Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 130820
Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria per donar suport a les sales d’exhibició cinematogràfica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea - Next Generation EU)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 22 de juliol de 2022, el president de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) va dictar la Resolució per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per donar suport a les sales d'exhibició cinematogràfica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea – Next Generation EU) (BOIB núm. 98, de 28 de juliol de 2022).

2. Durant el termini de presentació de sol·licituds per optar a les subvencions esmentades, l'ICIB va rebre set sol·licituds.

3. La Comissió Avaluadora que preveu l'apartat 12 de la convocatòria es va reunir el dia 20 de desembre de 2022 per examinar les sol·licituds presentades i per emetre l'informe que va servir de base per a la Proposta de resolució de la directora de l'ICIB.

4. En data 23 de gener de 2023 es va publicar a la Seu Electrònica de la CAIB la Proposta de resolució de la convocatòria, a fi que les persones interessades poguessin formular-hi al·legacions. Es varen rebre dues al·legacions.

5. Dins el termini establert, es varen presentar les al·legacions següents:

5.1. Al·legació en relació amb l'expedient SALESCINE 1/2022, en què se sol·licita que es modifiqui l'import concedit.

5.2. Al·legació en relació amb l'expedient SALESCINE 3/2022, en què s'exposa que varen presentar la documentació sol·licitada i, per tant, sol·liciten ser admesos i que s'emeti una nova resolució de concessió a favor de Cinesa.

6. Pel que fa a les al·legacions a la Proposta de resolució de la convocatòria, es determina:

6.1. Estimar l'al·legació presentada en relació amb l'expedient SALESCINE 1/2022: es rectifica l'import concedit.

6.2. Desestimar l'al·legació en relació amb l'expedient SALESCINE 3/2022, tenint en compte que, amb la documentació presentada durant el període de presentació de sol·licituds i posteriorment, com a resposta al requeriment fet per part de l'ICIB, es confirma que el sol·licitant no compleix els requisits que estipulen les bases de la convocatòria en l'apartat 4.2 i que, tal com s'indica en l'apartat 4.5, «s'han de complir des del moment que es presenta la sol·licitud i s'han de mantenir fins a la finalització i la justificació de l'activitat objecte de la subvenció». A més, cal tenir en consideració que no és procedent acceptar l'aportació de la nova documentació presentada juntament amb l'escrit d'al·legacions.

7. El personal de l'ICIB ha comprovat que les entitats beneficiàries compleixen els requisits que la normativa estableix per poder rebre subvencions.

Fonaments de dret

— Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

— Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

— Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i els objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

— Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

— Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Decret 50/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears.

Resolució del president de l'ICIB de 22 de juliol de 2022 per la qual es convoca la concessió de subvencions per donar suport a les sales d'exhibició cinematogràfica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea - Next Generation EU) (BOIB núm. 98, de 28 de juliol de 2022).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la concessió de subvencions per l'import total de 172.200,00 euros a favor dels beneficiaris i d'acord amb el concepte i l'import que consten en l'annex 1.

2. Autoritzar i disposar la despesa indicada per a cadascun dels beneficiaris amb càrrec al capítol 7 del pressupost de l'ICIB per a l'any 2022 i provinent del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea - Next Generation EU), amb els imports que es detallen en l'annex 1.

3. Excloure de la concessió de subvencions les sol·licituds que s'indiquen en l'annex 1.

4. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat 21 de la Resolució del president de l'ICIB de 22 de juliol de 2022.

5. Informar els beneficiaris que la subvenció s'ha de justificar i pagar d'acord amb el que disposen els apartats 18 i 19 de la Resolució del president de l'ICIB de 22 de juliol de 2022 per la qual es convoca la concessió de subvencions per donar suport a les sales d'exhibició cinematogràfica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea - Next Generation EU) (BOIB núm. 98, de 28 de juliol de 2022).

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el president de l'ICIB, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


 

Palma, (firmado electrónicamente:16 de febrero de 2023)

La directora gerent de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears Cristina V. Llambias Cortés

 

ANNEX 1

SUBVENCIONS CONCEDIDES

Número d'expedient: SALESCINE 1/2022

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: Associació Xarxa Cinema

Objecte: CineCiutat: creació de públics, amb tecnologia digital i sostenible

Pressupost total sense IVA: 177.382,75 €

Import sol·licitat: 35.000,00 €

Import concedit: 35.000,00 €

Puntuació: 28,91666667

 

Número d'expedient: SALESCINE 7/2022

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: Cines Mallorquines, SL

Objecte: Fer una sèrie d'inversions destinades a la modernització digital, la transició verda i la transformació de les sales d'exhibició cinematogràfica d'Artesiete Fan, per fomentar una gestió intel·ligent i sostenible

Pressupost total sense IVA: 46.900,00 €

Import sol·licitat: 36.400,00 €

Import concedit: 36.400,00 €

Puntuació: 23,65

 

Número d'expedient: SALESCINE 5/2022

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: Salpon, SL

Objecte: Digitalització del sistema de so de la sala 1 del Cine Augusta

Pressupost total sense IVA: 67.600,70 €

Import sol·licitat: 33.600,00 €

Import concedit: 33.600,00 €

Puntuació: 21,5

 

Número d'expedient: SALESCINE 4/2022

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: Compañía Balear de Exhibición Cinematográfica, SL

Objecte: Instal·lació de dos sistemes de so Dolby Atmos a Oximax Palma Aficine, amb dos sistemes Dolby Das 110

Pressupost total sense IVA: 123.922,75 €

Import sol·licitat: 65.000,00 €

Import concedit: 47.600,00 €

Puntuació: 20,5

​​​​​​​

 

Número d'expedient: SALESCINE 6/2022

Estat: CONCEDIT

Sol·licitant: Antonio Servera, SL

Objecte: Aplicar les noves tecnologies a les nostres sales d'exhibició, en substituir els antics processadors Dolby 5.1, ja obsolets, pel nou model CP950 (energètica). Instal·lar pantalles led per digitalitzar la cartellera tant a la part exterior del cine com en cada entrada de sala. Cobrir també part de la despesa d'instal·lació de dos «quioscs» de recollida d'entrades sol·licitades en línia

Pressupost total sense IVA: 26.449,00 €

Import sol·licitat: 19.600,00 €

Import concedit: 19.600,00 €

Puntuació: 19,25

 

SUBVENCIONS EXCLOSES

Número d'expedient: SALESCINE 2/2022

Estat: EXCLÒS

Motiu: No complir el requisit 4.1 de les bases de la convocatòria; les comunitats de béns no poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria de subvencions

Sol·licitant: Empresa Torres, CB

Objecte: Subvenció per donar suport a les sales de cine de les Illes Balears

Pressupost total sense IVA: 23.066,25 €

Import sol·licitat: 11.200,00 €

 

Número d'expedient: SALESCINE 3/2022

Estat: EXCLÒS

Motiu: Desistiment al requeriment per esmena feta de manera incorrecta

Sol·licitant: Cinesa Compañía de Iniciativas y Espectáculos, SA

Objecte: Sol·licitud d'ajuda per donar suport a les sales d'exhibició cinematogràfica de les Illes Balears

Pressupost total sense IVA: 319.564,00 €

Import sol·licitat: 47.600,00 €