Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 133870
Revocació delegació de competències

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per fer constar que, per Resolució d'Alcaldia núm.211/2023 de l'Ajuntament de Sa Pobla per la qual s'aprova definitivament expedient de revocació de delegació de competències conforme el següent:

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 211/2023

A la vista dels següents antecedents:

Document

Data/Núm. 

Sol·licitud abandó grup municipal “Proposta per les Illes “, de Pedrona Seguí Serra

15/02/2023

Informe-proposta de Secretaria

16/02/2023

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 43 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,

RESOLC


PRIMER. Revocar, amb efectes de dia d'avui, la delegació de competències a Pedrona Seguí Serra, amb DNI núm. 43XXXX54-Z aprovada per resolució d'Alcaldia núm. 522/2019, de data de 20 de juny de 2019.

SEGON. Comunicar la present resolució a Pedrona Seguí Serra, perquè en prengui coneixement.

TERCER. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

QUART. Adonar de la Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquesta celebri. Signat el Batle, Llorenç Gelabert Crespí, davant meu el Secretari acctal. Llorenç Reus Riera.»

 

Sa Pobla, a data de la signatura electrònica (20 de febrer de 2023)

El batle Llorenç Gelabert Crespí

 

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se alternativament recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anuncio, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a
comptar des de l'endemà al de la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què es pugui interposar qualsevol altre recurs que es pogués estimar més convenient a dret