Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 131755
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 31 de desembre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen obtenir una subvenció per a la implantació d'instal·lacions renovables.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar la documentació justificativa de les actuacions realitzades, en què s'acredita que l'import de l'actuació ha estat inferior al previst inicialment o s'ha reduït la instal·lació.

4. Els serveis tècnics competents varen informar favorablement sobre el pagament de les subvencions descrites en l'annex, en què s'inclou una minoració de l'import proporcional a les modificacions realitzades, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. El dia 25 de juny de 2022, es va publicar,al BOIB número 82, la Proposta de resolució del director general d'Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l'ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials.

6. El dia 5 de juliol de 2022,  el senyor Santiago Marí Ribas, en representació de l'entitat Eivinvest SL presentà al·legacions contra la proposta de resolució esmentada a l'apartat anterior.

7. El 28 de setembre de 2022, arrel d'aquestes al·legacions, es va fer un requeriment de documentació i informació a la beneficiària de la subvenció. El dia 13 d'octubre de 2022, el senyor Santiago Marí Ribas, en representació de l'entitat Eivinvest SL va contestar al requeriment i  presentà la documentació i informació requerida (GOIBE590106/2022).

8. En data 14 de febrer de 2023, s'ha emès un informe jurídic en el qual s'informa desfavorablement a l'estimació de les al·legacions presentades per Ernestina Ribas Tur, en nom i representació de l'entitat Eivinvest S.L., contra la proposta de resolució del director general d'Energia i Canvi Climàtic de 17 de juny de 2022 (BOIB núm. 82 de 25 de juny de 2022), en l'expedient FOTEMPAR21-314/2021.

 

Fonaments de dret

1. La Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 23 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216 de 31 de desembre de 2020) per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2021 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.

2. Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials.

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

4. Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Subvencions.

5. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

7. La recurrent al·lega en el seu escrit que no concorr la condició d'empresa o persona vinculada atès que, encara que així ho fessin constar a la sol·licitud, en realitat Adrian Marí Ribas (instal·lador) és només soci minoritari i no és membre de l'òrgan d'administració de la societat beneficiària EIVINVEST S.L., per la qual cosa no concorr el supòsit del punt 2.2 apartat b) de la resolució de convocatòria.

És cert que no consta a l'escriptura de constitució de l'entitat mercantil Eivinvest S.L. que el senyor Adrian Marí Ribas sigui membre de l'òrgan de l'administració, però de la contestació al requeriment efectuat per aquesta Direcció General es desprèn que l'administradora de la societat beneficiària, Ernestina Tur Ribas, és mare de Adrian Marí Ribas, l'instal·lador i, per tant, si existeix vinculació segons el punt 2.2 lletra d) de la resolució de convocatòria: "Una societat i els seus socis majoritaris o els seus consellers o administradors, així com els cònjuges o persones lligades amb relació d'afectivitat anàloga i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins al segon".

8. L'article 29.7 de la Llei General de Subvencions estableix:

En cap cas podrà concertar-se pel beneficiari l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, tret que concorrin les següents circumstàncies:

1a Que s'obtingui la prèvia autorització expressa de l'òrgan concedent.

2a Que l'import subvencionable no excedeixi del cost incorregut per l'entitat vinculada. L'acreditació del cost es realitzarà en la justificació en els mateixos termes establerts per a l'acreditació de les despeses del beneficiari.

La resolució per la qual es concedia una subvenció a l'entitat Eivinvest S.L., publicada al BOIB de 13 de maig de 2021, acordava en el seu punt 2: «autoritzar la possibilitat de dur a terme l'actuació amb una empresa vinculada, atès que la contractació es fa a preus de mercat». D'aquesta manera es complia amb el primer dels requisits que estableix la Llei General de Subvencions per a que el beneficiari pugui concertar l'execució de l'activitat subvencionada amb persona o entitat vinculada.

Pel que fa al segon dels requisits, s'han de tenir en compte les bases imposables (sense IVA) dels albarans presentats per l'entitat beneficiària, dels quals es desprèn que el cost incorregut per l'entitat vinculada és de 10.371,66 euros; de manera que l'import subvencionable no ha d'excedir el cost incorregut per aquesta.

9. Atès que el punt 9.1 a) de la convocatòria estableix que: Per a les sol·licituds presentades per les entitats de l'apartat 2.1.a) així com associacions empresarials, s'estableix una subvenció del 30 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques; fets els càlculs amb els albarans presentats i de conformitat a aquest punt correspon concedir a la beneficiària un ajut de 3.111,50 euros.

10. Així doncs, tenint en compte que si existeix vinculació entre l'entitat beneficiària i l'instal·lador per ser familiar fins al quart grau de consanguinitat procedeix la minoració de la subvenció de conformitat amb el punt 2a de l'apartat d) de l'article 29.7 de la Llei General de Subvencions i la concessió d'un ajut de 3.111,50 euros.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb l'import que s'hi indica.

2. Revocar parcialment la subvenció concedida ja que la quantitat de cost elegible ha estat inferior al previst.

3. Autoritzar i disposar negativament la despesa a revocar parcialment dels beneficiaris i pels imports detallats a l'annex.

4. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat onzè de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2019.

5. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

​​​​​​​Palma, 16 de febrer de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris als quals se'ls minora la quantitat de l'ajut concedit i es proposa el pagament de la subvenció

Núm. Expedient

Sol·licitant

NIF

Subvenció a pagar

(€)

Subvenció proposada

(€)

Import a desvincular

(€)

Motiu de la minoració

FOTEMPAR-314/2021

EIVINVEST SL

***5795**

3.111,50

8.640,00

5.528,50

Es tracta d'una empresa vinculada i amb aportació d'albarans justifica l'import de 10.371,66€ per a 19.92 kWp

FOTEMPAR-533/2021

DIEGO JAVIER RUBERT JIMENEZ

***2816**

1.125,34

1.947,00

821,66

No presenta justificant de pagament de la factura núm. 19461 amb data de 12/08/2021.

FOTEMPAR-703/2021

AMADIP ESMENT FUNDACIÓ

***0657**

8.992,68

15.456,00

6463,32

La única factura presentada DINS EL TERMINI D'EXECUCIÓ té un import de 22.481,69€ per a 37,85 kWp

FOTEMPAR-1169/2021

PEDRO JUAN RIBAS

***4572**

2.167,15

2.202,75

35,60

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,44€/Wp

FOTEMPAR-1224/2021

FRANCISCO PEREZ URBANO

***2123**

1.847,24

2460,64

613,41

Redueix el preu del Wp de 1,64€/Wp a 1,23€/Wp

FOTEMPAR-2135/2021

BARTOLOME VACHIANO ARROM

***1542**

2.069,62

2.475,00

405,38

Redueix el preu del Wp de 1,65€/Wp a 1,38€/Wp

FOTEMPAR-2364/2021

INVERSIONES LLAÜT SLU

***3355**

4.816,80

5.392,80

576,00

Redueix potència FV de 14.98 kWp a 13,38 kWp

FOTEMPAR-2714/2021

MEDIKA CB

***7454**

3.753,00

4.185,00

432,00

Redueix capacitat d'acumulació de liti de 14.4 kWh a 9,6 kWh