Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Núm. 131296
Modificació de les retribucions dels membres amb dedicació parcial de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat definitivament l'expedient de modificació de les retribucions dels membres de la Corporació que han d'exercir els càrrecs de vocal delegat de les àrees d'Esports, Cultura i Joventut, vocal delegat de les àrees d'Organització i Coordinació Interna, Relacions Institucionals i Tercera Edat i vocal delegat de les àrees de Medi Ambient, Infraestructures, Seguretat Vial i Ciutadana, en règim de dedicació parcial, amb les retribucions fixades en l'Acord de la Junta Veïnal de data 17/02/2023, es publica aquest per al seu general coneixement, donada la seva transcendència.

Expedient núm.: 43/2023

Acord del Ple

Procediment: Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i Indemnitzacions)

Data d'iniciació: 10/02/2023

Proposta d'acord de la Junta Veïnal

«A la vista dels següents antecedents:

 Document Data/Núm. Observacions

 Informe de Secretaria 10/02/2023

 Memòria-Proposada d'Alcaldia 10/02/2023

 Informe-proposta de Secretaria 10/02/2023

 Informe de Fiscalització 10/02/2023

Es proposa a la Junta Veïnal, l'adopció del següent acord:

PRIMER. Establir a favor dels membres de la Corporació que exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d'alta en el règim general de la Seguretat Social, havent d'assumir aquesta Corporació el pagament de les quotes empresarials que correspongui.

—El càrrec de vocal delegat de les àrees d'Esports, Cultura i Joventut percebrà una retribució anual bruta de 5.942,62 euros (424,47€ X 14 mensualitats).

— El càrrec de vocal delegat de les àrees de Organització i Coordinació Interna ELM, Relacions Institucionals i Tercera edat percebrà una retribució anual bruta de 5.942,62 euros (424,47€ X 14 mensualitats).

—El càrrec de vocal delegat de les àrees de Medi Ambient, Infraestructures, Seguretat Vial i Ciutadana percebrà una retribució anual bruta de 9.656,76€ euros (689,76€ X 14 mensualitats).

Aquestes retribucions es percebran amb data d'efectes 1 de gener de 2023.

SEGON. Aprovar i disposar la quantitat de 836 euros (21.542€ – 20.706€) a la qual ascendeixen les modificacions de les retribucions dels membres de la Corporació.

TERCER. Publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. I en el Tauler d'anuncis de l'Entitat l'Acord del Ple, adoptat previ Informe d'Intervenció, a l'efecte del seu general coneixement. Així mateix, publicar la resolució a la seu electrònica d'aquesta Entitat [http://palmanyola. sedelectronica.es]

QUART. Notificar l'esmentat Acord als interessats i al Servei de Personal i Intervenció perquè en prengui coneixement i efectes»

Contra el present Acord, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el Ple d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anuncio, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar sé. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Ho mana i firma el Sr. Batle.

 

Palmanyola, 20 de febrer de 2023

El batle Arnaldo Francisco Llinàs Quintana