Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 131142
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació no substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de la fàbrica de blocs ceràmics i similars de Ladrillerías Mallorquinas S.A., consistent en l’actualització de l’AAI, TM Felanitx (IPPC M16/2020)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 10.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de prevenció i control integrats de la contaminació, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 19 de gener de 2023,

ATÈS

1.Que Ladrillerías Mallorquinas S.A. ha sol·licitat una modificació de l'autorització ambiental integrada de la fàbrica de blocs ceràmics i similars, consistent en l'actualització de l'AAI.

2.Que s'ha tingut en compte l'informe del Servei de Planificació de la Direcció General d'Emergències i Interior.

ACORDA

Primer.- Modificar l'AAI en els termes següents:

Al punt 10.3.2

on diu:

«10.3.2. Informe anual

Abans de l'1 de març, el titular de l'activitat ha d'enviar a l'Òrgan Ambiental encarregat de tramitar l'AAI un informe únic, del període precedent en el que s'inclourà:

-Residus:

+La declaració anual de residus.

-Emissions i immissions al medi hídric:

+Justificants de buidat de les fosses sèptiques emès per gestor autoritzat.

-Renous:

+Informe anual en el qual es remetran els controls d'emissions de renous.

-En caràcter general:

+Altres controls realitzats durant l'any i mesures adoptades per a minimitzar impactes.

+Memòria anual explicativa de la metodologia utilitzada per a la determinació de les dades notificades abans de ser incorporades al registre informàtic PRTR-España.

+Les dades exigides pel RD 508/2007 i Reglament (CE) 166/2006, de 18 de gener, s'han de comunicar telemàticament al Registre informàtic PRTR-Espanya, dins els terminis que pertoquin, de forma anual.

+L'Òrgan Ambiental encarregat de tramitar les AAI ha de trametre a cada Direcció General o administració competent la documentació de la que tingui competències.

+Tota la informació que sigui susceptible de tractament informàtic s'ha de aportar en paper i en format informàtic estàndard.»

Ha de dir:

«10.3.2. Informe anual

Abans de l'1 de març, el titular de l'activitat ha d'enviar a l'Òrgan Ambiental encarregat de tramitar l'AAI un informe únic, del període precedent en el que s'inclourà:

-Residus:

+La declaració anual de residus.

-Emissions i immissions al medi hídric:

+Justificants de buidat de les fosses sèptiques emès per gestor autoritzat.

-Renous:

+Informe anual en el qual es remetran els controls d'emissions de renous.

-Emergències:

+Informació relativa a les substàncies perilloses presents a la instal·lació:

*Relació de substàncies perilloses presents a la instal·lació.

*Quantitat de cada una de les substàncies perilloses presents a la instal·lació.

*Fitxes tècniques actualitzades de cada una de les substàncies perilloses presents a la instal·lació.

-En caràcter general:

+Altres controls realitzats durant l'any i mesures adoptades per a minimitzar impactes.

+Memòria anual explicativa de la metodologia utilitzada per a la determinació de les dades notificades abans de ser incorporades al registre informàtic PRTR-España.

+Les dades exigides pel RD 508/2007 i Reglament (CE) 166/2006, de 18 de gener, s'han de comunicar telemàticament al Registre informàtic PRTR-Espanya, dins els terminis que pertoquin, de forma anual.

+L'Òrgan Ambiental encarregat de tramitar les AAI ha de trametre a cada Direcció General o administració competent la documentació de la que tingui competències.

+Tota la informació que sigui susceptible de tractament informàtic s'ha de aportar en paper i en format informàtic estàndard.»

Segon.- Notificar a l'interessat i publicar el contingut d'aquest acord al BOIB.

 

(Signat electrònicament:17 de febrer de 2023)

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias