Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 135100
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 16 defebrer de 2023 per la qual es modifica la composició de la Comissió Tècnica de Català de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. D'acord amb l'article 18.3 dels Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), aprovats pel Decret 31/2012, de 13 d'abril, mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, es poden crear comissions específiques de llengües, integrades per professionals experts en l'ensenyament i l'avaluació de la llengua, a l'efecte de garantir el compliment de les normes que regulen el coneixement dels diferents nivells de les llengües i establir el disseny i el sistema d'avaluació de proves.

2. L'any 2010, mitjançant la Resolució de la presidenta de l'EBAP de 21 de setembre de 2010 (BOIB núm. 145, de 7 d'octubre), es va crear la Comissió Tècnica d'Elaboració i Revisió de les proves de català de l'EBAP.

3. Mitjançant la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 18 de gener de 2018 (BOIB núm. 12, de 25 de gener), es va donar continuïtat a la constitució de la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP i es varen aprovar les normes de funcionament i les atribucions vigents. A més, se'n varen nomenar els membres.

4. L'article 2.2 de l'annex 1 (normes de funcionament i atribucions) de la Resolució esmentada en el punt anterior especifica que la comissió vigent pot actuar fins que se'n nomeni una de nova, o en cas de renúncia d'algun membre. 

5. En l'annex 2 de la mateixa Resolució es detalla la composició de la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP.

6. En data 16 de novembre de 2022, la senyora Lira Sastre Moragues, vocal segona de la Comissió Tècnica de Català vigent, manifestà la voluntat de renunciar a ocupar el càrrec.

Fonaments de dret

1. El Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública (BOIB núm. 54, de 17 d'abril de 2012).

2. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 18 de gener de 2018 per la qual es dona continuïtat a la constitució de la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP, s'aproven les normes de funcionament i les atribucions, i se'n nomenen els membres (BOIB núm. 12, de 25 de gener de 2018).

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015).

4. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar l'annex 2 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 18 de gener de 2018 per la qual es dona continuïtat a la constitució de la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP, s'aproven les normes de funcionament i les atribucions, i se'n nomenen els membres, que queda redactat de la manera següent:

ANNEX 2 Composició de la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP

— Presidenta: Maria Sampol Ballester

— Secretària: Aina M. Cifre Bennasar

— Vocal primer: Gabriel Suau Otero

— Vocal segona: Bàrbara Sagrera Antich

— Vocal tercera: Rut José Prat

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.3, 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 20 de febrer de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez