Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 123624
Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s’accepta la donació de 125 làmines d’impressió digital numerades i emmarcades, valorades en 25.000 €, al Servei de Salut de les Illes Balears i amb destinació a l’Hospital Can Misses (exp. PATRIM 21/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 17 d'octubre de 2022 té entrada a la Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa, pel VALIB 139916, la sol·licitud per a l'acceptació de la donació de 125 làmines d'impressió digital numerades i emmarcades, valorades en 25.000 €, al Servei de Salut de les Illes Balears i amb destinació a l'Hospital Can Misses.

S'hi adjunta la documentació següent:

a) Oferiment en donació del senyor Antonio Villanueva Agudo, de data 7 d'octubre de 2022, de 125 làmines d'impressió digital numerades i emmarcades, valorades en 25.000 €, al Servei de Salut de les Illes Balears i amb destínació a l'Hospital Can Misses.

En les clàusules de la donació s'estableix el següent [text original]:

 

PRIMERA. El Sr. Antonio Villanueva Agudo dona al Hospital Can Misses las obras que se detallan en el Anexo al presente documento, para su exposición pública.

SEGUNDA.- Esta donación se hace efectiva con carácter extraordinario y no supone la asunción de ninguna obligación adicional para ninguna de las dos partes que suscriben el presente documento. En ningún caso beneficia a ningún profesional sanitario ni constituye un incentivo para la recomendación, prescripción, compra, suministro, venta o administración de productos de marca determinada.

TERCERA. - La donación no comporta gasto para el Servicio de Salud de llles Balears ni para el Hospital Can Misses.

CUARTA. - El HCM no usará en ningún caso la donación para su beneficio económico.

 

b) Informe de necessitat, de data 11 d'octubre de 2022, en què la directora gerenta manifesta que les obres formen part de la humanització de l‘Hospital i del reconeixement de la tasca dels sanitaris durant la pandèmia per part de la societat. A més, hi indica que l'acceptació no implica cap despesa per a l'Hospital ni per al Servei de Salut, ni implica tampoc assumir cap obligació envers el donant.

c) Fotografies dels quadres.

d) Documentació acreditativa del donant.

2. En data 11 de gener de 2023 se signa la Resolució d'inici del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta del subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa, per a acceptar la donació de 125 làmines d'impressió digital numerades i emmarcades, valorades en 25.000 €, al Servei de Salut de les Illes Balears i amb destinació a l'Hospital Can Misses

3. El 13 de gener de 2023 els serveis tècnics de la Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa emeten informe favorable.

4. L'article 6 j) del Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts del Servei de Salut de les Illes Balears, estableix que correspon al Consell de Direcció acceptar les donacions a favor del Servei de Salut.

Per tot això, el Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears adopta el següent:

Acord

1. Autoritzar l'acceptació de la donació de 125 làmines d'impressió digital numerades i emmarcades, valorades en 25.000 €, al Servei de Salut de les Illes Balears i amb destinació a l'Hospital Can Misses.

2. Assenyalar que l'acceptació de la donació no implica l'assumpció de cap obligació del Servei de Salut de les Illes Balears envers el donant ni constitueix un incentiu per a la recomanació, compra o venda d'altres obres d'art del donant.

3. Facultar el director general del Servei de Salut per signar tots els documents relatius a la donació que siguin pertinents.

4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'article 41 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 25 de gener de 2023

La presidenta del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears

Patricia Gómez i Picard