Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 131266
Aprovació definitiva, al no presentar-se al·legacions, de l'acord del Ple de 12 de desembre de 2022 sobre cessió gratuïta a la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears dels terrenys adquirits per l'Ajuntament de Manacor per a l'ampliació de l'Hospital de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'ajuntament de Manacor en sessió plenària celebrada dia 12 de desembre de 2022 adoptà el següent acord:

«1º) Cedir gratuïtament a la Conselleria de Salut - Govern de les Illes Balears els terrenys de sòl rústic que es relacionaran, adquirits per l'Ajuntament de Manacor perquè siguin destinats a ampliació de l'actual aparcament de l'equipament sanitari de l'Hospital de Manacor:

Finca registral 20.202: RÚSTICA: Peça de terra secà situada al terme de Manacor, denominada Sa Teulera d'En Bruixa o Sa Tafal, de cabuda de 7 àrees 20 centiàrees. Confronta per Nord i Oest, amb finca de Margarita Miquel; per Est, amb porció de Juan Oliver Riera; i per Sud, amb camí. Forma la parcel·la 1315 del polígon 4 del cadastre.

Finca registral 46.998: RÚSTICA: Peça de terra secà situada al terme de Manacor, denominada Sa Teulera d'En Bruixa o Sa Tafal, de cabuda de 63 àrees 83 centiàrees, sobre la qual existeix construït un edifici de ús residencial de planta baixa, amb una superfície total construïda de 90m2, dels quals 55m2 estan destinats a habitatge i 35m2 estan destinats a magatzem. Confronta per Nord, amb finca d'Antonio Font; per Sud; amb camí i part de la finca de Miquel Brunet Gelabert; per Est, amb finca de Lorenzo Melis i per Oest, amb finca de Margarita Miquel i amb resta. Dins aquesta porció està ubicat un pou i un equip extractor pel reg d'aquesta finca. Forma la parcel·la 1141 del polígon 4 del cadastre.

Finca registral 51032/BIS: RÚSTICA: Peça de terra secà i indivisible, situada al terme de Manacor, denominada Son Baña, de cabuda de 2.128m2. Confronta per Nord, amb finca d'Isidro Abellanet; per Sud i Oest, porció segregada; i Est, amb finca de Margarita Puigrós.

2º) La finalitat de la cessió de terrenys per a l'ampliació d'aparcament de l'equipament sanitari de l'hospital de Manacor s'haurà de complir en el termini màxim de cinc anys, i s'ha de mantenir el seu destí durant els 30 anys següents. En cas d'incompliment o falta d'ús, es produirà la reversió automàtica.

3º) Manifestar que els terrenys es troben lliure de càrregues, gravàmens i arrendaments i que no hi ha servituds incompatibles amb la finalitat i funcionament adequat de l'equipament sanitari.

4º) Facultar al Batle President o persona en qui delegui per a la subscripció dels documents necessaris per a la formalització d'aquesta cessió en escriptura pública.

5º) Sotmetre a informació pública en el BOIB el present acord, per un termini de 20 dies hàbils perquè es puguin presentar al·legacions. En el supòsit que no es presentin al·legacions s'entendrà definitivament aprovat»

Una vegada transcorregut el termini d'informació pública no s'ha presentat al·legacions pel que esdevé aprovat definitiu l'acord del Ple de 12 de desembre de 2022.

 

(Signat electrònicament: 8 de febrer de 2023)

El batle Miquel Oliver Gomila