 25 punts:

Per cada any d'antiguitat amb justificació d'activitat

0,50

Per cada  soci o abonat durant l'any

0,10

e. Tipologia de les activitats, amb una puntuació màxima de 25 punts a partir de la valoració dels projectes que presentin justificació de:

  • Participació i integració de col·lectius més desfavorits o en risc (immigrants, discapacitats, gent gran,  etc...).

  • Promoció explícita de valors positius (el joc net, hàbits de salut, etc...).

f. Disposició d'altres ajudes municipals en forma de material, instal·lacions i subministres. Les entitats sol·licitants que no hagin disposat d'ajuts municipals en forma de cessió de instal·lacions municipals i els corresponents subministres,( en el cas de que paguin lloguer o paguin el subministrament ) rebran una puntuació màxima de fins a 25 punts.

Article 7.- Principis i normes de valoració

La concessió de les subvencions a les que es refereix aquest Reglament, s'efectuarà mitjançant el procediment establert al propi Reglament, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat, igualtat i no discriminació, garantint la transparència de les actuacions administratives.

Les subvencions que es concedeixen estaran subjectes a les següents normes:

a) L'atorgament tendrà caràcter voluntari i eventual, sense que pugui invocar-se com a precedent les subvencions concedides en qualsevol altre moment.

b) L'Ajuntament podrà revocar o reduir les ajudes com a conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o ens públics o privats.

c) No serà exigible el seu augment o revisió.

d) L'Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment, pels mitjans que estimi oportuns, la inversió de les quantitats atorgades en relació amb els seus adequats fins.

e) Els comptes presentats en el cas de que tinguin un superàvit de mes d'un 15 % s'haurà de presentar un pla d'inversió d'aquest superàvit dins el present any.

Article 8.- Procediment de concessió i òrgan competent

El termini per a la resolució de la concessió de les presents subvencions serà com a màxim d'un mes.

La valoració s'efectuarà per personal de l'Ajuntament de Llubí que realitzaran la valoració de les sol·licituds presentades mitjançant informe - proposta en el que se ponderarà el criteri establert a l'article 6ª del present Reglament.

Posteriorment la regidoria d'Esports realitzarà una proposta de resolució provisional que elevarà a la Junta de Govern local, perquè aquesta dicti la resolució definitiva en tot o part, o denegant les sol·licituds formulades, prèvia fiscalització.

Una vegada que la sol·licitud mereixi la conformitat, se remetrà amb tot l'expedient a l'òrgan competent perquè dicti la resolució.

La reformulació de sol·licituds haurà de respectar l'objecte, condicions, finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de les sol·licituds o peticions.

L'acord de la Junta de Govern Local, que serà motivat, se notificarà d'acord amb el disposat als articles 40 i 42 de la Llei 39/2025, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 9.- Quantia de concessió

L'import de la subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes o recursos superi el cost de l'activitat subvencionada.

La quantia del pressupost global inclòs en els corresponents crèdits pressupostaris expressats en l'article 4ª condiciona, sense possibilitat d'ampliació les obligacions que s'hagin contret amb càrrec al mateix.

Es podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris de la subvenció, de l'import global màxim destinat a subvencionar la present convocatòria.

Article 10.- Justificació

La manca de presentació de la justificació en temps i forma implicarà que la subvenció concedida no pugui declarar-se correctament justificada

La justificació de la subvenció concedida estarà integrada per la següent documentació:

1.- Dades bancàries del compte on s'abonarà la subvenció.

2.-Justificants de la despesa efectuada per import global mínim equivalent a la subvenció concedida. De no ser així l'ajuda serà minorada proporcionalment en la quantia procedent.

Els justificants podran consistir en:

A.- Despeses Corrents: Se justificarà mitjançant factures originals, agrupades per activitats subvencionades i hauran de complir les normes d'expedició segons RD 1496/2003. No se consideraran vàlids tiquets, ni rebuts per imports superiors als 90,00 euros.

L'acreditació del pagament s'ha de realitzar mitjançant:

  • Transferència i extracte bancari.
  • Xec i extracte bancari
  • Pagament “Al comptat” i segell de l'empresa

B.- Altres: mitjançant documents de valor provatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

La intervenció municipal efectuarà la validació i segellat dels justificants de despesa, fent constar que s'han utilitzat com a justificació de la subvenció concedida per l'Ajuntament de Llubí.

A l'expedient s'acreditarà per la Regidoria delegada la comprovació i aprovació dels justificants, així com el compliment dels fins que justifiquen la concessió de la subvenció.

3.- Declaració jurada del beneficiari de la subvenció en la que es faci constar que l'import dels ingressos rebuts no superen el cost de l'activitat subvencionada.

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa de la subvenció concedida serà de 15 dies a partir de la data de notificació a la que es refereix l'article 8 del Reglament.

Article 11.- Obligacions dels esportistes i entitats subvencionades

Els esportistes individuals i entitats esportives que rebin per part de l'Ajuntament de Llubí subvencions quedaran obligats a:

a) Emprar els fons rebuts als fins per als que es va atorgar la subvenció.

b) Proporcionar tota la informació i documentació complementària de l'expressament assenyalada en el present Reglament, que eventualment, els fos requerida per la Regidoria d'Esports, a efectes de verificar el compliment dels requisits exigits, tant a efectes de seguiment i planificació, com d'avaluació i justificació de la subvenció.

c) Justificar degudament l'aplicació de la subvenció concedida i percebuda en la forma i terminis establerts en la present convocatòria.

d) Comunicar a la Regidoria d'Esports qualsevol eventualitat que modifiqui o alteri les dades consignades en la sol·licitud i documentació presentada.

e) Quan les Entitats esportives organitzin activitats, han d'incloure en tota la publicitat referent al projecte subvencionat, l'escut municipal, precedit del text ”... amb el suport de  l'Ajuntament de Llubí ”, d'acord amb el disseny que l'Ajuntament facilitarà.

Article 12.- Control financer, reintegrament i revisió

El procediment de control financer, reintegrament i revisió d'actes és el regulat per la Llei 38/2003 General de Subvencions i en l'Ordenança General de Subvencions aprovada per l'Ajuntament de Llubí.

L'Ajuntament iniciarà expedient de reintegrament parcial o total de la subvenció si:

  • Les persones i/o col·lectius beneficiàries no compleixen amb els objectius, activitats o projectes subvencionats.
  • No es justifica adequadament la subvenció.
  • Les despeses presentades no responen a l'activitat subvencionada.
  • No s'adopten les mesures de difusió del finançament públic rebut.

Article 13.- Normativa aplicable

Les presents Bases s'ajustaran al disposat en la Llei 38/2003 General de Subvencions, en el Reglament de la Llei 38/2003 de Subvencions aprovat pel RD 887/2006 de 21 de juliol, les Bases d'Execució del vigent Pressupost Municipal.

L'Ajuntament restarà exempt de responsabilitat civil, mercantil, laboral o qualsevol altre derivada de les actuacions a que estiguin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions.

 

Llubí, document signat electrònicament (21 de febrer de 2023)

La batlessa Magdalena Perelló Frontera