Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS

Núm. 135112
Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca d’aprovació de la convocatòria de subvencions per la concessió d’ajuts econòmics per la realització d’activitats esportives federades d’infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 676959

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió de dia 6 de febrer de 2023, va aprovar la convocatòria de subvencions per la concessió d'ajuts econòmics per la realització d'activitats esportives federades per infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual. El text de la convocatòria es transcriu a continuació:

Convocatòria de subvencions per la concessió d'ajuts econòmics per la realització d'activitats esportives federades d'infants i joves en edat escolar durant la temporada 2022-2023 per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual

1. Normativa aplicable

1. Aquesta convocatòria s'aprova en el marc del Decret llei 4/2022 de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per a pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna que permet, als efectes d'agilitzar i simplificar tots els processos administratius associats a la concessió de subvencions i ajuts per fer front a l'impacte econòmic i social de la situació actual ,exigir que la participació en el procediment de concessió de la subvenció, com també en les actuacions de justificació i comprovació, es faci exclusivament per via telemàtica.

La previsió del nombre de sol·licituds que s'espera rebre per aquesta convocatòria, juntament amb la franja d'edat dels beneficiaris, que permet suposar que tenen accés al món digital, han estat els factors que han determinat l'ús exclusiu dels mitjans electrònics en la tramitació d'aquestes subvencions. D'aquesta manera, s'ofereix més rapidesa i comoditat, ja que evita temps d'espera, desplaçaments i horaris concrets. Proporciona una disponibilitat de 24 hores al dia, 365 dies de l'any. Permet un accés més senzill a la informació i adaptat a les necessitats de la persona usuària.

També s'aprova en el marc del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears. En concret, la Disposició addicional segona  (especialitats per les administracions insulars i locals) disposa que per als anys 2022 i 2023, els consells insulars i els ajuntaments que adoptin mesures per pal·liar l'escalada de preus i que les tramitin com a subvencions poden aplicar la previsió que conté l'article 28.2 d'aquest Decret llei permet que l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció pot decidir motivadament admetre, per a la justificació e les despeses inferiors a tres mil euros (3.000,00 €) una declaració formal de la persona beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control.

2. Igualment, li resulta d'aplicació l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, aprovada en sessió plenària del 23 de desembre de 2016, modificada per l'acord plenari del 14 de juny de 2018; el Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pròpiament la Llei general de subvencions esmentada; així com el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, per aplicació de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars. I el Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de mesures per l'agilització en la tramitació de subvencions de 30 de maig de 2022 (BOIB núm. 74, de 7 de juny de 2022).

3. La Direcció Insular d'Esports publicarà aquesta convocatòria de subvencions i l'acord de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca i traslladarà la informació sobre aquesta a la Base de Dades Nacional de Subvencions que opera com a sistema nacional de publicitat de les subvencions.

2. Objecte i finalitat de la convocatòria

1. Els ajuts econòmics d'aquesta convocatòria tenen l'objectiu d'ajudar les unitats familiars  de Mallorca amb les despeses derivades de la inscripció dels infants i joves a activitats esportives federades durant la temporada 2022-2023.

2. La finalitat d'aquesta convocatòria consisteix a donar un ajut econòmic de dos-cents euros (200 €) per cada infant o jove de les unitats familiars de Mallorca que reuneixin els requisits, amb especial incidència a aquelles unitats familiars més necessitades de protecció.

3. Persones beneficiàries

1. Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques majors d'edat que reuneixin tots els requisits següents:

a) Tenir residència legal i estar empadronat en algun municipi de Mallorca amb una antiguitat d'almanco un any a la data de la publicació d'aquesta convocatòria.

b) Tenir a càrrec seu en qualitat de progenitor/a, tutor/a o vincle d'acolliment permanent a infants o joves d'edat escolar que participin en activitats esportives federades durant tota la temporada 2022/2023.

S'entén per activitat esportiva federada, als efectes d'aquesta convocatòria,  aquella pràctica que es desenvolupa per un club esportiu legalment constituït i inscrit en el Registre d'entitats esportives de les Illes Balears i de la què s'aboni la quota federativa a la corresponent Federació Esportiva.

S'entén per infants o joves d'edat escolar, als efectes d'aquesta convocatòria, aquells que hagin nascut entre els anys 2006 i 2019. En el cas d'infants o joves amb diversitat funcional, s'entén aquells que hagin nascut entre els anys 2001 i 2019.

c) Haver tingut durant l'exercici fiscal 2021 uns ingressos màxims que, conjuntament entre la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar (sol·licitant i cònjuge o parella de fet), siguin iguals o inferiors a 3 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) establert en la DA 90 a de la LPGE 2023 en els valors de 14 pagues, és a dir, uns ingressos bruts sense descomptar despeses ni retencions que no poden superar els 50.400,00 euros anuals.

Aquest import és la suma de les caselles 435 i 460 del model 100 de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de 2021, que són les quanties de la base imposable general i de l'estalvi regulades respectivament en els articles 48 i 49 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, corresponents a la declaració presentada per la persona física sol·licitant.

En el cas de no estar obligats i no haver fet la declaració de l'IRPF, es tindran en compte les imputacions que constin a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

La comprovació dels requisits per ser beneficiari d'aquest ajut econòmic serà prèvia a l'abonament de les subvencions. Si el sol·licitant no reuneix els requisits establerts, se li denegarà l'ajut econòmic.

2. Les persones beneficiàries no poden trobar-se en cap de les situacions que estableix l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

3. Només es podrà presentar una sol·licitud per persona interessada, amb un màxim de 200 €, per infant o jove que realitzi activitat esportiva federada. Si es detecta la presentació de diverses sol·licituds per la mateixa persona o pels mateixos infants o joves, es mantindrà com a única sol·licitud la presentada en darrer lloc i en forma completa. La resta de sol·licituds en què figuri la mateixa persona o els mateixos infants o joves, seran desestimades.

4. Supòsits subvencionables

1. Podran rebre una subvenció de 200 euros per cada infant o jove aquelles persones físiques que compleixin i acreditin els requisits de l'anterior punt número 3 i presentin la sol·licitud completa dins del termini establert al punt 8 d'aquesta convocatòria.

2. Les despeses subvencionables són les quotes d'inscripció dels infants i joves d'edat escolar a les activitats esportives federades durant la temporada 2022-2023.

3. No més es pot sol·licitar una activitat esportiva federada per infant o jove.

5. Crèdit pressupostari

Durant l'exercici pressupostari 2023, es destina la quantitat total de 2.500.000,00 € a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria, amb càrrec a la partida pressupostària 30.34101.48910 o la partida equivalent del pressupost de despeses del Consell de Mallorca.

6. Naturalesa de la subvenció

Aquestes subvencions són de caràcter voluntari, eventuals, anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes bases específiques i convocatòria. A més, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

La concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència no competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Així mateix, són compatibles amb altres ajudes o subvencions que pugui rebre la persona beneficiària per la mateixa finalitat. En aquets cas, la suma de les ajudes totals obtingudes no podrà ser superior al cost real de les activitats i s'haurà de fer una declaració expressa dels altres ajuts obtinguts per la mateixa finalitat.

7. Import de la subvenció

1. L'import de l'ajut, que tindrà el caràcter d'import cert, serà una única quantia de dos-cents euros (200 €) per cada infant o jove d'edat escolar.

2. L'import l'ajut no podrà superar, individualment o en concurrència amb altres ajuts, el preu de la quota d'inscripció a les activitats.

8. La sol·licitud de subvenció: termini, condicions, contingut, forma de presentació i esmena

8.1. Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds seran vint dies hàbils des del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins que s'exhaureixi el crèdit de la convocatòria en el cas que no hagi transcorregut el termini anterior, que s'haurà de comunicar mitjançant una resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'acord amb l'establert a article 31.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, el registre electrònic permetrà la presentació de documents cada dia durant les vint-i-quatre hores, inclosos els dies inhàbils (dissabtes, diumenges i festius que ho siguin al municipi de Palma). Als efectes de prelació de les sol·licituds, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada la primera hora del primer dia hàbil següent i es consideraran presentats per l'ordre de l'hora efectiva en què ho foren en el dia inhàbil. Les sol·licituds presentades en el dia inhàbil es consideraran anteriors, segons l'ordre indicat, a les que siguin presentades el primer dia hàbil posterior.

8.2. Condicions i autoritzacions

La presentació de la sol·licitud de subvenció implica la plena acceptació de les condicions d'aquesta convocatòria i, llevat que la persona sol·licitant manifesti la seva oposició, comporta l'autorització per a consultar i obtenir les dades de la persona sol·licitant, i el seguiment de la sol·licitud, inclosa la consulta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a la comprovació del nivell i imputació de renda de la unitat familiar i per a l'acreditació de les circumstàncies d'estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, el Consell de Mallorca i els seus organismes dependents, així com les relatives al padró municipal i històric mitjançant la interoperabilitat entre Administracions, el certificat de diversitat funcional i la consulta a la Federació esportiva d'afiliació.

Si s'ha presentat declaració individual de IRPF, el cònjuge o la parella de fet haurà de manifestar l'autorització de la consulta del nivell i imputació de renda a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a través de la presentació de l'autorització de l'annex de la seu electrònica.

Si la persona sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà d'aportar la documentació preceptiva.

8.3. Contingut de la sol·licitud i forma de presentació

8.3.1. Les persones interessades que compleixin els requisits generals d'aquesta convocatòria en el moment de la seva publicació han de presentar les sol·licituds necessàriament a través de mitjans electrònics.

S'haurà de disposar de DNI electrònic o certificat digital i signar la sol·licitud i declaracions responsables.

La sol·licitud s'haurà d'emplenar, en tots els camps, a través del procediment publicat a l'enllaç següent: https://seu.conselldemallorca.net/es/ficha?key=111063

En el procediment es requereix l'aportació dels documents següents:

- Sol·licitud, que inclou el consentiment informat per a consultar informació d'altres administracions i la declaració responsable de la persona sol·licitant de:

a) compliment dels requisits establerts per a tenir la condició de beneficiària d'aquests ajuts, segons defineix l'apartat tercer d'aquesta convocatòria.

b) no trobar-se incurs en algun dels supòsits de prohibició per ser beneficiari/ària de subvencions establerts en l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

c) alta de domiciliació bancària.

d) que l'import de cada una de les activitats esportives federades és igual o superior a  l'import pel qual es demana l'ajut (màxim 200 €).

e) que la suma de tots els ajuts i subvencions concedides per les mateixes activitats, incloent la del Consell de Mallorca, no supera el cost de l'activitat esportiva federada.

f) que es compromet a conserver els justificats de la despesa feta i del seu pagament durant un període de quatre anys, a efectes de les actuacions posteriors de comprovació i control que es puguin dur a terme.

 

- Llibre de família o certificat del Registre Civil de naixement i de família on consti el sol·licitant i els infants o joves pels quals es demana l'ajuda.

-  Autorització del cònjuge o la parella de fet  de  la consulta del nivell i imputació de renda a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), si n'és el cas.

Només en cas de no autoritzar la consulta de dades a altres administracions, haurà d'aportar juntament amb el tràmit:

  • una còpia de la declaració de la renda de l'any 2021 de la unitat familiar, bé en declaració conjunta o bé en declaracions individuals o, en cas de no estar obligat a la presentació de la declaració de renda, un certificat tributari d'IRPF expedit per l'AEAT (sol·licitat mitjançant el Model 01 presentació/no presentació a l'exercici 2021 en el que constaran les imputacions de renda i rendiments de les que té coneixement l'AEAT) .
  • Certificat d'estar al corrent en les obligacions tributàries amb l'AEAT.
  • Certificat d'estar al corrent en les obligacions amb la Seguretat Social.
  • Certificat empadronament amb indicació de l'antiguitat de la inscripció en el padró municipal.
  • el llibre de família o certificat del Registre Civil de naixement i de família on consti el sol·licitant i els infants o joves pels quals demana l'ajuda.
  • certificat de la Federació Esportiva Balear d'afiliació durant la temporada 22-23.
  • certificat de diversitat funcional, si n'és el cas.

En el cas que fos necessari aclarir qualsevol dubte sobre la tramitació de les ajudes que figuren en aquesta convocatòria, es pot contactar al telèfon  971007555 o al correu electrònic ajutsesports23@conselldemallorca.net

8.4. Esmena

Les sol·licituds han de contenir totes les dades necessàries per a identificar la persona sol·licitant i els infants pels quals es sol·licita l'ajut econòmic, i han d'anar acompanyades de la resta de la documentació que s'indica al punt anterior.

Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la convocatòria, es tindrà per no presentada fins que sigui esmenada.

L'Administració haurà de requerir la persona interessada perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En qualsevol cas, la sol·licitud només es considerarà presentada a tots els efectes en el moment que estigui completada i validada la seva presentació.

9. Procediment de concessió

1. Les subvencions concedides conformement a aquesta convocatòria, ho seran mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, de manera que seran subvencionades totes les sol·licituds que compleixin els requisits que s'hi estableixen fins que s'exhaureixi el crèdit, i, per tant, no és necessària la comparació entre les elles.

2. Les sol·licituds es tramitaran i resoldran per ordre de presentació. L'ordre de prelació en la resolució es fixa per ordre d'entrada de dia i hora dels expedients complets, és a dir, aquells que contenen emplenats tots els camps de la sol·licitud i tots els documents complets que es relacionen al punt 8.3 d'aquesta convocatòria. De manera que les sol·licituds incompletes o amb manca de documentació o qualsevol altra deficiència es tindran per no presentades fins que siguin esmenades correctament.

En aquests casos de sol·licitud amb deficiències, l'Administració haurà de requerir perquè siguin esmenades, i la data i l'hora de presentació de l'esmena completa és la que es tindrà en compte per a establir l'ordre de prelació per atorgar la subvenció.

3. Les sol·licituds es poden resoldre individualment o en blocs, encara que no hagi acabat el termini de presentació, a mesura que aquestes entrin en el registre del Consell de Mallorca. Si s'exhaureix el crèdit destinat a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant resolució que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca.

Totes aquelles sol·licituds que no siguin completes en el moment que s'exhaureixi el crèdit es tindran directament per no presentades i, per tant, seran inadmeses sense necessitat de requeriment.

4. Tenint en compte que només es pot presentar una sol·licitud per persona interessada i infant o jove, si es detecta la presentació de diverses sol·licituds per la mateixa persona o infants o joves, i es mantindrà com a única sol·licitud la presentada en darrer lloc i en forma completa. La resta de sol·licituds en què figuri la mateixa persona, seran desestimades.

10. Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment

1. L'òrgan competent per a aprovar aquesta convocatòria és el Consell Executiu del Consell de Mallorca.

2. L'òrgan instructor del procediment és la secretaria tècnica que tingui atribuïdes les competències d'Esports.

3. L'òrgan instructor formularà la proposta de concessió definitiva en la qual detallarà la relació de beneficiaris i l'import de la subvenció concedida tenint per acreditats els requisits de concessió i la justificació de la despesa mitjançant la comprovació de l'existència de la declaració responsable completa i de tota la documentació exigida, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control.

4. L'òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria és el conseller executiu o consellera executiva que tingui atribuïdes  les competències d'Esports.

11. Notificació de la concessió i termini per resoldre

1. La notificació de la concessió i la denegació de les subvencions es practicarà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el previst a l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar-lo és de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima les persones interessades per a entendre desestimada, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.

12. Justificació de la subvenció

Aquesta subvenció es concedeix en consideració a la concurrència dels requisits establerts per a ser persona beneficiària en les condicions establertes en aquestes bases específiques i convocatòria.

Per aquest motiu, no requereix cap altra justificació per part de la persona beneficiària que l'acreditació d'aquests requisits abans de la concessió de la subvenció mitjançant la seva declaració responsable, tal com disposa la Disposició addicional segona del Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència.

El beneficiari de la subvenció haurà de conservar els justificants de la despesa feta i del seu pagament durant un període de quatre anys, a efectes de les actuacions posteriors de comprovació i control que es puguin dur a terme.

Per a dur a terme aquestes actuacions, i per aquelles persones a qui s'hagi concedit la subvenció que no haguessin donat el consentiment per a consultar informació amb altres administracions, o que haguessin denegat l'autorització per a la comprovació del compliment d'obligacions, l'administració exigirà la presentació dels documents següents: llibre de família o  certificat del Registre Civil de naixement i de família on consti el sol·licitant i els infants o joves pels quals demana l'ajuda, certificat 

d'empadronament amb indicació de l'antiguitat, declaració de renda de la unitat familiar, declaració responsable de no ser obligat tributari, certificat tributari d'IRPF, certificats d'estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Estat i amb el Consell de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen, i de les obligacions amb la Seguretat Social, certificat d'afiliació a la federació esportiva Balear corresponent i el certificat de diversitat funcional, si n'és el cas.

13. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que li són d'aplicació i, en concret, en l'article 9 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

Són obligacions de les persones beneficiàries:

a. Justificar que compleixen els requisits i les condicions per ser beneficiari de la subvenció. 

b. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan que concedeix la subvenció i qualsevol altra de comprovació i control financer que poden dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els requereixin en l'exercici de les actuacions anteriors.

c. Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui.

d. Acreditar, si escau, que tant en el moment de la concessió com abans que es dicti la proposta de resolució, estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb el Consell de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

e. Reintegrar els fons percebuts en els casos que preveu l'article 56 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

f. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g. Complir els deures establerts a l'article 5 de l'Ordenança per a la qual es regula l'administració electrònica del Consell insular de Mallorca i els organismes que en depenen, en concret: el deure d'utilitzar els serveis i els procediments de l'administració electrònica de bona fe i d'evitar-ne l'abús; deure de facilitar informació veraç, completa i acurada, adequada a les finalitats per a les quals es sol·licita i; deure de custodiar els elements identificatius personals i intransferibles utilitzats en les relacions administratives per mitjans electrònics amb l'Administració insular.

14. Reintegrament de la subvenció

1. Les causes de reintegrament previstes a l'article 56 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, i entre aquestes l'obtenció de l'ajut mitjançant el falsejament de les condicions requerides per obtenir-la o l'ocultació de les que l'haguessin impedida, donaran lloc al reintegrament de la quantia percebuda i a l'exigència de l'interès de demora que correspongui des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament o, si fos anterior, fins a la data que el deutor ingressi el reintegrament.

2. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica l'obligació de tornar les quantitats percebudes.

3. Si, després d'haver cobrat la subvenció, una comprovació o un control financer per part dels serveis de l'Administració o contractats per aquesta, posa de manifest l'incompliment d'alguna de les obligacions esmentades al punt anterior, l'òrgan que concedeix la subvenció és competent per a exigir a la persona beneficiària el reintegrament de subvencions mitjançant la resolució del procediment regulat a l'article 57 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

15. Ineficàcia sobrevinguda de la convocatòria

Si per circumstàncies sobrevingudes d'interès públic i general, el Consell de Mallorca no pot dur endavant la tramitació d'aquesta convocatòria, l'òrgan que la va aprovar l'ha de deixar sense efectes previ informe justificatiu del centre gestor.

16. Recursos

Contra l'Acord que aprova aquesta convocatòria,  que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar el recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Acord. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la Resolució de concessió d'aquesta convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar el recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. El recurs es pot interposar formalment davant el conseller executiu que tingui atribuïdes les competències d'Esports o davant el Consell Executiu, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no s'ha rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 21 de febrer de 2023

El conseller executiu de Transició, Turisme i Esports Andreu Serra Martínez