Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 132283
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 14 de febrer de 2023, d'adjudicació de la concertació social del servei d’acolliment familiar permanent amb família pròpia, amb família externa (NIU), servei de seguiment preadoptiu i postadoptiu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. La presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS) mitjançant Resolució núm. 358 de 13 de gener de 2023, va aprovar la convocatòria pel procediment ordinari de la concertació social del servei d'acolliment familiar permanent amb família pròpia, amb família externa (NIU), servei de seguiment preadoptiu i postadoptiu (BOIB núm. 9, de 19 de gener de 2023).

2. Amb aquesta resolució es va autoritzar la despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total màxim 2.484.444,42 (IVA exempt) amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.26000 del pressupost de despesa de l'IMAS.

3. La convocatòria es va publicar al DOUE en data 18 de gener de 2023 (2023/S 013-034255) i al BOIB núm. 9, de 19 de gener de 2023, així com al tauler d'anuncis de l'IMAS i a la seu electrònica del Consell de Mallorca.

4. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds únicament ha presentat sol·licitud per a la concertació social del servei d'acolliment familiar permanent amb família pròpia, amb família externa (NIU), servei de seguiment preadoptiu i postadoptiu, l'entitat INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y DE SERVICIOS SOCIALES (en endavant INTRESS), per un total de 560 places.

5. Per part del Servei d'Autoritzacions, Acreditació, Registre i Inspecció de Serveis Socials, en data 7 de febrer de 2023, s'informa favorablement sobre els serveis acreditats i vigents de l'entitat sol·licitant, així com de la inexistència d'expedient sancionador en matèria de serveis socials per infraccions de les que consten en els articles 128 i 129 de la Llei 4/2009, de Serveis Socials de les Illes Balears durant els darrers 24 mesos.

6. En data 13 de febrer de 2023, va ser signat l'informe proposta de resolució de la convocatòria esmentada, emès pel cap del Servei d'Infància i Família amb el vist i plau de la directora insular d'Infància i Família, en el que es recull l'exposat als antecedents quart i cinquè, i una vegada realitzada la instrucció del procediment s'informa que l'entitat INTRESS ha presentat la documentació indicada a l'apartat 7.2 de la convocatòria en temps i forma, i en conseqüència, es proposa que la presidenta de l'IMAS resolgui l'adjudicació de 560 places de la concertació del servei d'acolliment familiar permanent amb família pròpia, amb família externa (NIU), servei de seguiment preadoptiu i postadoptiu, a favor de l'esmentada entitat.

7. El Servei Juridicoadministratiu ha elaborat el pertinent model d'acord d'acció concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions per a la prestació del del servei objecte d'aquesta concertació, d'acord amb l'article 5.4 de la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018.

8. Per la Direcció Insular d'Infància i Família s'ha aportat el Model d'Avaluació i seguiment del servei d'acolliment residencial per a la seva aprovació, de conformitat amb l'article 10.1 de la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018.

9. El Servei Juridicoadministratiu i la Intervenció Delegada de l'IMAS han emès sengles informes favorables a la proposta.

Fonaments de dret

Pel que fa a la competència,

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001).

3. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009 i BOE núm. 163 de 7 de juliol de 2009) preveu a l'article 27 i a la disposició final quarta, que cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'IMAS, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 8 de juliol de 2019, pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019), modificat pel Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 28 de desembre de 2021, entre els quals es troba el Departament de Drets Socials (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

6. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm. 158 de 16 de novembre de 2021) per el que és nomenada la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

7. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Pel que fa al fons,

8. La Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 97, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017) i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2023 per Acords del Ple en sessions de 8 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021) i de 15 de desembre de 2022 (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022).

9. El títol IV de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i dels drets de la infància i adolescència de les Illes Balears es regula el conjunt de mesures i actuacions de prevenció, detecció, intervenció i reparació de situacions de risc, de desemparament i de conductes inadaptades o problemes de conducta en què l'infant o l'adolescent o, si n'és el cas, el concebut es pot trobar, tendents a garantir-ne el ple desenvolupament i autonomia personal, així com la integració familiar i social, i promoure'n la inserció en un context social i familiar normalitzat, amb la prevalença, en tot cas, de l'interès superior de la persona menor d'edat (BOIB núm. 26, de 18 de febrer de 2019).

10. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (BOE núm 15, de 17 de gener de 1996), reformada per la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol i Llei 26/2015, de 28 de juliol, de reforma del sistema de protecció de la infància i la adolescència.

11. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (DOUE núm. 94, de 28 de març de 2014).

12. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el seu article 11.6 estableix que: «Queda exclosa de la present Llei la prestació de serveis socials per entitats privades, sempre que aquesta es realitzi sense necessitat de celebrar contractes públics, a través, entre altres mitjans, del simple finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les entitats que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, i que aquest sistema garanteixi una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació».

13. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears que regula el règim de concertació als articles 89 i següents (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009).

14. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018), regula al Capítol I el «Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis socials per a les persones mitjançant l'acció concertada» (en endavant Llei 12/2018).

15. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, (BOIB número 132 de 28 d'octubre de 2017) pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (en endavant Decret 48/2017), la vigència del qual s'ha vist parcialment afectada per la Llei 12/2018 i, en conseqüència, resta en vigor en tot allò que no contradigui ni s'oposi al que disposa aquesta llei.

16. La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018), regula als seus articles 3 i 4 les entitats que tenen la consideració d'entitats del tercer sector d'acció social.

17. Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm. 23708 de 23 de desembre de 2022, d'aprovació de la previsió i fixació de preus dels serveis a concertar durant l'any 2023 per la Direcció Insular d'Infància i Família de l'IMAS (BOIB núm. 169, de 29 de desembre de 2022).

18. Resolució de la presidenta de l'IMAS, núm. 358 de 13 de gener de 2023, d'aprovació de la convocatòria de la concertació social pel procediment ordinari del servei d'acolliment familiar permanent amb família pròpia, amb família externa (NIU), servei de seguiment preadoptiu i postadoptiu (BOIB núm. 9, de 19 de gener de 2023).

Pel que fa al procediment,

19. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (DOUE núm. 94, de 28 de març de 2014), preveu a l'article 75 la publicació dels anuncis al DOUE, en compliment del principi de transparència, assegurant un grau de publicitat adequat.

20. La Llei 12/2018 disposa a l'article 5 els «Requisits exigibles a les entitats gestores dels serveis concertats i a l'article 6 els «Procediments de concertació i criteris de preferència a favor d'entitats del tercer sector social».

21. El Decret 48/2017 al Títol III, estableix els «Procediments de concertació» en tot el que no contradigui la Llei 12/2018 abans esmentada.

22. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

23. L'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i atès l'acord d'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i presa de raó en ingressos del Consell Insular de Mallorca i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora de data 12 de desembre de 2019, l'expedient ha estat sotmès a la Intervenció delegada de l'IMAS per a l'emissió del preceptiu informe de fiscalització prèvia ( BOE núm. 59 de 9 de març de 2004).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

RESOLC

Primer. APROVAR l'adjudicació de 560 places de la concertació social del servei d'acolliment familiar permanent amb família pròpia, amb família externa (NIU), servei de seguiment preadoptiu i postadoptiu, a l'entitat INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y DE SERVICIOS SOCIALES (CIF G08973224) per un període de 2 anys, des  de la  data  de la  seva formalització  o  data  que  s'estableixi  en  l'acord  d'acció concertada; i DISPOSAR a favor d'aquesta entitat una despesa per import total màxim de 2.484.444,42 amb càrrec a la partida pressupostària núm. 20.23135.26000, segons el detall següent:

ENTITAT

CIF

Núm. PLACES

IMPORTS

IMPORT 2023 15/02/2023-30/11/2023 (181,62€/mes)

IMPORT 2024 01/12/2023-31/12/2023 (181,62€/mes) 01/01/2024-30/11/2024 (186,60€/mes)

IMPORT 2025 01/12/2024-31/12/2024 (186,60€/mes) 01/01/2025-14/02/2025 (193,52€/mes)

TOTAL ENTITAT

INTRESS

G08973224

560

966.235,14 €

1.251.154,80 €

267.054,48 €

2.484.444,42 €

L'execució de la despesa corresponent a l'exercici 2024 i 2025 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despesa d'aquest exercici.

Segon. APROVAR, segons l'establert a l'article 5.4 de la Llei 12/2018, el model d'acord d'acció concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions objecte d'aquesta concertació, que consta com Annex I d'aquesta resolució.

Tercer. APROVAR, de conformitat amb l'article 10.1 de la Llei 12/2018, el Model d'Avaluació i Seguiment , que consta com Annex II d'aquesta resolució.

Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l'entitat sol·licitant i adjudicatària.

Cinquè. REQUERIR a l'entitat adjudicatària perquè signi electrònicament l'acord d'acció concertada en el termini màxim de tres dies hàbils, a contar des de la notificació d'aquesta resolució.

Sisè. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el Diari Oficial de la Unió Europea, així com al Tauler d'Anuncis de l'IMAS i a la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

Setè. COMUNICAR aquesta resolució a la Direcció Insular d'Infància i Família, al Servei de Gestió Econòmica, al Servei de Comptabilitat i Pressuposts i a la Intervenció Delegada.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, a data de la signatura electrònica: (16 de febrer de 2023)

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler