Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 134277
Acord del Consell d'Administració de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) de 23 de novembre de 2022 pel qual es delega la facultat d’ acordar la subscripció de convenis amb persones o entitats privades al director gerent

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que s'estableix a l'article 13.1, apartat , dels Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, aprovats pel Decret 45/2017, de 8 de setembre (publicat en el BOIB núm. 111, de 9 de setembre), correspon al Consell d'Administració acordar la subscripció de convenis amb persones o entitats publiques o privades.

L'article 13.2 dels Estatuts esmentats estableix que el Consell d'Administració, per al millor compliment de les seves funcions, pot delegar part d'aquestes, de manera permanent o temporal, en la Presidència, la Vicepresidència o el director gerent, excepte les que consten en els apartats c), d), e), f), g), h), i), i m).

L'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, disposa que, els òrgans de les diferents administracions públiques podran delegar l'exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa Administració, encara que no siguin jeràrquicament dependents, o en els organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents d'aquelles.

L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que, els òrgans administratius, mitjançant acte motivat, podran delegar l'exercici de les seves competències, conservant la titularitat d'aquestes, en altres òrgans de l'Administració autonòmica del mateix rang o inferior, encara que no siguin jeràrquicament dependents.

Fonaments de dret

1. L'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, quant a les delegacions de competències.

2. Els articles 25 i 42.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quant a la delegació interorgànica de l'Administració autonòmica.

3. L'article 13 dels Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, aprovats pel Decret 45 /2017, de 8 d'octubre.

Per tot això, el Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC), en la sessió de 23 de novembre de 2022, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

“Delegar la facultat d'acordar la subscripció de convenis amb persones o entitats públiques o privades al director gerent d'IBETEC.”

 

Palma, a data de firma digital (10 de febrer de 2023)

La secretària del Consell d'Administració d'IBETEC María Gracia González López

El president de la sessió del Consell d'Administració d'IBETEC Ramón Roca Mérida  (El vicepresident de l'empresa, en virtut de l'article 11.3 dels Estatuts)