Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 132188
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de febrer de 2023 per la qual s’autoritza l’adscripció d’alguns centres privats concertats sense unitats de batxillerat a uns altres centres privats concertats amb estudis de batxillerat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. En data 9 de setembre de 2022 (NRE GOIBE 509645/2022), la representant de la Congregación Agustinas Hermanas del Amparo, titular del CC  Nuestra Sra. de la Consolación d'Eivissa, amb codi de centre 07001319, sol·licità poder adscriure els alumnes que finalitzen l'educació secundaria obligatòria (ESO) al CC Santisima Trinidad, de titularitat de la Fundación Educativa Santísima Trinidad, amb codi de centre 07004643, al CC  Nuestra Sra. de la Consolación d'Eivissa, per continuar els estudis de batxillerat . Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats.

2. En data 22 de desembre de 2023 (NRE GOIBE776729/2022), la representant de la Fundación Diocesana Ramón Llull, titular del CC Sant Antoni Abat, amb codi de centre 0700270, presentà una sol·licitud per adscriure els alumnes que finalitzen l'ESO al CC Sant Vicenç de Paül, de la Soledat, de titularitat de la Congregación de las Hermanas de la Caridad  i amb codi de centre 07003390, al CC Sant Antoni Abat per continuar els estudis de batxillerat . Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats.

3. En data 27 de desembre de 2022 (NRE GOIBE786688/2022, NRE GOIBE 786563/2022),  la representant de la Fundación Diocesana Ramón Llull, titular del CC Sant Josep Obrer I, amb codi de centre 07006500,  i del CC Sant Pere,  amb codi de centre 07003717, presentà dues sol·licituds per adscriure  els alumnes que finalitzen l'ESO al CC Sant Vicenç de Paül, de la Soledat,  de titularitat de la Congregación de las Hermanas de la Caridad i amb codi de centre 07003390, al CC Sant Pere i al CC Sant Josep Obrer I, per continuar els estudis de batxillerat . Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats.

4. En data 27 de desembre de 2022 (NRE GOIBE786673/2022, NRE GOIBE786674/2022),  la representant de la Fundación Diocesana Ramón Llull, titular del CC Sant Josep Obrer I, amb codi de centre 07006500,  i del CC Sant Pere,  amb codi de centre 07003717, presentà dues sol·licituds per adscriure  els alumnes que finalitzen l'ESO al CC Lladó de titularitat Colegio Lladó S.L., i codi de centre 07002622,  i al CC Santa Teresa, de titularitat de les Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación , amb codi de centre 07002427, al CC Sant Pere i al CC Sant Josep Obrer I, per continuar els estudis de batxillerat . Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats.

5. En data 27 de desembre de 2022 (NRE GOIBE786693/2022),  la representant de la Fundación Diocesana Ramón Llull, titular del CC Sant Josep Obrer I, amb codi de centre 07006500, presentà una sol·licitud per a l'adscripció dels alumnes que finalitzen  l'ESO al  CC Arcàngel Sant Rafel,  de titularitat de la Congregación de las Hermanas de la Caridad, amb codi 07003501, al CC Sant Josep Obrer I,  per continuar els estudis de batxillerat . Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats.

6. En data 27 de desembre de 2022 (NRE GOIBE786558/2022, NRE GOIBE 786686/2022),   la representant de la Fundación Diocesana Ramón Llull, titular del CC Sant Josep Obrer I, amb codi de centre 07006500,  i del CC Sant Pere,  amb codi de centre 07003717,  sol·licità que els alumnes que finalitzen l'ESO al CC Sant Vicenç de Paül, de S'Arenal, de titularitat de la Congregación de las Hermanas de la Caridad, amb codi de centre 07001666, puguin ser adscrits en aquests dos centres per continuar amb els estudis de batxillerat.  Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats.

7. En dates 27 de desembre de 2022 i 10 de gener de 2023 (NRE GOIBE786678/2022, NRE GOIBE26273/2023), la representant de la Fundación Diocesana Ramón Llull, titular del CC Sant Josep Obrer I, amb codi de centre 07006500,  i del CC Sant Pere,  amb codi de centre 07003717,  sol·licità que els alumnes que finalitzin l'ESO al CC Pedro Poveda de titularitat de la Fundación Heura 1 i codi de centre 07003341, puguin ser adscrits al CC Sant Pere i al CC Sant Josep Obrer I, per continuar amb els estudis de batxillerat . Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats.

8. En data 9 de gener de 2023 (NRE GOIBE21032/2023),  la  representant de la Fundación Diocesana Ramón Llull, titular del CC Sant Josep Obrer I, amb codi de centre 07006500, sol·licità que els alumnes que finalitzen l'ESO al CC San Agustín, de titularitat de la Orden de San Agustín, Provincia Agustiniana Matritense, amb codi de centre 07003328, es puguin adscriure al CC Sant Josep Obrer I, per continuar amb els estudis de batxillerat. Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats

9. En data 11 de gener de 2023 (NRE GOIBE28911/2023), la  representant de la Fundación Diocesana Ramón Llull, titular del CC Sant Josep Obrer I, amb codi de centre 07006500, presentà una sol·licitud per a la adscripció dels alumnes que finalitzen l' ESO al CC Jesús Maria de titularitat de la Congregación de las Hermanas Misioneras de los Sagrados Corazones, amb codi de centre 07003471 al CC Sant Josep Obrer I, per continuar amb els estudis de batxillerat . Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats

10. En data 13 de gener de 2023 (NRE GOIBE 37583/2023), la representant de la Fundación Diocesana Ramón Llull, titular del CC Sant Josep Obrer I, amb codi de centre 07006500,  i del CC Sant Pere,  amb codi de centre 07003717,  sol·licità que els alumnes que finalitzen l' ESO al CC La Miraculosa de titularitat de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB) puguin ser adscrits en aquests dos centres per continuar amb els estudis de batxillerat . Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats.

11. En data 13 de gener de 2023 (NRE GOIBE 37627/2023), la representant de la Fundación Diocesana Ramón Llull, titular del CC Sant Pere,  amb codi de centre 07003717, sol·licità que els alumnes que finalitzen l'ESO al CC Ramon Llull, de Santa Maria, de titularitat de las Hermanas de la Caridad de Sant Vicente de Paúl i codi de centre 07005301, puguin ser adscrits al CC Sant Pere per continuar els estudis de batxillerat . Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats.

12. En data 16 de gener de 2023 (NRE GOIBE 41187/2023), la representant de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB) titular del CC L'Assumpció amb codi de centre 07000391, sol·licita que els alumnes que finalitzen l'ESO al CC L'Assumpció puguin ser adscrits en el CC Beato Ramon Llull de titularitat de los Padres Franciscanos de la Tor, amb codi de centre 07001526, i continuar amb els estudis de batxillerat . Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats.

13. En dates 18 i 23 de gener de 2023 (NRE GOIBE 48393/2023 i NRE GOIBE 60565/2023), la representant de la Fundación Diocesana Ramón Llull, titular del  CC Sant Josep Obrer I, amb codi de centre 07006500 i del CC Sant Pere,  amb codi de centre 07003717, sol·licità que els alumnes que finalitzen els estudis de l'ESO al CC La  Salle , de Pont d'Inca, de titularitat de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle, amb codi de centre 07002440, quedin adscrits al CC Sant Josep Obrer I i al CC Sant Pere, per continuar amb els estudis de batxillerat. Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats.

14. En data 27 de gener de 2023 (NRE GOIBE 74684/2023),  la representant de la Fundación Diocesana Ramón Llull titular del CC Sant Josep Obrer I, amb codi de centre 07006500, sol·licità que els alumnes que finalitzen els estudis de l'ESO al CC Sant Vicenç de Paül, de Cas Capiscol, de titularitat de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears (FECIB) i codi de centre 07003596, puguin ser adscrits al CC Sant Josep Obrer I per continuar amb els estudis de batxillerat. Per això presentà un conveni signat entre ambdues titularitats.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre) a l'article 84.2, sobre admissió d'alumnes, estableix que quan no existeixin places suficients el procés d'admissió es regirà pels criteris prioritaris d'existència de germans matriculats al centre; proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors legals, i la renda per càpita de la unitat familiar... que podrà superar aquest límit.

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. Llei 1/2022,  de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 109  de dret d'escolarització:

2. El règim d'admissió de l'alumnat als centres docents es fonamenta en el dret a la lliure elecció de centre per part de les famílies o els tutors legals, o per part dels alumnes en cas que siguin majors d'edat.

3. En la programació de l'oferta educativa s'han de tenir en compte les necessitats socials de l'escolarització, les demandes de les famílies i les consignacions pressupostàries existents, i s'han d'atendre els principis d'eficiència i economia en l'ús dels recursos públics. (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. Decret 64/2019 de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008 (BOIB núm. 107, de 3 d'agost)

6. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 9 d'abril) .

7. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 39, de 19 de març)

Per tot això, i a l'empara de l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Autoritzar que els alumnes que finalitzen l'ESO dels centres privats concertats que no tenen estudis de batxillerat en la seva configuració, siguin adscrits per continuar els estudis de batxillerat als centres privats concertats amb unitats de batxillerat que s'indiquen a l'annex 1 d'aquesta resolució. Aquesta adscripció no pot suposar un augment de les unitats concertades de batxillerat i es farà efectiva només en el cas que hi hagi vacants en la modalitat desitjada.

2. Autoritzar l'adscripció única dels alumnes que finalitzen l'ESO als centres que apareixen a l'annex 2 d'aquesta resolució per continuar amb els estudis de batxillerat.  Aquesta adscripció no pot suposar un augment de les unitats concertades de batxillerat i es farà efectiva només en el cas que hi hagi vacants en la modalitat desitjada.

3. Autoritzar l'adscripció múltiple per continuar amb els estudis de batxillerat al CC Sant Josep Obrer I i al CC Sant Pere dels alumnes que finalitzen l'ESO dels centres privats concertats que es relacionen a l'annex 3 d'aquesta resolució. Aquesta adscripció no pot suposar un augment de les unitats concertades de batxillerat i es farà efectiva només en el cas que hi hagi vacants en la modalitat desitjada.

4.  Indicar que les famílies d'aquests alumnes han de participar en el procés d'adscripció de batxillerat dins els terminis corresponents que fixarà la Direccció General de Planificació, Ordenació i Centres. Les sol·licituds s'hauran de  valorar i ordenar seguint el procés establert per a les adscripcions.

5. Inscriure aquestes adscripcions  en la propera resolució que es publiqui per regular el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears per al curs 2023-2024.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb efectes del curs 2023-2024.

 

Palma, 14 de febrer de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

Documents adjunts