Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 136665
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L' 11 de setembre de 2021, en el BOIB núm.125, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l'economia; i per a la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 (BOIB núm.137, de 22 d'octubre de 2022).

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

- Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.

- Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.

- Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat onzè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. Aquelles persones o entitats que varen presentar una sol·licitud de subvenció que superava la ràtio d'emmagatzematge enfront de la potència pic de generació que dicta la convocatòria, se'ls proposa només la part corresponent a l'ajut relativa a la generació i no es considera elegible la instal·lació d'emmagatzematge.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l'economia; i per a la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 125, d'11 de setembre de 2021).

7. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector de serveis i altres sectors productius de l'economia, i per a la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector de serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu NextGenerationEU (BOIB núm.137, de 22 d'octubre de 2022).

8. L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que també figuren en l'annex.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i del Mecanisme de Recuperació i Resiliència Fons NextGenerationEU.

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han de fer i justificar des de la data de registre de la sol·licitud (amb les excepcions establertes a l'apartat 4.c de la resolució de convocatòria) fins a un màxim de devuit mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució definitiva de concessió.

4. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat tretzè de la convocatòria de subvencions.

5. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir amb el que disposa l'apartat dissetè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

6. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

7. D'acord amb l'article 9.t de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021, les persones o entitats beneficiàries han de garantir el ple compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH per les seves sigles en anglès — Do no significant harm—) i l'etiquetatge climàtic i digital, i d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència; com també d'allò requerit en la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya.

8. Atès que la convocatòria de subvenciones es veu afectada per l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és necessari que el beneficiari, a més a més dels documents establerts per a la justificació en l'apartat tretzè de la convocatòria, presenti els documents que s'adjunten com a annex II d'aquesta Proposta i que són els següents:

a) Declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en PRTR i d'acord amb l'establert en l'article 8.1.i) de l'Ordre HFP/1030/2021. Adopció de mesures eficaces i proporcionades per evitar el frau, corrupció, conflicte d'interessos i doble finançament en l'àmbit de gestió d'aquests ajuts, segons el que es disposa en els acords i reglaments de la UE i en l'Ordre HFP/1030/2021.

b) Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques en relació amb l'execució i actuacions del PRTR, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb l'Ordre HFP/1030/2021.

9. D'acord amb l'article 11 de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021, el beneficiari té l'obligació de reconèixer l'origen i garantir la visibilitat del finançament de la Unió atès l'article 9.3.d de l'Ordre HFP/1030/2021.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 21 de febrer de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

ANNEX I Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Data registre d'entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

NEXTG123-166/2021

22/10/2021

MARTORELLRAMIS CB

***6293**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica aïllada de 2,20 kWp

2.503,15

1.126,42

NEXTG123-200/2021

04/11/2021

BIOWISE PHARMACEUTICAS SL

***7342**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 10.4 kWp connectada a xarxa

12.809,92

2.366,00

NEXTG123-235/2021

23/11/2021

INGENIERÍA DE PROMOCIONES TURÍSTICAS E INDUSTRIALES SL

***6185**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 6 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 7.7 kWh

14.805,37

6.621,35

NEXTG123-236/2021

23/11/2021

INGENIERÍA DE PROMOCIONES TURÍSTICAS E INDUSTRIALES SL

***6185**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 6.75 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5.1 kWh en municipi en repte demogràfic

11.080,80

5.929,05

NEXTG123-244/2021

26/11/2021

SELVA STAYS SL

***5531**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 7,20 kWp

8.963,73

3.777,68

NEXTG123-252/2021

29/11/2021

RAMISPAL 2016 S.L.

***9826**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 9 kWp connectada a xarxa

15.900,00

4.811,40

NEXTG123-275/2021

10/12/2021

GERMANS BINIMELIS S.L

***5215**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Ampliació d'instal·lació fotovoltaica existent amb 26,705 kWp

32.515,00

8.505,54

NEXTG123-276/2021

10/12/2021

ES BASSOL NOU S.L

***9140**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 10 kWp aïllada i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 20 kWh

32.043,60

9.896,00

NEXTG123-277/2021

13/12/2021

ES CRANC DE FORNELLS S.L.

***7404**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 9 kWp connectada a xarxa en municipi en repte demogràfic

14.104,00

5.346,00

NEXTG123-332/2021

30/12/2021

CAN DOMENGE 2013, S.L.

***7845**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 65.25 kWp connectada a xarxa

53.700,00

13.425,00

NEXTG123-340/2021

03/01/2022

COSES I CASES, S.L.

***4500**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa

6.024,05

2.710,82

NEXTG123-362/2021

17/01/2022

HOTEL BINIAMAR SL

***0206**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 22.5 kWp connectada a xarxa

22.473,69

7.166,25

NEXTG123-375/2021

25/01/2022

COMPAÑÍA HOTELERA FLORIDA

***0142**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 28 kWp connectada a xarxa

40.051,04

8.918,00

NEXTG123-386/2021

27/01/2022

CAN JOAN DE S'AIGO, S.L.

***6681**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 31.03 kWp connectada a xarxa

33.711,86

9.883,06

NEXTG123-395/2021

31/01/2022

CARROCERIAS IBIZA ,S.L.

***4565**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 24.75 kWp connectada a xarxa

30.335,00

5.630,63

NEXTG123-403/2021

02/02/2022

ASSMANN, STEPHAN

***9977**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 11.7 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 13.8 kWh

28.933,29

8.211,45

NEXTG123-445/2021

14/02/2022

ADALMO, S.L.

***0475**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 68.4 kWp connectada a xarxa

61.365,17

15.341,29

NEXTG123-447/2021

14/02/2022

MESQUIDA MORA S.L

***7611**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 15,015 kWp

16.131,40

4.782,28

NEXTG123-502/2021

08/03/2022

FLACALCO S.L.

***6610**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 32.7 kWp connectada a xarxa

28.562,14

9.996,75

NEXTG123-516/2021

14/03/2022

AUTOCARES DIPESA S.L.

***1701**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Ampliació 26.65 kWp en instal·lació FV existent connectada a xarxa

31.543,00

6.062,88

NEXTG123-525/2021

17/03/2022

SON REBASSA SLU

***0351**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 11,20 kWp en municipi de menys de 5.000 habitants o municipis de repte demogràfic

14.883,93

4.076,80

NEXTG123-538/2021

21/03/2022

JOAN MOTORCAR S.L

***1438**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 9.9 kWp connectada a xarxa

13.041,22

5.292,54

NEXTG123-541/2021

21/03/2022

XARINSA

***1169**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa

6.400,62

2.880,28

NEXTG123-595/2021

05/04/2022

PROJECTES EUROTURISME S.L.

***8153**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 9.45 kWp connectada a xarxa en municipi en repte demogràfic

10.866,88

5.433,44

NEXTG123-598/2021

06/04/2022

GANAS DE VIAJAR SLU

***7831**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 25.615 kWp connectada a xarxa

33.545,00

8.158,38

NEXTG123-658/2021

27/04/2022

BERNAT PETRUS,S.L.UNIPERSONAL

***9894**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 11.7 kWp connectada a xarxa

15.629,85

3.726,45

NEXTG123-669/2021

03/05/2022

VILLA ESMERALDA BERG S.L

***7740**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV13.08 kWp connectada a xarxa

16.709,57

4.165,98

NEXTG123-670/2021

03/05/2022

 OBRAS Y PROMOCIONES COMAS SA

***4741**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 12.6 kWp connectada a xarxa

14.978,42

2.866,50

NEXTG123-701/2021

17/05/2022

TOLO FLORIT S.A.

***1481**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 52.32 kWp connectada a xarxa

60.220,84

16.663,92

NEXTG123-707/2021

19/05/2022

ODECON S.A

***1429**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 2.7 kWp connectada a xarxa

4.630,46

1.443,42

NEXTG123-751/2021

10/06/2022

ESCOLA INFANTIL ES FABIOL SA GALERA S.COOP.

***7840**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 6.3 kWp connectada a xarxa

9.985,10

3.367,98

NEXTG123-861/2021

01/08/2022

PLAYA SANTANDRIA, S.L.

***9419**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 9,10 kWp

14.969,40

4.864,86

NEXTG123-862/2021

02/08/2022

RESORT MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SLU

***9939**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 40.05 kWp connectada a xarxa

41.400,69

5.466,83

NEXTG123-878/2021

14/03/2022

HERMANOS DIAZ PLANELLS C.B.

***6159**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 11.9 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 12.8 kWh

21.333,25

7.950,15

NEXTG123-891/2021

09/08/2022

BERGER GROUP HOTELES, S.L.

***7582**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 34,88 kWp

33.900,00

11.109,28

NEXTG123-894/2021

10/08/2022

SALVA GARAU, JUAN

***0658**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 9,81 kWp

13.869,29

4.854,25

NEXTG123-896/2021

11/08/2022

BERGER GROUP HOTELES, S.L.

***7582**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 55.51 kWp connectada a xarxa

59.500,00

17.679,94

NEXTG123-897/2021

11/08/2022

BERGER GROUP HOTELES, S.L.

***7582**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 25,07 kWp

23.119,00

7.984,80

NEXTG123-898/2021

11/08/2022

BERGER GROUP HOTELES, S.L.

***7582**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 27.25 kWp connectada a xarxa

29.200,00

8.679,13

NEXTG123-900/2021

12/08/2022

GERMANS FLORIT, CB

***4119**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa

7.536,77

2.040,66

NEXTG123-907/2021

18/08/2022

BALNEARIO ILLETAS SL

***6701**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 49,41 kWp

58.853,30

15.737,09

NEXTG123-908/2021

19/08/2022

CUPAL, SL

***1784**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,48 kWp

7.988,00

3.464,21

NEXTG123-911/2021

22/08/2022

DOSGATS SL

***9378**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,185 kWp

4.308,78

1.508,07

NEXTG123-917/2021

24/08/2022

7DVINS SL

***6136**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 9,72 kWp

11.020,20

4.959,09

NEXTG123-932/2021

01/09/2022

GEISAN PARK S.L.

***2301**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 9.1 kWp connectada a xarxa

15.497,03

4.864,86

NEXTG123-938/2021

06/09/2022

CASTELLITX AGRICOLA SAT

***5953**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 10 kWp connectada a xarxa

14.500,00

5.346,00

NEXTG123-946/2021

13/09/2022

ELISEO LLABRES SA

***4336**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 9.9 kWp connectada a xarxa

13.463,89

4.116,42

NEXTG123-949/2021

14/09/2022

AGRICOLA COLL DE DAMA CB

***9672**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 10,80 kWp

14.957,75

3.439,80

NEXTG123-958/2021

20/09/2022

JARDI DE SONS S.L.

***5773**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 8,72 kWp connectada a xarxa

10.741,97

4.661,71

NEXTG123-959/2021

20/09/2022

HOT WHEELS RENT. S.L

***8573**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 18 kWp

19.819,28

5.733,00

NEXTG123-968/2021

21/09/2022

TUR RIPOLL, JUAN JOSE

***4150**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.52 kWp connectada a xarxa

9.315,19

1.881,79

NEXTG123-969/2021

21/09/2022

AVARCA PONS S.C.

***6962**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 13,65 kWp

16.559,66

4.347,53

Documents adjunts