Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es determina l'adjudicació, en la convocatòria pel sistema de lliure designació, del lloc de prefectura de secció de Microbiologia de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses en l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

    Número de registre 1480 - Pàgines 8641-8642

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut de Esporles

    Número de registre 1486 - Pàgina 8643

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de febrer de 2023, per la qual es convoquen els aspirants a les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació convocades per Resolució de 5 de desembre de 2022, a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova

    Número de registre 1457 - Pàgines 8644-8645

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala cientificotècnica, especialitat pilot de segona de marina mercant, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 1483 - Pàgines 8646-8647

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual la qual s’aprova la relació de persones aspirants que han superat del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es Mercadal, Estellencs, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera

    Número de registre 1488 - Pàgines 8648-8653

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Urgències de Pediatria (URGP)

    Número de registre 1441 - Pàgines 8654-8656

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Rectificació de les bases específiques de les convocatòries de diversos processos selectius per a la selecció i provisió definitiva de diverses places de personal funcionari i laboral del Consell Insular d’Eivissa, pel sistema de concurs oposició

    Número de registre 1475 - Pàgines 8657-8666

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 1499 - Pàgines 8667-8669

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 1498 - Pàgines 8670-8672

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-12790 de data 30/12/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu per a proveir, com a personal laboral fix, 1 plaça d’encarregat de mercats de l'Ajuntament d'Eivissa

    Número de registre 1504 - Pàgines 8673-8687

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-12789 de data 2022-12789, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu per a proveir, com a personal laboral fix, una plaça d'operari de mercat de l'Ajuntament d'Eivissa

    Número de registre 1505 - Pàgines 8688-8702

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-12784 de data 30/12/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 1 plaça de Tècnic d’Administració General de l'Ajuntament d'Eivissa

    Número de registre 1506 - Pàgines 8703-8718

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Modificació bases de la convocatòria per a la provisió, amb caràcter de personal funcionari de carrera, de tres places d’oficial o oficiala de policia local, per concurs oposició i promoció interna

    Número de registre 1462 - Pàgines 8719-8731

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Esmena d’errada material de les bases específiques del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits de personal laboral corresponent a la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021 per cobrir 1 plaça d’Ajudant d’obres

    Número de registre 1463 - Pàgina 8732

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Esmena d’errada material de les bases específiques del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir 2 places de Zelador/a d’obres de personal funcionari corresponent a la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021

    Número de registre 1464 - Pàgina 8733

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Aprovació de les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos per al concurs de mèrits de diverses places de personal laboral corresponent a la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021

    Número de registre 1429 - Pàgines 8734-8738

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Constitució de la borsa de feina de tècnics/ques d'educació infantil, personal laboral de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número de registre 1458 - Pàgina 8739

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'alcaldia núm. 425, de data 21 de febrer de 2023, de l'ajuntament de Santa Margalida, per la qual s'aproven les bases, la convocatòria i l’aplicació de la tramitació d’urgència del procés selectiu per cobrir cinc places de policia local de l’ajuntament de Santa Margalida, pel sistema d’accés de torn lliure, sistema d’oposició, corresponents a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022

    Número de registre 1494 - Pàgines 8740-8751

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 392, de data 20 de febrer de 2023, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual, conclòs el procediment selectiu per cobrir en propietat una plaça de Arquitecte, per promoció interna mitjançant concurs-oposició, a l'Ajuntament de Santa Margalida, es nomena a MRMG

    Número de registre 1516 - Pàgina 8752

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen els plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil, per a l’any 2023 (BOIB núm. 21 de 16 de febrer de 2023)

    Número de registre 1440 - Pàgines 8753-8754