Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 136669
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'11 de setembre de 2021, en el BOIB núm.125, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l'economia; i per a la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 (BOIB núm.137, de 22 d'octubre de 2022).

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, han informat desfavorablement sobre la sol·licitud de les subvencions descrites en l'annex, amb la motivació que també hi figura.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l'economia; i per a la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 125, d'11 de setembre de 2021).

7. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector de serveis i altres sectors productius de l'economia, i per a la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector de serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu NextGenerationEU (BOIB núm.137, de 22 d'octubre de 2022).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Denegar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord el motiu que també hi figura.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 21 de febrer de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

 

ANNEX  I Llista de beneficiaris proposats per denegar-los la subvenció

Expedient

Data registre d'entrada

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

Motiu de la denegació

NEXTG123-167/2021

22/10/2021

MARTORELLRAMIS CB

***6293**

Instal·lació FV 2.2 kWp aïllada

Ja té un ajut concedit pel mateix sol·licitant i mateix emplaçament (referència cadastral)  dins la mateixa convocatòria (NEXTG123-166/2021) . Cal disposar de diferents referències cadastrals o tenir el CUPS definitius per tal de que  es considerin instal·lacions diferents.

NEXTG123-168/2021

22/10/2021

MARTORELLRAMIS CB

***6293**

Instal·lació FV 2.2 kWp aïllada

Ja té un ajut concedit pel mateix sol·licitant i mateix emplaçament (referència cadastral)  dins la mateixa convocatòria (NEXTG123-166/2021) . Cal disposar de diferents referències cadastrals o tenir el CUPS definitius per tal de que  es considerin instal·lacions diferents.

NEXTG123-169/2021

22/10/2021

MARTORELLRAMIS CB

***6293**

Instal·lació FV 2.2 kWp aïllada

Ja té un ajut concedit pel mateix sol·licitant i mateix emplaçament (referència cadastral)  dins la mateixa convocatòria (NEXTG123-166/2021) . Cal disposar de diferents referències cadastrals o tenir el CUPS definitius per tal de que  es considerin instal·lacions diferents.

NEXTG123-170/2021

22/10/2021

MARTORELLRAMIS CB

***6293**

Instal·lació FV 2.2 kWp aïllada

Ja té un ajut concedit pel mateix sol·licitant i mateix emplaçament (referència cadastral)  dins la mateixa convocatòria (NEXTG123-166/2021) . Cal disposar de diferents referències cadastrals o tenir el CUPS definitius per tal de que  es considerin instal·lacions diferents.

NEXTG123-171/2021

22/10/2021

MARTORELLRAMIS CB

***6293**

Instal·lació FV 2.2 kWp aïllada

Ja té un ajut concedit pel mateix sol·licitant i mateix emplaçament (referència cadastral)  dins la mateixa convocatòria (NEXTG123-166/2021) . Cal disposar de diferents referències cadastrals o tenir el CUPS definitius per tal de que  es considerin instal·lacions diferents.

NEXTG123-172/2021

22/10/2021

MARTORELLRAMIS CB

***6293**

Instal·lació FV 2.2 kWp aïllada

Ja té un ajut concedit pel mateix sol·licitant i mateix emplaçament (referència cadastral)  dins la mateixa convocatòria (NEXTG123-166/2021) . Cal disposar de diferents referències cadastrals o tenir el CUPS definitius per tal de que  es considerin instal·lacions diferents.

NEXTG123-173/2021

22/10/2021

MARTORELLRAMIS CB

***6293**

Instal·lació FV 2.2 kWp aïllada

Ja té un ajut concedit pel mateix sol·licitant i mateix emplaçament (referència cadastral)  dins la mateixa convocatòria (NEXTG123-166/2021) . Cal disposar de diferents referències cadastrals o tenir el CUPS definitius per tal de que  es considerin instal·lacions diferents.

NEXTG123-535/2021

21/03/2022

MALLORCOPERA S.L.

***5990**

Instal·lació fotovoltaica de 4,50 kWp

Ja té un ajut sol·licitat pel mateix sol·licitant al mateix emplaçament i amb el mateix CUPS, dins la mateixa convocatòria (NEXTG123-644/2021).