Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 132285
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 13 de febrer de 2023, relativa a la concessió de la prestació econòmica de suport a la inserció social per als mesos de gener a març de 2023, en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents:

1. D'acord amb el que disposa l'Acord del Ple del Consell de Mallorca d'aprovació definitiva de l'Ordenança de l'ajuda econòmica de suport als processos d'inserció social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm.78, de 16 de juny de 2022) i la seva correcció d'errades en la publicació (BOIB núm. 81, de 23 de juny de 2022).

2.En data 24 de gener de 2023, la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, va dictar resolució d'actualització de les quantitats del barem regulades a l'annex I de l'Ordenança de l'ajuda de suport als processos d'inserció social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 13, de 28 de gener de 2023) com a conseqüència de l'increment regulat del 15 % del Ingrés Mínim Vital regulat al Reial Decret Llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucaïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de la Palma i altres situacions de vulnerabilitat (BOE núm. 311, de 28 de desembre de 2022).

3. En data 26 de gener de 2023, la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, va dictar resolució per a autoritzar la despesa de la prestació econòmica, en el marc de l'Ordenança de l'ajuda econòmica de suport als processos d'inserció social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per al període de gener a desembre de 2023.

4.Vist els informes tècnics s'ha constatat que les persones que es relacionen a l'annex 1, compleixen els requisits que estableix la normativa reguladora per ser perceptors de l'ajuda, per la qual cosa es proposa concedir l'ajut de suport als processos d'inserció per les quanties individuals i que sumen un total 48.001,17 € de concessions.

5. Vista la proposta anterior i l'informe de la Intervenció Delegada amb núm.2023/2813 de data 10 de febrer de 2023, fent ús de les atribucions que m'han estat conferides, d'acord amb el que estableix l'article 7.2 apartat 23 dels Estatus de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 11 d'abril de 2019 (BOIB núm . 67 , de 18 de maig de 2019) en relació amb les bases d'execució del pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per al 2023.

Fonaments de dret:

1. L'article 70.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32, d'1 de març de 2007) estableix que son competència dels Consells Insulars els «Serveis socials i assistència social. Desenvolupament comunitari i integració. Política de protecció i atenció a persones dependents. Complements de la Seguretat Social no contributiva. Voluntariat social. Polítiques d'atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social.»

2. L'article 14 de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (BOIB núm.135,de 10 novembre de 2001) estableix la potestat reglamentària normativa als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears.

3. L'article 37, apartat i) de la Llei 4/2009 d'11 de juny, de Serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89, de 18 de juny de 2009) estableix que es competència dels consells insulars la concessió, gestió i tramitació de les prestacions econòmiques incloses en les competències pròpies en matèria de serveis socials, i aquelles que se'ls encomanin dins el marc de la planificació general del Govern de les Illes Balears. Com s'estableix a l'article 27 i a la Disposició final quarta de la Llei 4/2009, cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. El Decret llei 7/2022, de 11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 12 de juliol de 2022) al seu article 95 estableix que les ajudes de suport als processos d'inserció social són ajudes destinades a facilitar processos de canvi i millores en la situació social en què es troba la persona o família perceptora, a més, tenen per objecte atendre necessitats vinculades al manteniment de les unitats familiars i els processos individuals d'inserció i socialització d'algun membre de la unitat familiar. D'altra banda, el seu article 96 estableix que ‘'qualssevol de les administracions públiques de les Illes Balears pot impulsar aquest tipus de prestació social de caràcter econòmic''.

5. L'Acord del Ple del Consell de Mallorca d'aprovació definitiva de l'Ordenança de l'ajuda econòmica de suport als processos d'inserció social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm.78, de 16 de juny de 2022) i la seva correcció d'errades en la publicació (BOIB núm. 81, de 23 de juny de 2022).

6. La resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 24 de gener de 2023, d'actualització de les quantitats del barem regulades a l'annex I de l'Ordenança de l'ajuda de suport als processos d'inserció social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 13, de 28 de gener de 2023), com a conseqüència de l'increment regulat del 15 % del Ingrés Mínim Vital regulat al Reial Decret Llei 20/2022, de 27 de desembre, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de la Palma i altres situacions de vulnerabilitat (BOE núm. 311, de 28 de desembre de 2022).

7. L'informe jurídic sobre l'aplicació de l'Ordenança de l'ajuda econòmica de suport als processos d'inserció social de l'IMAS, arrel de l'entrada en vigor del Decret llei 7/2022 , d' 11 de juliol de 2022, de prestacions de caràcter econòmic de les Illes Balears signat per el servei juridicoadministratiu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials on es manifesta la no contradicció de l'ordenança de l'ajuda econòmica de suport als processos d'inserció social de l'Institut Mallorquí d'Afers Social amb el Decret llei 7/2022 i per tant n'és d'aplicació per la tramitació de l'ajuda econòmica als processos d'inserció social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

8. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015), el Decret llei 10/2020, de 16 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic i la Llei 4/2009 d'11 de juny, de serveis socials seran d'aplicació en defecte de regulació en la proposta.

9. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals estableix en la seva Disposició addicional setena que ‘'quan sigui necessària la publicació d'un acte administratiu que contingués dades personals de l'afectat, s'identificarà al mateix mitjançant el seu nom i cognoms, afegint quatre xifres numèriques aleatòries del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger passaport o document equivalent. Quan la publicació es refereixi a una pluralitat d'afectats aquestes xifres aleatòries hauran d'alternar-se''.

10. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'ens que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors, de conformitat a l'article 2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb els articles 7.2 apartat 7 i 7.3 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Resolc:

1. CONCEDIR els ajuts de suport als processos d'inserció social a les persones que es relacionen a l'annex 1 per les quanties individuals i el període que s'hi indica 48.001,17€.

2. DISPOSAR una despesa a favor de les persones relacionades a l'annex 1 per les quanties individuals i el període que s'hi indica per un total de 47.407,53€, atès a la compensació per pagaments indeguts de les persones que apareixen a l'annex I.

3. PUBLICAR aquesta Resolució al Bolletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca tal i com estableix l'article 23 de l'Acord del Ple del Consell de Mallorca d'aprovació definitiva de l'Ordenança de l'ajuda econòmica de suport als processos d'inserció social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm.78, de 16 de juny de 2022). Podeu consultar els anuncis corresponents a aquesta convocatòria en l'àrea de subvencions, ajudes, beques i premis del «Tauler d'anuncis» que trobareu a la portada de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca (https://imas.sedipualba.es/tablondeanuncios/).

 

Palma, a data de la signatura electrònica:(14 de febrer de 2023) 

La presidenta de l'IMAS  Sofia Alonso Bigler

 

Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la present resolució, i segons els efectes previstos a l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i d'acord amb l'article 28 dels Estatuts de l'IMAS .

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de 2 mesos, a comptar de l'endemà del dia de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

ANNEX 1

RELACIÓ CONCESSIONS PRESTACIÓ ECONÒMICA DE SUPORT ALS PROCESSOS D'INSERCIÓ SOCIAL (GENER -MARÇ 2023)

 

Nom

DNI/NIE

Mesos

Import

Total

HERNANDEZ OJEDA, MARCELO EDUARDO

****0835*

1

367,49

367,49

HEREDIA SANTIAGO, JORGE

*8479****

1

367,49

367,49

MORENO MORENO, ISABEL

4316*****

1

477,74

477,74

YAKIMOV, STEFAN STOYANOV

**6862***

1

477,74

477,74

TOEA, ELENA RAMONA

9637****

1

367,49

367,49

ROSSELLO AGUIRRE, SUSANA

*3138****

1

309,83

309,83

QUINTA CALISTO, RAUL

**2530***

1

363,99

363,99

VELEZ GARCIA, EVA ANGELINA

*3127****

1

196,89

196,89

BUJANDA ARROYO, ALEJANDRO ARTURO

*7251****

1

251,68

251,68

HERNANDEZ, MONICA VIVIANA

***4194**

1

367,49

367,49

MORALES DACTO, MARCO VINICIO

****6763*

1

367,49

367,49

BENYAAGOUB, NAIMA

***7630**

1

587,93

587,93

PEDROSA PARDO, MONICA

*4950****

1

477,74

477,74

CRUZ SANCHEZ, LEIDY TATIANA

***9217**

1

336,31

336,31

RANA, HEMANT

*4604****

1

226,15

226,15

ENIS, PATRICIA CECILIA

***7677**

2

213,86

427,72

BLAZQUEZ RODRIGUEZ, DAVID

****0697*

2

477,74

955,48

MANNARINO, FILOMENA

****5961*

2

477,74

955,48

HAUFF, SUSANA BEATRIZ

*0582****

2

226,15

452,3

BENABAD SALAZAR, SORAYA

****6813*

2

398,58

797,16

BERROCAL SAN JOSE, JOSE

*3049****

2

251,68

503,36

PUKHTAI, OLEH

****9885*

2

698,23

1396,46

SKLIAROVA, VITA

****7263*

2

477,74

955,48

GARCIA ORTIZ, RUBEN DARIO (RUBY)

**6534***

2

367,49

734,98

MPANGA MAMBO, CRISTINA ESTHER

*2390****

2

698,23

1396,46

CARMONA CAICEDO, LUZ CENEIDA

**5764***

2

587,93

1175,86

RIUTORT MARTORELL, ANTONIO

4298*****

2

367,49

734,98

BENHAMMOU, TAHA HOUCINE

**5771***

2

367,49

734,98

FERRAZ PROENZA, ROBERTO ESTEBAN

****5410*

2

367,49

734,98

PLANELLS BONET, MARIA NIEVES

**4519***

2

226,15

452,3

BURDIEL SEGURA, MARIA ISABEL

*3033****

2

367,49

734,98

PEREZ MILLAN GARCIA, WENCESLAO

**9226***

2

367,49

734,98

FLORIAN, NICKEL

****3635*

2

330,24

660,48

MUÑIZ, MARCIA DANIELA

***6558**

2

543,44

1086,88

GALINDO SOTO, ANA YANSYS

****9044*

2

224,16

448,32

ARCINIEGAS YEPES, SARA LUCIA

****6928*

2

698,23

1396,46

PAVLYUK, ILONA

***2927**

2

271,48

542,96

GUEVARA LIENDO, ORLANDO JOSE

****6544*

2

403,93

807,86

MOYA TASIS, NURIA

0038*****

3

268,19

804,57

PINATO DIAZ, OLGA TERESA

***2243**

3

373,53

1120,59

BERMUDEZ PIEDRAHITA, ANDRES

*5507****

3

226,75

680,25

BENABDERRAHIM BATOUN, KARIMA

****4981*

3

382,06

1146,18

LAGUNA PATON, JENNIFER

**4760***

3

477,74

1433,22

GUZMAN VIVO, RAMONA

**0011***

3

367,49

1102,47

FIOL SERRA, JUAN CARLOS

****5003*

3

578,23

1734,69

DIAZ BALLESTEROS, CONCEPCION

****8426*

1

256,39

256,39

MOGARTOFF HERNANDEZ, RICARDO AUGUSTO

*9300****

3

462,2

1386,6

SAOUD, HAKIMA

**3651***

3

316,32

948,96

GARRIDO VEGA, RICARDO

****4618*

3

367,49

1102,47

MALKI, FETTOUCHE

***7943**

1

423,87

423,87

LOPEZ ROJAS, JOSE MIGUEL

4318*****

1

338,23

338,23

GELABERT BORDOY, PEDRO

****9950*

3

226,15

678,45

SARR EP GUEYE, AISSA

****1624*

3

477,74

1433,22

CALDENTEY DOMENGE, MIQUEL

4301*****

3

367,49

1102,47

RUIZ GALLEGO, LIA PAOLA

****3235*

3

698,23

2094,69

LOPEZ TRILLO, VANESA

5308*****

1

57,28

57,28

SIAROVA, MARYIA

***3485**

3

367,49

1102,47

GUERRERO BRIONES, ANDREA VICTORIA

*9481****

3

367,49

1102,47

URBINA LIRA, IMELDA ANTONIA

****2515*

3

262,9

788,7

MUÑOZ GUZMAN, MARIA EUGENIA

***9630**

3

367,49

1102,47

RODRIGUEZ RUIZ, LAURA DANIELA

***2405**

3

367,49

1102,47

LEAL GRIMA, JOSE RAMÓN

***6395**

1

367,49

367,49

PACHECO LOPEZ, JORDI

**2025***

1

226,15

226,15

TOTAL

 

 

 

48.001,17 €

COMPENSACIÓ PER A PAGAMENTS INDEGUTS D'ACORD A L'ARTICLE 19 DE L'ORDENANÇA

LEAL GRIMA, JOSE RAMÓN

***6395**

1

367,49

367,49

PACHECO LOPEZ, JORDI

**2025***

1

226,15

226,15

TOTAL

 

 

 

593,64€

 

CONCESSIONS

COMPENSACIONS

TOTAL A DISPOSAR

48.001,17 €

593,64€

47.407,53€