Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 131773
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 3 d'agost de 2022 (BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022).

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

-Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.

-Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.

-Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat vuitè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. El 9 de gener de 2023 es va emetre una proposta de resolució estimatòria del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm. 5, de 12 de gener de 2023).

6. El 17 de gener de 2023, la titular de l'expedient MOVES III-2497/2021, Montserrat Benedicto Pareja, va presentar un escrit d'al·legacions sol·licitant l'ajut addicional per desballestament de vehicle. Una vegada revisada la documentació, el tècnic va estimar les al·legacions.

7. S'ha esgotat el termini de deu dies hàbils que es concedia per presentar al·legacions.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial Decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. (BOE núm. 89, de 14 d'abril de 2021).

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu (BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2021.

6. L' Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

7. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que figuren en l'annex esmentat.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGenerationUE).

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han d'executar, pagar i justificar des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini de dotze mesos des de la data des de la publicació en el BOIB de la resolució de concessió en el cas dels beneficiaris indicats en les lletres d), e) i g) de l'apartat 2.1 de la resolució de la convocatòria, i des del 10 d'abril de 2021 fins al termini de dotze mesos des de la data de la publicació en el BOIB de la resolució de concessió en el cas dels beneficiaris indicats en les lletres a), b), c) i f) de l'apartat 2.1 de la resolució esmentada.

4. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat onzè de la convocatòria de subvencions.

5. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat catorzè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

6. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

7. D'acord amb l'article 9.3.d de l'Ordre HFP/1030/2021, el beneficiari té l'obligació de reconèixer l'origen i garantir la visibilitat del finançament de la Unió.

8. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 15 de febrer de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021) José Guillermo Malagrava Rigo

 

ANNEX I Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Data registre entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

CONCE

MOVESIII-562/2021

27/10/2021

LUCAS FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR

***0280**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Dacia Spring Electric 45 (33 kW) amb desballestament

15.562,81

7.000,00

0000001083/2023

MOVESIII-698/2021

22/11/2021

MIRALLES ROSIÑOL, RAFEL

***1586**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Kia e-Niro Drive (Long Range) amb desballestament i repte demogràfic

26.363,64

7.700,00

0000001086/2023

MOVESIII-815/2021

14/12/2021

RUTJES EPOUSE DE LUBAT, LOES

****7988*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric RENAULT KANGOO Z.E. Maxi 5p Flexi

19.605,23

4.500,00

0000001088/2023

MOVESIII-932/2021

31/12/2021

GONZALEZ HUESCA, JAVIER

***0550**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

1.677,65

1.174,35

0000001091/2023

MOVESIII-1171/2021

14/02/2022

PIRVAN, MARIUS

****9032*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle hibrid endollable Mitsubishi ECLIPSE CROSS PHEV KAITEKI+ 4WD

31.396,71

2.500,00

0000001095/2023

MOVESIII-1193/2021

15/02/2022

, ELECON OCTUBRE 2005 SL

***3828**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable PEUGEOT N 3008 Roadtrip HYBRID 225 e-EAT8

31.551,42

1.700,00

0000001097/2023

MOVESIII-1314/2021

08/03/2022

RUIZ BLANCO, FRANCISCO

***6982**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric PEUGEOT 2008 ALLURE ELECTRICO 136 (100 kW) amb desballestament

29.338,84

7.000,00

0000001102/2023

MOVESIII-1315/2021

09/03/2022

PERCHES SALOKANGAS, IRENE

***0399**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Opel Mokka-e Edition-e 136 cv (100kW) amb desballestament

26.107,38

7.000,00

0000001105/2023

MOVESIII-1357/2021

14/03/2022

FRANCESCHI ., IGNACIO RAUL

****1844*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

2.052,16

1.436,51

0000001108/2023

MOVESIII-1376/2021

16/03/2022

SOBRINO GARCIA, JESUS RAFAEL

***9823**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric EFUN TIGER 100

3.917,77

1.100,00

0000001109/2023

MOVESIII-1401/2021

21/03/2022

TORRES ROS, ANTONIA FRANCISCA

***4562**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Renault Nuevo Captur CP1 E-TECH Híbrido enchufable 117kW (160CV) amb desballestament

24.930,30

5.000,00

0000001111/2023

MOVESIII-1638/2021

28/04/2022

ASTURIAS RIUS, MARIA ROSA

***4690**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega vehicle elèctric 7,4 kW

1.529,00

1.070,30

0000001114/2023

MOVESIII-1671/2021

04/05/2022

MARTORELL BROTAD, JOSE

***4112**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega vehicles elèctrics 7,4 kW

1.946,44

1.362,50

0000001116/2023

MOVESIII-1731/2021

16/05/2022

MONJE MELERO, FRANCISCO JAVIER

***9653**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric TESLA MODEL 3

43.975,21

4.500,00

0000001119/2023

MOVESIII-1732/2021

16/05/2022

BLAZQUEZ TOST, CASIMIRO JOSE

***6736**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot 2008 Allure pack elect.100 kW amb desballestament

27.190,08

7.000,00

0000001137/2023

MOVESIII-1742/2021

16/05/2022

FERNANDEZ RUANO, VIRGINIA

***0052**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric MG ZS EV (115 kW)

31.182,15

4.500,00

0000001139/2023

MOVESIII-1744/2021

17/05/2022

ISERN BESTARD, CATERINA

***4454**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega vehicle elèctric 7,4 kW

2.867,42

2.007,19

0000001140/2023

MOVESIII-1757/2021

18/05/2022

ROIG RIPOLL, VICENTE

***5389**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric DACIA SPRING 45 (33kWh) amb desballestament

15.789,26

7.000,00

0000001142/2023

MOVESIII-1760/2021

18/05/2022

CRESPI FONT, ISABEL

***3622**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Nissan LEAF 40kWh Acenta amb desballestament

22.685,95

7.000,00

0000001143/2023

MOVESIII-1761/2021

18/05/2022

GINARD FERON, JOSEP ANTONI

***2383**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega vehicle elèctric 7,3 kW

1.688,00

1.181,60

0000001144/2023

MOVESIII-1766/2021

19/05/2022

ROQUE ALVAREZ, ADELA

***1881**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable CAPTUR ZEN E-TECH

23.148,75

2.500,00

0000001145/2023

MOVESIII-1778/2021

20/05/2022

MARI ESTELLES, FRANCISCO JAVIER

***4995**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 22 kW

1.968,21

1.377,74

0000001147/2023

MOVESIII-1796/2021

24/05/2022

JAUME CANTALLOPS, ANTONIO

***0495**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Kia e-Niro Drive (Long Range) 150kW amb desballestament

26.446,28

7.000,00

0000001148/2023

MOVESIII-1802/2021

25/05/2022

TORRUS CERVILLA, ENCARNACION

***5600**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Peugeot Nuevo 308 SW GT Pack Hybrid 180 eEAT8 amb desballestament

29.504,13

5.000,00

0000001053/2023

MOVESIII-1804/2021

25/05/2022

NAVARRO GOMEZ, FRANCISCO JOSE

***9233**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Opel Mokka-e Business elegance-e BEV 136 cv (100kW)

28.233,05

4.500,00

0000001056/2023

MOVESIII-1807/2021

26/05/2022

COSTA GARCIA, JOSE MARIA

***2393**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega vehicle elèctric 7.4kW

2.532,71

1.772,89

0000001057/2023

MOVESIII-1810/2021

26/05/2022

PLANELLS MARI, JUAN

***2830**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Nissan ARIYA EVOLVE B. 87kWh 178kW (242CV) 4x2

44.024,79

4.500,00

0000001058/2023

MOVESIII-1812/2021

26/05/2022

, AGROJARDINERIA ILLES,SL

***3269**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot e-Expert Furgón Pro Eléctrico 100 Kw Batería 75 Kwh Premium amb desballestament

34.173,55

5.000,00

0000001059/2023

MOVESIII-1820/2021

27/05/2022

ONE PALMA, ONE PALMA SUPER YACHT SERVICE

***9477**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric NISSAN LEAF 40kWh Acenta               

22.685,95

2.900,00

 0000001060/2023

MOVESIII-1858/2021

04/06/2022

FERNANDEZ ORTEGA, JAVIER

***2458**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Efun Pusa L3e BEV 5kW

3.041,32

1.100,00

0000001061/2023

MOVESIII-1878/2021

08/06/2022

SUAU RADO, ANA MARIA

***8024**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 5kW

2.368,80

1.658,16

0000001062/2023

MOVESIII-1897/2021

10/06/2022

BESTARD COMPANY, JOANA MARIA

***1703**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Renault Nuevo ZOE ZE - 100 kW R135 Batería 50kWh amb desballestament

22.809,92

7.000,00

0000001063/2023

MOVESIII-1906/2021

13/06/2022

ROMO ARTIEDA, JOSEPH STEVEN

***7542**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable MG EHS Plug-in Hybrid 1.5T GDI 285 CV (209 kW) amb desballestament.

30.165,29

5.000,00

0000001064/2023

MOVESIII-1912/2021

13/06/2022

COLL GOMEZ, JUAN

***0425**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric DS3 CROSSBACK E-TENSE amb desballestament

32.486,90

7.000,00

0000001065/2023

MOVESIII-1918/2021

14/06/2022

FONS ROMAN, MELCHOR

***8673**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura punt recàrrega 7,4 kW

3.145,22

2.201,65

0000001066/2023

MOVESIII-1920/2021

14/06/2022

FERNANDEZ CAÑIZO, MARIA ANGELES

***9666**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura de vehicle elèctric 7,4 kW

2.323,10

1.626,17

0000001067/2023

MOVESIII-1928/2021

16/06/2022

, NAUTILUS SA

***2476**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric BMW i3

34.889,78

2.900,00

0000001068/2023

MOVESIII-1934/2021

17/06/2022

CATALA BORRAS, CATALINA

***4222**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot Nuevo 2008 Allure Pack Eléctrico 136 Cv (100 Kw) amb desballestament

28.925,62

7.000,00

0000001069/2023

MOVESIII-2043/2021

06/07/2022

GIRART GALMES, MATEO

***0083**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW amb repte demogràfic

1.785,24

1.428,19

0000001070/2023

MOVESIII-2196/2021

29/07/2022

MAIMO RIERA, VICTOR

***0738**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric de 7,4 kW

2.008,53

1.405,97

0000001071/2023

MOVESIII-2349/2021

25/08/2022

FOLCH ALPAÑEZ, CATALINA

***8881**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen ID.4 Pure 109 kW (149 CV)

30.371,90

4.500,00

0000001072/2023

MOVESIII-2350/2021

25/08/2022

, HOME HOLIDAYS MALLORCA S.L

***5120**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Volvo XC40 Recharge Core T4

34.990,99

1.700,00

0000001073/2023

MOVESIII-2353/2021

26/08/2022

ROMAGUERA PIZÁ, SEBASTIÁN

***5147**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició de vehicle elèctric Dacia Spring Comfort Plus Electric 45(33kW)

15.879,48

4.500,00

0000001074/2023

MOVESIII-2354/2021

26/08/2022

SERVERA ESTEVA, MARIA

***0124**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable BMW X1 EDRIVE

33.358,00

2.500,00

0000001075/2023

MOVESIII-2359/2021

28/08/2022

PASCUAL ANDRES, SUSANA

***8904**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW   

824,20

576,94

0000001076/2023

MOVESIII-2361/2021

29/08/2022

HERNANDEZ MARTINEZ, JOSELINE

***7349**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Opel Mokka-e Ultimate-e BEV 136 cv (100kW) amb desballestament

29.008,27

7.000,00

0000001077/2023

MOVESIII-2367/2021

30/08/2022

AGUIRRE CARMONA, MARIA DEL CARMEN

***7946**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot Nuevo 2008 Allure Pack Eléctrico 136 Cv (100 Kw)

29.256,20

4.500,00

0000001078/2023

MOVESIII-2369/2021

30/08/2022

APELIAN-MASIH ARZOMANIANS, ROBERT

***3143**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Renault Twingo Electric 60 kW Bateria 20kWh amb desballestament

18.806,35

7.000,00

0000001079/2023

MOVESIII-2377/2021

31/08/2022

NADAL VALLS, MIGUEL

***4182**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Opel Corsa-e Elegance-e BEV 50kWh 136 CV (100kW) amb desballestament.

25.897,52

7.000,00

0000001080/2023

MOVESIII-2378/2021

31/08/2022

RULLAN NAVARRO, ANTONIO

***9744**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e Silence S01

4.477,89

1.100,00

0000001081/2023

MOVESIII-2383/2021

01/09/2022

PEREIRA GUEDES, MARIA CAROLINA

***0177**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen Turismos ID.3 Pro Performance 150 kW (204 CV)

33.190,08

4.500,00

0000001082/2023

MOVESIII-2384/2021

01/09/2022

SANS MUÑOZ, DANIEL

***6357**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e EFUN TIGER 7kW

4.938,01

1.100,00

0000001084/2023

MOVESIII-2391/2021

02/09/2022

APELIAN-MASIH ARZOMANIANS, ROBERT

***3143**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

1.235,10

864,57

0000001085/2023

MOVESIII-2403/2021

06/09/2022

LANDABURU RIERA, IGNACIO

***4077**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric SKODA ENYAQ iV MY21 80 Bateria 77,1 kWh Electromotor 150 KW (204 CV) Automatico 1 vel.

40.805,13

4.500,00

0000001087/2023

MOVESIII-2404/2021

06/09/2022

MORAGUES GINARD, MARGARIDA

***5101**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Kia e-Niro Drive (Long Range) amb repte demogràfic

28.925,62

4.950,00

0000001089/2023

MOVESIII-2406/2021

06/09/2022

CASTILLO BOSCH, ANTONIO

***6029**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Peugeot N308 5P Allure Pack PLUG-IN HYBRID 180 eEAT8

26.859,50

2.500,00

0000001090/2023

MOVESIII-2407/2021

07/09/2022

GALVEZ COLOM, DAVID

***3594**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e SEAT MÓ eScooter 125 Blanco Oxigen Mate

4.351,64

1.100,00

0000001093/2023

MOVESIII-2410/2021

07/09/2022

ANTONIO NADAL DESTIL.LERIES SL

***6395**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Hyundai KONA EV FL 150KW STYLE SKY amb desballestament

33.102,23

4.000,00

0000001094/2023

MOVESIII-2411/2021

07/09/2022

METNER, JOERG UWE

****2024*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric L3e SEAT MÓ eScooter 125 Gris Aluminium Mate

5.041,31

1.100,00

0000001096/2023

MOVESIII-2412/2021

07/09/2022

FORTEZA COLL, RAFAEL ANGEL

***5292**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable Kia NIRO 1.6 PHEV Drive

29.752,07

2.500,00

0000001098/2023

MOVESIII-2421/2021

08/09/2022

ALFARO ARENAS, MARIA DEL PILAR

***0151**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volvo XC40 Recharge Eléctrico Puro Ultimate

41.689,89

4.500,00

0000001099/2023

MOVESIII-2425/2021

09/09/2022

ALFARO ARENAS, MARIA DEL PILAR

***0151**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

1.866,30

1.306,41

0000001100/2023

MOVESIII-2433/2021

13/09/2022

DEL VIEJO MARROQUIN, JUAN ANTONIO

***0680**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable CUPRA Formentor VZ 1.4 e-HYBRID 180 KW (245 CV) DSG 6 vel amb desballestament

38.617,49

5.000,00

0000001101/2023

MOVESIII-2436/2021

13/09/2022

SOTERAS LLOMPART, MARIA ISABEL

***4556**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Opel Mokka-e GS line-e BEV 136 cv (100kW) amb desballestament

28.675,53

7.000,00

0000001112/2023

MOVESIII-2443/2021

14/09/2022

PERELLO CELA, LORENZO

***0191**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Hyundai KONA EV FL 100KW MAXX amb desballestament

28.008,26

7.000,00

0000001113/2023

MOVESIII-2444/2021

14/09/2022

BUJOSA QUETGLAS, FRANCISCA

***0778**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle eléctric Hyundai KONA EV FL 150KW MAXX

30.280,99

4.500,00

0000001115/2023

MOVESIII-2446/2021

14/09/2022

DURAN GONZALEZ, MANUEL

***2185**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Renault Megane E-TECH 100% eléctrico EV60 220 cv super charge

39.007,26

4.500,00

0000001117/2023

MOVESIII-2448/2021

14/09/2022

SALAS VIVES, PERE

***0257**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot Nuevo 2008 Allure Eléctrico 136 Cv (100 Kw) amb desballestament

30.280,99

7.000,00

0000001806 /2023

MOVESIII-2459/2021

15/09/2022

PACHECO BETANCOURT, MARIANA BELEN

***7365**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Dacia Spring Electric 45 (33 kW)

16.818,18

4.500,00

0000001118/2023

MOVESIII-2476/2021

19/09/2022

BARCELO CAMPILLO, ANTONIO

***1510**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Peugeot e-Rifter GT Standard 100 Kw

29.488,48

4.500,00

0000001120/2023

MOVESIII-2477/2021

19/09/2022

MESQUIDA POU, MARGARITA

***6927**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Dacia Spring Electric 45 (33 kW) amb desballestament i repte demogràfic

18.363,29

7.700,00

0000001121/2023

MOVESIII-2483/2021

19/09/2022

OTERO QUESADA, JONATAN

***1746**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Opel Corsa-e GS-Line-e BEV 50kWh 136 CV (100kW) amb desballestament

26.203,61

7.000,00

0000001123/2023

MOVESIII-2487/2021

20/09/2022

EGIDOS JAVALOYA, FRANCISCO

***9696**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Volvo XC40 Recharge Eléctrico Puro Ultimate

42.427,28

4.500,00

0000001124/2023

MOVESIII-2496/2021

21/09/2022

MAS FONT, MARIA

***1042**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Dacia Spring Electric 45 (33 kW) amb repte demogràfic

15.644,84

4.950,00

0000001125/2023

MOVESIII-2497/2021

21/09/2022

BENEDICTO PAREJA, MONTSERRRAT

***9103**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle híbrid endollable BMW X1 xDrive 25e amb desballestament

41.738,57

5.000,00

0000001400/2023

MOVESIII-2503/2021

22/09/2022

CIRELLI DITTAMO, CLAUDIA-RITA

***6709**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric FIAT 500 LA PRIMA 87kW(118CV)

30.991,74

4.500,00

0000001126/2023

MOVESIII-2504/2021

22/09/2022

SUAREZ PADRON, JACOBO MAXIMO

***1463**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric VOLVO XC40

38.867,19

4.500,00

0000001127/2023

MOVESIII-2508/2021

23/09/2022

BARDALES AMASIFUEN, KATIA

***0976**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Kia E-NIRO Emotion (Long Range) (Pack Luxury)

29.752,07

4.500,00

0000001128/2023

MOVESIII-2513/2021

23/09/2022

SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS

***8722**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric TESLA Model 3 col·lectiu taxi

43.107,44

4.950,00

0000001129/2023

MOVESIII-2514/2021

23/09/2022

ROSAURO LOPEZ, JOSE LUIS

***7596**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Dacia Spring Electric 45 (33 kW)

17.513,21

4.500,00

0000001130/2023

MOVESIII-2516/2021

23/09/2022

FERRIOL SABATER, ANGELA

***4038**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7.4 kW amb repte demogràfic

2.289,92

1.831,94

0000001131/2023

MOVESIII-2518/2021

23/09/2022

PALOU CAÑELLAS, ANTONIA

***2776**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Opel Mokka-e Business elegance-e BEV 136 cv (100kW)

29.880,80

4.500,00

0000001132/2023

MOVESIII-2528/2021

27/09/2022

OBRADOR BARBERO, JUAN

***2213**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric Dacia Spring Electric 45 (33 kW)

15.991,88

4.500,00

0000001133/2023

MOVESIII-2529/2021

27/09/2022

MARIMON JUAN, ISIDRO

***2481**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001

Adquisició vehicle elèctric CUPRA BORN 58kWh 170kW (231CV) e-Boost Pack

34.512,40

4.500,00

0000001134/2023