Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Núm. 136816
Bases de subvencions per als projectes de les entitats culturals associatives o organitzatives sense ànim de lucre del municipi de Llubí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de febrer 2023, va aprovar les següents:

BASES DE SUBVENCIONS PER ALS PROJECTES DE LES ENTITATS CULTURALS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE DEL MUNICIPI DE LLUBÍ

Primera. Finalitats

L'Ajuntament de Llubí, en l'exercici de les seves competències i d'acord amb els objectius fixats en el Pla estratègic de subvencions, vol impulsar una política cultural pròpia a través de la col·laboració de les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre, que integren el teixit cultural del nostre poble, mitjançant la convocatòria de subvencions.

Amb aquesta convocatòria es pretén:

  • promoure i fomentar entre la població diferents aspectes de la cultura
  • la dinamització, l'impuls i l'estimulació del nostre teixit associatiu o organitzatiu cultural.

Segona. Objecte

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions els projectes culturals dirigits a la col·lectivitat o a un sector del públic en general, duits a terme durant l'any 2022,  d'acord amb els requisits i les condicions que s'indiquen en la base següent.

En queden exclosos els projectes culturals que ja estiguin subvencionats a través d'altres convocatòries.

Tercera. Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre amb domicili social a Llubí que:

  • estiguin legalment constituïdes i inscrites, de forma definitiva, en el registre pertinent, en acabar el termini de presentació de sol·licituds
  • tinguin dins el seu objecte social apropar, fomentar, dinamitzar, etc., la cultura, en general, o determinats aspectes, en particular

No en poden ser beneficiàries:

- Les que incorrin en alguna de les prohibicions establertes en l'article 13 de laLlei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de18/11/2003).

- Les que no estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat.

Quarta. Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d'aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, eventual, anul·lables, revocables i reintegrables en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases, a més no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre el beneficiari sempre que hi hagi una comunicació prèvia a l'ajuntament.

Cinquena.  Criteris per a l'atorgament de la subvenció.

Per la concessió de la subvenció és imprescindible que la despesa justificada estigui totalment relacionada amb l'activitat cultural subvencionada i, a més, es tindran en compte els següents criteris, que seran objecte de la ponderació que també s'indica (cumplimentar Annex VI):

  • Col·laboració amb actes organitzants per l'ajuntament de Llubí (1 punt per acte; màx 10 punts)
  • Organització d'activitats obertes al públic en general. Fins a 9 punts.
  • Antiguitat i continuïtat de les activitats que es porten a terme. (0.50 per any; màx 20 punts).
  • Representativitat de l'entitat (nombre de socis). (nombre de socis x 0.1; màx 10 punts)
  • Col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre. (col·laboració amb una altre entitat: 2 punts; amb 2 entitats: 3 punts; a partir de 3: 5 punts.)

Sisena. Principis i normes de valoració

La concessió de les subvencions a les que es refereix aquest Reglament, s'efectuarà mitjançant el procediment establert al propi Reglament, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat, igualtat i no discriminació, garantint la transparència de les actuacions administratives.

Les subvencions que es concedeixen estaran subjectes a les següents normes:

a) L'atorgament tendrà caràcter voluntari i eventual, sense que pugui invocar-se com a precedent les subvencions concedides en qualsevol altre moment.

b) L'Ajuntament podrà revocar o reduir les ajudes com a conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o ens públics o privats.

c) No serà exigible el seu augment o revisió.

d) L'Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment, pels mitjans que estimi oportuns, la inversió de les quantitats atorgades en relació amb els seus adequats fins.

e) Les comptes presentades en el cas de que tinguin un superàvit de mes d'un 15 % s'haura de presentar un pla d'inversió d'aquest superàvit dins el present any.

Setena. Dotació pressupostària

La quantia del pressupost global inclòs en els corresponents crèdits pressupostaris expressats en l'article 4º condiciona, sense possibilitat d'ampliació, les obligacions que s'hagin contret amb càrrec al mateix.

Vuitena. Despeses subvencionables

D'acord amb allò establert a l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, de la llei general de subvencions - publicada en el BOE de 18 de novembre de 2003 - és despesa subvencionable aquella que s'hagi dut a terme durant la temporalització prevista a la base segona i respongui a la naturalesa del projecte cultural subvencionat.

No són subvencionables:

a) Inversions, obres o qualsevol altre bé inventariable de naturalesa similar.

b) Les despeses derivades de la utilització dels serveis complementaris oferts pels establiments d'allotjament (lloguer d'instal·lacions, equipaments, altres serveis, etc.).

c) Tampoc seran subvencionables les despeses de combustible, telèfon i subministraments. Les despeses d'aliments i begudes podran suposar, com a màxim, un 20% del total de les despeses justificables.

d) Activitats i/o actes culturals on el cost de les mateixes ja hagi estat abonat pel públic o beneficiaris d'aquestes.

L'import d'aquestes subvencions, conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l'activitat, no podrà superar el cost total dels projectes a desenvolupar.

Com a obligació dels beneficiaris, ha de constar en els materials de difusió i publicitat, la frase “ amb el suport de l'Ajuntament de Llubí.”

Novena. Publicació de la convocatòria i de la seva resolució

La convocatòria i les seves bases, així com la seva  resolució, s'han d' exposar al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i s'ha de penjar a la pàgina web www.ajllubi.net.

Desena. Sol·licitud i documentació adjunta

Les sol·licituds i les declaracions que s'exigeixen s'han de formalitzar, preferentment, mitjançant els models que es faciliten per la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Llubí. En aquestes bases però, han de contenir les dades necessàries per a la correcta identificació de l'entitat i de la persona que la representa.

Així mateix, el fet de presentar una sol·licitud en aquesta convocatòria duu implícita l'autorització pertinent perquè l'Ajuntament pugui demanar a l'Administració Estatal Tributària els certificats pertinents per comprovar si l'entitat està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, en el cas que aquella hagi de ser beneficiària d'una subvenció.

S'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

1) Model de sol·licitud (Annex I).

2) Fotocòpia del CIF de l'entitat sol·licitant i del DNI, NIF o NIE del representant legal de l'entitat o de la persona autoritzada que la signi.

3) Documentació acreditativa de la constitució de l'entitat i dels seus estatuts degudament registrats. (No cal presentar-la si es va presentar en convocatòries passades i no hi ha hagut canvis).

4) Certificació administrativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

5) Declaració de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per a aquest i, si és el cas, la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores (Annex III).

6) Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s'ha d'ingressar l'import de la subvenció. (No cal presentar-lo si ja s'ha presentat, tret que hi hagi hagut canvis.) (Annex IV)

7) Memòria econòmica. (Annex II)

- Relació de despeses i ingressos del projecte cultural subvencionat.

- Factures originals o d'altres documents (tiquets fins a 90€) amb valor probatori equivalent expedides a nom de l' entitat subvencionada o, en determinats casos, a favor d'un tercer i que han de tenir tots els requisits que exigeix la normativa corresponent, com per exemple, dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari i data i número de factura.

Onzena. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les Bases es publicarà al BOIB i en la pàgina web de l'Ajuntament.

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria, que serà aprovada per Junta de Govern local.

La sol·licitud, que haurà d'anar signada per la persona que sol·liciti la subvenció, s'haurà d'acompanyar de la documentació pertinent ( en el seu cas, còpies compulsades)

Dotzena. Esmena de deficiències

Donat el cas que la instància o la documentació fossin incorrectes o incompletes, l'òrgan instructor n'ha de requerir la rectificació o els documents que hi manquin.

Si, en el termini de 6 dies naturals, l'entitat interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta els documents requerits, l'Ajuntament de Llubí, després d'haver pres la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la seva petició.

 

Llubí, document signat electrònicament (21 de febrer de 2023)

La batlessa Magdalena Perelló Frontera