Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Núm. 131879
Acord del ple del Consell Insular de Mallorca de resolució dels recursos d'alçada presentats a l'acord de la presidenta de 12 de desembre de 2022 d'aprovació definitiva del projecte bàsic i projectes complementaris i estudi de costos de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament ubicada al TM de Llucmajor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 9 de febrer de 2023 el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l'acord de resolució dels recursos d'alçada presentats a l'Acord de la presidenta de 12 de desembre de 2022 d'aprovació definitiva del projecte bàsic i projectes complementaris i estudi de costos de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament ubicada al TM de Llucmajor, en els termes que transcric literalment a continuació:

ACORD

1. Estimar parcialment el recurs d'alçada presentat pel Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Natura GOB i avaluar les al·legacions presentades en data 21 de novembre de 2022 (RE del CiM núm. 62433/2022) pel Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Natura (GOB) presentades a la informació pública del projecte bàsic de la Planta de Compostatge de Llucmajor.

2. Desestimar el contingut material de les al·legacions presentades pel Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Natura (GOB), d'acord amb la motivació continguda a l'informe de l'Enginyer industrial de la DIR de 24 de gener de 2023 (SEFYCU 3079863 i CSV K7AARWDYLEQATTV7NW4H) i aprovar definitivament el Projecte bàsic de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament, planta de Llucmajor, i projectes complementaris de la planta fotovoltaica i de la línia de mitja tensió conformat pels següents arxius signats electrònicament per l'autor del projecte (Amb codi SEFYCU i CSV individual per a cada un d'ells) amb pressupost per al coneixement de l'administració que ascendeix a 29.912.083,62€:

01 Projecte bàsic de la Planta de Compostatge de Llucmajor

01 01 – Memòria i Annexos

01 01 00 – Memòria (SEFYCU 2977049; CSV: K7AA P9WD 7YP9 XDMT WKYR)

01 01 01 – Fitxa tècnica (SEFYCU 2977038; CSV: K7AAP9WCREWZRWDHRXMW)

01 01 02 – Consultes i autoritzacions (SEFYCU 2977058; CSV: K7AAP9WEYWN2T9C27Q23)

01 01 03 – Topografia (SEFYCU 2977066; CSV: K7AAP9WFLVN2CF3JE7WR)

01 01 04 – Annex geotècnic complet (SEFYCU 2977070; CSV: K7AAP9WF99HMUWTZ3LC4)

01 01 05 – Annex procediment ambiental (SEFYCU 2977072; CSV: (K7AAP9WHNUME2ZDDH4KK)

01 01 06 – Disponibilitat terrenys (SEFYCU 2977080; CSV: K7AAP9WJAMWTAFTPETD4)

01 01 07 – Flux de Materials i Dimensionament (SEFYCU 2977082; CSV: K7AAP9WJN2HDTJUVQVQ7)

01 01 08 – Treballs previs (SEFYCU 2977084; CSV: K7AAP9WJV2JXVLCLTXLA)

01 01 09 – Càlcul estructures (SEFYCU 2977088; CSV: K7AAP9WKKHDXJ7RUQWYF)

01 01 10 – Justificació urbanística (SEFYCU 2977096; CSV: K7AAP9WK3WET3UJMNQMP)

01 01 11 – Xarxes hidràuliques (SEFYCU 2977099; CSV: K7AAP9WLMFRFE2VVWUW2)

01 01 12 – Equips de procés complet (SEFYCU 2977105; CSV: K7AAP9WL3QDAEPK9YR7V)

01 01 13 – Instal·lació elèctrica (SEFYCU 2977111; CSV: K7AAP9WNEFNCQKDWV7D9)

01 01 14 – Protecció contra incendis(SEFYCU 2977124; CSV: K7AAP9WN3PTLEZQPEZAQ)

01 01 15 – Ventilació (SEFYCU 2977127; CSV: K7AAP9WQHERDTQJY3LTQ)

01 01 16 – Urbanització (SEFYCU 2977139; CSV: K7AAP9WQ2P4RQHYJ4FWV)

01 01 17 – Automatització (SEFYCU 2977145; CSV: K7AAP9WRKKRAJU23WVF4)

01 01 18 – Justificació preus (SEFYCU 2977146; CSV: K7AAP9WRX7XXNQFA3WQC)

01 01 19 – Pressupost per a l'administració (SEFYCU 2977148; CSV: K7AAP9WTKVUPZDUMUERW )

01 01 21 – Estudi Sys (SEFYCU 2977159; CSV: K7AAP9WUFU3HU39TEMNP)

01 01 22 – Estudi Gestió residus (SEFYCU 2977172; CSV: K7AAP9WVLVHYHYCMNEWK)

01 01 23 – Pla de Qualitat (SEFYCU 2977179; CSV: K7AAP9WWQDRPQ2TDLLJK)

 

01 02 – Plànols

01 02 01 – Situació I (SEFYCU 2977185; CSV: K7AAP9WW9HRQ72TJFWZC)

01 02 02 – Situació II (SEFYCU 2977193; CSV: K7AAP9WX4CVZDHTTDC2W)

01 02 03 – Situació III (SEFYCU 2977198; CSV: K7AAP9WYFZNNY4MTZFYZ)

01 02 04 – Situació IV (SEFYCU 2977204; CSV: K7AAP9WYXTT9MDM7QE2J)

01 02 05 – Actuacions prèvies (SEFYCU 2977208; CSV: K7AAP9W2KF2FF9Z2PPZF)

01 02 06 – Topografia I (SEFYCU 2977212; CSV: K7AAP9W2T3HMZW7XAW2W )

01 02 97 – Topografia II (SEFYCU 2981317; CSV: K7AAQA2QFFXAVNKZZXZF)

01 02 08 – Topografia III (SEFYCU 2977233; CSV: K7AAP9XAQWFLFYFUJTYJ)

01 02 09 – Obra Civil (SEFYCU 2977236; CSV: K7AAP9XAWJYRPAF42VE9)

01 02 10 – Estructures I (SEFYCU 2977241; CSV: K7AAP9XCLV2NLP9ZTCYX)

01 02 11 – Estructures II (SEFYCU 2977246; CSV: K7AAP9XDJMEQQN924QQA)

01 02 12 – Estructures III (SEFYCU 2977248; CSV: K7AAP9XDYEEH2YRLTMHN)

01 02 13 – Fluxogrames (SEFYCU 2977253; CSV: K7AAP9XD9Y9LZHF4WPUQ)

01 02 14 – Equips (SEFYCU 2977257; CSV: K7AAP9XEUP7MQHM4VAYC )

01 02 15 – Il·luminació (SEFYCU 2977259; CSV: K7AAP9XFVLUXVXEDJUEW)

01 02 16 – Xarxes hidràuliques (SEFYCU 2977264; CSV: K7AAP9XF4UJQ3HZF4WPY)

01 02 17 – Contra Incendis (SEFYCU 2977268; CSV: K7AAP9XHKAVZ793AT9R2)

 

01 03 – Plec de Condicions

01 03 00 – Plec de Condicions (SEFYCU 2977275; CSV: K7AAP9XJCQ4T4V2K2XDM)

 

01 04 – Pressupost

01 04 00 – Pressupost (SEFYCU 2977278; CSV: K7AAP9XKC7VLDAERWYUV)

 

02 Projectes complementaris Planta de Llucmajor

 

02 01 Línia de Mitja tensió

02 01 00 MT Llucmajor – Memòria (SEFYCU 2977280; CSV: K7AAP9XLADYTNR4XZYV7)

02 01 01 MT Llucmajor – Annex I (SEFYCU 2977282; CSV: K7AAP9XMK7VDXWMRNQTV)

02 01 02 MT Llucmajor – Annex II Endesa (SEFYCU 2977285; CSV: K7AAP9XNDDMLHMVXHTVR)

02 01 03 MT Llucmajor – Annex II Plànols 1 de 2 – Annex I (SEFYCU 2977288; CSV: K7AAP9XQQNTMPNCJ4QQM)

02 01 04 MT Llucmajor – Annex II Plànols 2 de 2 – Annex I (SEFYCU 2977282; CSV: K7AAP9XMK7VDXWMRNQTV)

02 01 05 MT Llucmajor – Annex II Pressupost – Annex I (SEFYCU 2977305; CSV: K7AAP9XRZN9PPACHPJ4Z)

 

02 02 Energia Solar

02 02 00 Avantprojecte instal·lació fotovoltaica Llucmajor 1 de 2 (SEFYCU 2977309; CSV: K7AAP9XVJVQZWEDUWX2M)

02 02 01 Avantprojecte instal·lació fotovoltaica Llucmajor 2 de 2 (SEFYCU 2977315; CSV: K7AAP9XVPMJVXZ79YT94)

3. Estimar parcialment el recurs d'alçada presentat per TIRME,SA d'acord amb la motivació continguda a l'informe de l'Enginyer industrial de la DIR de 24 de gener de 2023 (SEFYCU 3080696 i CSV K7AARWM3LVU924YLKR9E) i aprovar definitivament l'estudi de costos d'explotació de la planta de compostatge de FORM de Llucmajor d'acord amb el que preveu el document Estudio de costes de explotación de la planta de compostaje de biorresiduos de Llucmajor (SEFYCU 3081613; CSV: K7AA RWWD 9WQU QY4L HZER), signat electrònicament en data 26 de gener de 2023 per l'autor del projecte, que servirà de base per al reconeixement tarifari de l'empresa concessionària del servei.

4. Aprovar definitivament uns costos fixos d'explotació per valor d'1.252.524,75 €/any i costos variables d'explotació unitaris per valor de 119,94 €/t FORM (descomposts en CV generals per valor de 75,62 €/t FORM, CV combustibles per valor de 3,88 €/t FORM i CV energia per valor de 40,44 €/t FORM), revisables anualment d'acord amb la fórmula de revisió tarifària que es determinarà en la modificació del contracte subscrit amb TIRME, SA relatiu a la gestió de residus urbans de l'illa de Mallorca (modificació núm. 5).

5. Advertir que el projecte constructiu de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament de Llucmajor no es podrà executar fins que el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca aprovi la modificació del contracte subscrit amb TIRME, SA relatiu a la gestió de residus urbans de l'illa de Mallorca (modificació núm. 5), previ informe de fiscalització favorable per part de la Intervenció General del Consell de Mallorca, per tal d'incorporar el pressupost del projecte al preu del contracte, a més de la resta de modificacions necessàries.

6. Publicar aquest acord al BOIB.

 

7. Notificar a TIRME SA i al GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA, del contingut del present acord i dels informes i estudis que el fonamenten”.

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació.

Això no obstant, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, document signat electrònicament (20 de febrer de 2023)

La vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient Aurora Ribot Lacosta