Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 129567
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual es modifica la convocatòria SOIB Dona 2022-2024 aprovada mitjançant la Resolució de data 14 d’agost de 2022, per fomentar la contractació de dones víctimes de violència masclista en projectes d’inserció laboral, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), amb fons del Pacte contra la violència de gènere del Ministeri d’Igualtat i amb fons de Conferència Sectorial d’ocupació i assumptes laborals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

Mitjançant la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears de data 4 d'agost de 2022 (BOIB núm. 106, d'11 d'agost) es va aprovar la convocatòria SOIB Dona 2022-2024, per fomentar la contractació de dones víctimes de violència masclista en projectes d'inserció laboral.

El punt 8 de l'apartat setzè de la convocatòria d'ajuts recull com a obligació de les entitats beneficiàries: “Disposar d'un codi de compte de cotització (CCC) separat de la resta dels treballadors de l'entitat, que permeti una pista d'auditoria adequada respecte de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social”.

Atès que la Tresoreria General de la Seguretat Social no autoritza a les entitats nous codis de compte de cotització (CCC) secundaris a causa del procés d'unificació del CCC que es duu a terme, les entitats beneficiàries dels ajuts han manifestat la seva preocupació pel fet de no poder obtenir un nou CCC diferent del que ja disposen i la impossibilitat de donar compliment al que estableix la convocatòria pel que fa a aquest aspecte.

Fonaments de dret

El butlletí número 4 de 8 de juliol de 2019 de «Notícies RED» (Remissió Electrònica de Documents), de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Deixar sense efectes el punt 8 de l'apartat setzè de la convocatòria relatiu a l'obligació que tenen les entitats de disposar d'un codi de compte de cotització (CCC) separat de la resta dels treballadors de l'entitat, que permeti una pista d'auditoria adequada respecte de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. D'aquesta manera, s'eximeix les entitats d'aquesta obligació, la qual és materialment impossible de complir-la.

2. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'aquesta Resolució, la qual comença a produir efectes el mateix dia de publicar-la.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril), i l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d' haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d' acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei

 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

(Signat electrónicament; 16 de febrer de 2023)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball,

i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Iago Negueruela Vázquez