Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de desembre de 2021 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l’any 2022 per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 13052 - Pàgines 53255-53265

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de desembre de 2021 per la qual s’ordena la publicació de l’Acord conjunt de la presidenta i la vicepresidenta de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars sobre reequilibri en el nombre de llocs de treball, en especial en matèria de personal inspector, entre cadascun dels consells insulars

    Número d'edicte 13135 - Pàgines 53266-53269

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 23 de desembre de 2021 per la qual s’ordena la publicació de la correcció d’errades advertides en les versions catalana i castellana de la relació 1.1 de l’annex del Decret 50/2021, de 13 de desembre, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ordenació turística

    Número d'edicte 13137 - Pàgines 53270-53274

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 23 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria informativa per concedir ajudes a la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en matèria d'igualtat en l'àmbit laboral per a l'any 2022

    Número d'edicte 13065 - Pàgines 53275-53282

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s’aprova pel procediment d’urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - “NextGenerationEU”, mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 13152 - Pàgines 53283-53295

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 13153 - Pàgines 53296-53305

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució del director general d’Esports per la qual s’aprova el programa oficial de competició autonòmic del Pla anual de l’activitat física i esportiva per a l’edat escolar de les Illes Balears de 2022

    Número d'edicte 13105 - Pàgines 53306-53309

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de desembre de 2021 per la qual s’autoritza la modificació de l’annex de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 de desembre de 2020 per la qual s’autoritza una organització temporal especial per al cicle formatiu de grau superior en Vitivinicultura (INA31)

    Número d'edicte 13089 - Pàgines 53310-53312

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 23 de desembre de 2021 per la qual se sotmet a informació pública el projecte d’obres SSCC PA 502/21 de reforma de la urbanització del recinte de l’Hospital Psiquiàtric de Palma, projecte vinculat amb la declaració d’inversions d’interès autonòmic de les intervencions previstes en el recinte de l’Hospital Psiquiàtric de Palma

    Número d'edicte 13141 - Pàgina 53313

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de disseny, execució i manteniment de rutes senderistes al municipi d’Artà (175a/2020)

    Número d'edicte 12962 - Pàgines 53314-53322

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’urbanització del Polígon 6-22, Manacor (24a/2021).

    Número d'edicte 12963 - Pàgines 53323-53326

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears de 23 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria, pel procediment de tramitació anticipada de despesa, de les subvencions per donar suport als projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU)

    Número d'edicte 12991 - Pàgines 53327-53340

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen per a l’any 2021 ajudes per a la recerca aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears

    Número d'edicte 12707 - Pàgines 53341-53351

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 43è Pla d'assegurances agràries combinades

    Número d'edicte 12941 - Pàgines 53352-53355

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, durant el període 2020-2021

    Número d'edicte 13045 - Pàgines 53356-53357

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Drets Fonamentals 679/2021

    Número d'edicte 13109 - Pàgina 53358

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de sol·licitud de la convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d’esdeveniments, i agències de viatges, cofinançades pel Govern de les Illes Balears (relació 3)

    Número d'edicte 13062 - Pàgines 53359-53363

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal d’aprovació del Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per impulsar el foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives d'ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local – INGENION 2021

    Número d'edicte 13148 - Pàgines 53364-53371

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Suspensió de llicències i autoritzacions amb relació a l’aprovació inicial de la modificació número 3 del Pla territorial insular de Mallorca (MD3PTIM)

    Número d'edicte 13164 - Pàgines 53372-53373

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Text refós dels plans estratègics de subvencions del Consell de Mallorca, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i el Consorci Serra de Tramuntana de l’any 2021

    Número d'edicte 13078 - Pàgines 53374-53467

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 20 de desembre de 2021, relativa a l’extinció de les ajudes per al mes de novembre de 2021, en concepte d’atorgament de la prestació econòmica d’urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 13054 - Pàgines 53468-53470

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de delegació de la competència de la Gerència prevista a l’art. 12.4.18 dels Estatuts de l’IMAS per reconèixer obligacions derivades de contractacions menors, fins al límit que estableixin anualment les Bases d’execució dels Pressuposts del Consell de Mallorca, per a realitzar despeses amb caràcter previ a la formalització de la contractació menor

    Número d'edicte 13093 - Pàgines 53471-53472

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a la concessió d’ajuts per al programa d’ajuts a esportistes individuals menorquins i/o residents a l’Illa de Menorca i destacats a la temporada esportiva 20-21 (setembre 2020 – agost 2021) (exp. 2710-2021-000003)

    Número d'edicte 13058 - Pàgines 53473-53474

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a la convocatòria d’ajuts a la raça autòctona 2021 (concessió i pagament) (exp. 3401-2021-000001)

    Número d'edicte 13131 - Pàgines 53475-53476

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a la convocatòria d’ajuts a la caça 2021 (concessió) (exp. 5311-2021-000001)

    Número d'edicte 13132 - Pàgines 53477-53479

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a la concessió de la convocatòria d’ajuts OPAS 2021 (exp. 3203-2021-000001)

    Número d'edicte 13133 - Pàgines 53480-53481

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a la modificació de la concessió de la convocatòria d'ajuts ADV 2021 (exp. 3201-2021-000001)

    Número d'edicte 13134 - Pàgines 53482-53483

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu a la concessió d'ajuts econòmics per a estada en centres residencials terapèutics ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats corresponents a l'any 2021 (exp. 1819-2021-000001)

    Número d'edicte 13136 - Pàgines 53484-53485

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu a la concessió de beques del Consell Insular de Menorca per a la realització d’estudis fora de Menorca curs 2020-2021 (exp. 1501-2021-000003)

    Número d'edicte 13138 - Pàgines 53486-53504

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament d'Algaida per a l'any 2021

    Número d'edicte 13142 - Pàgines 53505-53506

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Informe-Proposta d´aprovació i publicació de l´Oferta de feina de 2021

    Número d'edicte 13066 - Pàgines 53507-53508

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Rectificació oferta publica ocupació any 2020

    Número d'edicte 13119 - Pàgines 53509-53510

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva Reglament de Funcionament de la Junta Local de Seguretat del Municipi d'Andratx

    Número d'edicte 13067 - Pàgina 53511

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Búger, per a l'any 2021

    Número d'edicte 13120 - Pàgina 53512

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Delegació de funcions de Batlia per absència

    Número d'edicte 13050 - Pàgina 53513

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Resolució definitiva Convocatòria d’ajudes a empreses i autònoms que desenvolupen la seva activitat en el municipi de Capdepera

    Número d'edicte 13147 - Pàgines 53514-53540

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del personal del Patronat Municipal de l’Hospital per a l’any 2021 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número d'edicte 13056 - Pàgina 53541

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021 de l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 13025 - Pàgina 53542

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació de la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021 de l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 13026 - Pàgines 53543-53544

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació de l’Oferta pública d’Ocupació per a l’any 2021 de l’Àrea de seguretat ciutadana de l’Ajuntament de Palma, de torn lliure i promoció interna i deixar sense efecte l’Oferta pública d’Ocupació per a l’any 2020 de l’Àrea de seguretat ciutadana de l’Ajuntament de Palma, de torn lliure i promoció interna

    Número d'edicte 13027 - Pàgines 53545-53546

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Tercer pagament d’ajudes econòmiques per a la reactivació de l’activitat econòmica en el municipi arran de la crisi provocada per la COVID-19

    Número d'edicte 13075 - Pàgines 53547-53553

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Acord modificació Relació Llocs de Treball

    Número d'edicte 13104 - Pàgines 53554-53565

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € cada una per a la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria d’ESO o dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

    Número d'edicte 13139 - Pàgines 53566-53576

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació de l’oferta pública d’ocupació derivada del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

    Número d'edicte 13044 - Pàgina 53577

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Correcció d'errors oferta d'ocupació pública

    Número d'edicte 13150 - Pàgina 53578