Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 132184
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de febrer de 2023 per la qual s’aprova dur a terme el tràmit d’informació pública del projecte d’execució de l’ampliació i reforma del CEIP Eleonor Bosch

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant un acord del Consell de Govern de 13 de febrer de 2023, publicat en el BOIB núm 21, de 16 de febrer de 2023, es va declarar inversió d'interès autonòmic les obres d'ampliació i reforma del CEIP Eleonor Bosch.

2. D'acord amb el que disposa l'article 8.4 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, una vegada redactat el projecte executiu correspon al Consell de Govern l'autorització del projecte, amb el tràmit previ d'informació pública de quinze dies naturals i l'informe favorable de l'ajuntament on s'ubica l'equipament.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre el projecte d'execució de l'ampliació i reforma del CEIP Eleonor Bosch a informació pública per un termini de quinze dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB, a fi que qualsevol persona interessada pugui consultar el projecte a les oficines de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (carrer del Ter, 16, polígon de Son Fuster, Palma) tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores.

2. Disposar que les al·legacions es podran presentar a la seu de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o en qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i aniran dirigides a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 16 de febrer de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Centres ​​​​​​​Antonio Morante Milla