Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública i avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic BOQUETA de 10.400 kW ubicat al polígon 2, parcel·la 364 d’Inca (RE021/22)

    Número de registre 945 - Pàgina 9023

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius (programes 1, 2 i 3)

    Número de registre 1479 - Pàgines 9024-9031

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Correcció d’errors de l’anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Caça (període 2020- 2024)

    Número de registre 1418 - Pàgina 9032

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 39/2023

    Número de registre 1468 - Pàgina 9033

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 37/2023

    Número de registre 1469 - Pàgina 9034

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 25/2023

    Número de registre 1470 - Pàgina 9035

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 04/2023

    Número de registre 1471 - Pàgina 9036

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Anunci de l’inici del procediment d’elaboració del Pla d’ordenació dels recursos naturals de la Costa de Ponent de l’illa de Mallorca i de declaració del Parc Natural de la Costa de Ponent de l’Illa de Mallorca

    Número de registre 1406 - Pàgina 9037

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública sobre la resolució de concessió per a l’aprofitament de 50.475 m3/any d’aigua dessalada procedent de la instal·lació dessaladora d’aigua de mar (IDAM) d’Andratx, per al reg complementari dels greens del camp de golf d’Andratx, al terme municipal d’Andratx

    Número de registre 1491 - Pàgina 9038

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució del director general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la CAIB, per la qual es publica per raons d’exemplaritat, les sancions imposades per infraccions greus a l’entitat mercantil Destilerías Vega Alta SL

    Número de registre 1436 - Pàgina 9039

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació als beneficiaris de l’ajuda Rv2 (AN2020) de data 27 de gener de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 30 de gener de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2018

    Número de registre 1473 - Pàgines 9040-9042

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió-subrogació als beneficiaris de les ajudes, exp. 83 de data 14 de desembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 1474 - Pàgines 9043-9046

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de pròrroga als beneficiaris de les ajudes, Exp.028 de data 6 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1472 - Pàgines 9047-9048

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 94/2023, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, interposat contra la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears pel reconeixement del dret a percebre el 100% de carrera professional dins les mateixes condicions que el personal estatutari fix

    Número de registre 1338 - Pàgina 9049

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 651/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, interposat contra la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud dels recurrents a percebre el complement retributiu de carrera professional en la mateixa quantia i condicions que el personal fix

    Número de registre 1339 - Pàgina 9050

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2019/00020379K

    Número de registre 1150 - Pàgina 9051

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00013564X

    Número de registre 1155 - Pàgina 9052

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00001897A

    Número de registre 1156 - Pàgina 9053

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00015789L

    Número de registre 1166 - Pàgina 9054

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00024369C

    Número de registre 1309 - Pàgina 9055

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de l’acord d’inici, expedient sancionador número 2022/16531W per infracció de la normativa en matèria de pesca

    Número de registre 1492 - Pàgina 9056

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci del Decret d’inici de l’expedient per al restabliment de la legalitat infringida i la realitat física alterada Nº. 2021/7379

    Número de registre 1450 - Pàgina 9057

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Extracte de l'Acord de Consell Executiu de dia 15 de febrer de 2023 relatiu a la convocatòria de subvencions per al foment de l'associacionisme dins el col·lectiu de la gent gran

    Número de registre 1466 - Pàgines 9058-9061

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la convocatòria d’ajudes econòmiques de 1.200 euros a les persones joves emancipades de Mallorca per a pal·liar els efectes de la situació econòmica actual (Bo emancipació jove)

    Número de registre 1334 - Pàgines 9062-9063

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per dur a terme projectes de participació ciutadana i d’acció voluntària per a l’any 2023

    Número de registre 1496 - Pàgines 9064-9065

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública del procediment d’exoneració de certs paràmetres urbanístics de projecte d’habilitació i ampliació d’edificis agrícoles a l’illa de Menorca

    Número de registre 521 - Pàgina 9066

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 20 de febrer de 2023, relatiu a l’aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de visites i per l’ús privatiu o aprofitament especial d’espais en el Llatzeret del port de Maó del Consell Insular de Menorca (exp. 0506-2022-000001)

    Número de registre 1467 - Pàgina 9067

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de la declaració d’interès general pel projecte d’estacionament temporal a l’entrada des Migjorn, polígon 5, parcel·la 114 TM des Migjorn Gran (NUI 3/2022)

    Número de registre 1482 - Pàgina 9068

  • CONSELL INSULAR DE MENORCAINSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

   • Extracte de l’acord del Consell Rector de l'Institut Menorquí d'Estudis de data 19 de gener de 2023, relatiu a l'aprovació de les bases i la convocatòria del primer ajut Art i Contemporaneïtat a Menorca de l'Institut Menorquí d'Estudis, en col·laboració amb Hauser & Wirth Menorca i el Consell Insular de Menorca (Exp. 2022-I0015-39)

    Número de registre 1460 - Pàgina 9069

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARSFUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de duplicat de Títol Propi de la Universitat de les Illes Balears per pèrdua

    Número de registre 892 - Pàgina 9070

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARSFUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de duplicat de Títol Propi de la Universitat de les Illes Balears per pèrdua

    Número de registre 1409 - Pàgina 9071

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARSFUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

   • Convocatòria Espai Accelera

    Número de registre 1481 - Pàgina 9072

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'IMEB de 3 de febrer de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de subvencions dirigides als centres d'educació infantil i primària de Calvià (CEIP Ses Rotes Velles, CEIP Ses Quarterades i CEIP Galatzó) per a la realizació de les intervencions als patis de l'escola per tal d'adaptar-les a les noves necessitats i a les peticions dels alumnes expressades al Consell de la Infància, per al curs escolar 2022-23

    Número de registre 1421 - Pàgina 9073

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Extracte de la Resolució de Batlia de 21 de febrer de 2023, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases que regeixen la participació en la quinzena edició del curs específic de formació becat adreçat als col·lectius vulnerables respecte del mercat laboral

    Número de registre 1495 - Pàgina 9074

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació i cobrament padró impost sobre vehicles de tracció mecància de 2023

    Número de registre 1515 - Pàgina 9075

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci cementiri expte núm 142/2023

    Número de registre 1449 - Pàgina 9076

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial del Projecte modificat per a la substitució del forjat de coberta de la piscina municipal del Port de Pollença

    Número de registre 1448 - Pàgina 9077

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Obertura d'exposició pública d'ampliació de vestidors, formació de graderies i paviment exterior del centre esportiu i de serveis de Cala Millor

    Número de registre 1493 - Pàgina 9078

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per l’ordenació dels volums en la parcel·la situada als carrers Margarita Ankermann, núm. 11 i Camí de Missa núm. 29-31, Santa Eulària des Riu

    Número de registre 1274 - Pàgina 9079

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Anunci calendari períodes voluntaria de pagament per a persones abonades del servei municipal de proveïment-sanejament i parcial sanejament

    Número de registre 1489 - Pàgina 9080

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació de la modificació de la plantilla de personal: creació d'una plaça de policia local

    Número de registre 1438 - Pàgina 9081

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Drenatge carrer Montuïri (Expedient 4502-2022)

    Número de registre 1430 - Pàgina 9082

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació inicial del Pressupost General, Bases d’Execució i plantilla del personal funcionari, laboral i eventual de l’exercici econòmic 2023 de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

    Número de registre 1375 - Pàgina 9083