Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 137116
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es resol la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 15 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva per donar suport a fires, festivals, trobades, jornades i premis del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 79, de 18 de juny de 2022, es va publicar Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 15 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva per donar suport a fires, festivals, trobades, jornades i premis del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022).

2. L'òrgan instructor, amb la informació que té, ha verificat que els beneficiaris detallats en l'annex 1 compleixen tots els requisits per accedir a les subvencions.

3. En les dates de 10, 11, 20, 24, 25, 28 d'octubre i 4 de novembre de 2022 es varen dur a terme les diferents Comissions Avaluadores i es varen avaluar els 50 expedients presentats entre el 20 de juny i el 15 de juliol en aquesta convocatòria.

4. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 164, de 17 desembre de 2022, es va publicar la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics per la qual es modifica la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 15 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva per donar suport a fires, festivals, trobades, jornades i premis del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2022, que augmentava l'import assignat a la convocatòria en 205.000 euros.

5. El 19 de desembre, es va publicar al web de l'IEB la Proposta de resolució de concessió de les subvencions esmentades, d'acord amb el punt 13.3 de la convocatòria.

6. Dins el termini establert, es varen presentar set al·legacions a la Proposta de resolució esmentada, referents als expedients FF-2/2022, FF-7/2022, FF-22/2022, FF-24/2022, FF-26/2022 i FF-46/2022, de les quals se n'ha estimat dues, ja que hi havia errors matemàtics en la puntuació assignada inicialment per la comissió. La resta d'al·legacions han estat desestimades per les diverses comissions, ja que es ratifiquen en les puntuacions atorgades inicialment.

L'expedient FF-22/2022, ha augmentat la puntuació en 12,5 punts, per tant, s'ha augmentat l'import assignat en 4.959,80 €. Com que aquest expedient pertany a la línia A. d'Empreses i autònoms, i, com que no hi ha crèdit suficient per a tots els expedients, l'import assignat a l'expedient FF-35/2022 es veurà minorat en 4.959,80 € sobre l'import inicialment concedit a la Proposta de resolució.

L'expedient FF-2/2022, ha augmentat la puntuació en 14 punts, ja que s'havia sumat incorrectament, i passa a tenir 63,5 punts i a percebre 26.243,28 €. Com que aquest expedient és de la línia B. Associacions i entitats sense ànim de lucre, i, com que no hi ha crèdit suficient per a tots els expedients, els imports atorgats a la Proposta de resolució als expedients FF-6/2022 i FF-13/2022 es veuen afectats. L'expedient FF-6/2022 es veurà minorat en 24.552,71 € sobre l'import inicialment concedit a la Proposta de resolució i l'expedient FF-13/2022 quedarà denegat per falta de crèdit.

Fonaments de dret

1. Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 15 de juny de 2022 per la qual es convoquen subvencions en règim de concurrència competitiva per donar suport a fires, festivals, trobades, jornades i premis del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022), modificada per la Resolució del president de l'IEB de 17 de desembre de 2022 (BOIB núm. 164).

2. L'article 10.1.j) dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, aprovats pel Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018.

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

4. La disposició addicional primera del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

5. El Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1 de desembre de 2012).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar i concedir subvencions per un import total de 1.105.000 € a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex 1.

2. Autoritzar i disposar la despesa a favor dels beneficiaris que figuren en l'annex 1, amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'IEB, amb els imports que es detallen en l'annex esmentat.

3. Denegar la concessió de subvencions a les sol·licituds que s'inclouen en l'annex 2.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 20 de febrer de 2023)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics Miquel Company i Pons

 

ANNEX 1 Subvencions concedides

Línia A. Empreses i autònoms

Número d'expedient: FF-1/20202

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Audiovisuals (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Evolution International Film Festival

Objecte de la sol·licitud: 11è Evolution Mallorca International Film Festival

Import sol·licitat: 75.000,00 €

Import subvencionable: 150.912,00 €

Puntuació: 94 punts

Import atorgat: 75.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-5/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Mallorca Live Festival 2022 AIE

Objecte de la sol·licitud: Mallorca Live Festival 2022

Import sol·licitat: 75.000,00 €

Import subvencionable: 2.989.987,30 €

Puntuació: 79,75 punts

Import atorgat: 75.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-10/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Audiovisuals (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Nat Projectes Serveis Culturals i Ambientals SLU

Objecte de la sol·licitud: Mostra de cinema de muntanya de Palma

Import sol·licitat: 6.879,02 €

Import subvencionable: 11.581,08 €

Puntuació: 70 punts

Import atorgat: 6.485,41 €

 

Número d'expedient: FF-14/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Cranc Illa Menorca Festival SL

Objecte de la sol·licitud: Cranc Illa de Menorca Festival 2022

Import sol·licitat: 75.000,00 €

Import subvencionable: 122.639,76 €

Puntuació: 96,25 punts

Import atorgat: 75.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-15/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Feim Coses Produccions, SL

Objecte de la sol·licitud: Canet Rock 2022

Import sol·licitat: 75.000,00 €

Import subvencionable: 269.214,80 €

Puntuació: 57,25 punts

Import atorgat: 75.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-16/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Mallorcòpera SL

Objecte de la sol·licitud: 4t Festival Mallorcòpera

Import sol·licitat: 26.000,00 €

Import subvencionable: 57.852,54 €

Puntuació: 84 punts

Import atorgat: 26.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-19/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Audiovisuals (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Filmin Mallorca SL

Objecte de la sol·licitud: AMFF 12 Edició

Import sol·licitat: 75.000,00 €

Import subvencionable: 514.280,00 €

Puntuació: 90 punts

Import atorgat: 75.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-21/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Arts Escèniques (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Circ Bover S.L

Objecte de la sol·licitud: CIRCAIRE, setena edició del Festival de circ d'Alcúdia

Import sol·licitat: 50.000€

Import subvencionable: 61.068€

Puntuació: 78,33 punts

Import atorgat: 38.267,65 €

 

Número d'expedient: FF-22/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Arts Escèniques (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Til Teatre Elàstic Nou SL

Objecte de la sol·licitud: 24è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca

Import sol·licitat: 40.000,00 €

Import subvencionable: 59.045,28 €

Puntuació: 76,33 punts

Import atorgat: 36.055,41 €

 

Número d'expedient: FF-29/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Audiovisuals (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Victòria Aida Pericàs Duran

Objecte de la sol·licitud: Celabració CONOFEST-Internacional (Short) Film Festival 2021

Import sol·licitat: 16.732,98 €

Import subvencionable: 16.732,98 €

Puntuació: 60 punts

Import atorgat: 8.031,83 €

 

Número d'expedient: FF-33/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Arts Visuals (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Isabel Sanz Rodríguez

Objecte de la sol·licitud: Territorio Ibiza

Import sol·licitat: 17.500,00 €

Import subvencionable: 19.585,02 €

Puntuació: 62,5 punts

Import atorgat: 9.792,51 €

 

Número d'expedient: FF-34/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Contemporanea Music SL

Objecte de la sol·licitud: 15 è Jazz Voyeur Festival

Import sol·licitat: 61.390,00 €

Import subvencionable: 61.390,00 €

Puntuació: 75,75 punts

Import atorgat: 37.202,34 €

 

Número d'expedient: FF-35/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Atorgat (minorat per manca de crèdit)

Sol·licitant: Ensaimada Musical SL

Objecte de la sol·licitud: XX Fira Internacional del Disc a Mallorca

Import sol·licitat: 15.736,77 €

Import subvencionable: 39.187,92 €

Puntuació: 56,5 punts

Import atorgat: 8.164,85 € (minorat per manca de crèdit)

 

Número d'expedient: FF-39/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Audiovisuals (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: El Obrador de lo Real, SL

Objecte de la sol·licitud: 4a edició de MajorsDocs – Festival de Cinema Documental de Mallorca

Import sol·licitat: 75.000,00 €

Import subvencionable: 133.762,00 €

Puntuació: 94,25 punts

Import atorgat: 75.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-47/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Premis i concursos de l'ambit de la cultura (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Grup Enderrock Edicions SL

Objecte de la sol·licitud: V Premis Enderrock 2022 de la música balear

Import sol·licitat: 15.000,00 €

Import subvencionable: 40.400,00 €

Puntuació: 78 punts

Import atorgat: 15.000,00 €

Línia B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Número d'expedient: FF-2/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Associació Acadèmia 1830

Objecte de la sol·licitud: Festival de clàssica 2022

Import sol·licitat: 27.000,00 €

Import subvencionable: 51.660,00 €

Puntuació: 63,5 punts

Import atorgat: 26.243,28 €

 

Número d'expedient: FF-3/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Arts Escèniques (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Sa Xerxa

Objecte de la sol·licitud: XX Fira de teatre infantil i juvenil

Import sol·licitat: 40.000,00 €

Import subvencionable: 64.832,52 €

Puntuació: 89,33 punts

Import atorgat: 40.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-4/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Audiovisuals (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Tanagra

Objecte de la sol·licitud: Festival Internacional de cine de Menorca

Import sol·licitat: 18.000,00 €

Import subvencionable: 46.660,00 €

Puntuació: 71 punts

Import atorgat: 18.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-6/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Projectes Multidisciplinaris (fires i festivals)

Estat: Atorgat (minorat per manca de crèdit)

Sol·licitant: Associació Tal i Tal

Objecte de la sol·licitud: Festival Pedra Viva

Import sol·licitat: 40.000,00 €

Import subvencionable: 89.733,57 €

Puntuació: 56,6 punts

Import atorgat: 15.447,29 € (minorat per manca de crèdit)

 

Número d'expedient: FF-8/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Audiovisuals (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Associació Ibizacinefest

Objecte de la sol·licitud: Festival de cinema independent d'Eivissa Ibizacinefest

Import sol·licitat: 11.326,19 €

Import subvencionable: 11.384,79 €

Puntuació: 92 punts

Import atorgat: 8.379,21 €

 

Número d'expedient: FF-11/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Projectes Multidisciplinaris (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Associació cultural Open House Palma

Objecte de la sol·licitud: Festival d'arquitectura Open House Palma

Import sol·licitat: 40.000,00 €

Import subvencionable: 55.260,28 €

Puntuació: 86,66 punts

Import atorgat: 38.310,85 €

 

Número d'expedient: FF-12/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Alma Concerts

Objecte de la sol·licitud: Festival Internacional de Música de Deià 2022

Import sol·licitat: 32.000,00 €

Import subvencionable: 46.353,70 €

Puntuació: 75,5 punts

Import atorgat: 27.997,63 €

 

Número d'expedient: FF-17/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Jazz Obert Associació d'Al·ligàtors

Objecte de la sol·licitud: Organització del 24è Menorca Jazz Festival

Import sol·licitat: 20.000 €

Import subvencionable: 57.946,68 €

Puntuació: 83,25 punts

Import atorgat: 20.000 €

 

Número d'expedient: FF-20/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Audiovisuals (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Mèdit, associació cultural

Objecte de la sol·licitud: Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears (cinquena edició)

Import sol·licitat: 8.028,68 €

Import subvencionable: 12.978,15 €

Puntuació: 61,5 punts

Import atorgat: 6.385,25 €

 

Número d'expedient: FF-24/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Literatura (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Poeticart

Objecte de la sol·licitud: Jornada: XXIV Festival de Poesia de la Mediterrània

Import sol·licitat: 22.740,50 €

Import subvencionable: 16.538,90 €

Puntuació: 69,25 punts

Import atorgat: 9.162,55 €

 

Número d'expedient: FF-26/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Jornades i trobades de cultura (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Asociación Sectorial del Cómic

Objecte de la sol·licitud: Organització i realització de la segona Assemblea de la Sectorial del Còmic d'Espanya a Mallorca

Import sol·licitat: 33.556,67 €

Import subvencionable: 31.865,00 €

Puntuació: 69,25 punts

Import atorgat: 15.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-27/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Jornades i trobades de cultura (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Associació El Mirall

Objecte de la sol·licitud: Jornada: Les rondalles mallorquines, patrimoni mundial

Import sol·licitat: 10.000,00 €

Import subvencionable: 12.240,00 €

Puntuació: 57,75 punts

Import atorgat: 5.654,88 €

 

Número d'expedient: FF-28/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Arts Escèniques (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Eima Creació

Objecte de la sol·licitud: Festival d'arts vives ubicat a Maria de la Salut

Import sol·licitat: 25.000,00 €

Import subvencionable: 41.416,80 €

Puntuació: 64,5 punts

Import atorgat: 21.371,07 €

 

Número d'expedient: FF-36/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Audiovisuals (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Associació Mecal

Objecte de la sol·licitud:Mecal Balears 2022: Mecal Air i Jornades Profesionals

Import sol·licitat: 40.000,00 €

Import subvencionable: 58.960,00 €

Puntuació: 100 punts

Import atorgat: 40.000 €

 

Número d'expedient: FF-37/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Assoc. República de la Cultura

Objecte de la sol·licitud: Edició de 2022 del Festival Barnasants a les Illes Balears

Import sol·licitat: 40.000,00 €

Import subvencionable: 82.221,43 €

Puntuació: 80,75 punts

Import atorgat: 40.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-38/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Arts Visuals (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Art Palma Contemporani

Objecte de la sol·licitud: Conjunt d'activitats d'opertura d'Art Palma 2022

Import sol·licitat: 40.000,00 €

Import subvencionable: 44.978,32 €

Puntuació: 68 punts

Import atorgat: 24.468,21 €

 

Número d'expedient: FF-40/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Arts Escèniques (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Associació Alcem el CINE

Objecte de la sol·licitud: Festival Ciclop 2022

Import sol·licitat: 19.917,97 €

Import subvencionable: 51.574,47 €

Puntuació: 88,17 punts

Import atorgat: 19.917,97 €

 

Número d'expedient: FF-41/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Audiovisuals (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Associació Cultural Es Far

Objecte de la sol·licitud: IV edició del Menorca Doc Fest

Import sol·licitat: 20.000,00 €

Import subvencionable: 29.037,20 €

Puntuació: 70 punts

Import atorgat: 16.260,83 €

 

Número d'expedient: FF-43/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Literatura (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Assoc. Institució F. De B. Moll

Objecte de la sol·licitud: Literanit 2022. Imaginaris populars

Import sol·licitat: 20.000,00 €

Import subvencionable: 29.980,00 €

Puntuació: 79 punts

Import atorgat: 18.947,36 €

 

Número d'expedient: FF-44/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Literatura (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca

Objecte de la sol·licitud: CòmicNostrum. Festival Internacionall de Còmic de Mallorca

Import sol·licitat: 21.332,65 €

Import subvencionable: 27.190,00 €

Puntuació: 85,25 punts

Import atorgat: 18.543,58 €

 

Número d'expedient: FF-48/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Associació Ensemble Tramuntana

Objecte de la sol·licitud: IX Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana

Import sol·licitat: 25.000,00 €

Import subvencionable: 35.177,00 €

Puntuació: 61 punts

Import atorgat: 24.510,04 €

 

Número d'expedient: FF-50/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Multidisciplinaris (fires i festivals)

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Associació cultural Aatomic Lab

Objecte de la sol·licitud: Bfree Festival d'intervencions comunitàries

Import sol·licitat: 15.400,00 €

Import subvencionable: 21.975,37 €

Puntuació: 88 punts

Import atorgat: 15.400 €

 

ANNEX  Subvencions denegades

Línia A. Empreses i autònoms

Número d'expedient: FF-9/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Arts Escèniques (fires i festivals)

Estat: Denegat (per manca de crèdit)

Sol·licitant: Como esta wally producciones y management S.L.

Objecte de la sol·licitud: XIII Fesjajá, festival de l'humor.

Import sol·licitat: 75.000,00 €

Import subvencionable: 149.401,79 €

Puntuació: 40 punts

Import atorgat: 0 € (crèdit exhaurit)

 

Número d'expedient: FF-25/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Arts Escèniques (fires i festivals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Estudi Zero Teatre SCL

Objecte de la sol·licitud: VII Mostra Internacional de Teatre Independent i Alternatiu (MITIA)

Motiu: no compleix l'objecte de la convocatòria

 

Número d'expedient: FF-30/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Denegat (per manca de crèdit)

Sol·licitant: Intramurs Produccions, S.L

Objecte de la sol·licitud: Menorca Groove Festival

Import sol·licitat: 3.010,74 €

Import subvencionable: 2.713,14 €

Puntuació: 49,5 punts

Import atorgat: 0 € (crèdit exhaurit)

 

Número d'expedient: FF-31/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Denegat

Sol·licitant: Live & Island Productions SLU

Objecte de la sol·licitud: Sónar a s'horabaixa – Festival de música electrónica

Import sol·licitat: 75.000,00 €

Import subvencionable: 128.814,87 €

Puntuació: 35,2 punts

Motiu: no arriba a la puntuació mínima per obtenir subvenció, d'acord amb el punt 10.2 de la convocatòria

 

Número d'expedient: FF-32/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Exclòs

Sol·licitant: Wild Wolf Productions S.L

Objecte de la sol·licitud: Festival sueños de libertad

Motiu: no compleix els requisits establerts al punt 1.4. de la convocatòria

 

Número d'expedient: FF-42/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Exclòs

Sol·licitant: Mallorca Baile AIE

Objecte de la sol·licitud: Marc Anthony- Festival de Música

Motiu: no compleix l'objecte de la convocatòria

 

Número d'expedient: FF-45/2022

Línia: A. Empreses i autònoms

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Denegat (per manca de crèdit)

Sol·licitant: Mallorca Live Summer 2022 AIE

Objecte de la sol·licitud: Mallorca Live Summer 2022 – Festival de Música

Import sol·licitat: 75.000,00 €

Import subvencionable: 830.253,30 €

Puntuació: 48 punts

Import atorgat: 0 € (crèdit exhaurit)

 

Línia B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

 

Número d'expedient: FF-7/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Denegat (per manca de crèdit)

Sol·licitant: Associació Cultural Bàrbara Weil

Objecte de la sol·licitud: Organització del 4t Festival Jazz i Més

Import sol·licitat: 3.918,00 €

Import subvencionable: 8.325,60 €

Puntuació: 41,75 punts

Import atorgat: 0 € (crèdit exhaurit)

 

Número d'expedient: FF-13/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Denegat (per manca de crèdit)

Sol·licitant: Associació de música antiga Euterpe

Objecte de la sol·licitud: X Festival de Música antiga des Migjorn Gran

Import sol·licitat: 4.852,34 €

Import subvencionable: 4.852,34 €

Puntuació: 50 punts

Import atorgat: 0 € (crèdit exhaurit)

 

Número d'expedient: FF-18/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Premis i concursos de l'ambit de la cultura (fires i festivals)

Estat: Exclòs

Sol·licitant: A.C. Illesdansa Jove Ballet

Objecte de la sol·licitud: X Edició de la Gala Jove Concurs Internacional de Dansa

Motiu: No compleix l'objecte de la convocatòria

 

Número d'expedient: FF-23/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Denegat (per manca de crèdit)

Sol·licitant: La Galatea

Objecte de la sol·licitud: X Festival de Música antigua de Maó

Import sol·licitat: 9.433,60 €

Import subvencionable: 9.433,60 €

Puntuació: 45 punts

Import atorgat: 0 € (crèdit exhaurit)

 

Número d'expedient: FF-46/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Arts Escèniques (fires i festivals)

Estat: Denegat (per manca de crèdit)

Sol·licitant: Associació Acirkaos

Objecte de la sol·licitud: X Edició Del Festival de Circ Acirkaos

Import sol·licitat: 21.300,05 €

Import subvencionable: 21.300,05 €

Puntuació: 40,83 punts

Import atorgat: 0 € (crèdit exhaurit)

 

Número d'expedient: FF-49/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Multidisciplinaris (fires i festivals)

Estat: Exclòs

Sol·licitant: Associació Lithica-Art

Objecte de la sol·licitud: Fosquets de Lithica

Motiu: No són objecte d'aquesta convocatòria les fires, els festivals i les jornades que es duguin a terme per primera vegada

 

Número d'expedient: FF-51/2022

Línia: B. Associacions i entitats sense ànim de lucre

Modalitat: Música (fires i festivals)

Estat: Exclòs

Sol·licitant: Sandungueros Samba Club

Objecte de la sol·licitud: Festival +Ksamba 2022

Motiu: no compleix els requisits establerts al punt 1.4. de la convocatòria