Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 126001
Convocatòria d’ajudes econòmiques de 1.200 euros a les persones joves emancipades de Mallorca per a pal·liar els efectes de la situació econòmica actual (Bo emancipació jove)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 676433

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en data 8 de febrer de 2023,  adoptà l'Acord que es transcriu a continuació:  

«Antecedents

1. El Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2023, entre d'altres, recull el programa 33410 “Servei de Joventut” que inclou la iniciativa relativa a una convocatòria d'ajudes destinades a donar suport econòmic a l'emancipació juvenil, amb una línia de subvenció per a despeses derivades de les trajectòries de l'emancipació juvenil, amb una dotació pressupostària total de 1.000.000,00 €.

2. El director insular de Participació i Joventut, en data 27 de gener de 2022, va emetre memòria justificativa de la convocatòria.

3. Per resolució de dia 30 de gener de 2022, el conseller executiu de promoció econòmica i desenvolupament local aprovà l'inici de l'expedient de la convocatòria d'ajudes econòmiques de 1.200 euros a les persones joves emancipades de Mallorca per a pal·liar els efectes de la situació econòmica actual (Bo Emancipació jove).

4. Consta a l'expedient crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'any 2023 del Consell de Mallorca, en virtut del document RC amb núm. d'operació 22023001534, per un import global de 1.000.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 65.33410.48900.

5. La Cap de Servei de Joventut i Participació va emetre informe jurídic favorable sobre la convocatòria d'ajudes econòmiques de 1.200 euros a les persones joves emancipades de Mallorca per a pal·liar els efectes de la situació econòmica actual (Bo Emancipació jove).

6. En data 6 de febrer de 2023 Intervenció Delegada de la Misericòrdia del Consell de Mallorca ha emès informe de fiscalització favorable

Fonaments de dret

A. La Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears, a l'art. 1.3 defineix com a finalitat última de la llei, que les persones joves puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida i garantir-los la  participació activa en igualtat de drets i deures en la vida social, cultural, política i econòmica.

B. Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra d'Ucraïna. El capítol IV del Decret Llei 4/2022, relatiu a les mesures per agilitzar la tramitació de les subvencions. En aquest sentit preveu, entre altres particularitats, que les bases reguladores i les convocatòries poden exigir que la participació en el procediment de concessió de la subvenció, com també les actuacions de justificació i comprovació, es facin exclusivament per via telemàtica.

C. Decret Llei  9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears. L'objecte i finalitat del Decret Llei 9/2022 és el d'establir  mesures adreçades a millorar el poder adquisitiu de persones i famílies que pertanyen a diferents col·lectius, i que han vist com l'increment dels preus els ha suposat dificultats financeres importants. L'art. 28.2 d'aquest Decret 9/2022 preveu que l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció pot decidir, motivadament, admetre, per a la justificació de despeses inferior a tres mil euros, una declaració formal de la persona beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control. Aquesta especificitat està vigent fins el dia 31 de desembre de 2023. 

D. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003) i  l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, aprovada en sessió plenària del 23 de desembre de 2016, modificada per l'acord plenari del 14 de juny de 2018; el Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei general de subvencions esmentada.

E. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics i l'Ordenança per la qual es regula l'Administració electrònica del Consell insular de Mallorca i els organismes que en depenen (BOIB núm. 69, de 16 de maig de 2013).

F. La Llei 4/2022, de 28 de juny, de Consells Insulars, en el seu art. 28.1.m) correspon al  Consell Executiu aprovar aquesta convocatòria; i a l'art. 33.2 k) correspon al conseller executiu resoldre la concessió de les subvencions i reconèixer les obligacions econòmiques corresponents.

Per tot això, el Consell Executiu del Consell de Mallorca,  adopta el següent

ACORD

1. Aprovar la  convocatòria de d'ajudes econòmiques de 1.200 euros a les persones joves emancipades de Mallorca per a pal·liar els efectes de la situació econòmica actual (Bo Emancipació jove).  

2. Autoritzar una despesa de 1.000.000,00 €, amb càrrec a la partida  pressupostària 65.33410.48900, document comptable A núm. 920230000892 (Ref. comptable 22023001534) .         

3. Ordenar la publicació en el BOIB de la convocatòria, per conducte de la base de dades nacional de subvencions.

Interposició de recursos

Contra l'Acord que aprova aquesta convocatòria,  que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar el recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Acord. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la Resolució de concessió d'aquesta convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar el recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. El recurs es pot interposar formalment davant el conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local  o davant el Consell Executiu, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no s'ha rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense límit de temps.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques»

 

Palma, document signat electrònicament (16 de febrer de 2022)

La secretària tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

(Per delegació de resolució de 22 de juliol de 2019, BOIB núm. 103 de 27-07-2019)

Rosa M. Cañameras Bernaldo

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES DE 1.200  EUROS A LES PERSONES JOVES EMANCIPADES DE MALLORCA PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA ACTUAL (BO EMANCIPACIÓ JOVE)

1. Normativa aplicable

1. El Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2023, entre d'altres, recull el programa 33410 “Servei de Joventut” que inclou la iniciativa relativa a una convocatòria d'ajudes destinades a donar suport econòmic a l'emancipació juvenil, amb una línia de subvenció per a despeses derivades de les trajectòries de l'emancipació juvenil, amb una dotació pressupostària total de 1.000.000,00 €.

2. Aquesta convocatòria s'aprova en el marc del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra d'Ucraïna, i pel Decret Llei  9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears.

L'objecte i finalitat del Decret Llei 9/2022 és el d'establir  mesures adreçades a millorar el poder adquisitiu de persones i famílies que pertanyen a diferents col·lectius, i que han vist com l'increment dels preus els ha suposat dificultats financeres importants. Aquestes mesures tenen com a finalitat contribuir a pal·liar l'efecte que la ràpida i creixent escalada de preus té sobre les economies domèstiques de les persones i famílies residents a les Illes Balears, amb rendes baixes i mitjanes.

Com a particularitat, l'art. 28.2 d'aquest Decret 9/2022 preveu que l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció pot decidir, motivadament, admetre, per a la justificació de despeses inferior a tres mil euros, una declaració formal de la persona beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control. Aquesta especificitat està vigent fins el dia 31 de desembre de 2023. 

Així mateix, resulta d'aplicació el capítol IV del Decret Llei 4/2022, relatiu a les mesures per agilitzar la tramitació de les subvencions. En aquest sentit preveu, entre altres particularitats, que les bases reguladores i les convocatòries poden exigir que la participació en el procediment de concessió de la subvenció, com també les actuacions de justificació i comprovació, es facin exclusivament per via telemàtica.

Precisament, la  implantació vertiginosa de l'entorn digital en tots els aspectes de la vida —des del lleure fins a l'àmbit educatiu i el laboral— ha propiciat un aprenentatge accelerat per fer-lo servir. Concretament, el percentatge de joves espanyols entre 16 i 24 anys  amb competències digitals bàsiques és del 84,8%,  una xifra 14 punts per damunt de la mitjana europea. Aquesta és una de les dades recopilades en el "Sistema Estatal de Indicadores de la Educació (SEIE)” de 2022, publicat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i que agrupa, en una sola publicació, les principals dades del sistema educatiu espanyol. Es pot consultar al web del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

3. La Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears, a l'art. 1.3 defineix com a finalitat última de la llei, que les persones joves puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida i garantir-los la  participació activa en igualtat de drets i deures en la vida social, cultural, política i econòmica. Precisament, en matèria d'habitatge, l'art. 31 b)  de la llei determina que les polítiques de joventut  que impulsin el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i les entitats de l'administració local han de tenir com a objectius, entre d'altres, vetllar per l'accés i el manteniment de l'habitatge i per evitar-ne la pèrdua a les persones joves, especialment aquelles en situació de més vulnerabilitat. 

4. Igualment, resulten d'aplicació el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i  l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, aprovada en sessió plenària del 23 de desembre de 2016, modificada per l'acord plenari del 14 de juny de 2018; el Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei general de subvencions esmentada.

5. Així mateix, resulta d'aplicació la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics i l'Ordenança per la qual es regula l'Administració electrònica del Consell insular de Mallorca i els organismes que en depenen (BOIB núm. 69, de 16 de maig de 2013).

6. El Consell de Mallorca publicarà un extracte d'aquesta convocatòria de subvencions i de l'acord de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, i traslladarà la informació corresponent a la Base de Dades Nacional de Subvencions que opera com a sistema nacional de publicitat de les subvencions.

2. Objecte i finalitat de la convocatòria

1. L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajudes econòmiques per afavorir el procés d'emancipació de les persones joves de Mallorca,  d'entre 16 i 34 anys, que, en el moment de la presentació de la sol·licitud, es trobin en la necessitat de  rebre una ajuda econòmica puntual per tal de pal·liar l'efecte que la ràpida i creixent escalada de preus té sobre les economies domèstiques dels joves residents a Mallorca.

2. La finalitat d'aquesta convocatòria consisteix a donar un suport econòmic de mil docents euros (1.200€) a les persones joves de Mallorca per tal d'alleugerir la sobrecàrrega econòmica que suposa l'increment generalitzat dels preus dels subministraments bàsics: despeses corrents, mobiliari i assegurances d'habitatge.

3. Persones beneficiàries

1. Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin tots els requisits següents:

a) Tenir, en el moment de la publicació de la convocatòria,  entre 16 i 34 anys (ambdós inclosos).

b) Estar emancipats o emancipades de la llar familiar i/o originària i que, en  data anterior a la publicació d'aquesta convocatòria, siguin titulars d'un contracte d'arrendament,  escriptura de compravenda, escriptura de dret d'usdefruit o contracte de cessió d'ús d'un habitatge situat a Mallorca. Les cessions d'ús d'habitacions i/o altres estàncies d'un mateix habitatge no són subvencionables.

c) Tenir residència legal  i estar empadronat en un municipi de Mallorca, amb una antiguitat mínima d'un any anterior a la data de la publicació de la convocatòria.  En el cas d'estar emancipat mitjançant un contracte de cessió d'ús,  s'ha d'estar empadronat en el domicili que consta en aquest contracte de cessió d'ús.

d) Haver tengut, durant l'exercici fiscal 2021, uns ingressos màxims iguals o inferiors a tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) establert en la disposició addicional 90 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023, en els valors de 14 pagues, és a dir, uns ingressos bruts anuals, sense descomptar despeses ni retencions, que no poden superar els 25.200€.

Aquest import és la suma de les caselles 435 i 460 del model 100 de la Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de 2021, que són les quanties de la base imposable general i de l'estalvi regulades respectivament en els articles 48 i 49 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, corresponents a la declaració o les declaracions presentades per la persona física sol·licitant.

En el cas de no estar obligats i no haver fet la declaració de l'IRPF, es tendran en compte les imputacions que constin a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

2. Les persones beneficiàries no poden trobar-se en cap de les situacions que estableix l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

4. Supòsit subvencionable

El supòsit subvencionable és l'emancipació juvenil que, d'acord amb la Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears, s'ha d'entendre com la capacitat de les persones joves de construir un projecte de vida propi sobre la base de l'autonomia personal i l'exercici de la plena ciutadania.

Concretament, les persones joves emancipades que compleixin i acreditin els requisits del punt 3 i presentin la sol·licitud completa dins el termini establert al punt 8 d'aquesta convocatòria, podran rebre una única subvenció de 1.200 euros.

5. Crèdit pressupostari

Es destina la quantitat total de 1.000.000,00€ a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria, amb càrrec a la partida pressupostària 65.33410.48900 del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per al 2023 i amb número de referència comptable 22023001534.

Sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, es podrà augmentar l'import d'aquesta convocatòria.

6. Naturalesa de la subvenció

Aquestes subvencions són de caràcter voluntari, eventuals, anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes bases. No constitueixen precedent ni generen dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors.

La concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència no competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Així mateix, són compatibles amb altres ajudes o subvencions que pugui rebre la persona beneficiària per la mateixa finalitat.

7. Import de la subvenció

L'import de la subvenció, que tindrà el caràcter d'import cert, serà una d'una quantia única de mil dos-cents euros (1.200 €).

8. Sol·licitud de subvenció: terminis, condicions, contingut, forma de presentació i esmena.

 8.1. Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds seran vint dies hàbils des del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins que s'exhaureixi el crèdit de la convocatòria en el cas que no hagi transcorregut el termini anterior, que s'haurà de comunicar mitjançant una resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'acord amb l'establert a article 31.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, el registre electrònic permet la presentació de documents cada dia durant les vint-i-quatre hores, inclosos els dies inhàbils (dissabtes, diumenges i festius que ho siguin al municipi de Palma). Als efectes de prelació de les sol·licituds, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada la primera hora del primer dia hàbil següent i es consideraran presentats per l'ordre de l'hora efectiva en què ho foren en el dia inhàbil. Les sol·licituds presentades en el dia inhàbil es consideraran anteriors, segons l'ordre indicat, a les que siguin presentades el primer dia hàbil posterior.

 

8.2. Condicions i autoritzacions

1. Només es pot presentar una sol·licitud per persona.

2. La presentació de la sol·licitud de subvenció implica la plena acceptació de les condicions d'aquesta convocatòria i, llevat que la persona sol·licitant manifesti la seva oposició, comporta l'autorització per a consultar i obtenir les seves dades, així com el seguiment de la sol·licitud, mitjançant la interoperabilitat entre administracions.

3. Si la persona sol·licitant denega expressament aquesta autorització haurà d'aportar tota la documentació  relacionada en el punt 8.3.2 B) d'aquestes bases.

8.3. Model, contingut de la sol·licitud i forma de presentació

8.3.1. Presentació de la sol·licitud

Les persones interessades que compleixin els requisits generals d'aquesta convocatòria en el moment de la seva publicació, han de presentar les sol·licituds necessàriament a través de mitjans electrònics.

Per presentar la sol·licitud, s'haurà de disposar de DNI electrònic o certificat digital, sistemes que s'admeten per a la identificació i per a la firma. La sol·licitud s'ha d'emplenar s'ha d'emplenar, en tots els camps, a través del procediment publicat a l'enllaç següent: https://seu.conselldemallorca.net.

La presentació electrònica implica realitzar la sol·licitud mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la seu electrònica i crear una sol·licitud. A continuació s'ha d'emplenar el formulari de dades del sol·licitant i la declaració responsable. Ha de seguir les passes que indica el programa, firmar i finalitzar el procés. El sistema li assignarà un número de registre vàlid i la sol·licitud, sense cap tràmit, constarà com a presentada correctament.

La no presentació de la sol·licitud en temps i forma suposarà l'exclusió de la persona sol·licitant. Així mateix, el Consell de Mallorca podrà ampliar els terminis no vençuts com a conseqüència d'incidències tècniques que hagin impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o l'aplicació que correspongui, segons el dispost a l'article 32.4 de la Llei 39/1995, d'1 d'octubre.

8.3.2. Documentació a aportar durant la realització del tràmit de sol·licitud

A) En cas que s'hagi autoritzat expressament la consulta de dades a altres administracions:

- Document que acrediti estar en situació d'emancipació de la llar familiar i/o originària en  data anterior a la publicació d'aquesta convocatòria:

 • Contracte d'arrendament
 • Escriptura  de compravenda
 • Escriptura on consti el dret d'usdefruit
 • Contracte de  cessió d'ús

B) En cas que NO s'hagi autoritzat expressament la consulta de dades a altres administracions:

-   DNI, NIE (Targeta/Suport del Número d'Identificació d'Estrangers) o passaport.

-  Document que acrediti la residència legal a Espanya, en cas de nacionals estrangers.

-  Document que acrediti estar en situació d'emancipació de la llar familiar i/o originària en  data anterior a la publicació d'aquesta convocatòria:

  • Contracte d'arrendament
  • Escriptura  de compravenda
  • Escriptura on consti el dret d'usdefruit
  • Contracte de  cessió d'ús

-  Certificat d'empadronament en un municipi de Mallorca, amb una antiguitat mínima d'un any anterior a la data de la publicació de la convocatòria. En cas d'estar emancipat mitjançant un contracte de cessió d'ús, s'ha d'estar empadronat en el domicili que consta en aquest contracte.

-  Còpia de la declaració de la renda de l'any 2021 o, en cas de no estar obligat a la presentació de la declaració de renda, un certificat tributari d'IRPF expedit per la AEAT (sol·licitat mitjançant el Model 01 presentació/no presentació a l'exercici 2021 en el que constaran les imputacions de renda i rendiments de les que té coneixement l'AEAT).

-  Certificats d'estar al corrent amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), amb la Seguretat Social, i amb el Consell de Mallorca i els seus organismes dependents. 

En el cas que fos necessari aclarir qualsevol dubte sobre la tramitació de les ajudes que figuren en aquesta convocatòria, es pot contactar al correu joventut@conselldemallorca.net

8.4. Esmena de la sol·licitud

Les sol·licituds han de contenir totes les dades necessàries per a identificar la persona sol·licitant i han d'anar acompanyades de la documentació que s'indica al punt anterior.

Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en la convocatòria, es tendrà per no presentada fins que sigui esmenada.

L'Administració haurà de requerir la persona interessada perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En qualsevol cas, la sol·licitud només es considerarà presentada a tots els efectes en el moment que estigui completada i validada la seva presentació.

9. Procediment de concessió

1. Les subvencions concedides conforme a aquesta convocatòria, ho seran mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, de manera que seran subvencionades totes les sol·licituds que compleixin els requisits que s'hi estableixen fins que s'exhaureixi el crèdit, i, per tant, no és necessària la comparació entre elles.

2. Les sol·licituds es tramitaran i resoldran per ordre de presentació. L'ordre de prelació en la resolució es fixa per ordre d'entrada de dia i hora dels expedients complets, és a dir, aquells que contenen emplenats tots els camps de la sol·licitud i tots els documents complets que es relacionen al punt 8.3 d'aquesta convocatòria, de manera que les sol·licituds incompletes, amb manca de documentació o amb qualsevol altra deficiència es tendran per no presentades fins que siguin esmenades correctament.

En aquest cas, la data i l'hora de presentació de l'esmena completa seran les que es tendran en compte per a establir l'ordre de prelació.

3. Les sol·licituds es poden resoldre individualment o en blocs, encara que no hagi acabat el termini de presentació, a mesura que aquestes entrin en el registre del Consell de Mallorca. Si s'exhaureix el crèdit destinat a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant resolució que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca.

4. Totes aquelles sol·licituds que no estiguin completes en el moment que s'exhaureixi el crèdit es tendran directament per no presentades i, per tant, seran inadmeses sense necessitat de requeriment.

5. Tenint en compte que només es pot presentar una sol·licitud per persona interessada, en el cas que es detecti que una mateixa persona ha presentat diverses sol·licituds es mantendrà com a única sol·licitud la presentada en darrer lloc i en forma completa. La resta de sol·licituds en què figuri la mateixa persona seran desestimades.

10. Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment

El Consell Executiu és l'òrgan competent per aprovar la convocatòria . Al conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local li correspon resoldre la concessió de les subvencions i reconèixer les obligacions econòmiques corresponents.

L'òrgan instructor del procediment és la secretària tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, que durà a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per instruir i tramitar el procediment en els termes que estableixen l'article 24 de de la Llei general de subvencions i l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions, així com també per comprovar, si escau, la justificació i l'aplicació efectiva de la subvenció concedida.

L'òrgan instructor ha d'examinar les sol·licituds i la documentació adjunta per tal de determinar si la subvenció s'adequa al que estableix aquesta convocatòria. Es comprovarà específicament que l'persona sol·licitant compleix els requisits generals que s'estableixen a l'apartat 3 i que s'aporta la documentació que preveu a l'apartat 8.3.2. d'aquesta convocatòria.

L'òrgan instructor formularà la proposta de concessió donant per acreditats els requisits de concessió i la justificació de la despesa mitjançant la comprovació de l'existència de la declaració responsable completa i de tota la documentació exigida, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control.

En el supòsit que el procediment de concessió es paralitzi per qualsevol causa imputable a la persona sol·licitant de la subvenció, l'òrgan instructor advertirà que transcorregut el termini d'un mes se'n produirà la caducitat. Si finalitza aquest termini i la persona sol·licitant no ha dut a terme les activitats necessàries per reprendre'n la tramitació, l'òrgan instructor proposarà, a l'òrgan competent per resoldre, l'arxivament de les actuacions i, una vegada dictada la resolució corresponent, ho notificarà a la persona interessada.

11. Notificació de la concessió i termini per resoldre

1. D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la notificació de la concessió o denegació de les subvencions es farà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar-lo és de sis mesos des de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima les persones interessades per a entendre desestimada, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.

12. Justificació de la subvenció

Aquesta subvenció es concedeix en consideració a la concurrència dels requisits establerts per esser persona beneficiària en les condicions establertes en aquestes bases. Per aquest motiu, no requereix altra justificació per part de la persona beneficiària que l'acreditació d'aquests requisits abans de la concessió de la subvenció mitjançant la seva declaració responsable, tal com disposa l'article 12.3.e) del Decret llei 4/2022, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència. 

Per a dur a terme aquestes actuacions, i en el cas de les persones a qui s'hagi concedit la subvenció i que no han donat el consentiment per consultar informació amb altres administracions, o que han denegat l'autorització per a la comprovació del compliment d'obligacions, l'Administració podrà requerir la presentació dels documents que estimi pertinents. 

13. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que li són d'aplicació i, en concret, en l'article 9 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

Són obligacions de les persones beneficiàries:

- Justificar que compleixen els requisits i les condicions per ser beneficiàries de la subvenció.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que hagin d'efectuar els òrgans competents i aportar tota la informació requerida en l'exercici de les actuacions.

- Acreditar, si escau, que tant en el moment de la concessió com abans que es dicti la proposta de resolució, estaven al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb el Consell de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Reintegrar els fons percebuts en els casos que preveu l'article 56 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

- Complir els deures establerts a l'article 5 de l'Ordenança per a la qual es regula l'administració electrònica del Consell de Mallorca i els organismes que en depenen, en concret: utilitzar els serveis i els procediments de l'administració electrònica de bona fe i d'evitar-ne l'abús, facilitar informació veraç, completa i acurada, adequada a les finalitats per a les quals es sol·licita i custodiar els elements identificatius personals i intransferibles utilitzats en les relacions administratives per mitjans electrònics amb l'Administració insular.

14. Reintegrament de la subvenció

1. Són causa de reintegrament de la subvenció les previstes a l'article 56 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, entre aquestes l'obtenció de la subvenció mitjançant el falsejament de les condicions requerides per obtenir-la o l'ocultació de les que l'haguessin impedida,

2. Incórrer en alguna d'aquestes causes donarà lloc al reintegrament de la quantia percebuda i a l'exigència de l'interès de demora que correspongui des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament o, si fos anterior, fins a la data que el deutor ingressi el reintegrament.

3. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica l'obligació de tornar les quantitats percebudes.

4. Si, després d'haver cobrat la subvenció, una comprovació o un control financer per part dels serveis de l'Administració o contractats per aquesta, posa de manifest l'incompliment d'alguna de les obligacions esmentades al punt anterior, l'òrgan que concedeix la subvenció és competent per a exigir a la persona beneficiària el reintegrament de la subvenció mitjançant la resolució del procediment regulat a l'article 57 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

15. Ineficàcia sobrevinguda de la convocatòria

Si, per circumstàncies sobrevingudes d'interès públic i general, el Consell de Mallorca no pot dur endavant la tramitació d'aquesta convocatòria, l'òrgan que la va aprovar l'ha de deixar sense efecte previ informe justificatiu del centre gestor.

16. Recursos

Contra l'Acord que aprova aquesta convocatòria,  que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar el recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Acord. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la Resolució de concessió d'aquesta convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar el recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. El recurs es pot interposar formalment davant el conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local  o davant el Consell Executiu, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, es podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no s'ha rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense límit de temps.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documents adjunts