Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 131766
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i es declara la utilitat pública del parc fotovoltaic Son Castelló, de 7.983,36 kWp i 7.000,00 kWn ubicat al polígon 23, parcel·les 130, 244 i 362 de Palma (RE014/20)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 30 de setembre de 2020 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic un escrit signat per Bruno Mascaró Rubert, en nom i representació de l'empresa Starwing SL on sol•liciten la tramitació de l'autorització administrativa, la declaració d'utilitat pública i l'avaluació d'impacte ambiental simplificada del projecte d'un parc fotovoltaic.

2. El 15 d'octubre de 2020, la DG d'Energia i Canvi Climàtic va declarar l'admissió a tràmit de la sol•licitud de declaració d'utilitat pública i de l'autorització administrativa prèvia.

3. El 15 d'octubre de 2020, es varen iniciar les consultes a les administracions afectades.

4. El 20 d'octubre de 2020, es va publicar en el BOIB núm. 180 l'inici de la informació pública de la tramitació del projecte per un termini de trenta dies.

5. El 6 d'octubre de 2021, la CMAIB va emetre l'informe d'impacte ambiental pel qual va subjectar el projecte a l'avaluació d'impacte ambiental ordinària.

6. El 30 de novembre de 2021, el mateix promotor va iniciar un nou expedient mitjançant el qual varen sol•licitar la tramitació de l'autorització administrativa, la declaració d'utilitat pública i l'avaluació d'impacte ambiental ordinària.

7. El 4 de gener de 2022, es varen iniciar noves consultes a les administracions afectades.

8. El 6 de gener de 2022, es va publicar en el BOIB núm. 4 l'inici de la informació pública de la tramitació del projecte per un termini de trenta dies.

9. El 12 de gener de 2022, es va publicar al diari Ultima Hora l'anunci de l'inici de la informació pública.

10. El 13 de gener de 2022, el Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera va emetre un informe favorable.

11. El 14 de gener de 2022, la Direcció Insular d'Urbanisme del Consell de Mallorca va emetre un informe favorable.

12. El 15 de gener de 2022, es va publicar al diari ARA Balears l'anunci de l'inici de la informació pública.

13. El 26 de gener de 2022, el departament d'Urbanisme de l'ajuntament de Palma va emetre un informe favorable.

14. El 15 de febrer de 2022, el Servei d'Estudis i Planificació de la DG de Recursos Hídrics va emetre un informe favorable.

15. El 18 de febrer de 2022, el Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl.

16. El 22 de febrer de 2022, el Servei de Protecció d'Espècies va emetre un informe favorable.

17. El 14 de març de 2022, Red Eléctrica de España va emetre consideracions sobre la instal•lació.

18. El 12 d'abril de 2022, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va emetre el certificat d'informació pública en el qual s'acredita que no s'han rebut al•legacions al projecte.

19. El 13 d'abril de 2022, el promotor va aportar nova documentació per esmenar les deficiències del Servei d'Agricultura.

20. El 28 d'abril de 2022, el departament de Medi Ambient i Benestar Animal de l'ajuntament de Palma va emetre un informe favorable.

21. El 18 de juliol de 2022, el Servei d'Explotació i Conservació del Consell de Mallorca va emetre un informe favorable.

22. El 3 d'octubre de 2022, el Servei d'Agricultura va emetre un informe favorable.

23. El 17 d'octubre de 2022, es van traslladar els informes i la documentació relativa a la informació pública a la CMAIB.

24. El 22 de desembre de 2022 la CMAIB va emetre la Declaració d'Impacte Ambiental.

25. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en què es conclou, sense entrar a valorar tècnicament el projecte, que s'han complert tots els tràmits requerits en el procediment de declaració d'utilitat pública i autorització administrativa.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal•liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

4. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

5. La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, per a les instal•lacions elèctriques descrites.

6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

8. La Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

9. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

10. El Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal•lacions d'energia elèctrica.

11. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Atorgar l'autorització administrativa del parc fotovoltaic Son Castelló, de 7.983,36 kWp i 7.000,00 kWn ubicat al polígon 23, parcel•les 130, 244 i 362 de Palma, promogut per Starwing SL amb NIF B16595456, amb les característiques següents:

Expedient: RE014/20 parc fotovoltaic Son Castelló

Dades tècniques:

  • Ocupació territorial de 61.157,05 m2.
  • 14.784 panells solars de 540 Wp de potència unitària; per tant, la potència total de pic és de 7.983,36 kWp.
  • 38 inversors de 185 kW cada un, amb una potència nominal total de 7.000 kWn, 3 centres de transformació i un CMM.
  • Línia d'evacuació soterrada, de 820 m de longitud, de 15 kV i connexió a la Subestació Elèctrica Polígon, situada a Son Castelló, situada a les coordenades [HUSO 31, X: 470.756; Y:4.384.356].

La instal·lació es classifica en el grup b.1.1, «Instal•lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Declarar la utilitat pública del parc fotovoltaic Son Castelló, als efectes prevists en la disposició addicional desena de la Llei 10/2019.

3. D'acord amb l'article 130 i següents del Reial decret 1955/2000, en el termini de cinc anys des de la concessió de l'autorització administrativa, s'ha de presentar un projecte d'execució del parc fotovoltaic per a la seva aprovació que haurà de donar compliment a les prescripcions següents:

-Compliment de les condicions de la Declaració d'Impacte Ambiental de 22 de desembre de 2022 i dels informes de les administracions afectades.

-Aportar un informe geotècnic i una prospecció arqueològica del terreny.

-Aportar l'autorització d'AESA.

-Compliment de les condicions de l'informe del Servei d'Agricultura i de l'informe agronòmic signat per Joan Simonet Pons el 10 d'abril de 2022 en relació amb la compensació agronòmica. En resum, les compensacions són:

-Es realitzaran sembres de pastures entre les fileres de plaques i es destinaran els terrenys del parc a pastures d'oví.

-Es realitzaran un total de 5,4 ha de nous cultius de garrovers en regadiu a la parcel·la 130 del polígon 23.

-Es substituiran 9 ha d'ametllers de la zona no afectada pel parc de la parcel·la 244 del polígon 23 per 9 ha d'ametllers en sistema de cultiu superintensiu amb un sistema de regadiu innovador.

-Es realitzaran noves plantacions d'ametllers en regadiu a parcel·les del polígon 41 de Palma: 3,11 ha a la parcel•la 65; 0,33 ha a la parcel·la 46; 3,00 ha a la parcel•la 49; 5,59 ha a la parcel·la 64 (recintes 1 i 3).

En cas que no es presenti el projecte d'execució en el termini establert, se'n produirà la caducitat, d'acord amb el que disposa l'article 128 del Reial decret 1955/2000.

4. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a les llicències municipals, l'ordenació del territori i el medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que hi siguin aplicables.

5. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, a la data de la signatura electrónica, (20 de febrer de 2023)

El director general d'Energia i Canvi Climàtic Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/03/2021) José Guillermo Malagrava Rigo