Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 133674
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de febrer de 2023 per la qual es convoquen ajuts en espècie per a la participació de l’alumnat del quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El coneixement d’un idioma diferent del propi contribueix de forma essencial a la formació integral de l’alumnat. El seu aprenentatge s’ha convertit en un objectiu fonamental dels sistemes educatius, tant perquè afavoreix la lliure circulació i la comunicació, com per les exigències del mercat de treball.

2. En l’àmbit internacional, el domini de llengües estrangeres esdevé prioritari pel seu paper primordial en la cohesió social, en el desenvolupament personal i econòmic i en la mobilitat professional. El plurilingüisme, per tant, és un valor bàsic per afavorir la convivència i per augmentar les perspectives d’inserció laboral de la ciutadania europea.

3. És un objectiu prioritari de la Unió Europea la competència lingüística de tots els ciutadans europeus en dues llengües estrangeres, a més de la pròpia. El Consell d'Europa planteja com a objectiu per al conjunt de l'alumnat el coneixement de dues llengües estrangeres i proposa el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: Aprenentatge, Ensenyament, Avaluació (MCER) i el Portfolio Europeu de les Llengües (PEL), com a documents que promouen i afavoreixen el plurilingüisme, la diversitat cultural i la mobilitat a Europa. Les Conclusions del Consell Europeu de desembre de 2017 han reiterat la importància d’aquest objectiu. Així mateix, la Recomanació del Consell de 22 de maig de 2019 relativa a un enfocament global de l’ensenyament i l’aprenentatge d’idiomes recomana que els Estats membres de la Unió Europea cerquin maneres d’ajudar a tots els joves a adquirir, abans de finalitzar l’educació i formació secundària postobligatòria, a més de les llengües d’escolarització, quan sigui possible, un nivell de competència en al menys una altra llengua europea que els permeti utilitzar-la de manera eficaç amb fins socials, d’aprenentatge i professionals, i promoure l’adquisició d’una segona llengua a un nivell que els permeti interactuar amb fluïdesa suficient.

4. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix com a una de les seves finalitats la capacitació de l’alumnat per a la comunicació en la llengua oficial i en la cooficial, si n’hi ha, i en una o més llengües estrangeres.

5. L’article 17 d’aquesta Llei esmenta com un dels objectius de l’Educació Primària l’adquisició, en almenys una llengua estrangera, de la competència comunicativa bàsica que permeti a l’alumnat expressar i comprendre missatges senzills i actuar en situacions quotidianes. Pel que fa a l’educació secundària, la mateixa Llei, en l’article 23, assenyala que l’alumnat d’aquesta etapa ha de comprendre una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi de manera apropiada.

6. La Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears estableix, als seus antecedents, que l'objectiu del model lingüístic és garantir que els alumnes, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar l'ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el català i el castellà i assegurar els coneixements d'almenys una llengua estrangera al final del període d'escolaritat obligatòria i, alhora, donar compliment als objectius propis del procés de normalització lingüística establerts per mandat estatutari. Així, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, es garanteix que en finalitzar l'educació bàsica tot l'alumnat haurà d'assolir el domini ple i equivalent de les dues llengües oficials i l'adquisició de competències lingüístiques en una llengua estrangera.

7. L’article 123.3 j) de la Llei 1/2022 determina que el currículum educatiu s’ha d’orientar vers l'aprenentatge d'almenys una llengua estrangera com a mitjà per a la formació de ciutadans encara més competents lingüísticament en un món cada vegada més interrelacionat. Així mateix, l’article 135.1 b) d’aquesta llei contempla, com a principi del model lingüístic escolar de les Illes Balears, l'adquisició de la competència lingüística mitjana en, almenys, una llengua estrangera al final de l'ensenyament obligatori.

8. Així, un dels objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació i Formació Professional és potenciar l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües estrangeres al sistema educatiu de les Illes Balears per tal de millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels estudiants de les Illes Balears.

9. L’article 10.4 del Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears determina que la conselleria ha de promoure la participació dels centres en projectes i activitats internacionals que estimulin l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat de l’alumnat i del personal docent per desenvolupar la competència comunicativa en llengües estrangeres.

10. Aquesta convocatòria afavoreix la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per a l’any 2030, en concret l’objectiu 4 «Educació de Qualitat», en especial la meta 4.4, relativa a augmentar, d’aquí a 2030, el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria, i la meta 4.7, relativa a assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per tal de promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

11. Amb l’objectiu de promoure accions de suport i reforç per a l’adquisició de destreses de comprensió i expressió oral i escrita en llengües estrangeres, la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha considerat oportú destinar un crèdit a finançar actuacions adreçades a l’alumnat de nivell no universitari de les Illes Balears per tal de millorar la seva competència oral en llengües estrangeres.

12. Per aquest motiu es convoquen ajuts en espècie per a la participació de l’alumnat als programes d’immersió següents:

 • Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger adreçat a l’alumnat del quart curs d’ESO de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 • Curs intensiu d’immersió en llengua francesa a l’estranger adreçat a l’alumnat del quart curs d’ESO de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 • Curs intensiu d’immersió en llengua alemanya a l’estranger adreçat a l’alumnat del quart curs d’ESO de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 • Curs: Millora el teu anglès a l’estiu! adreçat a l’alumnat del sisè curs d’Educació Primària de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

13. Aquests programes tenen com a objectiu reforçar la competència lingüística dels alumnes, mitjançant activitats acadèmiques i lúdiques en període de vacances d’estiu, amb especial èmfasi en la comprensió i expressió oral, essent fonamental que els programes garanteixin la immersió en llengua anglesa, francesa i alemanya. Ateses les característiques dels programes, es fa impossible per a l’Administració educativa l’organització, coordinació i impartició directa d’aquests cursos, per la qual cosa, paral·lelament a aquesta convocatòria, la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha iniciat un procediment obert de contractació administrativa destinat a empreses especialitzades del sector.

14. L’adquisició d’aquest servei d’organització, coordinació i impartició de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres es fa amb la finalitat exclusiva de lliurar-lo als alumnes de 4t d’educació secundària obligatòria i 6è d’educació primària que la Conselleria seleccioni mitjançant aquesta convocatòria. D’acord amb el que s’estableix a l’article 4.2 del text refós de la Llei de Subvencions aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005), s’ha d’aplicar aquesta llei si les ajudes consisteixen en la prestació de serveis, l’adquisició o la contractació dels quals s’hagi fet amb la finalitat exclusiva de lliurar-los o prestar-los a terceres persones.

15. Així mateix, l’article 15.4 del Decret legislatiu 2/2005 disposa que quan l’ajuda consisteixi en la cessió de prestació de serveis, la contractació dels quals s’ha de fer amb la finalitat exclusiva de lliurar-los als beneficiaris, serà necessària la consignació prèvia del crèdit pressupostari destinat a la contractació corresponent. I, d’acord amb el que disposa l’article 36 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en aquests casos, la despesa s’ha d’imputar al capítol 4 o 7, segons correspongui.

16. Els ajuts que es concedeixen a l’empara d’aquesta convocatòria no es consideren ajuts d’estat atès que, d’acord amb l’apartat 2 de la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d’ajut estatal conforme al que disposa l’article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE C 262/1, de 19 de juliol de 2016), l’educació pública organitzada dins del sistema nacional d’educació finançada i supervisada per l’Estat pot considerar-se una activitat no econòmica.

17. El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 inclou la línia IV.6.10 d’ajuts per a l’alumnat de les Illes Balears per a l’aprenentatge de llengües estrangeres dins l’objectiu IV de cohesió social, en concret, objectiu IV.6, educació.

 

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2. La Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

3. La Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 (BOIB núm. 171, de 31 de desembre).

4. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer).

5. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (BOE núm. 236, de 2 d’octubre).

6. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener).

7. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril).

8. El Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB núm. 93, de 23 de juliol).

9. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

10. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

11. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

12. El Decret 11/2022, d’11 d’abril, pel qual es regula el règim de control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 12 d’abril).

13. L’Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual s’aplica la previsió de l’article 117.2 de la Llei de Finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada (BOIB núm. 80 de 21 de juny).

14. L’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre).

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i fent ús de les facultats que m’atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d’ajuts en espècie per a l’alumnat del quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2023, la qual figura com a annex 1 d’aquesta Resolució.

2. Aprovar el model de sol·licitud, el model de declaració responsable i el model d’acceptació de l’ajut, que figuren com a annexos 2, 3 i 4 d’aquesta Resolució.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Formació Professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 9 de febrer de 2023

El conseller d’Educació i Formació Professional Martí X. March Cerdà

 

ANNEX 1 Convocatòria d’ajuts en espècie per a l’alumnat del quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2023

Primer

Objecte

1. L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les condicions per a atorgar, com a mínim, 385 ajuts en espècie a l’alumnat de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears per a participar a diferents programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres, segons el nivell educatiu de l’alumnat participant, organitzats per la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant l’estiu del 2023.

2. Vinculat a aquesta convocatòria, la Conselleria d’Educació i Formació Professional signarà un contracte amb l’empresa o empreses que resultin adjudicatàries del lot o lots corresponents als diferents programes d’immersió lingüística en el procediment que es segueix de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Segon

Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regeix pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005) i per l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100 d’11 de juliol de 2009).

Tercer

Dotació i crèdit pressupostari

La quantia dels ajuts en espècie a què es refereix la present convocatòria és d’un import màxim de 480.000,00 euros, que s’abonarà directament a l’empresa o empreses que resultin adjudicatàries del contracte convocat a l’efecte pel procediment obert i seran finançades per la Conselleria d’Educació i Formació Professional amb càrrec a la partida pressupostària 13601-G/421E08/48000/00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma per a 2023.

Quart

Compatibilitat amb altres ajuts

Els ajuts en espècie convocats són incompatibles amb altres ajuts o beques que es puguin rebre de l’Administració Pública o d’altres entitats públiques o privades per a la mateixa finalitat i idioma durant el curs escolar 2022-2023.

Cinquè

Modalitats, nombre i import dels ajuts en espècie i persones beneficiàries

1. Es convoquen ajuts en espècie per a les modalitats següents: 

- Modalitat A (4t curs d’ESO, anglès): ajuts en espècie d’un valor econòmic de fins a 2.800,00 euros com a màxim cadascun per a la participació en un curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada amb un total de 40-50 hores lectives adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2022-2023 estigui matriculat al quart curs d’ESO en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de, com a mínim, 100 ajuts distribuïts per illes de la següent manera:

 • 79 ajuts per a l’illa de Mallorca.
 • 9  ajuts per a l’illa de Menorca.
 • 12  ajuts per a l’illa d’Eivissa (alumnes d’Eivissa i Formentera).

-Modalitat B (4t curs d’ESO, francès): ajuts en espècie d’un valor econòmic de fins a 2.500,00 euros com a màxim cadascun per a la participació en un curs intensiu d’immersió en llengua francesa a l’estranger de 2 setmanes de durada amb un total de 40-50 hores lectives adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2022-2023 estigui matriculat al quart curs d’ESO en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de, com a mínim, 10 ajuts distribuïts per illes de la següent manera:

 • 7  ajuts per a l’illa de Mallorca.
 • 1  ajut per a l’illa de Menorca.
 • 2  ajuts per a l’illa d’Eivissa (alumnes d’Eivissa i Formentera).

-Modalitat C (4t curs d’ESO, alemany): ajuts en espècie d’un valor econòmic de fins a 2.500,00 euros com a màxim cadascun per a la participació en un curs intensiu d’immersió en llengua alemanya a l’estranger de 2 setmanes de durada amb un total de 40-50 hores lectives adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2022-2023 estigui matriculat al quart curs d’ESO en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de, com a mínim, 25 ajuts distribuïts per illes de la següent manera:

 • 19  ajuts per a l’illa de Mallorca
 • 2 ajuts per a l’illa de Menorca.
 • 4  ajuts per a l’illa d’Eivissa (alumnes d’Eivissa i Formentera).

- Modalitat D (6è curs d’Educació Primària, anglès): ajuts en espècie d’un valor econòmic de fins a 450 euros com a màxim cadascun per a la participació en una escola d’estiu en llengua anglesa d’una durada de 10 dies lectius (de dilluns a divendres en horari de 9h a 14h), amb un total de 50 hores de formació, entre activitats acadèmiques i lúdiques, adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2022-2023 estigui matriculat en el sisè curs d’Educació Primària en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà, com a mínim, de 250 ajuts distribuïts per illes de la següent manera:

 • 197 ajuts per a l’illa de Mallorca.
 • 23 ajuts per a l’illa de Menorca.
 • 30 ajuts per a l’illa d’Eivissa (alumnes d’Eivissa i Formentera).

2. En el cas de les modalitats A, B i C, els ajuts són per fer front a totes les despeses derivades dels cursos, els desplaçaments d’anada i tornada des de Mallorca, Menorca i Eivissa al lloc on es realitzarà el curs i els trasllats des de l’aeroport a l’allotjament i de l’allotjament a l’aeroport en el país de destí, l’abonament de transport en el país de destí, les despeses dels tutors-acompanyants, les activitats complementàries amb els desplaçaments corresponents, l’allotjament, la manutenció en règim de pensió completa, el certificat d’assistència, els materials pedagògics, l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, així com també altres despeses, si s'escau. El trasllat des del domicili de residència dels participants a l’aeroport de Mallorca, Menorca o Eivissa i des de l’aeroport al domicili de residència dels participants serà a càrrec de les famílies dels participants.

3. En el cas de la modalitat D, els ajuts són per fer front a totes les despeses derivades del programa (activitats acadèmiques i lúdiques), les activitats complementàries i els desplaçaments que se’n derivin, si n’hi ha, el certificat d’assistència, els materials pedagògics, els mestres/professors i monitors i l’assegurança tant del personal responsable com la dels alumnes, així com també altres despeses, si s'escau. El trasllat i recollida diari de l’alumnat al centre on tindran lloc les activitats serà a càrrec de les famílies dels participants.

4. En cas que el nombre de sol·licituds per a alguna de les illes sigui inferior al nombre d’ajuts en espècie que aquesta té assignats, els ajuts que no es puguin atorgar per manca de sol·licituds en una illa, es podran atorgar a les illes en què romanguin alumnes en llista d’espera.

5. El pagament dels ajuts en espècie es farà d’acord amb el que s’especifica al punt vintè d’aquesta convocatòria.

Sisè

Localitats, dates i durada dels programes

1. Les localitats, dates i durada dels diferents programes són els següents:

- Modalitat A (4t curs d’ESO, anglès): El curs d’immersió lingüística en anglès es realitzarà a Irlanda i/o Regne Unit entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2023.

-  Modalitat B (4t curs d’ESO, francès): El curs d’immersió lingüística en francès es realitzarà a França entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2023.

- Modalitat C (4t curs d’ESO, alemany): el curs d’immersió lingüística en alemany es realitzarà a Alemanya entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2023.

- Modalitat D (6è curs d’Educació Primària, anglès): el curs Millora el teu anglès a l’estiu! es realitzarà a les localitats següents entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2023 en horari de 9 a 14 hores exclusivament:

Mallorca

 • Palma
 • Inca
 • Llucmajor.
 • Manacor

Menorca

 • Ciutadella de Menorca
 • Maó

Eivissa

 • Eivissa
 • Santa Eulària des Riu

2. Per a la modalitat D, en el cas que a alguna localitat no s’arribi al nombre mínim de 15 alumnes, el curs no s’oferirà en aquesta localitat i els beneficiaris es redistribuiran a altres localitats de la mateixa illa.

3. Una vegada s’adjudiqui el contracte tramitat a l’efecte, es publicaran les localitats i dates exactes dels programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional (http://dgpice.caib.es) únicament a efectes informatius.

4. En el cas que quedi deserta la licitació d’algun dels lots del contracte administratiu vinculat a aquesta convocatòria i que es corresponen amb els diferents programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres o bé no s’executi dins termini el contracte corresponent, el conseller d’Educació i Formació Professional podrà desistir del procediment de concessió del programa o programes corresponents de conformitat amb l’article 21 bis del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Subvencions.

Setè

Requisits de participació 

1. Per optar a aquests ajuts en espècie l’alumnat ha de complir amb els requisits següents:

- Alumnat que opta a la modalitat A (4t curs d’ESO, anglès):

a)  Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 4t d’ESO durant el curs escolar 2022-2023

b)  Haver aprovat la matèria de llengua anglesa al curs escolar 2021-2022.

c) No haver estat beneficiari de cap ajut en els programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres per a l’estiu de 2022.

- Alumnat que opta a la modalitat B (4t curs d’ESO, francès):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 4t d’ESO durant el curs escolar 2022-2023.

b) Estar cursant l’assignatura de francès durant el curs escolar  2022-2023.

c) Haver aprovat la matèria de llengua francesa al curs escolar 2021-2022.

d) No haver estat beneficiari de cap ajut en els programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres per a l’estiu de 2022.

- Alumnat que opta a la modalitat C (4t curs d’ESO, alemany):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 4t d’ESO durant el curs escolar 2022-2023.

b) Estar cursant l’assignatura d’alemany durant el curs escolar 2022-2023.

c) Haver aprovat la matèria de llengua alemanya al curs escolar 2021-2022.

d) No haver estat beneficiari de cap ajut en els programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres per a l’estiu de 2022.

- Alumnat que opta a la modalitat D (6è curs d’Educació Primària, anglès):

a) Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i cursar 6è curs d’Educació Primària durant el curs escolar 2022-2023.

b) No haver estat beneficiari de cap ajut en els programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres per a l’estiu de 2022.

2. L’administració educativa comprovarà d’ofici el compliment dels requisits per a cadascuna de les modalitats.

3. L’alumnat de 4t d’ESO haurà d’escollir una única modalitat (anglès, francès o alemany) que haurà d’indicar expressament en la sol·licitud de participació sense possibilitat de modificació  posterior.

4. L’alumnat de 6è de educació primària haurà d’escollir una única localitat de celebració del curs Millora el teu anglès a l’estiu! en la sol·licitud de participació sense possibilitat de modificació posterior.

Vuitè

Forma, lloc i termini de presentació de les sol·licituds 

1. L’alumnat que compleixi els requisits establerts al punt anterior i desitgi obtenir un dels ajuts en espècie convocats haurà de presentar el model de sol·licitud (Annex 2), juntament amb la declaració responsable que figura a l’Annex 3 d’aquesta convocatòria, degudament emplenats i signats pel pare, mare o tutor legal.

2. Els Annexos 2 i 3 estaran a disposició dels interessats a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i  Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació  Professional (http://dgpice.caib.es) i s’hauran d’emplenar preferentment amb ordinador.

3. Les persones interessades podran presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà  disponible a la Seu Electrònica d'aquesta administració.

4. Les persones interessades també podran presentar les sol·licituds de forma presencial a qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, als registres de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca o de qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i adreçar-la a:

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Conselleria d’Educació i Formació Professional

C. del Ter, 16, 2n

Palma, 07009

5. Si els interessats decideixen enviar les sol·licituds per correu postal, la documentació corresponent s’ha de presentar en un sobre obert per tal que l’ofici destinat a la Conselleria  d’Educació i Formació Professional es dati i s’hi faci figurar el que es disposa en l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3  de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals. En cas que l’oficina de Correus  corresponent no dati la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada en el Registre de la  Conselleria o en les dependències descrites amb anterioritat.

6. No s’acceptaran les sol·licituds enviades per correu electrònic o fora de termini.

7. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8. Si analitzades les sol·licituds i la documentació presentades s’observés que hi ha defectes formals o omissió d'alguns documents exigits, l'òrgan competent per instruir el procediment requerirà al sol·licitant perquè en el termini de 5 dies hàbils esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació  que si no ho fa així, s’entendrà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

Novè

Instrucció del procediment

L’òrgan instructor del procediment serà la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, la qual ha de dur a terme les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de dictar resolució, en el marc de l’article 16 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Desè

Comissió avaluadora

1. Es constitueix una comissió avaluadora que ha d’exercir les funcions següents:

a)  Avaluar i qualificar les sol·licituds, d’acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta convocatòria.

b) Una vegada revisades totes les sol·licituds i la documentació annexa, emetre l’informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució.

2. La composició d’aquesta comissió avaluadora serà la següent:

a) Presidència: la cap del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, o persona en qui delegui.

b) Secretaria: un funcionari o funcionària del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

c) Vocalia:  

-  Un funcionari o funcionària designat per la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

-  Un inspector o inspectora, designat per la Cap del Departament d’Inspecció Educativa.

- Un funcionari o funcionària designat per la Cap del Departament de Gestió Econòmica de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

3. La comissió pot demanar que l’òrgan instructor requereixi els documents complementaris necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l’efecte de garantir el compliment de l’objecte de la convocatòria i la correcta aplicació dels recursos pressupostaris destinats als ajuts.

Onzè

Entitats col·laboradores

L’empresa o empreses adjudicatàries de l’expedient de contractació administrativa vinculat a aquesta convocatòria realitzaran una part de les funcions de gestió dels ajuts en espècie (gestió de les acceptacions, renúncies i substitucions dels candidats proposats com a beneficiaris), per la qual cosa tindran la condició d’entitats col·laboradores i estaran subjectes a les obligacions corresponents de conformitat amb els articles 26 a 28 i 45 del text refós de la Llei de Subvencions aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005).

Dotzè

Criteris objectius i de preferència que han de regir la concessió

En el cas que el nombre de sol·licitants que reuneixen els requisits establerts en el punt setè de la present convocatòria sigui superior al nombre d’ajuts en espècie oferts, per a la selecció dels candidats s’ha de seguir el procediment següent.

1. Modalitats A, B i C (específics per a l’alumnat de 4t d’ESO)

Per seleccionar els candidats de les modalitats A, B i C, la comissió avaluadora ha d’ordenar les sol·licituds de cada illa per ordre alfabètic ascendent (de la A a la Z) del primer llinatge, seguit del segon llinatge i del nom del sol·licitant. Una vegada ordenades, els ha d’assignar un número correlatiu a cada una. En el cas que hi hagi dos sol·licitants amb el mateix nom i llinatges, s’han d’ordenar a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

L’alumnat optarà a la reserva d’ajuts en espècie de l’illa on està ubicat el centre educatiu d’escolarització. L’alumnat procedent de centres educatius de Formentera optarà a la reserva d’ajuts en espècie per a l’illa d’Eivissa.

Una vegada finalitzat el termini per presentar sol·licituds, per determinar el número pel qual s'ha d'iniciar l'adjudicació, es farà un sorteig en què s’extraurà un número a través d’una plataforma digital. A partir d’aquest número els ajuts en espècie s’adjudicaran en ordre descendent.

Aquest sorteig s’ha de fer en un acte públic a la sala de reunions de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (carrer del Ter, 16, 2n, 07009 Palma). La data del sorteig es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgpice.caib.es).

2. Modalitat D (específica per a l’alumnat de 6è d’Educació Primària)

Per seleccionar els candidats de la modalitat D, la comissió avaluadora ha d’ordenar les sol·licituds de cada localitat per ordre alfabètic ascendent (de la A a la Z) del primer llinatge, seguit del segon llinatge i del nom del sol·licitant. Una vegada ordenades, els ha d’assignar un número correlatiu a cada una. En el cas que hi hagi dos sol·licitants amb el mateix nom i llinatges, s’han d’ordenar a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

Una vegada finalitzat el termini per presentar sol·licituds, per determinar el número pel qual s'ha d'iniciar l'adjudicació, es farà un sorteig en què s’extraurà un número a través d’una plataforma digital. A partir d’aquest número els ajuts en espècie s’adjudicaran en ordre descendent.

Aquest sorteig s’ha de fer en un acte públic a la sala de reunions de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (carrer del Ter, 16, 2n, 07009 Palma). La data del sorteig es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgpice.caib.es).

Tretzè

Tramitació del procediment

1. Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, la comissió avaluadora es reunirà per revisar les sol·licituds presentades, ordenar-les d'acord amb els criteris objectius i de preferència establerts en el punt anterior, i elaborar l’informe que ha de servir de base a la proposta de resolució amb les següents relacions:

Modalitat A: (4t curs d’ESO, anglès)

Illa de Mallorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

 

Illa de Menorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

 

Illa d’Eivissa (alumnat d’Eivissa i Formentera)

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

Modalitat B: (4t curs d’ESO, francès)

 

Illa de Mallorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

 

Illa de Menorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

 

Illa d’Eivissa (alumnat d’Eivissa i Formentera)

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

Modalitat C: (4t curs d’ESO, alemany)

Illa de Mallorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

 

Illa de Menorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

 

Illa d’Eivissa (alumnat d’Eivissa i Formentera)

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

Modalitat D: (6è curs d’Educació Primària)

Illa de Mallorca

 

- Localitat Palma

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

 

- Localitat Inca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

 

- Localitat Llucmajor

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

 

- Localitat Manacor

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

 

Illa de Menorca

 

- Localitat Maó

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

 

- Localitat Ciutadella de Menorca

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

 

Illa d’Eivissa

 

- Localitat Eivissa

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

 

- Localitat Santa Eulària des Riu

1) Alumnat que resulti beneficiari dels ajuts.

2) Alumnat en llista d’espera.

3) Alumnat exclòs, indicant el motiu d’exclusió.

2. Amb l’alumnat inclòs en els llistats d’espera, ordenats segons el resultat del sorteig i per illes o localitats, s’anirà substituint, per rigorós ordre, a l’alumnat de les llistes de beneficiaris que no confirmi l’assistència en els termes del punt divuitè, renunciï o no participi en els programes per qualsevol altre motiu.

3. Les sol·licituds de l’alumnat que aparegui en la llista d’espera, però no sigui seleccionat per obtenir l’ajut en espècie, s’entendran denegades.

Catorzè

Proposta de resolució provisional de concessió i denegació dels ajuts en espècie

1- Fonamentat en l’informe de la comissió avaluadora, correspon a la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa formular la proposta de resolució provisional de concessió i denegació dels ajuts en espècie, que ha d’incloure, per modalitats i illes o localitats, la llista provisional de l’alumnat seleccionat, en llista d’espera i exclòs, amb indicació de la causa d’exclusió i amb l’expressió dels motius de concessió o de denegació.

2. La proposta de resolució provisional es farà pública a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional (http://dgpice.caib.es).

3. L’òrgan instructor ha d’incorporar a l’expedient el certificat acreditatiu d’aquesta publicació que, en tot cas, ha d’especificar el lloc i les dates en què s’ha produït.

Quinzè

Reclamacions a la proposta de resolució provisional

1. Les persones interessades poden presentar les reclamacions que estimin oportunes dins del termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la proposta de resolució provisional a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional http://dgpice.caib.es.

2. Les persones interessades podran presentar les reclamacions de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta administració.

3. Així mateix, les persones interessades també podran presentar les reclamacions de forma presencial a qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, als registres de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca o de qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i adreçar-les a:

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Conselleria d’Educació i Formació Professional

C. del Ter, 16, 2n

Palma, 07009

4. En cap cas s’acceptaran les reclamacions presentades fora de termini.

5. En el supòsit que es presentin reclamacions, la comissió avaluadora les ha de revisar i, si n’és el cas, ha d’elaborar un nou informe que ha de servir de base a la proposta de resolució definitiva, on es faci referència a l’anàlisi d’aquestes reclamacions.

Setzè

Proposta de resolució definitiva de concessió i denegació dels ajuts en espècie

1. Examinades les reclamacions presentades, si s'escau, pels interessats, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva de concessió i denegació dels ajuts en espècie i que ha d’incloure, per modalitats i illes o localitats,  la llista definitiva de l’alumnat beneficiari, l’alumnat en llista d’espera i l’alumnat exclòs, amb indicació de la causa d’exclusió.

2. La proposta de resolució definitiva es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional (http://dgpice.caib.es).

3. L’òrgan instructor ha d’incorporar a l’expedient el certificat acreditatiu d’aquesta publicació que, en tot cas, ha d’especificar el lloc i les dates en què s’han produït.

Dissetè

Resolució de la convocatòria

1. Una vegada que l’òrgan instructor hagi formulat la proposta de resolució definitiva, el conseller d’Educació i Formació Professional ha de resoldre motivadament en el termini de sis mesos comptadors a partir de la finalització del termini per presentar les sol·licituds. En el cas que la convocatòria no es resolgui en el termini establert anteriorment, s’entendran desestimades totes les sol·licituds.

2. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional (http://dgpice.caib.es).

Divuitè

Acceptació, renúncia i informació a l’alumnat i a les famílies

1. L’empresa o empreses adjudicatàries del contracte corresponent contactaran amb l’alumnat proposat com a beneficiari dels ajuts en espècie en la proposta de resolució definitiva i els comunicaran per correu electrònic la localitat i dates en què tindrà lloc el programa, juntament amb altra informació rellevant i documentació complementària.

L’alumnat no podrà modificar les destinacions adjudicades ni les dates de realització del programa.

2. El pare, mare o tutor legal del candidat proposat com a beneficiari dels ajuts en espècie disposarà de 3 dies hàbils a partir d’aquesta comunicació per acceptar l’ajut i autoritzar la participació de l’alumnat al programa corresponent mitjançant l’enviament de l’Annex 4 signat i escanejat a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa adjudicatària del contracte administratiu corresponent.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi produït l’acceptació expressa, s’entendrà que el participant renuncia a l’ajut en espècie i es procedirà a la substitució de l’alumne d’acord amb el procediment del punt tretzè de la convocatòria.

3. L’acceptació de l’ajut comporta el compromís de compliment de les obligacions que s’especifiquen en el punt següent, així com de totes les condicions i normes que la Conselleria d’Educació i Formació Professional pugui establir quant al desenvolupament del programa, trasllats i allotjament en els casos que pertoqui.

Dinovè

Obligacions dels beneficiaris i terminis

A més de les obligacions que estableix l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i els compromisos que estableix l’article 11.1 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, els beneficiaris estan obligats a:

1. En el cas de les modalitats A, B i C:

a) Posar a disposició de l’empresa adjudicatària del programa corresponent la informació i documentació necessàries per tal de poder viatjar a l’estranger d’acord amb la normativa general i sanitària vigent en el moment de realització del curs, així com altres dades personals i mèdiques d’interès (necessitats educatives especials, dietes especials, al·lèrgies, condicions mèdiques preexistents, etc.) dins el termini que l’empresa estableixi.

b) Assistir a la reunió informativa que es celebrarà prèviament a l’inici dels programes organitzada conjuntament per la conselleria d’Educació i Formació Professional i l’empresa adjudicatària corresponent.

c) Presentar-se amb puntualitat a l’aeroport de l’illa de sortida en la data i hora especificades per l’empresa adjudicatària corresponent i seguir les instruccions dels tutors-acompanyants durant tot el viatge i programa.

d) Assistir al curs i a totes les activitats dels programes i participar-hi de forma activa. Els beneficiaris hauran d’assistir a un mínim d’un 80% de les hores lectives dels programes per tal d’obtenir el certificat d’assistència corresponent.

e) Complir les llei i normes de conducta del país i centre de formació de destí, així com les normes de convivència amb la família assignada.

f) En el termini d’un mes des de la finalització del programa d’immersió corresponent, el beneficiari haurà d’emplenar una enquesta de valoració que li proporcionarà la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

2. En el cas de la modalitat D:

a) Posar a disposició de l’empresa adjudicatària del programa corresponent la informació sobre dades personals i mèdiques d’interès (necessitats educatives especials, dietes especials, al·lèrgies, condicions mèdiques preexistents, etc.) dins el termini que l’empresa estableixi.

b) Assistir a la reunió informativa que es celebrarà prèviament a l’inici del programa organitzada conjuntament per la conselleria d’Educació i Formació Professional i l’empresa adjudicatària corresponent.

c) Assistir al curs i a totes les activitats del programa i participar-hi de forma activa. Els beneficiaris hauran d’assistir a un mínim d’un 80% de les hores lectives dels programes per tal d’obtenir el certificat d’assistència corresponent.

d) Complir les normes de conducta del programa i seguir les instruccions dels mestres i monitors en tot moment.

e) En el termini d’un mes des de la finalització del curs Millora el teu anglès a l’estiu!, el beneficiari haurà d’emplenar una enquesta de valoració que li proporcionarà la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

 

Vintè

Pagament dels ajuts en espècie

El pagament dels ajuts en espècie es durà a terme mitjançant el corresponent expedient de contractació administrativa vinculat a aquesta convocatòria. A més a més, a l’expedient d’aquesta convocatòria s’haurà d’incorporar certificació de les empreses adjudicatàries de la contractació administrativa, en què es faci constar l’alumnat que ha participat als programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres. Aquesta certificació haurà de comptar amb el vist i plau de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa on consti que s’ha realitzat satisfactòriament l’activitat.

Vint-i-unè

Control de la subvenció

1. Les persones beneficiàries queden sotmeses a les mesures de fiscalització, control i deure de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics.

2. Els òrgans de l’administració educativa exerciran un control rigorós que asseguri la correcta inversió dels recursos pressupostaris destinats a aquests ajuts.

3. L’ocultació de qualsevol informació sobre els requisits donarà lloc a la revocació de l’ajut concedit.

4. Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajuts, l’Administració podrà determinar si s’ha produït l’ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova i, en particular, mitjançant les dades que estiguin a l’abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Vint-i-dosè

Revocació i reintegrament dels ajuts en espècie concedits

1. D'acord amb el que disposen els articles 43, 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

2. Per valorar i quantificar els possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció, s'han d'aplicar els criteris de gradació establerts en l'article 20 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 esmentada anteriorment.

3. Per al reintegrament, s'han d'aplicar els procediments prevists a aquest efecte en la legislació de finances, d'acord amb els quals s'ha de garantir l'audiència a les persones interessades. També s'ha d'aplicar l'establert en l'article 21 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 ja esmentada; i en el cas que es declari la procedència del reintegrament, la previsió específica per als ajuts en espècie de l'apartat 3 de l'article 21 esmentat abans, que estableix que es considera quantitat rebuda per reintegrar un import equivalent al preu d'adquisició del bé, dret o servei. En tot cas, és exigible l'interès de demora corresponent, de conformitat amb el que disposa l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4. Concretament, per a les modalitats A, B i C:

- En el cas que es produeixin renúncies d’alumnes beneficiaris dins del termini de 4 dies hàbils abans del viatge al país de celebració del curs, així com en el cas de no presentació per part de l’alumne beneficiari el dia d’inici del programa d’immersió corresponent, el beneficiari haurà de reintegrar el  40% del preu unitari d’adquisició del servei.

- En el cas d’abandonament del programa abans de la seva finalització per part de l’alumne beneficiari o expulsió (per absències injustificades que superin el nombre d’absències permeses o de conducta negativa o impròpia durant l’activitat, entre d’altres), aquest haurà de reintegrar un 60% del preu unitari d’adquisició del servei i haurà d’assumir les despeses del vol de tornada a la seva localitat de residència.

5. Concretament, per a la modalitat D:

- En el cas que es produeixin renúncies d’alumnes beneficiaris dins del termini de 4 dies hàbils abans de l’inici del curs, així com en el cas de no presentació per part de l’alumne beneficiari el dia d’inici del curs, el beneficiari haurà de reintegrar el 25% del preu unitari d’adquisició del servei.

- En el cas d’abandonament del programa abans de la seva finalització per part de l’alumne beneficiari o expulsió (per absències injustificades que superin el nombre d’absències permeses o de conducta negativa o impròpia durant l’activitat, entre d’altres), el beneficiari haurà de reintegrar el 50% del preu unitari d’adquisició del servei.

6. No es consideraran incompliments totals o parcials als efectes de la revocació i el reintegrament dels ajuts en espècie els casos de no presentació o abandonament del programa abans de la seva finalització per motiu de malaltia, hospitalització del beneficiari o mort d’un familiar del beneficiari fins al 2on grau de parentiu o afinitat i/o les situacions anàlogues.

Vint-i-tresè

Règim d’infraccions i sancions

L’incompliment dels requisits establerts en aquesta convocatòria dóna lloc a l’aplicació del règim d’infraccions i sancions que estableix el títol V del Decret legislatiu 2/2005, i el que conté la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que les despleguen.

Vint-i-quatrè

Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el tractament que es donarà a les dades personals que els interessats consignin en les sol·licituds serà el següent:

a) Finalitat del tractament i base jurídica: gestió de les sol·licituds d'acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, i els articles 6.1.b) i c) del Reglament general de protecció de dades.

b) Responsable del tractament: la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

c) Destinataris de les dades: les empreses adjudicatàries dels programes d’immersió lingüística, la Conselleria d'Educació i Formació Professional, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, als efectes de complir les obligacions financeres, tributàries i de la Seguretat Social.

d) Termini de conservació de les dades: les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de dades. És d'aplicació el que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques s'han de conservar d'acord amb el que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

e) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau) en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

f) Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

 

Documents adjunts