Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 134734
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d’admissió i matriculació en els nivells de primer cicle d’educació infantil corresponents al curs escolar 2023-2024 als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.L'article 14.7 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), segons la redacció establerta per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE), disposa el següent:

El Govern, en col·laboració amb les comunitats autònomes, ha de determinar els continguts educatius del primer cicle de l'educació infantil d'acord amb el que preveu aquest capítol. Així mateix, ha de regular els requisits de titulació dels seus professionals i els que hagin de complir els centres que imparteixin el cicle esmentat, relatius, en tot cas, a la relació numèrica alumne-professor, a les instal·lacions i al nombre de llocs escolars.

2.El títol V de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, regula els processos d'escolarització des d'un marc d'escolarització equitativa i d'inclusió educativa. La regulació del procés d'elecció de centre constitueix un element fonamental per assegurar la igualtat d'oportunitats i garanteix les mateixes condicions per a totes les famílies en els diferents moments o contexts d'escolarització. En aquesta matèria, la Llei 1/2022 destaca, entre d'altres, el principi de la lliure elecció de centre, que atorga a les famílies la possibilitat de sol·licitar l'escolarització dels seus fills als centres de la seva preferència d'acord amb el que determini la normativa vigent, en la mesura del que sigui possible.

3.El Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que deroga el Decret 37/2008, regula els processos d'escolarització i és la normativa vigent  en aquest àmbit en tot allò que no s'oposa al contingut de la Llei 1/2022. 

4.L'article 1.3 del Decret 64/2019 disposa el següent:

L'admissió d'alumnes per cursar ensenyaments de primer cicle d'educació infantil, formació professional, ensenyaments de règim especial i ensenyaments d'adults a centres sostinguts amb fons públics, ha d'atendre la regulació que, en el marc dels principis generals que estableix el present decret, determini a aquests efectes la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

5.El Decret 64/2019 faculta el conseller d'Educació i Formació Professional per dictar les disposicions administratives necessàries en aquest àmbit. Cal entendre que l' Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 que regula la convocatòria del procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013 (BOIB núm. 64, de 5 de maig de 2012), derogada per l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 9 d'abril de 2016), a excepció dels preceptes que fan referència al primer cicle d'educació infantil, és vigent en tot allò que no s'oposi al contingut del Decret o no el contradigui.

6.Per això, és necessari dictar una resolució que, en primer lloc, deixi sense efectes la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 de febrer de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d'admissió i matriculació, corresponents al curs escolar 2022-2023, als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària, en els nivells de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 30, de 26 de febrer de 2022) i, en segon lloc, s'adeqüi al contingut del Decret 64/2019 i, a més, en desplegui determinats aspectes, tot això sense perjudici de l'aprovació de l'ordre del conseller que ha de desplegar el Decret 64/2019.

7.La normativa autonòmica esmentada es veu afectada per la recent aprovació de la LOMLOE; més concretament, per les modificacions previstes en els articles 84, 86 i 87.

8.L'article 84.2 de la LOE, segons la redacció establerta per la LOMLOE, referent a l'admissió d'alumnes, estableix que, quan no hi hagi places suficients, el procés d'admissió s'ha de regir pels criteris prioritaris d'existència de germans matriculats al centre; proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels pares, mares o tutors legals, i la renda per càpita de la unitat familiar. Així mateix, s'ha de tenir en compte que els pares, mares o tutors legals treballin al centre, la condició legal de família nombrosa, d'alumnes nascuts de part múltiple, de família monoparental, la situació d'acolliment familiar de l'alumne, la concurrència de discapacitat en l'alumne o en algun dels seus pares, mares o germans i la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. Cap d'aquests criteris té caràcter excloent ni pot suposar més del 30 % del total de la puntuació màxima, excepte la proximitat al domicili, que pot superar aquest límit.

9.Aquesta Resolució recull els criteris complementaris que es preveuen en l'article 14.3 del Decret 64/2019 i, com ja s'ha fet en processos d'admissió anteriors, també inclou el criteri de violència de gènere, que ha passat a ser prioritari.

10.Pel que fa al límit de puntuació del 30 % que s'estableix en l'article 84.2 de la LOE, en aquesta convocatòria cap criteri no el supera.

11.L'article 7.2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de tenir com a prioritat l'ús de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa. En especial, ha de facilitar l'accés de la ciutadania a la informació i al procediment administratiu per mitjans electrònics, amb les limitacions que es deriven de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic. La utilització de mitjans electrònics no ha d'implicar, en cap cas, una minva dels drets ciutadans, com tampoc restriccions o discriminacions de qualsevol naturalesa en l'accés als serveis públics.

12.En el procés d'escolarització del curs 2023-2024, els interessats poden presentar la sol·licitud de forma telemàtica o presencial, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

13.L'article 13.1 del Decret 64/2019 estableix que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'habilitar els mitjans necessaris per poder fer les sol·licituds d'admissió mitjançant via telemàtica, la qual es regula en aquesta Resolució en els annexos corresponents.

14.Els sol·licitants que optin per la modalitat presencial han d'utilitzar el model de sol·licitud d'escolarització que els centres tindran a la seva disposició. No obstant això, els centres escolars poden recordar als sol·licitants que preferentment han de fer ús de la tramitació telemàtica i els oferiran el suport necessari per fer-ho.

15.D'acord amb l'article 14 del Decret 64/2019, aplicable al procés d'admissió d'alumnes corresponent al curs 2023-2024 , quan no hi hagi places suficients per atendre totes les sol·licituds, l'admissió s'ha de regir per criteris prioritaris i per criteris complementaris, que s'han d'aplicar amb caràcter concurrent d'acord amb l'aplicació del barem establert en l'annex 4. En el cas que es produeixi algun empat en la puntuació obtinguda per diferents alumnes, s'ha d'aplicar el que es preveu en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

16.La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, recull la redefinició de les relacions entre les famílies actuals, a causa de l'aparició de noves situacions de necessitat que la Llei tracta de fer front per tal d'aconseguir una protecció social, econòmica i jurídica d'aquesta realitat. Amb aquest objectiu, s'incorporen a la normativa d'escolarització nous criteris de barem per tal de tenir en compte la diversa realitat de les famílies que mereixen atenció: famílies monoparentals, famílies amb persones en situació de dependència, famílies en risc social i víctimes de violència masclista, o famílies amb persones amb discapacitat i famílies en situació d'especial vulnerabilitat econòmica. La LOMLOE recull els dos primers supòsits.

17.El Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil, aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de juliol, estableix que l'educació és un dret de totes les persones que s'ha de garantir al llarg de la vida i que ha d'atendre totes les facetes del desenvolupament personal, emocional i professional dels alumnes. Una de les obligacions dels poders públics és garantir d'una manera efectiva aquest dret a l'educació, sigui quina sigui la procedència dels infants i independentment de les seves capacitats i característiques culturals i lingüístiques, del seu gènere o de les seves creences religioses.

18.El punt 3 de la disposició addicional segona del Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre, estableix que les entitats privades que han signat un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional constituiran una xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques (d'ara endavant, xarxa complementària) per tal de garantir el dret a l'educació dels infants. Aquests convenis preveuen que els centres de la xarxa duguin a terme el procés d'escolarització d'acord amb la normativa que estableix el règim d'admissió d'alumnes a les escoles infantils públiques.

19.En data 9 de juliol de 2022 es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 30 de juny,  per la qual s'aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.

20.L'article 2.6 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la competència en l'impuls i foment de la implantació de l'educació 0-3 anys correspon a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

21.D'acord amb l'article 84.9 de la LOE, la matriculació d'un alumne en un centre públic o en un centre privat de la xarxa complementària suposa respectar-ne el projecte educatiu, sense perjudici dels drets reconeguts als alumnes i a les seves famílies en les lleis.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre de 2020).

2.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

3.La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 19 de novembre de 2003), modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència (BOE núm. 180, de 29 de juliol de 2015).

4.El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3 de desembre de 2013).

5.La Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital (BOE núm. 304, de 21 de desembre de 2021).

6.El Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm. 109, de 16 de juny 2020, correcció d'errades BOIB núm. 112, de 20 de juny de 2020).

7.La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d'abril de 2011).

8.La Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme (BOE núm. 229, de 23 de setembre de 2011).

9.La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost de 2016).

10.La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (BOIB núm. 97, de 7 d'agost de 2018).

11.El Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008 (BOIB núm. 107, de 3 d'agost de 2019).

12.El Decret 28/2020, de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa (BOIB núm. 164, de 22 de setembre de 2020).

13.El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 de maig de 2011), afectat per l'Acord de Consell de Govern de 27 de maig de 2011 pel qual es corregeixen les errades del Decret 39/2011 (BOIB núm. 78, de 28 de maig de 2011).

14.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB ext. núm. 21, de 15 de febrer de 2021).

15.El Decret 23/2020, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost de 2020).

16.El Decret 30/2020, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167, de 29 de setembre).

17.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2022 per la qual s'aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància (BOIB núm. 89, de 9 de juliol de 2022).

18.La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 d'abril de 2017 per la qual s'aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la permanència durant un curs més a l'etapa d'educació infantil per als alumnes amb necessitats educatives especials (BOIB núm. 52, de 2 de maig de 2017).

19.L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 que regula la convocatòria del procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013 (BOIB núm. 64, de 5 de maig de 2012).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Publicar les instruccions generals relatives al procés d'admissió i matriculació aplicables tant als centres públics del primer cicle d'educació infantil com als centres privats de la xarxa complementària, que es recullen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2.Publicar el calendari del procés d'admissió i matriculació d'alumnes de primer cicle d'educació infantil per al curs escolar 2023-2024, que es recull en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3.Publicar les zones escolars vigents per al procés d'admissió del curs acadèmic 2023-2024, que es recullen en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

4.Publicar el barem de puntuació, que figura en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

5.Publicar la documentació necessària per al procés d'admissió i matriculació, la documentació que es pot consultar telemàticament i els aclariments per interpretar els criteris d'aplicació del barem, que figuren en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

6.Incorporar, en l'annex 6, la clàusula de protecció de dades que figura en el Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008.

7.Publicar el model de declaració responsable, que figura en l'annex 7 d'aquesta Resolució.

8.Publicar el model de proposta de permanència a l'educació infantil, que figura en l'annex 8 d'aquesta Resolució.

9.Publicar el model de conformitat dels pares o tutors amb la permanència proposada, que figura en l'annex 9 d'aquesta Resolució.

10.Publicar en l'annex 10 els criteris aplicables a la tramitació preferentment telemàtica dels processos d'admissió i matriculació del curs 2023-2024.

11.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, establir que comenci a produir efectes a partir de la data de publicació i deixar sense efectes la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 de febrer de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d'admissió i matriculació, corresponents al curs escolar 2022-2023, als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària, en els nivells de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 30, de 26 de febrer de 2022).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 10 i 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 20 de febrer de 2023

La directora general de Primera Infància Innovació i Comunitat Educativa  Amanda Fernández Rubí

 

ANNEX 1

Instruccions generals per als centres educatius

 

Primer

Matriculació d'alumnes en el GESTIB

1.Els centres educatius han de matricular en el GESTIB, durant els períodes que estableix el calendari de l'annex 2, els alumnes que hagin obtingut plaça al seu centre.

2.Aquests alumnes han d'estar donats d'alta en el sistema de gestió educativa abans del 30 de juny de 2023.

Segon

Planificació del procés

1.El procés d'escolarització s'ha de dur a terme d'acord amb el calendari establert en l'annex 2 i amb les indicacions estipulades pel Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions.

2.En el cas que, un cop acabat el període de sol·licituds i com a resultat de la demanda de places per part de les famílies, sigui necessari fer un canvi de configuració del centre que no comporti un augment d'aules autoritzades, el centre haurà de sol·licitar el canvi esmentat a través del GESTIB, dins el període establert, acompanyat d'una declaració responsable de compliment de la normativa per a la configuració sol·licitada i n'haurà d'informar el Departament d'Inspecció Educativa. Aquesta nova configuració no podrà ser modificada fins que acabi el període de matrícula.

3.Finalitzat el procés d'admissió, els infants que no hagin obtingut plaça només figuraran en la llista d'espera del centre que hagin triat en primera opció.

Tercer

Gestió de les llistes d'espera

1.Les llistes d'alumnes no admesos en el procés d'admissió (llistes d'espera) han de romandre en exposició pública, als centres i llocs que determini el titular del centre, fins al 16 d'octubre de 2023, data en què acaba la vigència de les llistes d'espera. Les llistes d'espera s'activen a partir de l'endemà que s'acabi el període de matrícula en període ordinari.

2.Durant aquest període, aquestes llistes han de servir perquè, a mesura que es produeixin vacants al centre, es puguin adjudicar als alumnes no admesos per rigorós ordre de puntuació en la llista. En el cas de produir-se aquesta circumstància, s'ha d'actualitzar la llista d'espera i s'ha d'exposar novament.

3.Quan es produeixi una vacant, el centre avisarà la família de l'alumne que figuri en primer lloc a la llista d'espera. La no acceptació d'una plaça vacant comporta la renúncia automàtica a la llista d'espera.

4.A partir del 16 d'octubre, els titulars dels centres poden decidir com gestionaran des dels seus centres les matriculacions d'infants que es facin fora de termini.

Quart

Reserva de places per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

1.D'acord amb el que disposa l'article 87 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per tal d'assegurar la qualitat educativa, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats per a tothom, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de vetlar per garantir una adequada i equilibrada escolarització i atenció als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (NESE).

2.A més, en l'article 81.2 de la LOE s'estableix que als centres escolars, zones geogràfiques o entorns socials on hi hagi concentració d'alumnes en situació de vulnerabilitat socioeducativa, les administracions educatives han de desenvolupar iniciatives per compensar aquesta situació. A aquest efecte, es podran establir actuacions socioeducatives conjuntes en l'àmbit territorial amb les administracions locals i entitats socials, així com accions d'acompanyament i tutorització amb els alumnes que es troben en aquesta situació i amb les seves famílies. Per tant, aquests alumnes podran accedir a les places reservades identificades com a NESE. Aquests infants han d'acreditar aquesta situació mitjançant un informe dels serveis socials municipals i han de ser identificats dins el sistema informàtic per l'equip d'atenció primerenca (EAP) o l'orientador assignat.

3.En aquest sentit, el Decret 64/2019 estableix que, per tal de facilitar l'escolarització equilibrada i garantir el dret a l'educació dels alumnes amb NESE, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de reservar fins a la finalització dels períodes de preinscripció i matrícula un nombre de places per als alumnes amb NESE en cada un dels centres.

4.El centre ha de reservar, com a mínim, una plaça del nombre total de places de cada grup per a alumnes amb NESE fins que acabi el període de sol·licituds. En cas que no se sol·liciti la plaça, aquesta ha de passar a tenir la condició d'ordinària.

5.D'acord amb l'article 5.2 del Decret 64/2019 i ateses les particularitats del primer cicle d'educació infantil, els titulars poden fer una reserva de places per a alumnes amb NESE superior a la que s'estableix en el paràgraf anterior. En aquests casos, aquests alumnes han de veure la seva condició de NESE revisada per part dels equips d'orientació educativa i psicopedagògica d'atenció primerenca (EAP) abans del procés d'escolarització del segon cicle d'educació infantil.

Cinquè

Flexibilització de la permanència al primer cicle d'educació infantil per als alumnes identificats amb necessitats educatives especials

1.Per autoritzar la permanència durant un curs més en un centre de primer cicle d'educació infantil, s'ha d'aplicar el que disposa la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 d'abril de 2017 per la qual s'aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la permanència durant un curs més a l'etapa d'educació infantil per als alumnes amb necessitats educatives especials.

2.En el cas d'alumnes que s'escolaritzin per primera vegada als quals s'hagin detectat necessitats educatives especials, es pot sol·licitar, ja en el procés d'admissió, l'autorització de permanència durant un curs més al primer cicle d'educació infantil, sempre que siguin alumnes greument afectats i l'opció de permanència es consideri adequada. Serà necessari, a més, comptar amb un informe individualitzat en què es determini la conveniència d'adscriure l'infant en un nivell diferent al que li correspondria per l'edat cronològica, respectant-ne sempre l'interès superior.

3.El procediment que s'ha de seguir per a aquests alumnes escolaritzats per primera vegada és el que s'estableix en l'apartat 6 de l'annex 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 d'abril de 2017, si bé els annexos 2 i 3 s'han de substituir pels annexos 8 i 9 d'aquesta Resolució.

Sisè

Comissions d'escolarització

1.En el cas que hi hagi incidències durant el procés d'escolarització, es pot constituir una comissió d'escolarització que tengui com a funció resoldre-les.

2.A les esmentades comissions d'escolarització se'ls facilitarà tota la informació i documentació que necessitin per exercir les seves funcions i proposaran a la Conselleria d'Educació i Formació Professional les mesures que considerin adequades, dins el que estableix la normativa vigent.

3.Aquestes comissions o òrgans han d'estar integrats per representants de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, de l'Administració local, del professorat, dels centres educatius públics i dels titulars dels centres de la xarxa complementària, així com dels pares, mares o tutors. També s'hi podrà requerir l'assistència de tècnics o professionals d'àmbits o programes específics que puguin ajudar en la presa de decisions.

Documents adjunts